สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กุมภวาปี 47 31 18 96 117 4 1 0 122
2 วังสามหมอวิทยาคาร 34 26 17 77 96 5 2 1 103
3 ศรีธาตุพิทยาคม 33 21 25 79 103 2 1 0 106
4 โนนสะอาดพิทยาสรรค์ 8 5 13 26 51 6 5 0 62
5 กุงเจริญพิทยาคม 8 3 6 17 35 4 9 1 48
6 สามพาดพิทยาคาร 7 4 1 12 17 1 1 1 19
7 คำยางพิทยา 5 5 8 18 25 7 2 0 34
8 สีออศิลปศาสตร์ 5 4 3 12 25 6 2 1 33
9 ห้วยเกิ้งพิทยาคาร 3 10 5 18 40 6 5 1 51
10 ประจักษ์ศิลปาคม 3 9 3 15 37 9 2 0 48
11 หนองแดงวิทโยดม 3 7 3 13 35 7 5 2 47
12 เสอเพลอพิทยาคม 3 3 2 8 19 2 2 0 23
13 หนองแสงวิทยศึกษา 2 8 8 18 43 7 7 1 57
14 มัธยมน้ำตาลนุสรณ์ 2 2 3 7 20 2 2 1 24
15 ตาดทองพิทยาคม 2 1 2 5 15 1 0 0 16
16 พันดอนวิทยา 2 1 1 4 8 6 2 0 16
17 ทมนางามวิทยาคม 2 0 3 5 23 2 4 0 29
18 กุมภวาปีพิทยาสรรค์ 1 1 1 3 9 2 1 0 12
19 นานกชุมวิทยาคม 0 2 2 4 15 4 3 2 22
20 เทพปัญญา 0 1 3 4 5 1 2 0 8
21 กมลาลักษณ์ 0 1 1 2 11 1 2 0 14
รวม 170 145 128 443 749 85 60 11 894