สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 2]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กุมภวาปี 117 4 1 0 122
2 ศรีธาตุพิทยาคม 106 2 1 0 109
3 วังสามหมอวิทยาคาร 100 5 2 1 107
4 โนนสะอาดพิทยาสรรค์ 52 6 5 0 63
5 หนองแสงวิทยศึกษา 48 7 7 1 62
6 ห้วยเกิ้งพิทยาคาร 43 6 5 1 54
7 หนองแดงวิทโยดม 41 7 5 2 53
8 กุงเจริญพิทยาคม 39 4 9 1 52
9 ประจักษ์ศิลปาคม 37 9 2 0 48
10 สีออศิลปศาสตร์ 26 6 2 1 34
11 เสอเพลอพิทยาคม 26 2 2 0 30
12 คำยางพิทยา 25 7 2 0 34
13 ทมนางามวิทยาคม 25 2 4 0 31
14 มัธยมน้ำตาลนุสรณ์ 20 2 2 1 24
15 สามพาดพิทยาคาร 17 1 1 1 19
16 นานกชุมวิทยาคม 15 4 3 2 22
17 ตาดทองพิทยาคม 15 1 0 0 16
18 กุมภวาปีพิทยาสรรค์ 11 2 1 0 14
19 กมลาลักษณ์ 11 1 2 0 14
20 พันดอนวิทยา 8 6 2 0 16
21 เทพปัญญา 5 1 2 0 8
รวม 787 85 60 11 943