เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.20

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายอาวุธ เคนแสนโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปี ประธานคณะกรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขัน
2 นายจักรกฤษณ์ ไกรวาสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร รองประธานคณะกรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขัน
3 นางสาวกุลสมบัติ หินซุย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขัน
4 ว่าที่ร้อยตรีสุภฌา สุวรรณบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา รองประธานคณะกรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขัน
5 นายชวา ป้องขวาเลา ผู้อำนวยการโรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขัน
6 นางเนตรชนก ชมภูธร ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขัน
7 นายกำธร หนูทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขัน
8 นายธนพล น้อมระวี ผู้อำนวยการโรงเรียนสามพาดพิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขัน
9 นายณฐพล ฉิมนันท์ ผู้อำนวยโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม คณะกรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขัน
10 นายดรุณนิรุตน์ ศักดิ์อุบล ผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขัน
11 นายอิทธิพล วังคำแหง ผู้อำนวยการโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขัน
12 นายวุฒิชิต มุกดาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนานกชุมวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขัน
13 นางมนัสกมล ทองสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนทมนางามวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขัน
14 นายรชธร สุวรรณหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแดงวิทโยดม คณะกรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขัน
15 นางชัชตะวัน สีเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนตาดทองพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขัน
16 นางสาวจีรนันท์ ละม่อมสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนคำยางพิทยา คณะกรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขัน
17 นายไสว ตราศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขัน
18 นายสุริยันต์ บุญลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนพันดอนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขัน
19 นายยศ สามเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมน้ำตาลอนุสรณ์ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขัน
20 นายบุญเจริญ สุขสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขัน
21 นายธนากร วงศ์ศรีเผือก ผู้อำนวยการโรงเรียนกมลาลักษณ์ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขัน
22 นางวาสนา โยธะการี ผู้อำนวยการโรงเรียนวาสนาศึกษา คณะกรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขัน
23 นางสาวพัชตรา พรมชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี คณะกรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขัน
24 นายทองอินทร์ ปัญญาใส ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพปัญญา คณะกรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขัน
25 ดร.ดนุช ต้นเทิดทิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทวิพัฒน์ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขัน
26 นายศุภศร ไชยคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขัน
27 นายสมร แดนระเบียบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขัน
28 ส.ต.ต.องอาจ ประเทศสิงห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขัน
29 นายกำจัด ศักดิ์วงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขัน
30 นายฉลาด สิทธิคุณ ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขัน
31 นายสมควร พลทอง ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขัน
32 นายธีระสันต์ เครื่องพาที ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขัน
33 นายวชิรวิทย์ คำตา ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการอำนวยการศูนย์แข่งขัน
34 นางสาวกุลสมบัติ หินซุย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน
35 ว่าที่ร้อยตรีสุภฌา สุวรรณบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนคำยางพิทยา คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน
36 นางสาวจีรนันท์ ละม่อมสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนคำยางพิทยา คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน
37 นายชวา ป้องขวาเลา ผู้อำนวยการโรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน
38 นายศุภศร ไชยคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน
39 นายอาวุธ เคนแสนโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปี ประธานคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน
40 นายจักรกฤษณ์ ไกรวาสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร รองประธานคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน
41 นายประพจน์ ขามรัตน์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
42 นายประกอบ วงษ์ดี ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
43 นายสุพจน์ สุวรรณภักดี ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
44 นางศศิธร สามัญ ครู โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
45 นายบุญญวัฒน์ เศษคีมบง รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
46 นางรัตนาวดี วรรณสาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
47 นายประมวลศิลป์ รสร่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
48 นายสุพรรณ สมฤทธิ์ ครู โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
49 นายเกรียงไกร สิมมา ครู โรงเรียนตาดทองพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
50 นายธงชัย พรมเลิศ ครู โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
51 นางทิวาวรรณ กองแก้ว ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
52 นายนิติชัย แสนสกุล ครู โรงเรียนทมนางามวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
53 นางสาวศรัญญา วิระตา ครู โรงเรียนคำยางพิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
54 นางสุปราณี ถนอมเทวศิริกุล ครู โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
55 นางสาวพัชรี วิบูลย์กุล ครู โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
56 นางชญานันท์ จันดี ครู โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
57 นางศิริพร สุขเกษม ครู โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
58 นางอัมพร เย็นเหลือ ผช. อำนวยการโรงเรียนมัธยมน้ำตาลอนุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
59 นางพรรณเพ็ญ อ่อนน้อม ครู โรงเรียนพันดอนวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
60 นางอุไรภรณ์ ศรีจุมพล ครู โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
61 นายพีระพร ศุภนคร รองผู้อำนวยการโรงเรียนกมลาลักษณ์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
62 นางเพ็ญพรรณ ชีวะคำนวณ ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
63 นายสุวัชชัย อาษาสร้อย ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
64 นายชัชวาลย์ วรรณพงษ์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
65 นางสาวประไพรศรี หินซุย ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
66 นางสาวรชนีกร จันทร์พิทักษ์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
67 นางฉวีวรรณ เหล่าเรือง ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
68 นายไพบูลย์ พระเมือง ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
69 นายณรงค์ชัย บุญพา ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
70 นายพิทักษ์ เนื่องมัจฉา ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
71 นายธีรสันต์ เครื่องพาที ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
72 นายอาวุธ เคนแสนโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปี ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
73 นายสมร แดนระเบียบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปี รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
74 นายศุภศร ไชยคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปี รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
75 นายกำจัด ศักดิ์วงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปี รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
76 ส.ต.ต.องอาจ ประเทศสิงห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปี รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
77 นายธีรสันต์ เครื่องพาที ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการจราจร ความปลอดภัย
78 นายอาคม ไชยโคตร ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการจราจร ความปลอดภัย
79 นายอำนาจ นามโส ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการจราจร ความปลอดภัย
80 นางอาภาสิริ วิชัยวงศ์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการจราจร ความปลอดภัย
81 นายสิทธิชัย ปุราเต ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการจราจร ความปลอดภัย
82 นางละมัย ไชยโคตร ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการจราจร ความปลอดภัย
83 นายชัชวาลย์ วรรณพงษ์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการจราจร ความปลอดภัย
84 นายพงษ์พิสุทธิ์ คูหานา ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการจราจร ความปลอดภัย
85 นายอนาวิล โพธิ์เลิศบำรุงงาม ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการจราจร ความปลอดภัย
86 นางสุรางคณา ปะตังถาโต ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการจราจร ความปลอดภัย
87 นายสุรศัก พิมพากุล นศท. โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการจราจร ความปลอดภัย
88 นายธรรมธร กล้าหาญ นศท. โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการจราจร ความปลอดภัย
89 นายภูเบศร์ เศษคึมบง นศท. โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการจราจร ความปลอดภัย
90 นายวัชระ สนิทปะโค นศท. โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการจราจร ความปลอดภัย
91 นายจิตตินัย ไชยดี นศท. โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการจราจร ความปลอดภัย
92 นายอภิวัฒน์ ร่มจันทร์ นศท. โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการจราจร ความปลอดภัย
93 นายชลวิทย์ เศษรักษา นศท. โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการจราจร ความปลอดภัย
94 นายทิวากร ทุทุมมา นศท. โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการจราจร ความปลอดภัย
95 นายนาวิน เทียมทนงค์ นศท. โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการจราจร ความปลอดภัย
96 นายสุรพิชญ์ เกษสาลี นศท. โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการจราจร ความปลอดภัย
97 นายนันทวัฒน์ จันทร์แก้ว นศท. โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการจราจร ความปลอดภัย
98 นายพีรวัชร์ นานอก นศท. โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการจราจร ความปลอดภัย
99 นายธนิก ร่มวาปี นศท. โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการจราจร ความปลอดภัย
100 นายธนกร เจริญพงศ์วาปี นศท. โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการจราจร ความปลอดภัย
101 นายกฤตินนท์ ปริณะ นศท. โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการจราจร ความปลอดภัย
102 นายธัสนะพงษ์ นาเมืองรักษ์ นศท. โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการจราจร ความปลอดภัย
103 นายกิตติศักดิ์ กองแสน นศท. โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการจราจร ความปลอดภัย
104 นายอัษฎาวุธ หันประทับ นศท. โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการจราจร ความปลอดภัย
105 นายทักษิณ ทิพฤตรี นศท. โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการจราจร ความปลอดภัย
106 นายเสกสรรค์ ศรีอุดม นศท. โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการจราจร ความปลอดภัย
107 นางสาวพรสุดา ปาวัน นศท. โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการจราจร ความปลอดภัย
108 นางสาวอนุษธิดา ทัลคำมุล นศท. โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการจราจร ความปลอดภัย
109 นางสาวอุลัยรัตน์ ศรีทา นศท. โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการจราจร ความปลอดภัย
110 นางสาวปภาวี สัมฤทธิ์ นศท. โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการจราจร ความปลอดภัย
111 นางสาวยุพารัตน์ วิปราชญ์ นศท. โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการจราจร ความปลอดภัย
112 นายพิทักษ์ พันธุวาปี ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการจราจร ความปลอดภัย
113 นางพนารัตน์ เอกทัศน์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการจราจร ความปลอดภัย
114 นางสาวกัลยรัตน์ บุญสอด ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการจราจร ความปลอดภัย
115 นายฉลาด สิทธิคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปี ประธานคณะกรรมการจราจร ความปลอดภัย
116 นายรัฐพงศ์ วิชัยวงศ์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี รองประธานคณะกรรมการจราจร ความปลอดภัย
117 นางสาวธวัลรัตน์ หลักคำ ครู โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร คณะกรรมการบันทึกข้อมูล
118 นางจิรวัฒน์ สุวรรณทา ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม คณะกรรมการบันทึกข้อมูล
119 นางนิตยา พิลาลัย ครู โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ คณะกรรมการบันทึกข้อมูล
120 นางสาวมนัสชนก เทพพร ครู โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา คณะกรรมการบันทึกข้อมูล
121 นางสาวจิดาภา เสนาพันธ์ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม คณะกรรมการบันทึกข้อมูล
122 นายศรัณยพงศ์ จันทะศรี ครู โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร คณะกรรมการบันทึกข้อมูล
123 นายอุดม เอกทัศน์ ครู โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ คณะกรรมการบันทึกข้อมูล
124 นายสถาพร วงศ์จิรานุวัฒน์ ครู โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร คณะกรรมการบันทึกข้อมูล
125 นางนรีรัตยา กำนาดี ครู โรงเรียนตาดทองพิทยาคม คณะกรรมการบันทึกข้อมูล
126 นายนิติชัย แสนสกุล ครู โรงเรียนทมนางามวิทยาคม คณะกรรมการบันทึกข้อมูล
127 นายสมเกียรติ ไชยรัตน์ ครู โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม คณะกรรมการบันทึกข้อมูล
128 นางสาวอังคนา เกษมสานต์ ครู โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์ คณะกรรมการบันทึกข้อมูล
129 นายนัฐพล จันทรเสนา ครู โรงเรียนคำยางพิทยา คณะกรรมการบันทึกข้อมูล
130 นางชญานันทน์ จันดี ครู โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม คณะกรรมการบันทึกข้อมูล
131 นางสาวปนิดา วโรรส ครู โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม คณะกรรมการบันทึกข้อมูล
132 นายประยูร บุญสิทธิ์ ครู โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม คณะกรรมการบันทึกข้อมูล
133 นายโสภณ อัมรัตนเจตแจ่ม ครู โรงเรียนพันดอนวิทยา คณะกรรมการบันทึกข้อมูล
134 นางอุไรภรณ์ ศรีจุมพล ครู โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ คณะกรรมการบันทึกข้อมูล
135 นายพีระพร ศุภนคร ครู โรงเรียนกมลาลักษณ์ คณะกรรมการบันทึกข้อมูล
136 นายเกรียงไกร ปฏิเตนัง ครู โรงเรียนมัธยมน้ำตาลอนุสรณ์ คณะกรรมการบันทึกข้อมูล
137 นางสาวรัตยา ศิลาสิทธ์ ครู โรงเรียนวาสนาศึกษา คณะกรรมการบันทึกข้อมูล
138 นางดารา แก้วมหาวงศ์ ครู โรงเรียนทวิพัฒน์ คณะกรรมการบันทึกข้อมูล
139 นางสาวอรทัย จ่าเหลา ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการบันทึกข้อมูล
140 นางภัทฐิชา ม่วงเสาร์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการบันทึกข้อมูล
141 นายไพบูลย์ พระเมือง ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการบันทึกข้อมูล
142 นางสาวรชนีกร จันทร์พิทักษ์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการบันทึกข้อมูล
143 นางสาวจิตรดา จันทะรัตน์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการบันทึกข้อมูล
144 นายพิทักษ์ เนื่องมัจฉา ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการบันทึกข้อมูล
145 นายพงษ์พิสุทธิ์ คูหานา ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการบันทึกข้อมูล
146 นายอนาวิล โพธิ์เลิศบำรุงงาม ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการบันทึกข้อมูล
147 นายภานุพงษ์ วิยะบุญ ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการบันทึกข้อมูล
148 นายสุวัชชัย อาษาสร้อย ครู โรงเรียนกุมภวาปี ประธานคณะกรรมการบันทึกข้อมูล
149 นางสาวอมรรัตน์ สิงห์หลง ครู โรงเรียนกุมภวาปี รองประธานคณะกรรมการบันทึกข้อมูล
150 นายสุพจน์ สุวรรณภักดี ครู โรงเรียนกุมภวาปี รองประธานคณะกรรมการบันทึกข้อมูล
151 นางยุรีมาศ เครื่องพาที ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
152 นายอาทิตย์ คลังกลาง ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
153 นางสาวธรรมิกา นครชัย ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
154 นางสาวทองประศรี เรืองเศรษฐี ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
155 นางสาวจิตรดา จันทะรัตน์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
156 นางสาวภัทรา ริกำแง ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
157 นางสาววันเพ็ญ รักภักดี ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
158 นางสาวกนกพร ศิลพร ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
159 นางสุนทราวดี กมลเศษ ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
160 นางกนกพร ใยดี ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
161 นางสาววิลาวัลย์ เจริญพงศ์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
162 นางสุนารี แก้วเหลื่อม ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
163 นางอาภาสิริ วิชัยวงศ์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
164 นางสาวพาชื่น วรรณพงษ์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
165 นางบุษกร บุญยัง ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
166 นางสาวฐิตานันท์ ฤทธิ์นายม ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
167 นางพัณณ์ชิตา ภีระภาค ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
168 นางสาวอนัญญา สุขเจริญ ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
169 นางสาวปาริชาติ เวียงแก้ว ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
170 นางกีรติญา ดงสันเทียะ ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
171 นายวชิรศักดิ์ บุญสิทธิ์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
172 นายณรงค์เดช พลหล้า ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
173 นายภานุพงษ์ วิยะบุญ ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
174 นางทวินันท์ เสนาเสถียร ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
175 นายอาวุธ เพิ่มสูงเนิน ลูกจ้างประจำ โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
176 นายนิพนธ์ สนธิสวน ลูกจ้างประจำ โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
177 นายมนูญ คำจันทร์ ลูกจ้างประจำ โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
178 นางยุพา ไกกาศ ลูกจ้างประจำ โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
179 นายเถลิงศักดิ์ บัวแดง ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
180 นายสำนวน จำปาแดง ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
181 นางกิ่งกาญน์ จำปาแดง ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
182 นายพิชิต วุ่นซีแซง ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
183 นางทองชื่น สิทธิธรรม ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
184 นางฉวีวรรณ วงษ์ชัยนัน ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
185 นายเดี่ยว สิงห์สนั่น ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
186 นางสาวศศิพันธ์ ไทยพิโรจน์ นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
187 นายชนะชล วันดี นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
188 นางสาวปริกา พาชัย นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
189 นางสาวสุภาวรรณ ศรีทอง นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
190 นายสมัย พัฒนา นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
191 นายวีระชน โลหะมาศ นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
192 นายวัชรินทร์ กาญจนวงกต นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
193 นางสาวณัฐริกา ภูสะตัง นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
194 นางสาวทิพย์สุคนธ์ แสนขอนยาง นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
195 นายธัชชัย ดีสร้อย นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
196 นางสาวปิยภรณ์ บัวบาน นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
197 นางสาวจุฬารัตน์ จรทะผา นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
198 นางสาวอภิญญา ศรีธรรมบุตร นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
199 นางสาวอภิญญา สุขจันโท นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
200 นางสาวกนกกร นาคมาก นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
201 นายอนุวัฒน์ พันธุสัน นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
202 นางสาวรัชนี ตาดี นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
203 นางสาวนงนภัส สารคม นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
204 นางสาวคณิศร ปัตถาวะโร นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
205 นายธนชัย วงศ์กันยา นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
206 นายทัศนัย นวลไชยดี นักเรียนโรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
207 นายณัฐวุฒิ อุบลครุฑ นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
208 นายเจษฎา แก้วโพนยอ นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
209 นายจิราวุฒิ ปัดถาวะโร นักเรียนโรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
210 นายกิตติศักดิ์ กองแสน นักเรียนโรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
211 นายคชานนท์ บุญชนะทรัพย์ นักเรียนโรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
212 นางสาวเจนจิรา ศิลาบุตร นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
213 นายธนโชค คนกลาง นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
214 นายธัชชัย บุตตะชา นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
215 นายธีรพงศ์ ทองผัง นักเรียนโรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
216 นายบุญฤทธิ์ วิลา นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
217 นายปรมินทร์ อุดชาชน นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
218 นายประวีพัน นามแสง นักเรียนโรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
219 นางสาวศศิธร ดีสิน นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
220 นางสาวณัฐณิชา สินธุวาปี นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
221 นางสาวน้ำทิพย์ ศรีวงษา นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
222 นางสาวณัฐณิชา สินธุวาปี นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
223 นางสาวกมลชนก ชินบุตร นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
224 นายญาณวุฒิ อุนาสี นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
225 นางสาวระพีพรรณ ศิริชนม์ นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
226 นายพีรภัทร รอดชมพู นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
227 นายพุฒิพงส์ สุวรรณศรี นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
228 นายอนิรุทธ์ อินทร์อุดม นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
229 นายอัคคเดช วิบูลย์กุล นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
230 นายเอกลักษณ์ คลื่นแก้ว นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
231 นางสาวกนกนิษก์ วรวิเศษ นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
232 นางสาวกนกวรรณ เชิงดี นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
233 นางสาวกนกอร จรุงพันธ์ นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
234 นางสาวขวัญเรือน ทองฤทธิ์ นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
235 นางสาวจิรนันท์ จันทร์ดวง นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
236 นางสาวจิราภรณ์ แซ่เซียว นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
237 นางสาวดารารัตน์ นักประทุม นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
238 นางสาวธันยธรณ์ เกิดมงคล นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
239 นางสาวนาฏนรินทร์ งามฉวี นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
240 นางสาวปนัดดา ศรีแก้ว นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
241 นางสาวปิยนุช มณีธัญญากาญจน์ นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
242 นางสาวปิยากร รัตนแสง นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
243 นางสาวปุณยนุช บุตรโยธี นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
244 นางสาวพรนภัส ป้องพิมพ์ นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
245 นางสาววิภาดา ภูหลักถิน นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
246 นางสาวอารียา วาจาเด็ด นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
247 นางสาวอินทิรา ไชยเมือง นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
248 นายศุภฤกษ์ อุบลครุฑ นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
249 นายบุญญฤทธ์ สายธนู นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
250 นายสิทธิพล โพธิสาขา นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
251 นายอานนท์ สังสิทธิ์ นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
252 นายจีระชัย สุคนธ์รัตน์ นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
253 นายสิทธิชัย เมืองสิทธิ์ นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
254 นายษมาจิต นิยมเดช นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
255 นายวรชิต ดวงจำปา นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
256 นายอดิศร ภูแซมโชติ นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
257 นางสาวปรียาภรณ์ แสงดี นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
258 นายทักษิณ พึ่งสว่างอ นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
259 นายพัสกร นุเเก้วตัน นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
260 นางสาววนิดา ถำวาปี นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
261 นางสาวชฎาวัลย์ สัตตะโส นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
262 นางสาวพาทิศ สุขใจ นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
263 นางสาวภูริชนันท์ วงษา นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
264 นางสาวภัณฑิรา ถาวงศ์กลาง นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
265 นางสาวภัทรพร บุญสิทธ์ นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
266 นายสมควร พลทอง ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
267 นางสุจิตรา ธนูทอง ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
268 นางปัญญรัชต์ ปัตถาวะโร ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
269 นางสุภาพ พึ่มชัย ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
270 นางสาวธันยพร สวดมนต์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
271 นายปียะ ชีวะคำนวณ ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
272 นายอำนาจ นามโส ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
273 นายธงชัย สังสุทธิ ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
274 นายพยัพย์ ชัยภูมี ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
275 นายธีรพงษ์ สารคม ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
276 นายสุวัชชัย อาษาสร้อย ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
277 นางละมัย ไชยโคตร ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
278 นางพูลศรี จันโทพลัง ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
279 นางอมร รัตนกลาง ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
280 นางอรุณี ปัญญาตระกูล ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
281 นายประเสริฐ บุญจันทึก ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
282 นายจำนง ขาวเมืองน้อย ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
283 ส.ต.ต.องอาจ ประเทศสิงห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวปี ประธานคณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
284 นายสุพจน์ สุวรรณภักดี ครู โรงเรียนกุมภวาปี รองประธานคณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
285 นางสาวเสาวรักษ์ สุขเกษม ครู โรงเรียนกุมภวาปี รองประธานคณะกรรมการสถานที่ แสง เสียงโสตทัศนศึกษาและปฎิคม
286 นายสุวัชชัย อาษาสร้อย ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการบันทึกภาพและประชาสัมพันธ์
287 นายธงชัย สังสุทธิ ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการบันทึกภาพและประชาสัมพันธ์
288 นายภัควัต สองเมือง ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการบันทึกภาพและประชาสัมพันธ์
289 นายอาทิตย์ คลังกลาง ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการบันทึกภาพและประชาสัมพันธ์
290 นางสาวณัฐนรี คณะเมือง ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการบันทึกภาพและประชาสัมพันธ์
291 นางพูลศรี จันโทพลัง ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการบันทึกภาพและประชาสัมพันธ์
292 นางสาวภัสรา อรุณมีศรี ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการบันทึกภาพและประชาสัมพันธ์
293 นางปัญญรัชต์ ปัตถาวะโร ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการบันทึกภาพและประชาสัมพันธ์
294 นางสาวเสาวรักษ์ สุขเกษม ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการบันทึกภาพและประชาสัมพันธ์
295 ส.ต.ต. องอาจ ประเทศสิงห์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี ประธานคณะกรรมการบันทึกภาพและประชาสัมพันธ์
296 นางกีรติญา ดงสันเทียะ ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
297 นางคำกอง นิลสุวรรณ ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
298 นางสาวจรุณี ศรีทาดี ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
299 นายไพบูลย์ พระเมือง ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
300 นางสุรีพร สิงอุปโป ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
301 นายพิทักษ์ เนื่องมัจฉา ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
302 นายณัฐพงศ์ อ่อนสุด ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
303 นางสาวนิยากร จำปี ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
304 นางสาวพาณิภัค ชนเวียง ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
305 นางสาวนฤทัย พ้องเสียง ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
306 นางสาววันเพ็ญ รักภักดี ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
307 นายณรงค์ชัย บุญพา ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
308 นายชัยณรงค์ ทาบุดดา ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
309 นางสาวกนกพร ศิลพร ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
310 นางสาวขวัญทิวา อุปฮาด เจ้าหน้าที่การเงิน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
311 นายพิสิทธิ์ น้อยสิงห์ทอง ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
312 นางสาวประภาภรณ์ ดวงประเสริฐชัย ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
313 นายสุภาพ สุริอาจ ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
314 นายสมร แดนระเบียบ ครู โรงเรียนกุมภวาปี ประธานคณะกรรมการการเงินและพัสดุ
315 นายประกอบ วงษ์ดี ครู โรงเรียนกุมภวาปี รองประธานคณะกรรมการการเงินและพัสดุ
316 นายพิสิทธิ์ น้อยสิงห์ทอง ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการประสานงาน พิธีการและพิธีกร
317 นางสาววันเพ็ญ รักภักดี ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการประสานงาน พิธีการและพิธีกร
318 นางพูลศรี จันโทพลัง ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการประสานงาน พิธีการและพิธีกร
319 นางทวินันท์ เสนาเสถียร ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการประสานงาน พิธีการและพิธีกร
320 นางอมร รัตนกลาง ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการประสานงาน พิธีการและพิธีกร
321 นางสาวธรรมิกา นครชัย ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการประสานงาน พิธีการและพิธีกร
322 นางสาวภัทรา ริกำแง ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการประสานงาน พิธีการและพิธีกร
323 นายกำจัด ศักดิ์วงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปี ประธานคณะกรรมการประสานงาน พิธีการและพิธีกร
324 นายสิทธิชัย ปุราเต ครู โรงเรียนกุมภวาปี รองประธานคณะกรรมการประสานงาน พิธีการและพิธีกร
325 นางสาวปรานี ศรีทอนสุทธิ์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการประเมินผลและจัดทำเกียรติบัตร
326 นายธนวรรษน์ เหง้าดา ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการประเมินผลและจัดทำเกียรติบัตร
327 นายภานุพงษ์ วิยะบุญ ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการประเมินผลและจัดทำเกียรติบัตร
328 นางสาวรชนีกร จันทร์พิทักษ์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการประเมินผลและจัดทำเกียรติบัตร
329 นางสาวจิตรดา จันทะรัตน์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการประเมินผลและจัดทำเกียรติบัตร
330 นายจุมพล ผ่านชมภู ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการประเมินผลและจัดทำเกียรติบัตร
331 นางสาวอรทัย จ่าเหลา ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการประเมินผลและจัดทำเกียรติบัตร
332 นางภัทฐิชา ม่วงเสาร์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการประเมินผลและจัดทำเกียรติบัตร
333 นายอนาวิล โพธิ์เลิศบำรุงงาม ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการประเมินผลและจัดทำเกียรติบัตร
334 นางสาวรัตน์ศญาณ์ดา ขาวกุญชร ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการประเมินผลและจัดทำเกียรติบัตร
335 นางสาวประเทือง หลานวงศ์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการประเมินผลและจัดทำเกียรติบัตร
336 นางสาวปิยะรัตน์ สีคง ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการประเมินผลและจัดทำเกียรติบัตร
337 นายสุวัชชัย อาษาสร้อย ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการประเมินผลและจัดทำเกียรติบัตร
338 นางนภัสสร แสนสิงห์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการประเมินผลและจัดทำเกียรติบัตร
339 นางสาวสุดาภรณ์ จันทร์อ่อน ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการประเมินผลและจัดทำเกียรติบัตร
340 นางสาวจุฑามาศ แก้วอินทร์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการประเมินผลและจัดทำเกียรติบัตร
341 นายศุภศร ไชยคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปี ประธานคณะกรรมการประเมินผลและจัดทำเกียรติบัตร
342 นางเพ็ญพรรณ ชีวะคำนวณ ครู โรงเรียนกุมภวาปี รองประธานคณะกรรมการประเมินผลและจัดทำเกียรติบัตร
343 นางปาริชาติ เวียงแก้ว ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการพยาบาล
344 นางพัณณ์ชิตา ภีระภาค ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการพยาบาล
345 นางอาภาสิริ วิชัยวงศ์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการพยาบาล
346 นางสุนทราวดี กมลเศษ ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการพยาบาล
347 นางสุนารี แก้วเหลี่อม ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการพยาบาล
348 นางสาวกนกพร ศิลพร ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการพยาบาล
349 นางสาวอนัญญา สุขเจริญ ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการพยาบาล
350 นางสาวพาชื่น วรรณพงษ์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการพยาบาล
351 นางสาวอุดมศรี ภัทรมานนท์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการพยาบาล
352 ส.ต.ต.องอาจ ประเทศสิงห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปี ประธานคณะกรรมการพยาบาล
353 นางละมัย ไชยโคตร ครู โรงเรียนกุมภวาปี รองประธานคณะกรรมการพยาบาล
354 นางมนัสกมล ทองสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนทมนางามวิทยาคม คณะกรรมที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
355 นายสมร แดนระเบียบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
356 นางเพลินพิศ วิเศษศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร คณะกรรมที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
357 นางฉวีวรรณ เหล่าเรือง ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
358 นางสาวจุฑามาศ แก้วอินทร์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
359 นายไสว ตราศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม คณะกรรมที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
360 นางชัชตะวัน สีเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนตาดทองทองพิทยาคม คณะกรรมที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
361 นายศุภศร ไชยคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
362 นายอุดม เอกทัศน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ คณะกรรมที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
363 นายพิทักษ์ เนื่องมัจฉา ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
364 นายภานุพงษ์ วิยะบุญ ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
365 ว่าที่ร้อยตรีสุภฌา สุวรรณบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา คณะกรรมที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
366 ส.ต.ต.องอาจ ประเทศสิงห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
367 นางอัมพร เย็นเหลือ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมน้ำตาลอนุสรณ์ คณะกรรมที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
368 นายเอราวัณ เมิงไชยสงค์ ครู โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร คณะกรรมที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
369 นางสาวประไพศรี หินซุย ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
370 นางสาวจิตรดา จันทะรัตน์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
371 นายชวา ป้องขวาเลา ผู้อำนวยการโรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ คณะกรรมที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
372 นายดรุณนิรุตน์ ศักดิ์อุบล ผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์ คณะกรรมที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
373 นายกำจัด ศักดิ์วงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
374 นายนิพนธ์ ชุมพร รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม คณะกรรมที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
375 นางสาวรชนีกร จันทร์พิทักษ์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
376 นางสาวอนัญญา สุขเจริญ ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
377 นายกำธร หนูทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร คณะกรรมที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
378 นายกำจัด ศักดิ์วงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรีนกุมภวาปี คณะกรรมที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
379 นายสะเสียน รัศเสียร รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม คณะกรรมที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
380 นายพงษ์สิทธิ์ ภูพาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร คณะกรรมที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
381 นายณรงค์ชัย บุญพา ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
382 นายพงษ์พิสุทธ์ คูหานา ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
383 นางเนตรชนก ชมภูธร ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ คณะกรรมที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
384 นายณฐพล ฉิมนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม คณะกรรมที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
385 นายธนากร วงศ์ศรีเผือก ผู้อำนวยการโรงเรียนกมลาลักษณ์ คณะกรรมที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
386 นางรัตนาวดี วรรณสาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม คณะกรรมที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
387 นายอาวุธ กัตตะโร รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร คณะกรรมที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
388 นายชัชวาลย์ วรรณพงษ์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
389 นายอนาวิล โพธิ์เลิศบำรุงาม ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
390 นายอิทธิพล วังคำแหง ผู้อำนวยการโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม คณะกรรมที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
391 นายวุฒฺชิต มุกดาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนานกชุมวิทยาคม คณะกรรมที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
392 นายธงชัย พรมเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา คณะกรรมที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
393 นายอัครพล บริกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา คณะกรรมที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
394 นายก้องใจ พรสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมน้ำตาลอนุสรณ์ คณะกรรมที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
395 นายสุวัชชัย อาษาสร้อย ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
396 นางสาวอรทัย จ่าเหลา ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
397 นางสาวกุลสมบัติ หินซุย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม คณะกรรมที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
398 นายสุริยันต์ บุญลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนพันดอนวิทยา คณะกรรมที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
399 ดร.ดรุช ตันเทอดทิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทวิพัฒน์ คณะกรรมที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
400 นางสาวยุพา วรสาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีธาตุพิทยา คณะกรรมที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
401 นายไพบูลย์ พระเมือง ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
402 นางสาวประเทือง หลานวงศ์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
403 นายธนพล น้อมระวี ผู้อำนวยการโรงเรียนสามพาดพิทยาคาร คณะกรรมที่ปรึกษากิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
404 นายยศ สามเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมน้ำตาลอนุสรณ์ คณะกรรมที่ปรึกษากิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
405 นายบุญเจริญ สุขสกุล รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ คณะกรรมที่ปรึกษากิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
406 นายนิพนธ์ ชุมพร รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแสงวิทศึกษา คณะกรรมที่ปรึกษากิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
407 นายก้องใจ พรสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมน้ำตาลอนุสรณ์ คณะกรรมที่ปรึกษากิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
408 นายสุภาพ สุริอาจ ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมที่ปรึกษากิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
409 นายสงัด จันดี ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมที่ปรึกษากิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
410 นายรชธร สุวรรณหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนหองแดงวิทโยดม คณะกรรมที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
411 นายอิศรา วรรณสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนพันดอนวิทยา คณะกรรมที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
412 นายรักสันต์ ยางธิสาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม คณะกรรมที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
413 นายณัฐพงศ์ อ่อนสุด ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
414 นางสาวสุระวัน จันทจร ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
415 นายณฐพล ฉิมนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม คณะกรรมที่ปรึกษากิจกรรมท้องถิ่น(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
416 นางวาสนา โยธะการี ผู้อำนวยการโรงเรียนวาสนาศึกษา คณะกรรมที่ปรึกษากิจกรรมท้องถิ่น(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
417 นายธนากร วงศ์ศรีเผือก ผู้อำนวยการโรงเรียนกมลาลักษณ์ คณะกรรมที่ปรึกษากิจกรรมท้องถิ่น(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
418 นายอาวุธ กัตตะโร รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร คณะกรรมที่ปรึกษากิจกรรมท้องถิ่น(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
419 นายอำนาจ นามโส ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมที่ปรึกษากิจกรรมท้องถิ่น(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
420 นานอนาวิล โพธิ์เลิศบำรุงงาม ครู โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมที่ปรึกษากิจกรรมท้องถิ่น(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]