งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.20
สรุปกิจกรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 305
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม. เขต 20 อุดรธานี 1. นายณัฐภัทร์    คลังคำภา
2. นายณัฐติชัย    ศรีบุตร
3. นายเอกนคร    วงษ์โคตร
4. นายชัยมงคล    จันแก้ว
5. นายธีรภัทร    รักญาติ
6. นายสราวุฒิ    บ่อแตน
7. นายศุภกฤต    ปัญญาสอน
8. นางสาวชนาภา    พาภักดี
9. นางสาวชลธิชา    เยาวะลา
10. นางสาวกัญญาพร    เพชรกอง
11. นางสาวอรัญญา    แก้วหอม
12. นางสาวจิตตินี    จำปาน้อย
13. นางสาวณัฐริกา    จินาภรณ์
14. นายวรพษ์    วอนชินสกี้
15. นายธนดล    ชะนะบุญ
16. นายภาดล    สุขสบาย
17. นางสาววิภา    ภูพิมพ์สันติ์
18. นางสาวอรวรรณ    วิชัยวงษ์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางจุฑารัตน์    แสนศรี
2. นางดวงมณี    วรรณสุทธิ์
3. นายธงชัย    บุญพิทักษ์
4. นางศิริวรรณ    ประวันทา
5. นางสันทนา    อินมะโรง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................