งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.20

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการตัดสิน แจ้งครูผู้ฝึกสอนรายการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ต้น ศูนย์แข่งขัน กลุ่ม 1 ให้ส่งเล่มรายงาน จำนวน 5 เล่ม ในวันแข่งที่ 16 กันยายน 2562  เวลา 09.00 น.

                         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

                         ศูนย์แข่งขัน กลุ่ม 1 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
วันศุกร์ ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 22:29 น.
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  สังกัด อบจ. สังกัดเทศบาล และโรงเรียนเอกชน ศูนย์การแข่งขัน กลุ่ม 1
             
           ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มัธยมศึกษา จังหวัดอุดรธานี เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงขอแจ้งกำหนดการประชุม ดังนี้ 
           1) ในวันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. - 11.00 น. ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนในศูนย์การแข่งขัน กลุ่ม 1 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
           2) ในวันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ให้กรรมการตัดสินของแต่ละกิจกรรมการแข่งขัน ขอเชิญเข้าร่วมประชุมตามสถานที่ ดังนี้
                  - สนามแข่งขันโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา  ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา
                  - สนามแข่งขันโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล  ห้องประชุมวัฒนานุสรณ์ 100 ปี
                  - สนามแข่งขันโรงเรียนสตรีราชินูทิศ  ห้องประชุมเสาวภาผ่องศรี
                  - สนามแข่งขันโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร  ห้องประชุมขาวแก้ว
          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
                                        ขอแสดงความนับถือ
                                   โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
วันพฤหัสบดี ที่ 05 กันยายน 2562 เวลา 21:06 น.
ปฏิทินดำเนินการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  ศูนย์แข่งขัน กลุ่ม 1 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
 
- เปิดระบบการลงทะเบียนเข้าแข่งขัน  4-9 กันยายน 2562
- ปิดระบบการลงทะเบียนเข้าแข่งขัน 10 กันยายน 2562 (เวลา 0.01 น.) 
- ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข เพิ่มเติม 11-12 กันยายน 2562
- ปิดระบบการแก้ไข เพิ่มเติม 13 กันยายน 2562 (เวลา 16.30 น.) 
- พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู 13 กันยายน 2562
- การจัดการแข่งขัน สนามแข่ง 4 แห่ง 16-17 กันยายน 2562
- ประกาศผลการแข่งขัน 2 ตุลาคม 2562
- พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 4 ตุลาคม 2562
วันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 23:59 น.
            ตามหนังสือ ศธ 04250/ว3139  เรื่องขอเชิญเรียนประชุมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562 จึงเรียนเชิญผู้อำนวยการโรงเรียน หรือผู้รับผิดชอบ 1 คน และผู้ดูแลระบบของโรงเรียน 1 คน ทุกโรงเรียนสังกัด สพม.20 โรงเรียนสังกัด อบจ. และโรงเรียนเอกชน  เข้าร่วมรับฟังรายละเอียดการจัดงานและลงทะเบียนโปรแกรมจัดการแข่งขัน  ในวันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 13.30 - 16.30 น. ที่หอประชุมพุทธรักษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 
            จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                  สพม.20
วันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 23:41 น.
สนามแข่งขัน มี 4 แห่ง (กลุ่มการศึกษาพิเศษ แข่งขันทีโรงเรียนราชินูทิศ 2)
        1. โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 41000
            จัดการแข่งขัน            
                1) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
                2) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
                3) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เฉพาะกิจกรรมสภานักเรียน, กิจกรรมนักเรียนที่ปรึกษา, กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน) 
        2. 
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 41000
            จัดการแข่งขัน            
                1) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
                2) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                3) กิจกรรมนักบินน้อย สพฐ.
                4) กิจกรรมคอมพิวเตอร์

        3. โรงเรียนสตรีราชินูทิศ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 41000
            จัดการแข่งขัน            
                1) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
                2) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
        4. โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 41000
            จัดการแข่งขัน            
                1) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์, ดนตรี, นาฏศิลป์)
                2) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
                3) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เฉพาะกิจกรรมลูกเสือ, เนตรนารี, ยุวกาชาด) 
                4) กิจกรรมหุ่นยนต์
                5) กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน
วันพุธ ที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 14:35 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 39
จำนวนทีม 1,456
จำนวนนักเรียน 3,163
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,184
จำนวนกรรมการ 1,319
ครู+นักเรียน 5,347
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,666
ประกาศผลแล้ว 220/224 (98.21%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 201
เมื่อวาน 70
สัปดาห์นี้ 271
สัปดาห์ที่แล้ว 554
เดือนนี้ 503
เดือนที่แล้ว 1,511
ปีนี้ 7,515
ทั้งหมด 137,193