สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 3]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศรีเมืองวิทยาคาร 60 28 10 98 115 1 1 0 117
2 อ่างศิลา 23 17 12 52 71 4 2 0 77
3 สิรินธรวิทยานุสรณ์ 20 13 13 46 58 6 3 0 67
4 เอือดใหญ่พิทยา 18 23 12 53 69 9 5 0 83
5 โขงเจียมวิทยาคม 12 13 19 44 63 7 5 0 75
6 หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 10 13 11 34 49 6 6 0 61
7 ตาลสุมพัฒนา 6 10 8 24 38 5 5 0 48
8 ศรีแสงธรรม 6 4 7 17 30 3 7 1 40
9 หนองบัวฮีวิทยาคม 4 1 3 8 12 0 2 0 14
10 นิคม 2 อนุบาล 2 0 0 2 6 2 3 0 11
11 เชียงแก้วพิทยาคม 1 2 8 11 26 2 5 0 33
รวม 162 124 103 389 537 45 44 1 626