สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 3]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศรีเมืองวิทยาคาร 62 29 10 101 118 1 1 0 120
2 อ่างศิลา 23 17 12 52 71 4 2 0 77
3 สิรินธรวิทยานุสรณ์ 22 14 13 49 61 6 3 0 70
4 เอือดใหญ่พิทยา 18 23 12 53 69 9 5 0 83
5 โขงเจียมวิทยาคม 13 13 19 45 64 7 5 0 76
6 หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 10 13 11 34 49 6 6 0 61
7 ตาลสุมพัฒนา 8 10 8 26 40 5 5 0 50
8 หนองบัวฮีวิทยาคม 8 4 4 16 20 0 2 0 22
9 ศรีแสงธรรม 6 4 7 17 30 3 7 1 40
10 นิคม 2 อนุบาล 2 0 0 2 6 2 3 0 11
11 เชียงแก้วพิทยาคม 1 2 8 11 26 2 5 0 33
รวม 173 129 104 406 554 45 44 1 643