สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 3]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศรีเมืองวิทยาคาร 118 1 1 0 120
2 อ่างศิลา 71 4 2 0 77
3 เอือดใหญ่พิทยา 69 9 5 0 83
4 โขงเจียมวิทยาคม 64 7 5 0 76
5 สิรินธรวิทยานุสรณ์ 61 6 3 0 70
6 หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 49 6 6 0 61
7 ตาลสุมพัฒนา 40 5 5 0 50
8 ศรีแสงธรรม 30 3 7 1 40
9 เชียงแก้วพิทยาคม 26 2 5 0 33
10 หนองบัวฮีวิทยาคม 20 0 2 0 22
11 นิคม 2 อนุบาล 6 2 3 0 11
รวม 554 45 44 1 644