เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางณัฐริณีย์ สาระพัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการดำเนินงาน
2 นายรนกฤต ยิ่งยง ครูโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขัน
3 นางปิยะกาญจน์ สำเภา ครูโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขัน
4 นางสาวสุธิดา ดวงจำปา ครูโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขัน
5 นางรุ่งฤทัย สายสิม ครูโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขัน
6 นางสาวสิณี บัวผัน ครูผู้ช่วยโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขัน
7 นางสาวศิริรัตน์ วงค์ตลาด ครูผู้ช่วยโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขัน
8 นายอนุรักษ์ ชมบูรณ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขัน
9 นายตระการเกียรติ ไชยสัตย์ พนักงานราชการโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขัน
10 นางสาวจินตนา คูณสุข พนักงานราชการโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขัน
11 นางสาวจิราภรณ์ ศรีบุระ ครูอัตราจ้างโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขัน
12 นางสาวศิริพร แสนทวีสุข ครูอัตราจ้างโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขัน
13 นางสาวธิดารัตน์ วิลามาศ ครูโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขัน
14 นางสาวเจนจิรา จันชุลี พนักงานราชการโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขัน
15 นายธนภัทร น้อยแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขัน
16 นางสาวสุกัญญา สารเศวก ครูโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขัน
17 นายอดิเทพ ถนอมสงวน ครูโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขัน
18 นายเฉลิมพล เถาว์โท ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนตาลสุมพัฒนา ผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขัน
19 ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงษ์ วงษ์ทรัพย์ ครู โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ ผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายเฉลิมพล เถาว์โท (0819676066) Email: [email protected]
นายอดิเทพ ถนอมสงวน (0867206201) Email: [email protected]
ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงษ์ วงษ์ทรัพย์ Email: [email protected]

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]