สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนตาลสุมพัฒนา 55 152 85
2 006 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 122 319 197
3 008 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 73 168 105
4 010 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 65 107 84
5 011 โรงเรียนอ่างศิลา 78 162 108
6 002 โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม 38 80 61
7 012 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 92 225 149
8 001 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 82 197 127
9 004 โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล 16 49 28
10 007 โรงเรียนศรีแสงธรรม 42 81 57
11 009 โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม 25 41 32
12 005 โรงเรียนไร้ใต้ประชาคม 0 0 0
รวม 688 1581 1033
2614

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายเฉลิมพล เถาว์โท (0819676066) Email: [email protected]
นายอดิเทพ ถนอมสงวน (0867206201) Email: [email protected]
ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงษ์ วงษ์ทรัพย์ Email: [email protected]

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]