::sm-ubn3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางราตรี แสนอ้วน โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลฑรีย์ พลสีหา โรงเรียนตาลสุมพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุริยาพร ศรีพิกุลโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
4. นางสาวจิราพรรณ ดวงโสภา โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชฯกรรมการ
5. นางสาวสุธิดา ดวงจำปา โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางราตรี แสนอ้วน โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลฑรีย์ พลสีหา โรงเรียนตาลสุมพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุริยาพร ศรีพิกุลโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
4. นางสาวจิราพรรณ ดวงโสภา โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชฯกรรมการ
5. นางสาวสุธิดา ดวงจำปา โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
1. นายทองจันทร์ ประเสริฐสินโรงเรียนอ่างศิลาประธานกรรมการ
2. นางสาวประภัสรา ไชยปัญญา ไชยปัญญา โรงเรียนตาลสุมพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางสาวชญาภา บุดดาสิงห์ โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม กรรมการ
4. นายณัฐพล วัดภักดี โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวปัญจรัตน์ พิพัฒนะศิริธร โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชฯประธานกรรมการ
2. นางสาวมณีนุช ดอนแก้วโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ รองประธานกรรมการ
3. นางสาวศุภลักษณ์ โกฏโห้ โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา กรรมการ
4. นางสาวเกศสุดา พรหมสิงห์ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
1. นางสาวพุทธิดา คำเนาว์ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชฯประธานกรรมการ
2. นางสาวอภัสรา โคตรมงคล โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางสาวขวัญเจริญศิริ ปักขีพันธ์โรงเรียนศรีแสงธรรมกรรมการ
4. นางสาวพิมพ์ลภัทร์ สิมานุรักษ์ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6
1. นางจตุพร สาระคำ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลฑรีย์ พลสีหา โรงเรียนตาลสุมพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสิริพร หาญชนะ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวอภัสรา บุญมาโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
1. นางสาวอุรัก อุ่นใจ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตดา เจริญสุข โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชฯกรรมการ
3. นางสาวกุลฑรีย์ พลสีหา โรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการ
4. นางสาวอภัสรา โคตรมงคล โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6
1. นางสาวอุรัก อุ่นใจ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตดา เจริญสุข โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชฯกรรมการ
3. นางสาวกุลฑรีย์ พลสีหา โรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการ
4. นางสาวอภัสรา โคตรมงคล โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางชนัญธิดา ยศม้าว โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวอภัสรา บุญมา โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ รองประธานกรรมการ
3. นางสาววันธัญญา คืนดี โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
4. นางสาวสุภาวดี พลคำ โรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการ
5. นางสาวนิราวดี กลางเมือง โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชฯกรรมการ
6. นางสาวพิชญ์ณภัทร ทองคำ โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางชนัญธิดา ยศม้าว โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวอภัสรา บุญมา โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ รองประธานกรรมการ
3. นางวันธัญญา คืนดี โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
4. นางสาวสุภาวดี พลคำ โรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการ
5. นางสาวนิราวดี กลางเมือง โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชฯกรรมการ
6. นางสาวพิชญ์ณภัทร ทองคำ โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
1. นายเยือนยง จันทะแสง โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรพิศ เพ็ญจันทร์ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวประภาวดี เผ่าภูรี โรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
4. นางกฤษณา วงค์วิเศษ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวมณีนุช ดอนแก้ว โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ กรรมการ
6. นางอนงลักษณ์ วงศ์คำ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6
1. นายเยือนยง จันทะแสง โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรพิศ เพ็ญจันทร์ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวประภาวดี เผ่าภูรี โรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
4. นางกฤษณา วงค์วิเศษโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวมณีนุช ดอนแก้ว โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ กรรมการ
6. นางอนงลักษณ์ วงศ์คำ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางสาวพิชญ์ณภัทร ทองคำ โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาวประภัสรา ไชยปัญญา โรงเรียนตาลสุมพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุรีรัตน์ รุ้งแก้ว โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6
1. นางสาวยุพยงค์ พันธ์จันดา โรงเรียนอ่างศิลาประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะนุช แก้วงาม โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางรุ่งรัตน์ ชมทอง โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุวิมล เสียงล้ำ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางภัทรนัน ประชุมรักษ์โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ ชูคำโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชฯกรรมการ
4. นางเกศินี โสดาโรงเรียนศรีแสงธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวรัฐนภรณ์ นาทองโรงเรียนสิริธรวิทยานุสรณ์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวอินทร์อร แก่นคำโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวฐิติพรรณ ค่ำคูณ โรงเรียนอ่างศิลา กรรมการ
4. นางสาวนิตานันทน์ มาตะชาติ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวนิภาพรรณ ฐิตะสาร โรงเรียนศรีแสงธรรมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ จันทวีโรงเรียนตาลสุมพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางกิติยา สมพรโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุนิสา สิงห์โตโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุกัญยา สีดาน้อย โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นางกรณิกา หัสดีโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสุรศักดิ์ จันทวีโรงเรียนตาลสุมพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางกิติยา สมพรโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุนิสา สิงห์โตโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุกัญยา สีดาน้อย โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นางกรณิกา หัสดีโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสาวพรชรดา กล่อมเสียงโรงเรียนอ่างศิลา ประธานกรรมการ
2. นางกฤษฎาภรณ์ หินภู โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิรัชธิดา รื่นรมย์โรงเรียนสิริธรวิทยานุสรณ์ กรรมการ
4. นายจุฬาลักษณ์ ใจดี โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายไพเราะ มีภักดีโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชฯกรรมการ
6. นางวิไล กลิ่นแก้ว โรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางกฤษฎาภรณ์ หินภู โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพรชรดา กล่อมเสียงโรงเรียนอ่างศิลา รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิรัชธิดา รื่นรมย์โรงเรียนสิริธรวิทยานุสรณ์ กรรมการ
4. นางจุฬาลักษณ์ ใจดี โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายไพเราะ มีภักดีโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชฯกรรมการ
6. นางวิไล กลิ่นแก้ว โรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางจุฬาลักษณ์ ใจดี โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางภัทราพร กอมณี โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาววรรณ์ลดา พรมทา โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายสยาม อันทระบุตร โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางจุฬาลักษณ์ ใจดี โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางภัทราพร กอมณี โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาววรรณ์ลดา พรมทา โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายสยาม อันทระบุตร โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายไตรภพ ชูกร โรงเรียนสิริธรวิทยานุสรณ์ ประธานกรรมการ
2. นางยุรพร เกษรโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ ทรัพพย์ศิริโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวทัศนี ไชยหงษ์โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
5. นายอนุสิษฐ สำเภา โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายไตรภพ ชูกร โรงเรียนสิริธรวิทยานุสรณ์ รองประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนี ไชยหงษ์โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ ทรัพพย์ศิริโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายอนุสิษฐ สำเภา โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นางยุรพร เกษรโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นางบังอร ช่วยปู่ โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยารองประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงสมร วงค์อาจโรงเรียนสิริธรวิทยานุสรณ์ รองประธานกรรมการ
3. นางสาวไพลิน ภักดีไทยโรงเรียนอ่างศิลา กรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ จันทร์อุไร โรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการ
5. นางพิรินธร ผดาเวชโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
6. นายพีระพงศ์ สอนทองโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
1. นางบังอร ช่วยปู่ โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงสมร วงค์อาจโรงเรียนสิริธรวิทยานุสรณ์ รองประธานกรรมการ
3. นางสาวไพลิน ภักดีไทยโรงเรียนอ่างศิลา กรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ จันทร์อุไร โรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการ
5. นางพิรินธร ผดาเวชโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
6. นายพีระพงศ์ สอนทองโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวปรียาเมธ สุวรรณที โรงเรียนสิริธรวิทยานุสรณ์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวกิตติภา ธงอาษา โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนงเยาว์ บุญยงค์โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชฯกรรมการ
4. นางสาวลัดดาวัลย์ ต้นทองโรงเรียนอ่างศิลา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางกุหลาบ สังฆะมณี โรงเรียนตาลสุมพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตติยา ศรีมาคำ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสิริณพร จันทร์ดวงโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชฯกรรมการ
4. นายประกาศิต คำภาโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
1. นางไกรวรรณ คำมูล โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายรัฐศาสตร์ โคตรสีหา โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางณัฏฐ์ชญา พิมพันธ์ โรงเรียนอ่างศิลา กรรมการ
4. นางกันยา เทพบุดดี โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางเกษมศรี สมหมายโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางรัศมี ศรีวะรมย์ โรงเรียนอ่างศิลารองประธานกรรมการ
3. นางชัฐฐิณา ศุภดิษฐ์ โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นายจักรพรรดิ์ ชื่นภิรมย์ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวธนพร ธรรมปัตร โรงเรียนศรีแสงธรรมกรรมการ
6. นางสาวมนัสดา แสงสิงแก้ว โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสุทัศ ศรีบุระโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นางสาวภูมิพิชญา จันทร์ส่อง โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางสาวดุจดาว ช่วยสุข โรงเรียนอ่างศิลา กรรมการ
4. นางสาวพลอยนภัส พิทักษ์ภูวนนท์ โรงเรียนศรีแสงธรรมกรรมการ
5. นายวิเชียร สำเภา โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางสาวเจนจิรา กลิ่นบัว โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวกฤติยาณี เจริญลอย โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย วงศ์ถา โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุษยา แสงทอง โรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการ
4. นางสาวนวลอนงค์ แก้ววงษ์ โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาววิภาดา อามาตย์มนตรี โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ รังสุวรรณ์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร รองประธานกรรมการ
3. นางสาวฐาปนีย์ แสนใจ โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ กรรมการ
4. นางสาวเมวิกา แย้มยิ้ม โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายทัศณี สุนิพันธ์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นายไชยนิรันต์ โพธิทัด โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกิตติมาพร อินสา โรงเรียนศรีแสงธรรมกรรมการ
4. นางสาวประพิมพ์พรรณ ศรีปัด โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางโสภา นนเทศา โรงเรียนตาลสุมพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายนพพร งามเถื่อน โรงเรียนอ่างศิลา รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพันทิพา ช่วงชิง โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร กรรมการ
4. นางสาวพรรณวิไล คำหาร โรงเรียนศรีแสงธรรมกรรมการ
5. นางรัตนา พรมเพ็ญ โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางชลธิรา ผินโพธิ์โรงเรียนตาลสุมพัฒนา ประธานกรรมการ
2. นางสาวมาฆศินันจา ทองมูล โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสมคิด วงศ์คูณ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวมยุรี นิลสนธ์ โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวญาณิศา ทาทอง โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางมาลาพร พินธุกรณ์ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นางพนิดา กันยะกาญจน์ โรงเรียนตาลสุมพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสมคิด วงศ์คูณ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวศิริโสภา ฟักประยูรโรงเรียนศรีแสงธรรมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางบัวแดง สร้อยสิงห์ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายธนพัฒน์ ทับไธสงโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสาวดวงใจ ดากรุง โรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการ
4. นายนิพัทธโรจน์ ส่องแสง โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวพรทิพย์ โอษฐิเวช รงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางสาวศรัญญา สมภักดีโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางพัชรา อักษรสว่างพงษ์ โรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการ
4. นางสิริโสภา กรมทำมาโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
5. นางศรีฟ้า บุญยัง โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3
1. สิบเอกกฤษ ศรีสะอาด โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นายชนาธิปัตย์ เจริญศักดิ์ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ ภูทองรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายธงไชย พรรัตนโชค โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
5. นางสาวศิริโสภา พักประยูรโรงเรียนศรีแสงธรรมกรรมการ
6. นางพนารัตน์ ศิโล โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายธงไชย พรรัตนโชค โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวหนูทอง จันทร์จริง รงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. สิบเอกกฤษ ศรีสะอาด โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร กรรมการ
4. นางสาวศิริโสภา ฟักประยูร โรงเรียนศรีแสงธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางยลภัทร ถาวรเจริญกุล โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายประดลเดช ใยเมือง โรงเรียนอ่างศิลารองประธานกรรมการ
3. นางสาวชนิกานต์ สายพันธ์ โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ กรรมการ
4. นายวันชัย หินผา โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
5. นายวิชญ์ภาส ดอกแก้วโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางบังอร ปรัสพันธ์ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวโสวรรณี แหล่งหล้า โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเอกรัตน์ นันตะวงษ์โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ กรรมการ
4. นายวิชญ์ภาส ดอกแก้วโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจุฑามาศ สายขุน โรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายอุทวน สุนิพันธ์ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวโสวรรณี แหล่งหล้าโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวเฉลิมขวัญ ศรีหาสาร โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการ
4. นายรุ่งนพฤทธิ์ บัวใหญ่ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมนกรรมการ
5. นางสาวศุภลักษณ์ เนตรวงศ์โรงเรียนศรีแสงธรรมกรรมการ
6. นางสาววราภรณ์ สยามลโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางอภิญญา นนท์ศิริโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ ประธานกรรมการ
2. นางสายสุดา โทสิงห์ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายอาคม พูลทองโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
4. นายอรรคชัย วงษาเนาว์โรงเรียนศรีแสงธรรมกรรมการ
5. นางสาวพิมพ์ชนก เลิศแล้ว โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายเอกรัตน์ นันตะวงษ์ โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทราภรณ์ นางาม โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุรีย์พร แก้วกัญญาโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายสิทธิชัยน์ สายธนูโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายสวัสดิชัย ใสเนตร โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายรุ่งนพฤทธิ์ บัวใหญ่ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ชนก เลิศแล้ว โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
4. นางสาวชญานิษฐ์ ศรีสินสันติกุล โรงเรียนอ่างศิลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวปาริณีย์ ชารีแก้ว โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ ประธานกรรมการ
2. นางรจนา ทองโบราณ โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุริยา ไชยถาโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการ
4. นางสาวมลิษา นามบุตร โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวชนนิกานต์ บุญชิตโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางวิบูลย์ นพเทาว์ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริณีย์ ชารีแก้ว โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ รองประธานกรรมการ
3. นางรจนา ทองโบราณ โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
4. นายสิทธิชัยน์ สายธนูโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางลักษณาภรณ์ บุปผาชาติโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ ประธานกรรมการ
2. นางรินทร์นภา ควรชม โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวภัทราภรณ์ นางาม โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
4. นายอาคม พูลทองโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
5. นายวิชญ์ภาส ดอกแก้วโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางลักษณาภรณ์ บุปผาชาติโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ ประธานกรรมการ
2. นายสิปปนนท์ การะเกษ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวภัทราภรณ์ นางาม โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
4. นายอาคม พูลทองโรงเรียนอ่างศิลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นายโยธิน อาธิเวช โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายธวัชศักดิ์ สุดแสน โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นางสาวผ่องพรรณ พลราช โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
4. นายวีระวัฒน์ หมายมั่นโรงเรียนอ่างศิลากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางทิพพาวรรณ สมหมายโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายแวว อินทะพรมโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยารองประธานกรรมการ
3. นายธรรมรงค์ โคกหงส์โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นายนัฐพล พิมพ์พันธ์โรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
5. นายมานพ ไชยโกฎโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6
1. นายแวว อินทะพรมโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาประธานกรรมการ
2. นายธรรมรงค์ โคกหงส์โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายปรีดา ศรีสงครามโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายนัฐพล พิมพ์พันธ์โรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
5. นายมานพ ไชยโกฎโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางชุลีพร พิมพ์ทองโรงเรียนอ่างศิลาประธานกรรมการ
2. นายพละชัย ปราสาทศรีโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายทรงวุฒิ เจริญลอยโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการ
4. นายแวว อินทะพรมโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
5. นางสาวปัทมา กัลยารัตน์โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวเสาวลักษณ์ สีสุวะโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กรรมการ
7. สิบเอกกฤษฎา สุขเสมอโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
8. นางสาวพฤฒิพร วรรณศรีโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ อินทร์โสม โรงเรียนอ่างศิลาประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล สิมณีวรรณ โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายปรีชา สีคำแท้โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายณรงค์ยศ จันทร์สุขโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กรรมการ
5. นายอนวัช สุภาวงษ์ โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายอิศรา วรนามโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นายพัทรพงษ์ ศิริสุวรรณ โรงเรียนตาลสุมพัฒนา รองประธานกรรมการ
3. นายอัศสิริ พรมพุ้ยโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ กรรมการ
4. นายเอกชัย พิณทอง โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายพัทรพงษ์ ศิริสุวรรณโรงเรียนตาลสุมพัฒนา ประธานกรรมการ
2. นายอัศสิริ พรมพุ้ยโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ รองประธานกรรมการ
3. นายไกรราช นะธีสี โรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
4. นายอานนต์ วงษ์พินิจ โรงเรียนศรีแสงธรรม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายอัศสิริ พรมพุ้ยโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ ประธานกรรมการ
2. นายไกรราช นะธีสี โรงเรียนอ่างศิลา รองประธานกรรมการ
3. นายพัทรพงษ์ ศิริสุวรรณโรงเรียนตาลสุมพัฒนา กรรมการ
4. นายอิศรา วรนามโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายเอกชัย พิณทอง โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายอัศสิริ พรมพุ้ยโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ รองประธานกรรมการ
3. นายอิศรา วรนามโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร กรรมการ
4. นายพัทรพงษ์ ศิริสุวรรณโรงเรียนตาลสุมพัฒนา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายกฤษพัฒน์ สุขเลิม โรงเรียนอ่างศิลาประธานกรรมการ
2. นายพัทรพงษ์ ศิริสุวรรณโรงเรียนตาลสุมพัฒนา รองประธานกรรมการ
3. นายอิศรา วรนามโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายอัศสิริ พรมพุ้ยโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ ประธานกรรมการ
2. นายอิศรา วรนามโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร รองประธานกรรมการ
3. นายพัทรพงษ์ ศิริสุวรรณโรงเรียนตาลสุมพัฒนา กรรมการ
4. นายกฤษพัฒน์ สุขเลิมโรงเรียนอ่างศิลา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายอิศรา วรนามโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นายพัทรพงษ์ ศิริสุวรรณโรงเรียนตาลสุมพัฒนา รองประธานกรรมการ
3. นายวิชาญ ศรีวะรมย์โรงเรียนอ่างศิลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายประกาย พยุงวงษ์โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ ประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ ศรีวะรมย์โรงเรียนอ่างศิลารองประธานกรรมการ
3. นายพัทรพงษ์ ศิริสุวรรณโรงเรียนตาลสุมพัฒนา กรรมการ
4. นายอิศรา วรนามโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายพัทรพงษ์ ศิริสุวรรณโรงเรียนตาลสุมพัฒนา ประธานกรรมการ
2. นายอิศรา วรนามโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร รองประธานกรรมการ
3. นายกฤษพัฒน์ สุขเลิมโรงเรียนอ่างศิลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายอิศรา วรนามโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นายกฤษพัฒน์ สุขเลิมโรงเรียนอ่างศิลารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชา บุญยังโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
4. นายประกาย พยุงวงษ์โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ กรรมการ
5. นายเอกชัย พิณทองโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายประกาย พยุงวงษ์โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ ประธานกรรมการ
2. นายกฤษพัฒน์ สุขเลิมโรงเรียนอ่างศิลารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชา บุญยังโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
4. นายอิศรา วรนามโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายวิชาญ ศรีวะรมย์โรงเรียนอ่างศิลาประธานกรรมการ
2. นายประกาย พยุงวงษ์โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ รองประธานกรรมการ
3. นายพัทรพงษ์ ศิริสุวรรณโรงเรียนตาลสุมพัฒนา กรรมการ
4. นายอิศรา วรนามโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายประกาย พยุงวงษ์โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ ประธานกรรมการ
2. นายไกรราช นะธีสี โรงเรียนอ่างศิลารองประธานกรรมการ
3. นายพัทรพงษ์ ศิริสุวรรณโรงเรียนตาลสุมพัฒนา กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสุรชาติ เยาวศรี โรงเรียนอ่างศิลาประธานกรรมการ
2. นายสยาม ยุพลบุญ โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอรัญ กุลบุตร โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคมกรรมการ
4. นายธรรศ เหลาทอง โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
5. นายวัชรพล แดงจีน โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายสุรชาติ เยาวศรี โรงเรียนอ่างศิลาประธานกรรมการ
2. นายสยาม ยุพลบุญ โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอรัญ กุลบุตร โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคมกรรมการ
4. นายธรรศ เหลาทอง โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
5. นายวัชรพล แดงจีน โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายสุรชาติ เยาวศรี โรงเรียนอ่างศิลาประธานกรรมการ
2. นายสยาม ยุพลบุญ โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอรัญ กุลบุตร โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคมกรรมการ
4. นายธรรศ เหลาทอง โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
5. นายวัชรพล แดงจีน โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรชาติ เยาวศรี โรงเรียนอ่างศิลาประธานกรรมการ
2. นางอนงค์นาฏ ไข่มุกด์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวลัดดา รักษาโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. Mr.Ceman Dejamo Tudlasan โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายวัชรพล แดงจีนโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
6. นายธรรศ เหลาทองโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
7. นางสมพร พินธุโทโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุรชาติ เยาวศรี โรงเรียนอ่างศิลาประธานกรรมการ
2. นางอนงค์นาฏ ไข่มุกด์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวลัดดา รักษาโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. Mr.Ceman Dejamo Tudlasan โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายวัชรพล แดงจีนโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นายธรรศ เหลาทองโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
7. นางสมพร พินธุโทโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุรชาติ เยาวศรี โรงเรียนอ่างศิลาประธานกรรมการ
2. นางอนงค์นาฏ ไข่มุกด์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวลัดดา รักษาโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. Mr.Ceman Dejamo Tudlasan โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายวัชรพล แดงจีนโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
6. นายธรรศ เหลาทองโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
7. นางสมพร พินธุโทโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุรชาติ เยาวศรี โรงเรียนอ่างศิลาประธานกรรมการ
2. นางอนงค์นาฏ ไข่มุกด์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายอรัญ กุลบุตร โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรทิน อินธิไชยโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวลัดดา รักษาโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. Mr.Ceman Dejamo Tudlasan โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
7. นางสมพร พินธุโทโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรชาติ เยาวศรี โรงเรียนอ่างศิลาประธานกรรมการ
2. นางอนงค์นาฏ ไข่มุกด์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวลัดดา รักษาโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. Mr.Ceman Dejamo Tudlasan โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายวัชรพล แดงจีนโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
6. นางสมพร พินธุโทโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุรชาติ เยาวศรี โรงเรียนอ่างศิลาประธานกรรมการ
2. นางอนงค์นาฏ ไข่มุกด์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวลัดดา รักษาโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. Mr.Ceman Dejamo Tudlasan โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายวัชรพล แดงจีนโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
6. นางสมพร พินธุโทโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุรชาติ เยาวศรี โรงเรียนอ่างศิลาประธานกรรมการ
2. นางอนงค์นาฏ ไข่มุกด์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวลัดดา รักษาโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. Mr.Ceman Dejamo Tudlasan โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายวัชรพล แดงจีนโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
6. นางสมพร พินธุโทโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุรชาติ เยาวศรี โรงเรียนอ่างศิลาประธานกรรมการ
2. นางอนงค์นาฏ ไข่มุกด์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวลัดดา รักษาโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. Mr.Ceman Dejamo Tudlasan โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายวัชรพล แดงจีนโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
6. นางสมพร พินธุโทโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรชาติ เยาวศรี โรงเรียนอ่างศิลาประธานกรรมการ
2. นายอรัญ กุลบุตร โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุรทิน อินธิไชยโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวลัดดา รักษาโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. Mr.Ceman Dejamo Tudlasan โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
6. นางสมพร พินธุโทโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุรชาติ เยาวศรี โรงเรียนอ่างศิลาประธานกรรมการ
2. นางสาวลัดดา รักษาโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. Mr.Ceman Dejamo Tudlasan โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางอนงนาฎ ไข่มุกด์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายวัชรพล แดงจีนโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
6. นางสมพร พินธุโทโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุรชาติ เยาวศรี โรงเรียนอ่างศิลาประธานกรรมการ
2. นางสาวลัดดา รักษาโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. Mr.Ceman Dejamo Tudlasan โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสมพร พินธุโทโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุรชาติ เยาวศรี โรงเรียนอ่างศิลาประธานกรรมการ
2. นางสาวลัดดา รักษาโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. Mr.Ceman Dejamo Tudlasan โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสมพร พินธุโทโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรชาติ เยาวศรี โรงเรียนอ่างศิลาประธานกรรมการ
2. นางอนงค์นาฏ ไข่มุกด์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายอรัญ กุลบุตร โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรทิน อินธิไชยโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวลัดดา รักษาโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. Mr.Ceman Dejamo Tudlasan โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
7. นางสมพร พินธุโทโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุรชาติ เยาวศรี โรงเรียนอ่างศิลาประธานกรรมการ
2. นางอนงค์นาฏ ไข่มุกด์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวลัดดา รักษาโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. Mr.Ceman Dejamo Tudlasan โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายวัชรพล แดงจีนโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
6. นางสมพร พินธุโทโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุรชาติ เยาวศรี โรงเรียนอ่างศิลาประธานกรรมการ
2. นางอนงค์นาฏ ไข่มุกด์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวลัดดา รักษาโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. Mr.Ceman Dejamo Tudlasan โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายวัชรพล แดงจีนโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
6. นางสมพร พินธุโทโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุรชาติ เยาวศรี โรงเรียนอ่างศิลาประธานกรรมการ
2. นางอนงค์นาฏ ไข่มุกด์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวลัดดา รักษาโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. Mr.Ceman Dejamo Tudlasan โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายวัชรพล แดงจีนโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
6. นางสมพร พินธุโทโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6
1. นายสุรชาติ เยาวศรี โรงเรียนอ่างศิลาประธานกรรมการ
2. นางอนงค์นาฏ ไข่มุกด์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวลัดดา รักษาโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. Mr.Ceman Dejamo Tudlasan โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายวัชรพล แดงจีนโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
6. นายธรรศ เหลาทองโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
7. นางสมพร พินธุโทโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสุรชาติ เยาวศรี โรงเรียนอ่างศิลาประธานกรรมการ
2. นางอนงค์นาฏ ไข่มุกด์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวลัดดา รักษาโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. Mr.Ceman Dejamo Tudlasan โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายวัชรพล แดงจีนโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
6. นายธรรศ เหลาทองโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
7. นางสมพร พินธุโทโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายรักยม รักวงศ์ปรีดี โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาประธานกรรมการ
2. นางสมพร พินธุโทโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. Mr.Ceman Dejamo Tudlasanโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวลัดดา รักษาโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นายวัชรพล แดงจีน โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายรักยม รักวงศ์ปรีดี โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาประธานกรรมการ
2. นางสมพร พินธุโทโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นางสาวลัดดา รักษาโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. Mr.Ceman Dejamo Tudlasanโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายวัชรพล แดงจีน โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายรักยม รักวงศ์ปรีดี โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาประธานกรรมการ
2. นางสมพร พินธุโทโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นางสาวลัดดา รักษาโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. Mr.Ceman Dejamo Tudlasanโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายวัชรพล แดงจีน โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวมัลลิกา เจริญลอยโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาวนุสรา นบนอบ โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุษศรัฐ บุษย์เพชรโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม กรรมการ
4. นายธวัชชัย นนท์ศิริ โรงเรียนนิคม 2 อนุบาลกรรมการ
5. นางสาวดุษฏี บุญศรี โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวนุสรา นบนอบ โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษศรัฐ บุษย์เพชรโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางสาวมัลลิกา เจริญลอยโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม กรรมการ
4. นายธวัชชัย นนท์ศิริ โรงเรียนนิคม 2 อนุบาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวบุษศรัฐ บุษย์เพชรโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาวมัลลิกา เจริญลอยโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนุสรา นบนอบ โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
4. นางสาวดุษฏี บุญศรี โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวมัลลิกา เจริญลอยโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาวนุสรา นบนอบ โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุษศรัฐ บุษย์เพชรโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวบุศราทิพย์ ง้าวทองโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางวิไลวัลย์ สุกใสโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวนุสรา นบนอบ โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยารองประธานกรรมการ
3. นายธวัชชัย นนท์ศิริ โรงเรียนนิคม 2 อนุบาลกรรมการ
4. นางสาวบุษศรัฐ บุษย์เพชรโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวบุษศรัฐ บุษย์เพชรโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาวนุสรา นบนอบ โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยารองประธานกรรมการ
3. นางวิไลวัลย์ สุกใสโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ กรรมการ
4. นางสาวดุษฏี บุญศรี โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายธวัชชัย นนท์ศิริ โรงเรียนนิคม 2 อนุบาลประธานกรรมการ
2. นางสาวบุศราทิพย์ ง้าวทองโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร รองประธานกรรมการ
3. นางวิไลวัลย์ สุกใสโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ กรรมการ
4. นางสาวดุษฏี บุญศรี โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางวิไลวัลย์ สุกใสโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ ประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย นนท์ศิริ โรงเรียนนิคม 2 อนุบาลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุศราทิพย์ ง้าวทองโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร กรรมการ
4. นางสาวบุษศรัฐ บุษย์เพชรโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางวิไลวัลย์ สุกใสโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ ประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย นนท์ศิริ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร รองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุศราทิพย์ ง้าวทองโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร กรรมการ
4. นางสาวบุษศรัฐ บุษย์เพชรโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นายกวีวัฒน์ แสนสุขโรงเรียนสิริธรวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธาสินี กิ่งสกุลโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร รองประธานกรรมการ
3. นายรอง เทพบุดดี โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา กรรมการ
4. นายมนัญชัย พลอาษา โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัช ฯ กรรมการ
5. Mr.David Valdivieso Esplugaโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
6. นางสาวปราชญ์ปรีดา เขียนวงศ์ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
7. Mr.Edvard Hakobyanโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวชรินทิพย์ โชติรัตน์โรงเรียนอ่างศิลา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
1. นางสาวปิยวรรณ วรบุตร โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางพิม สาธุพันธ์ อีริคเซ่น โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยารองประธานกรรมการ
3. Mr.Romeo Bordallo Jr.โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายมนัญชัย พลอาษา โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคมรัชฯ กรรมการ
5. นางสาวดารณี สัตยากุล โรงเรียนสิริธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. Mr.David Valdivieso Esplugaโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
7. นายพิสุทธิ์ บุญสรางโรงเรียนอ่างศิลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริลักษณ์ ศิริประเสริฐ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายปฏิกรณ์ บัวจูม โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ แว่นพิมาย โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชฯ กรรมการ
4. นางสาวมันทนี วันทองโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
5. นางสาวปิยะวัฒน์ มณีภาค โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอุไรรัตน์ ร่มโพธิ์ โรงเรียนศรีแสงธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางเอื้อมพร ชาริชาโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวณัชชารีย์ บุญเจริญ โรงเรียนสิริธรวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. MissRudialyn Benigno Batucolโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสิริวรรณ บุญครอง โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวชนภรณ์ ปนิทานังโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา กรรมการ
6. นางสาวโพรดก แสงประหลาด โรงเรียนศรีแสงธรรม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางศิรานุช วิลามาศศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี คูณทอง โรงเรียนอ่างศิลา รองประธานกรรมการ
3. MissCherly Lucenaraโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายพรเจษฎ์ นนท์ศิริ โรงเรียนสิริธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางธัญสุดา ปัญญาคง โรงเรียนนิคม๒ อนุบาล กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางสาวจุไรพร ศรีเข้มโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายณัฐปกรณ์ คงรอดโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. MissCherly Lucenaraโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวธัญสุดา ปัญญาคง โรงเรียนนิคม๒ อนุบาล กรรมการ
5. นายพรเจษฎ์ นนท์ศิริ โรงเรียนสิริธรวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางสาวชุติมา รวมวงศ์โรงเรียนอ่างศิลาประธานกรรมการ
2. นายณัฏฐ์ดนัย ศรีตะโกเพชรโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุพรรณี รักชาติ โรงเรียนสิริธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวธนภรณ์ มณีภาค โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนันทนา อินทนามโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6
1. นางสาววสิฐา เที่ยงธรรมโรงเรียนอ่างศิลาประธานกรรมการ
2. นางสาวมนสิชา โพธิ์วิสันต์ โรงเรียนสิริธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาววรรณนิษา หวังลาภโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางปิยะกาญจณ์ สำเภา สำเภาโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณภา นาจานโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
3. นายจิระพงษ์ แสงวงศ์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสุกัญญา ไขแสง โรงเรียนตาลสุมพัฒนา ประธานกรรมการ
2. นางสาวสิณี บัวผันโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาววรรณภา นาจานโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
4. นายจิระพงษ์ แสงวงศ์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายจิระพงษ์ แสงวงศ์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวรกิณา เชาวนะพานิช โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชฯกรรมการ
3. นางสาววรรณภา นาจานโรงเรียนอ่างศิลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวทัตชา อินทรสดโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณภา นาจานโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
3. นางสาวรกิณา เชาวนะพานิช โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวทัตชา อินทรสดโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล หมูนคำ โรงเรียนสิริธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายจิระพงษ์ แสงวงศ์ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางปิยะกาญจณ์ สำเภาโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา ไขแสงโรงเรียนตาลสุมพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางสาววัชรีวรรณ ไชยกูล โรงเรียนสิริธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นายจิระพงษ์ แสงวงศ์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายจิระพงษ์ แสงวงศ์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล หมูนคำโรงเรียนสิริธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาววรรณภา นาจานโรงเรียนอ่างศิลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสุกัญญา ไขแสงโรงเรียนตาลสุมพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวสิณี บัวผันโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายจิระพงษ์ แสงวงศ์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาววัชรีวรรณ ไชยกูลโรงเรียนสิริธรวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายศิกษก พันธ์ใหญ่โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพรเจษ นนท์ศิริโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายรัฐศาสตร์ โคตรสีหาโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายไมตรี สมชัย โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ ดวงธนูโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
6. นางภัทรนันท์ ประชุมรักษ์โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายศิกษก พันธ์ใหญ่โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพรเจษ นนท์ศิริโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายปกรณ์ โอษฐิเวชโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายไมตรี สมชัย โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
5. นายชยุต โชติวุฒินันท์ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
6. นายไชยนิรันต์ โพธิทัด โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
7. นางภัทรนันท์ ประชุมรักษ์โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายรัชพล ภักดีไทยโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์พร ตีกามล โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศมนชญา กุมรีจิตรโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางศมนชญา กุมรีจิตรโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์พร ตีกามลโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริโสภา ฟักประยูร โรงเรียนศรีแสงธรรมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวพุทธิดา คำเนาว์โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคมรัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริพร หาญชนะโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอรรถชัย เมสังข์ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวขวัญเจริญศิริ ปักขีพันธ์ โรงเรียนศรีแสงธรรมกรรมการ
5. นางสาวศุภลักษณ์ โกฏโห้ โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
6. นางสาวดวงสมร วงค์อาจโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวพุทธิดา คำเนาว์โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคมรัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายอรรถชัย เมสังข์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศุภลักษณ์ โกฏโห้ โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
4. นางสาวดวงสมร วงค์อาจโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวพุทธิดา คำเนาว์โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคมรัชฯ ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชญ์ณภัทร ทองคำโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัตดา เจริญสุขโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคมรัชฯ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสาวพิชญ์ณภัทร ทองคำโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณพสร สามสุวรรณโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัตดา เจริญสุขโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคมรัชฯ กรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฐวดี เฉลิมศรีโรงเรียนศรีแสงธรรมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา รักษาสัตย์โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวดวงใจ นามกูลโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
4. นายอดิเทพ ถนอมสงวนโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีเสกสรรค์ บัวงามโรงเรียนอ่างศิลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงษ์ วงษ์ทรัพย์โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเสกสรรค์ บัวงามโรงเรียนอ่างศิลารองประธานกรรมการ
3. นายอดิเทพ ถนอมสงวนโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายภาณุวัฒน์ อุปมาโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
5. นายเฉลิมพล เถาว์โทโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางจันทิมา ปัตถาสายโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรวุฒิ สุวรรณาโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวศิริพร แสนทวีสุขโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวดวงใจ นามกูลโรงเรียนอ่างศิลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวดวงใจ นามกูลโรงเรียนอ่างศิลาประธานกรรมการ
2. นายวรวุฒิ สุวรรณาโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวศิริพร แสนทวีสุขโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางจันทิมา ปัตถาสายโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายเฉลิมพล เถาว์โทโรงเรียนตาลสุมพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางจันทิมา ปัตถาสายโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการ
3. นางปิยวดี ปัฐพีโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวดวงใจ นามกูลโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
5. นายภาณุวัฒน์ อุปมาโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
6. นางสาวณัฐวดี เฉลิมศรีโรงเรียนศรีแสงธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีเสกสรรค์ บัวงามโรงเรียนอ่างศิลาประธานกรรมการ
2. นางปิยวดี ปัฐพีโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
3. นางพรพิพัฒน์ งามศรีโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
4. นางสาวสุธิกานด์ อาญาสิทธิ์โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา รักษาสัตย์โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายภาณุวัฒน์ อุปมาโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐวดี เฉลิมศรีโรงเรียนศรีแสงธรรมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริพร แสนทวีสุขโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงษ์ วงษ์ทรัพย์โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา รักษาสัตย์โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวดวงใจ นามกูลโรงเรียนอ่างศิลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมพล เถาว์โทโรงเรียนตาลสุมพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายภาณุวัฒน์ อุปมาโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
3. นางปิยวดี ปัฐพีโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางนันทนา วรรณคำโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวฐิติมา คำหารโรงเรียนศรีแสงธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายเฉลิมพล เถาว์โทโรงเรียนตาลสุมพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายภาณุวัฒน์ อุปมาโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
3. นางปิยวดี ปัฐพีโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางนันทนา วรรณคำโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวฐิติมา คำหารโรงเรียนศรีแสงธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีเสกสรรค์ บัวงามโรงเรียนอ่างศิลาประธานกรรมการ
2. นางปิยวดี ปัฐพีโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
3. นายภาณุวัฒน์ อุปมาโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
4. นางสาวสุธิกานด์ อาญาสิทธิ์โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นายเฉลิมพล เถาว์โทโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีเสกสรรค์ บัวงามโรงเรียนอ่างศิลาประธานกรรมการ
2. นางปิยวดี ปัฐพีโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
3. นายภาณุวัฒน์ อุปมาโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
4. นางสาวสุธิกานด์ อาญาสิทธิ์โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นายเฉลิมพล เถาว์โทโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6
1. นางพรพิพัฒน์ งามศรีโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาประธานกรรมการ
2. นายตระการเกียรติ ไชยสัตย์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวดวงใจ นามกูลโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา รักษาสัตย์โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุธิกานด์ อาญาสิทธิ์โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางจันทิมา ปัตถาสายโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภวรรณ ธิวงศ์ษาโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวดวงใจ นามกูลโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีเสกสรรค์ บัวงามโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา รักษาสัตย์โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางจันทิมา ปัตถาสายโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปิยวดี ปัฐพีโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวดวงใจ นามกูลโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา รักษาสัตย์โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีเสกสรรค์ บัวงามโรงเรียนอ่างศิลากรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายชัยรัตน์ ปรัสพันธ์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเสกสรรค์ บัวงามโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
3. นางพรพิพัฒน์ งามศรีโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
4. นายตระการเกียรติ ไชยสัตย์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
1. นายชัยรัตน์ ปรัสพันธ์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางจันทิมา ปัตถาสายโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการ
3. นายเฉลิมพล เถาว์โทโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการ
4. นายวรวุฒิ สุวรรณาโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นายชัยรัตน์ ปรัสพันธ์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงใจ นามกูลโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
3. นางนันทนา วรรณคำโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศิริพร แสนทวีสุขโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
1. นายอดิเทพ ถนอมสงวนโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธิกานด์ อาญาสิทธิ์โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวฐิติมา คำหารโรงเรียนศรีแสงธรรมกรรมการ
4. นางปิยวดี ปัฐพีโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นายชัยรัตน์ ปรัสพันธ์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา รักษาสัตย์โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
3. นายภาณุวัฒน์ อุปมาโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
4. นายสุภวรรณ ธิวงศ์ษาโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
1. นายอดิเทพ ถนอมสงวนโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงษ์ วงษ์ทรัพย์โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวณัฐวดี เฉลิมศรีโรงเรียนศรีแสงธรรมกรรมการ
4. นายตระการเกียรติ ไชยสัตย์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายทนงศักดิ์ เจริญจิตรโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคมรัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ยศ นิยมญาติ โรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
3. นายเลิศศักดิ์ จันทรักษา โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายทนงศักดิ์ เจริญจิตรโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
2. นายณรงค์ยศ นิยมญาติ โรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
3. นายเอกรินทร์ บุญพา พันบท โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางวิลาวัลย์ ขมิ้นทองโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมควร เอกทันโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายเอกรินทร์ บุญพา พันบท โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางวิลาวัลย์ ขมิ้นทองโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมควร เอกทันโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายเอกรินทร์ บุญพา พันบท โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวนงนุช ทองไทย โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเดือนรุ้ง สินพิมพ์โรงเรียนนิคม 2 อนุบาลกรรมการ
3. นายกฤติธี มณีกรรณ์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางจันทร์เพ็ญ กัญญะลา โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวเดือนรุ้ง สินพิมพ์โรงเรียนนิคม 2 อนุบาลกรรมการ
3. นางสาวกฤษณา พาสว่างโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางวิลาวัลย์ ขมิ้นทองโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางทักษิณา พิทักษ์ษา โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวกฤษณา พาสว่างโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการ
4. นางสาวเฟื่องลดา ทรงมณีโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
5. นายรัชพล ศุภโกศลโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางวิลาวัลย์ ขมิ้นทองโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเฟื่องลดา ทรงมณีโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
3. นางทักษิณา พิทักษ์ษา โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายเลิศศักดิ์ จันทรักษาโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมควร เอกทันโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา แพงแก้วโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ยศ นิยมญาติ โรงเรียนอ่างศิลาประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา แพงแก้วโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมควร เอกทันโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายศิกษก พันธ์ใหญ่โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคมรัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญญาพร วิลามาศโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
3. นายรัชพล ศุภโกศลโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นายศิกษก พันธ์ใหญ่โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญญาพร วิลามาศโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
3. นายรัชพล ศุภโกศลโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายอาณัติ เผ่าพงษ์เลิศศิริโรงเรียนตาลสุมพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายกฤติธี มณีกรรณ์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
3. นายศิกษก พันธ์ใหญ่โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นายอาณัติ เผ่าพงษ์เลิศศิริโรงเรียนตาลสุมพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวธีรนุช เครือพยัคฆ์ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
3. นายศิกษก พันธ์ใหญ่โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางกนกภัทร ศักดิ์ศินานนท์ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอรุณศักดิ์ ศรีมาคำ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวบุญญาพร วิลามาศโรงเรียนอ่างศิลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
1. นางกนกภัทร ศักดิ์ศินานนท์ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุภาภัค ศรียาโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวบุญญาพร วิลามาศโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
4. นายทนงศักดิ์ เจริญจิตรโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวจำปี เบ้าช้างเผือกโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเฟื่องลดา ทรงมณีโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนงนุช ทองไทย โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสาวจำปี เบ้าช้างเผือกโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเฟื่องลดา ทรงมณีโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนงนุช ทองไทย โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุรชาติ เยาวศรี โรงเรียนอ่างศิลาประธานกรรมการ
2. นางอนงค์นาฏ ไข่มุกด์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวลัดดา รักษาโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. Mr.Ceman Dejamo Tudlasan โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายวัชรพล แดงจีนโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
6. นางสมพร พินธุโทโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจันทิมา ปัตถาสายโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมพล เถาว์โทโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการ
3. นายเสกสรรค์ บัวงามโรงเรียนอ่างศิิลากรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา รักษาสัตย์โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
5. นายวรวุฒิ สุวรรณาโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายรักยม รักวงศ์ปรีดี โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาประธานกรรมการ
2. นายทศพร ศรีอักษรโรงเรียนตาลสุมพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางสมพร พินธุโทโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายสุรทิน อินธิไชยโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคมกรรมการ
5. นายอธินาม อินทนามโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
6. นายวัชรพล แดงจีน โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
1. นายรักยม รักวงศ์ปรีดี โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาประธานกรรมการ
2. นายทศพร ศรีอักษรโรงเรียนตาลสุมพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางสมพร พินธุโทโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายสุรทิน อินธิไชยโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคมกรรมการ
5. นายอธินาม อินทนามโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
6. นายวัชรพล แดงจีน โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายรักยม รักวงศ์ปรีดี โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาประธานกรรมการ
2. นายทศพร ศรีอักษรโรงเรียนตาลสุมพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางสมพร พินธุโทโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายสุรทิน อินธิไชยโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคมกรรมการ
5. นายอธินาม อินทนามโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
6. นายวัชรพล แดงจีน โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
1. นายรักยม รักวงศ์ปรีดี โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาประธานกรรมการ
2. นายทศพร ศรีอักษรโรงเรียนตาลสุมพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางสมพร พินธุโทโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายสุรทิน อินธิไชยโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคมกรรมการ
5. นายอธินาม อินทนามโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
6. นายวัชรพล แดงจีน โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายรักยม รักวงศ์ปรีดี โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาประธานกรรมการ
2. นางสมพร พินธุโทโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายสุรทิน อินธิไชยโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคมกรรมการ
4. นายอธินาม อินทนามโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
5. นายวัชรพล แดงจีน โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
1. นายรักยม รักวงศ์ปรีดี โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาประธานกรรมการ
2. นายทศพร ศรีอักษรโรงเรียนตาลสุมพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางสมพร พินธุโทโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายสุรทิน อินธิไชยโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคมกรรมการ
5. นายอธินาม อินทนามโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
6. นายวัชรพล แดงจีน โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายรักยม รักวงศ์ปรีดี โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาประธานกรรมการ
2. นายทศพร ศรีอักษรโรงเรียนตาลสุมพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางสมพร พินธุโทโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายสุรทิน อินธิไชยโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคมกรรมการ
5. นายอธินาม อินทนามโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
6. นายวัชรพล แดงจีน โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6
1. นายรักยม รักวงศ์ปรีดี โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาประธานกรรมการ
2. นายทศพร ศรีอักษรโรงเรียนตาลสุมพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางสมพร พินธุโทโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายสุรทิน อินธิไชยโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคมกรรมการ
5. นายอธินาม อินทนามโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายสุรชาติ เยาวศรี โรงเรียนอ่างศิลาประธานกรรมการ
2. นายสยาม ยุพลบุญ โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอรัญ กุลบุตร โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคมกรรมการ
4. นายธรรศ เหลาทอง โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสมพร พินธุโทโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นายวัชรพล แดงจีน โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายเฉลิมพล เถาว์โท (0819676066) Email: [email protected]
นายอดิเทพ ถนอมสงวน (0867206201) Email: [email protected]
ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงษ์ วงษ์ทรัพย์ Email: [email protected]

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]