งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 306
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ สพม. เขต 29 อุบลราชธานี 1. นางสาววรัญญา    อัตราช
2. นางสาวกนิษฐา    บุญตั้ง
3. นางสาวสุภาวิดา    สรจักร
4. นางสาวไตรมาศ    นิลหลา
5. นางสาวกุลปรีดา    สมเสนาะ
6. นายไกรวุฒิ    ลือชัยนาม
7. นายปรเมศ    จันทวี
8. นายภูวดล    สังข์ทอง
9. นายกฤตยชญ์    รักพรม
10. นายกิตติรัตน์    ทัดเทียม
11. นายกิตติพงษ์    พรมสวัสดิ์
12. นายศศพล    สิทธิราช
13. นายธีรภัทธ์    แก้วกอ
14. นายอนุภัทร    ส่งเสริม
15. นายเกรียงไกร    สายพันธ์
16. นายรุทฑิราม    ทองสุข
17. นายสรชิญ    ทัณฑะรักษ์
18. นายภัทรดนัย    ใยอุ่น
19. นางสาวธิดารัตน์    ฝางคำ
20. นางสาวธัญรัตน์    แสงดาว
1. นางสาวทัศนียาภรณ์    งามพรม
2. นางสาวทิพวรรณ    ชาลี
3. นางมัญเชฏฐิกา    คำเติม
4. นางสาววิราศินี    ชายทวีป
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................