สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปพิชญ์สินี  เหลาประเสริฐ
 
1. นายวิทยา  บุญเพ็ง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธินันทา  แก่นลา
 
1. นางสุภรัตน์  ยิ่งดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบวรรัตน์  ศรีวรรณะ
 
1. นางคำนวน  ไชยะเดชะ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวกัลยา  ประกาเวสูง
 
1. นายวชิรวิชญ์  เปล่งปลั่ง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แก้วกอง
 
1. นายวชิรวิชญ์  เปล่งปลั่ง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธัญธร   ตะบองทอง
 
1. นางสุรัชนา  โพธินาแค
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเกวลิน  สังสัมฤทธิ์
 
1. นางสุวคนธ์  พลลพ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 73.3 เงิน 7 1. นางสาววิมุตติยา  ระกำ
 
1. นางสาวนภาพิมพ์  ทองปัญญา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติมาภรณ์  บรรลุ
 
1. นายวิทยา  คำพันธ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปริชาติ  กันตรง
 
1. นางสาวรพีพรรณ  บุญเย็น
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฑิตยาพร   สมจันทร์
2. เด็กหญิงลักษ์คนากร   คำแสนหมื่น
 
1. นางสาวรินทร์ลภัส  สืบสิมมา
2. นางสาวเนตรนภา  ไชยสิทธิ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววรนุช  กำลังดี
2. นางสาวสันทราย    ทาตะวัตร
 
1. นางเนติมน  มีศิริ
2. นางขวัญชีวา  ศิริมา
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพาทินธิดา   ชัยศรี
2. เด็กหญิงหญิงชณัญญา   สร้อยพาบ
 
1. นางฉวีวรรณ  โพธิวัฒน์
2. นางอรนุช  นามเขียว
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 99.96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววารุณี   ศรีบุรี
 
1. นางสาวปาจรีย์  นามวงศ์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนวีร์   ประจันทร์
 
1. นางสาวจิตร์สิริ   ไกรรักษ์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเป๊ปซี่  อธิโคตร
 
1. นางสาวอลิชา  สมบูรณ์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรนันท์   กลมพันธ์
2. นางสาวปานตะวัน    พลเสนา
3. เด็กหญิงอารียา   วันเจริญ
 
1. นางกุนทินี  อรจันทร์
2. นางสาววลีรัตน์  จันทร์เลาะ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤษธนา   กันหารินทร์
2. นายณัฐพล    คำสุข
3. นายอุปกรณ์    สุภาพ
 
1. นางสาวมณีจันทร์  ธาตุทอง
2. นางสาวมัณฑนา  องอาจ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัชรี  ภารินทร์
2. เด็กหญิงสุชานันท์  ขันธวัตร
3. เด็กหญิงอภิญญา  ไสยา
 
1. นายทวีพงษ์  ประพันธ์
2. นางสาวสุภาภรณ์  สีมาวัน
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นางสาวกรวิกา   โพธิ์ทิพย์
2. นายนนทกร   เสนคราม
3. นางสาวปาริชาต  จันตรี
 
1. นายทวีพงษ์  ประพันธ์
2. นางสาวมัณฑนา  องอาจ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชีวาพร  ขันทอง
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศิริจันทร์
 
1. นางสาวรักษมล  รักพรม
2. นางพิศมัย  บุดดี
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิมพ์ปฏิภาณ  พิมพ์น้อย
2. นางสาวภัทรพร  กอไธสง
 
1. นางสาวมณีจันทร์  ธาตุทอง
2. นางสาวมัณฑนา  องอาจ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอดิเทพ  ประสงค์
 
1. นายทวีพงษ์  ประพันธ์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนราธิป  เกตุพงษ์
 
1. นายพิทักษ์  พงษ์วิเศษ
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชยณัฐ   จูมสิมมา
2. เด็กชายธนาธิป   ช่างเจรจา
 
1. นางธนพร    สำลี
2. นางสาวดวงเดือน   ดวงดี
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐธร    กันทอง
 
1. นางธนพร    สำลี
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรัชญา   สินไชย
 
1. นางสาวรัชดาพร  อูบแก้ว
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวอารีรัตน์   รังกระโทก
 
1. นางสาวพเยาว์   แก้วตา
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายโกเมศ   ประกอบผล
 
1. นายอิทธิรัฐ  บุตรภักดี
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฑากานต์  ผิวทน
2. นางสาวปิยปราณ  วงษ์แสวง
3. เด็กหญิงสุวิชญา  ชินตะวัน
 
1. นางสาวแก้วตา  พรมบุตร
2. นางสาวแคทลียา  โมทะจิตร
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิรัชฏาพร  ไชยนิล
2. นางสาวศศิกานต์  ทองเหลือ
3. นางสาวศศิธร  เลื่อนฤทธิ์
 
1. นายสมาน  เรืองศรีตระกูล
2. นางสุทธาอร  โคตรมิตร
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญจน์ภัฏฐ์  จารึกธรรม
2. เด็กหญิงณรรฎฐกมล  แก้วคำสอน
3. เด็กหญิงสุวิมล  นวลดั้ว
 
1. นางสาวพีรยา  ศิริสวัสดิ์
2. นางสาวลัดดาวัลย์  นวลแย้ม
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  อาจชนะ
2. นางสาวธิญาดา  สุณะวัง
3. นางสาวพิมพ์ชนก  นาคใหญ่
 
1. นายไชยา  แหนงวงษ์
2. นางสาวมะลิวัลย์  สมศรี
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวรา  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงปพิชญา  วรรณโคตร
3. เด็กหญิงสุทธิดา  บัวสด
 
1. นางชญาพร  จรรยาวัฒนากุล
2. นางสาวปรียานุช  คำมงคล
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทักษพร  เรณู
2. นางสาวสุธาสินี   ธิปประโคน
3. นางสาวอภิชญา  เวชทัพ
 
1. นางมลิวัลย์  เลาหสูต
2. นางสาวเสาวลักษณ์   หล้าสิงห์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94.76 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดลพร  แก้วปุม
2. เด็กหญิงศศิรารัตน์  พรมเกษ
3. เด็กหญิงสาริศา  ใจเครือ
 
1. นางวรรณกร   คำอุดม
2. นางลัดดาวัลย์  บัวเพ็ญ
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 94.11 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกอร    คำปลิว
2. นางสาวนวรัตน์   บุญสิทธิ์
3. นางสาวสิรินทิพย์   บุญตา
 
1. นายธัชกร  สุริยวงศ์
2. นางศิลารัตน์  สุริยวงศ์
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนภูมิ  ตองอบ
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  สูงสุด
 
1. นางจิตติมา  ใจเครือ
2. นายกิตติ  กาสา
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัชญาภรณ์  ทองพูน
2. นายธีรศักดิ์  ปัญญา
 
1. นายสืบพงษ์  ยุพา
2. นางนิภาพร  ยุพา
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 76.8 เงิน 4 1. เด็กชายพีรภาส  หงษ์วิเศษ
2. เด็กชายสิทธิโชค  โพธิ์หลง
 
1. นายวิสันต์  หงษ์วิเศษ
2. นายคำพี  อินทร์พงษ์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 76.8 เงิน 4 1. เด็กชายบฤงคพ  สอนไชยยาติ
2. เด็กหญิงสุนันทา  อุทธา
 
1. นายพันกร  มนทอง
2. นางสาวพิสุทธา  อินทร์พงษ์
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิตรภานุ  สำลี
2. นายณัฐวุฒิ  ติงสะ
3. นายภูมิพิพัฒน์  ยงเพชร
 
1. ว่าที่ร้อยโทเฉลิมศักดิ์  สำลี
2. นางสาวรัตนาภรณ์  กำลังดี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญจณัฐ  นาคสังข์
2. เด็กหญิงจงกล  วงศ์ใหญ่
3. เด็กหญิงชลิตา  ด้วงทอง
4. เด็กหญิงนภัสร  พรรษาวนัส
5. เด็กหญิงนภัสสร  แก้วจันทร์
 
1. นางสาวอัณศา  เขียวดี
2. นางทัศนี  ศิลบุตร
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรายุ  บึงไกร
2. นางสาวณัชชา  สุริวงค์
3. นางสาวปภาดา  เสนาภักดิ์
4. นายวิทยา  คงสิม
5. นายอมรเทพ  อ่อนผิว
 
1. นางพัทธยา  ชุมสงคราม
2. นางสาวเมธิญา  วรรณจู
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลวัลย์   การะเกษ
2. เด็กหญิงชนกวนัน  ทองทิพย์
3. เด็กหญิงนรินทิพย์   อิสระภาพ
4. เด็กหญิงมนัสนันท์  วงษเกษ
5. เด็กหญิงอุษณีษ์  เลิศวรสิริกุล
 
1. นางสาวไอรดา  วงวาน
2. นางสาวลลิดา  โสดามุข
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.7 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรนภา  เตรียมชัย
2. นางสาวพิยะดา  พงษ์วัน
3. นายพีระพงษ์  วอทอง
4. นางสาวศิรประภา  คำเเก้ว
5. นายเชิดชูตระกูล  ภูมลี
 
1. นายเกษมสันต์   แพงมา
2. นางสาวสุรีรัตน์  อ่อนมิ่ง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88.31 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคงกระพัน   คงกลาง
2. เด็กชายบวรนันต์  ตะบองทอง
3. เด็กชายพัทธดนย์  โคตสีสา
4. เด็กชายรวินท์  ประทีปทอง
5. เด็กชายศิรพงษ์  คำผง
 
1. นายพันธ์ศักดิ์  งอนสวัน
2. นางอรวรรณ  หลอมทอง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 91.14 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวลัย  แสนแวด
2. นายกิตติศักดิ์  ชาลีกุล
3. นายจักรวรรดิ  บุสบัน
4. นายชิษณุชา  อำไพ
5. นางสาวชุติณีษ์  กองมี
6. นายธนวัฒน์  ดอกมะเดื่อ
7. นายธิติวัฒน์  ทารมย์
8. นายธีรภัทร  ยอมพันธ์
9. นายนันทพงค์  มณีพงษ์
10. นายประภากร  บุญร่วม
11. นางสาววิจิตรา  ดวงศรี
12. นายอนวัช  แสงสว่าง
13. นางสาวอรัญญา  เนียมมูล
14. นายเจษฎา  บุดสีนนท์
15. นางสาวเพียงพอ  ศรีราตรี
 
1. นางสาวภาวิณี  แก้วคำรอด
2. นายปกรณ์พล  พวงพันธ์
3. นางสาวพวงผกา  วันศรี
4. นางสาวจันทร์นภา  สายทอง
5. นางสาวจิตสุภา  เถาว์คำ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงผกายมาศ  สารภาพ
 
1. นางสวภัทร  หอมหวล
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรศักดิ์  ละมูล
 
1. นางสิรินุช  สุขกาย
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.33 ทอง 5 1. เด็กชายกษิด์เดชา  ชาลี
2. เด็กหญิงวิรัญชนา  ขันโท
 
1. นางสาวนภามาศ  ธานี
2. นางสาวพิชญ์นรี  มงคลธนกิตติ์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยรัตน์  แก้วงามสอง
2. นายเขตโสภณ  สืบวงศ์
 
1. นางกัญจนา  ฝักแต้
2. นางสาวพวงผกา  แก้วยงค์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฉัทชนัน  ทองบ่อ
2. เด็กหญิงชลธิชา  บุญชาลี
3. เด็กหญิงณัชชานิษฐ์  สุวรรณศิลป์
4. เด็กหญิงธมลวรรณ  ดวงแก้ว
5. เด็กหญิงบัณณิตา  สีหะบุตร
6. เด็กหญิงบุณยลดา  จูมสิมมา
7. เด็กหญิงพรณัชชา  บุญเลี้ยง
8. เด็กหญิงลดาวัลย์  กิ่งแสง
9. เด็กหญิงศศินา  ดวงศรี
10. เด็กหญิงเอวิตรา  บุดดา
 
1. นายคำภา  ดำพะธิก
2. นางชลัญธร  ดำพะธิก
3. นางสาวปนัดดา  ทองวิลัย
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  พละศักดิ์
2. เด็กชายพรหมพิริยะ  บุญมา
 
1. นางสุวภัทร  ศรีนวล
2. นางอาภาภรณ์  ถิตย์รัศมี
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐกมล  คำสุข
2. นายบารมี  สายพันธ์
 
1. นางสาวสาคร  คุมมินทร์
2. นางวิภาษณีย์  เกิดนอก
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรชิตา  โพธิ์ขาว
 
1. นายพชรพล  ทินบุตร
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐพร  วงศ์ไชยา
 
1. นายพชรพล  ทินบุตร
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  อุดมกัน
 
1. นายพชรพล  ทินบุตร
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวบุญญารักษ์  ดวงศรี
 
1. นางสาวนาฎชฎา  ทองบุบผา
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอิทธิพล  ละมูล
 
1. นายวิเชียร  สืบวงศ์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92 ทอง 5 1. นางสาวปัทมา  จันทร์ประสิทธิ์
 
1. นางสาวนาฎชฎา  ทองบุบผา
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเมธาวี  ชูมี
 
1. นางสาวนาฎชฎา  ทองบุบผา
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นายชูศักดิ์  ยวนพันธ์
 
1. นางสาวนาฎชฎา  ทองบุบผา
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤตพร  ทองลือ
2. เด็กหญิงอภิญญา  พงศ์พนาพิพัฒน์
 
1. นายสุขนิรันดร์  ทองมาก
2. นายพชรพล  ทินบุตร
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสิรดนัย  เวชสุวรรณกิจ
 
1. นายวิเชียร  สืบวงศ์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพีระพัฒน์  หาระไชย
 
1. นายวิเชียร  สืบวงศ์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยพัฒน์  พิมพ์โพธิ์
2. เด็กชายธิติ  ชาลีหอม
3. เด็กชายอดิศักดิ์  กุนหอม
 
1. นายสุขนิรันดร์  ทองมาก
2. นางสาวนาฎชฎา  ทองบุบผา
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกรวิชญ์  ปัตตาละคะ
2. นายมนูญ  สมศรี
3. นายวิศิษฏ์  หอมคำ
 
1. นายสุขนิรันดร์  ทองมาก
2. นางสาวนาฎชฎา  ทองบุบผา
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกรวิชญ์  คงบำรุง
2. เด็กชายธนวัต  บุสะวะ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  คำเรือง
4. เด็กชายพรชัย  ขุขันธ์เขต
5. เด็กชายสะราวุฒิ  มาดำ
6. เด็กชายอภิชัย  ยิ่งกำแหง
 
1. นายณัฐพล   ธรรมสัตย์
2. นายสมเกียรติ  ประสมศรี
3. นายปฏิภาณพงศ์  ยอดสิงห์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณพนัสชัย  อุ่นทรัพย์
2. นายนนทวัตร์  นนทะบุตร
3. นายบุญสม  ทุ่มโมง
4. นายพงศภัค  ลำเจียก
5. นายสรวิศ  อารีพงศ์
6. นายสิริชัย  ฑีฆะ
 
1. นายณัฐพล   ธรรมสัตย์
2. นายสมเกียรติ  ประสมศรี
3. นายวัชรินทร์   หอมคำ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพัชรพล  ไมตรีพันธ์
 
1. นายวชิรวิชญ์  เปล่งปลั่ง
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐิวุติ  กิ่งเกษ
 
1. นายสืบพงษ์  ยุพา
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชมภูนุช  กุษาเดช
 
1. นายวชิรวิชญ์  เปล่งปลั่ง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปาริฉัตร  มะลัยไทยสงค์
 
1. นายวชิรวิชญ์  เปล่งปลั่ง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรชัย  พึมขุนทด
 
1. นางกชพร  สมสะอาด
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเกียรติศักดิ์  ชื่นจำปา
 
1. นางพัทธยา  ชุมสงคราม
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.67 ทอง 5 1. เด็กหญิงเนตรนารี  ทำนุ
 
1. นางกชพร  สมสะอาด
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.31 ทอง 5 1. นางสาวรสิตา  พิเดช
 
1. นางบุศย์รินทร์  ดาทอง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายดุจตะวัน  พลเสนา
 
1. นายชาร์ลีห์  สมภูงา
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นายนัฐวุฒ  ผองพุทธ
 
1. นางสาวสุณัฐชา  มหาคามินทร์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  มูลกลาง
 
1. นางกชพร  สมสะอาด
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 8 1. นางสาวอภิศรา  หาญสิงห์
 
1. นางสาวสุณัฐชา  มหาคามินทร์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กชายกันต์ดนัย  ผ่านพินิจ
 
1. นางกชพร  สมสะอาด
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเกียรติศักดิ์  ชื่นจำปา
 
1. นางบุศย์รินทร์  ดาทอง
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกฤติมา  ล่ามสมบัติ
 
1. นางสาวฐาปนี   ฤกษ์ดี
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกีรติกานต์  เคลียพวงพิทย์
 
1. นางบุศย์รินทร์  ดาทอง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคณากร  ขุขันธ์เขต
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  พงศ์ชาติ
3. เด็กชายชยุตม์  ศรีลา
4. เด็กชายธนบัตร  วันศรี
5. เด็กชายธนภัทร  กล้าวาจา
6. เด็กชายธนวัฒน์  ไชยศรีษะ
7. เด็กชายธนากร  ประจญ
8. เด็กชายธีรศักดิ์  เลิศวิไล
9. เด็กชายนิรวิทธ์  อุดด้วง
10. เด็กชายภูเบศ  ศิริโชติสกล
11. เด็กชายสิรวิชญ์  ธรรมสัตย์
12. เด็กชายอภิรักษ์  ทองพูล
 
1. นายวัชรินทร์   หอมคำ
2. นายณัฐพล   ธรรมสัตย์
3. นายปฏิภาณพงศ์  ยอดสิงห์
4. นายธนกร  ทิพย์มณี
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุลธิดา  ศรีษะมุข
2. นายคชภัณฑ์   ปรึกษาดี
3. นายจิรวัฒน์  รักษาพล
4. นายนนทวัตร์  นนทะบุตร
5. นายนพเก้า  อุตสังข์
6. นายบุญญวัตต์  อ่ำประเสริฐ
7. นางสาวปาริฉัตต์  วรรณทวี
8. นายพชร  หิรัญเรือง
9. นายยสินทร  ชินทอง
10. นายสรวิศ  อารีพงศ์
11. นายสิริชัย  ฑีฆะ
12. นายเทพชัย  พรหมนิ่ม
 
1. นายวัชรินทร์   หอมคำ
2. นายณัฐพล   ธรรมสัตย์
3. นายปฏิภาณพงศ์  ยอดสิงห์
4. นายธนกร  ทิพย์มณี
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤติญดา  จันทาทอง
2. เด็กหญิงกฤติมา  ล่ามสมบัติ
3. เด็กชายกฤษฎิ์  ชื่นสงวน
4. เด็กชายกันตินันท์  ทินวงศ์
5. เด็กชายฉัตรพิชัย  แซ่เตีย
6. เด็กชายชาโลมอน  คันธประทีป
7. เด็กหญิงชิดชนก  จันทรสนิท
8. เด็กหญิงชุติมา  พันธ์วิไล
9. เด็กหญิงญาณิศา  วันศุกร์
10. เด็กชายณภัทร  ฐิติสมบูรณ์
11. เด็กชายณัฐกิตติ์  เสริฐศรี
12. เด็กหญิงณัฐญดา  นามวงศ์
13. เด็กหญิงณัฐฐาศิริ  อินทะพันธ์
14. เด็กหญิงณิชาภัทร  งามแสง
15. เด็กหญิงธนัชพร  แดงดี
16. เด็กชายธีธัญญ์  พลพวก
17. เด็กหญิงนลิน  โกศล
18. เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทะพันธ์
19. เด็กหญิงปทิตตา  เรืองสิทธิ์
20. เด็กหญิงประภาสินี  นามโคตร
21. เด็กหญิงปวิขญา  แก้วพิกุล
22. เด็กชายปัณภพ  มาสู่
23. เด็กชายพชฎ  มหาแก้ว
24. เด็กหญิงพชธกร  คำศรี
25. เด็กหญิงพัทธวรรณ  จันทร์ทิพย์
26. เด็กชายภานุเดช  มงคลแก้ว
27. เด็กชายรัชชานนท์  ไชยพร
28. เด็กชายรัชพล  วิทจิตร
29. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แก่นวงศ์คำ
30. เด็กชายลัทธพล  ภักดีล้น
31. เด็กหญิงวชิราภรณ์  พันธ์ห่อ
32. เด็กชายวิชชากร  ไชยปัญญา
33. เด็กหญิงวิภาวนี  บุญมา
34. เด็กชายสนธิ  นะรุน
35. เด็กหญิงสุธารัตน์  สิงคะ
36. เด็กชายอภิศักดิ์  ศรีโพนทอง
37. เด็กหญิงอริชา  วิลามาศ
38. เด็กหญิงอริสา  วิลามาศ
39. เด็กหญิงอรุนทิพา  วิวาสุข
 
1. นางบุศย์รินทร์  ดาทอง
2. นางสาวฐาปนี  ฤกษ์ดี
3. นายณัฐพล   ธรรมสัตย์
4. นางสาวเมษา  เพ็งชัย
5. นางสาวลดาวัลย์  สัตยาพันธุ์
6. นางสาวรัตนาวรรณ  ไกรยา
7. นางกุนทินี  อรจันทร์
8. นายปฏิภาณพงศ์  ยอดสิงห์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 80.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรกนก  บุญเล็ก
2. นางสาวกรรทิมา  อร่ามเรือง
3. นายชัยธวัช  พรหมแก้ว
4. นางสาวฐิติวรดา  ไชยพล
5. นางสาวณชาภัทร  ทาวงษ์
6. นางสาวดวงยิหวา   จำปารัตน์
7. นายธนภาค  ขัติยะ
8. นางสาวนภสร  พรมแดง
9. นางสาวนัฐธิดา  วารี
10. นายประกาศิต  เป้ทุ่ง
11. นางสาวปราณจิตราเทพ  ตั้งพิทักษ์ไกร
12. นางสาวปวีณรัตน์  สะอาด
13. นางสาวปิยวรรณ  จันทร์จิตร
14. นายพันสธร  ยอดสิงห์
15. นายพีรภัทร  ตะริวงศ์
16. นางสาวภริตา  ใจเครือ
17. นายภัทรพล  หนองเหล็ก
18. นางสาวรัตติกาล  สัตพันธ์
19. นางสาววริศรา  คำแสนราช
20. นางสาววัชรินทร์  ประสิทธิ์
21. นายวิศิษฎ์  หอมคำ
22. นายศุภวิชญ์   ดุษฎีกุล
23. นางสาวสุทธิณี  สิทธิพันธ์
24. นางสาวสุปรียา  แก้วสาลี
25. นางสาวสุภลักษณ์  โคตรชัย
26. นางสาวสุภลักษ์   โพธิเศษ
27. นางสาวอุ่นไอรัก  อินทร์ชื่น
28. นายเกียรติศักดิ์  พันนา
29. นายเจษฎาภรณ์  บอกประโคน
30. นางสาวเณติยากร  โพธิ์วัง
31. นางสาวเสาวลักษ์  เนตรสาร
 
1. นายวัชรินทร์   หอมคำ
2. นายธนกร  ทิพย์มณี
3. นางบุศย์รินทร์  ดาทอง
4. นายปฏิภาณพงศ์  ยอดสิงห์
5. นายณัฐพล   ธรรมสัตย์
6. นางมณฑา  สถิตพิพัฒน์
7. นางสาวนภาพิมพ์  ทองปัญญา
8. นางสาวบุษยภัค  ธรรมสัตย์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอโนชา  การะเกษ
 
1. นางพิมพิลา  หมื่นศร
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธัญชนก  เกี่ยวศรีกุล
 
1. นางพิมพิลา  หมื่นศร
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณฐพงศกร  พลชา
 
1. นางพิมพิลา  หมื่นศร
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเกืยรติภูมิ  ปะนามะทัง
 
1. นายปฏิภาณพงศ์  ยอดสิงห์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณฐพงศกร  พลชา
 
1. นายปฏิภาณพงศ์  ยอดสิงห์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอรดา  ฝาใต้
 
1. นางพิมพิลา  หมื่นศร
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเพชรายุธ  สีนวน
 
1. นางพิมพิลา  หมื่นศร
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุปาญญ์  สุขศิริ
 
1. นางสาวเมษา  เพ็งชัย
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทัชชกร  พวงพันธ์
 
1. นางพิมพิลา  หมื่นศร
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขวัญจิรา  ปัทมจิรายุวัฒน์
2. เด็กชายณฐพงศกร  พลชา
3. นางสาวทัชชกร  พวงพันธ์
4. นางสาวธัญชนก  เกี่ยวศรีกุล
5. นายนิติภณ  พรรษาวนัส
6. เด็กชายพิชฌากร  สาอุด
7. เด็กชายองอาจ  ฝาใต้
8. นางสาวอรดา  ฝาใต้
9. เด็กชายอลงค์กฏ  พชพสิทธิ์
10. นายอโนชา  การะเกษ
11. นายเกียรติภูมิ  ปะนามะทัง
12. นายเพชรายุธ  สีนวน
 
1. นางพิมพิลา  หมื่นศร
2. นางสุดารัตน์  พรรษาวนัส
3. นายปฏิภาณพงศ์  ยอดสิงห์
4. นางสาวเมษา  เพ็งชัย
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณภัทร  เหลืองงาม
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  ถ่อสูงเนิน
3. เด็กหญิงบุณยอร  พิมาทัย
4. เด็กชายภิรมย์  จำพันธ์
5. เด็กหญิงสุภาพร  เปรียบเทียบ
6. เด็กชายสุรพัศ  ศรีปัญญา
7. เด็กหญิงหทัยภัทร์  คณะเมือง
8. เด็กชายอนุชา  กุลบุตร
9. เด็กหญิงอรนันท์  ครองใจ
10. เด็กชายเจษฎา  รอบโลก
 
1. นางราตรี  ชาติดร
2. นางปุณยนุช   ประเสริฐสิทธิ์
3. นางสาวชนิดาภา  พิทักษ์
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวการะเกษ  มูลคำ
2. นายณัฐกิตติ์  อินทะพันธ์
3. นางสาวปาริฉัตร  เพชรดี
4. นายพรสวรรค์  พรอินทร์
5. นางสาวศิริลักษ์  แก้วมูล
6. นายสรวิศ  สามารถ
7. นายสิทธิโชค  จรดล
8. นางสาวอภิญญา  พละศักดิ์
9. นายอรรถวุฒิ  โคตรชัย
10. นางสาวเบญจมาศ  ช่วงไธสง
 
1. นางราตรี  ชาติดร
2. นายวชิรวิชญ์  เปล่งปลั่ง
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ชาภักดี
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันจิรา  บุญเลี้ยง
2. เด็กหญิงฐิติกานต์  สายงาม
3. นางสาวดวงนภา  พิมพ์พัฒน์
4. นางสาวธิดารัตน์  พิทักษ์
5. เด็กหญิงนภารัตน์  สินชู
6. นางสาวนิศมา  หินลาด
7. เด็กหญิงพรนภัส  วงษ์อนันต์
8. นางสาวพรพิชญา  ชาลี
9. นางสาวภัณฑิรา  ถิระโคตร
10. เด็กหญิงวิภาวี  พิทักษ์
11. นางสาวศศิธร  วงษ์อนันต์
12. เด็กหญิงศิริวิภา  สุขอินทร์
13. เด็กหญิงสุพัตรา  เฟื่องบุญ
14. เด็กหญิงอภิญญาวรรณ  พงษ์พันธ์
15. เด็กหญิงอรวิมล  คืนผล
16. นางสาวเบญญาภา  แสนสุขใส
 
1. นางสาวชัญญาภัค  สินศิริ
2. นางสุดารัตน์  พรรษาวนัส
3. นางรัชกร  ชะนะนิล
4. นายวิทยา  คำพันธ์
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจันจิรา  ธานี
2. นางสาวจีระนันท์  บุญโสภา
3. นางสาวฐาปณีย์  ยุบลรัตน์
4. นางสาวณัชรินทร์   บริสุทธิ์
5. นางสาวธนัญญา  เครือบุตร
6. นางสาวธนาพร  ธนะนู
7. นางสาวพัชรินทร์  บุญเติม
8. นางสาวมณียา  จามะรีย์
9. นางสาวรัตติกาล  โคตรวงค์
10. นางสาวรัตติยา  เอื้องไชยสงค์
11. นางสาวรุ่งอรุณรัตน์  เชื้อวงศ์
12. นางสาววรินดา  หาวรรณ์
13. นางสาววิจิตรา  สร้อยสนธิ์
14. นางสาวศิโรรัตน์  สุนทรประยูร
15. นางสาวสุทัตตา  แก้วเปี้ย
16. นางสาวไอรดา  พิมพ์รัตน์
 
1. นางสุดารัตน์  พรรษาวนัส
2. นางสาวชัญญาภัค  สินศิริ
3. นางรัชกร  ชะนะนิล
4. นายวิทยา  คำพันธ์
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรวี  สุทธิวัฒนานิติ
 
1. นางจิราภรณ์  พวงจำปา
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอิสราลี   ปิยะพันธ์
 
1. นายจิระวัฒน์  ศรีสุข
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิรินราพร  ทาวงษ์
 
1. นางกชพร  สมสะอาด
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวีระชัย  สิทธิธรรม
 
1. นางสาวภารดี  พันธุ์ไทย
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 89.13 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพล  สมบัติ
2. เด็กชายทรรศนกร   ตรองจิต
3. เด็กหญิงนภาวรรณ  เตชาดิศัย
4. เด็กหญิงศศิกานต์  จันทรกรณ์
5. นายเลิศอนันต์  สัพพวิญญูชน
 
1. นางสาวลดาวัลย์  สัตยาพันธุ์
2. นายธวัชชัย  พานแก้ว
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคฑาวุธ  นามสุข
2. นางสาวชนัญธิดา  พันธ์สว่าง
3. นางสาวธนภรณ์  แผ่นงา
4. นายพุฒพงศ์  อ้วนศิลา
5. นางสาวอภิสรา  สถิตพิพัฒน์
 
1. นางสุธรรมา  สัญญาถนอมรัช
2. Mr.Eddie  Meriz Dy
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  น้อยพลาย
2. เด็กหญิงวิชญาดา  สุจริตภักดี
 
1. นางสาวยุภาธิรัตน์  พันธราช
2. นางสาวนันท์นภัส  คุชิตา
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกฤษณา  อุ่นแก้ว
 
1. นางสาวสุภาพร  แถบทอง
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 77.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิธินันท์  แก้วสง่า
2. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  ทุ่งจันทร์
 
1. นายพิชญาพงศ์  พันธ์จันทร์
2. นางสาวยุวกร  ไชยโคตร
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 73.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพชรพรรณ  ศรีสุระ
2. นางสาวศิริวรรณ  ชัยสงคราม
 
1. นายพิชญาพงศ์  พันธ์จันทร์
2. นางสาวศศิธร  ประดิษฐ์นอก
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุวดี  มะณีจันทร์
2. เด็กหญิงไหมทอง  ปรางทอง
 
1. นางสาวเมธาวี   สกุลวรวิทย์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัยนา  บุญกัณฑ์
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธิดารัตน์  โมคทิพย์
2. นางสาวสุฑากานต์  อุทธา
 
1. นางสาวเมธาวี  สกุลวรวิทย์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัยนา  บุญกัณฑ์
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐพรพรรณ  พงศ์พนาพิพัฒน์
2. นางสาวสุดารัตน์   บุตรแสน
 
1. นายชาร์ลีห์  สมภูงา
2. นางสาวยุวกร  ไชยโคตร
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลชนก  มีดี
2. นางสาวนางสาวรวิวรรณ  จันทร
3. นางสาวพรทิพา  พวงจำปา
4. นางสาวพันธิตรา  วาจาดี
5. นางสาวรัชฎาภรณ์  ขันชัย
 
1. นางสาวสุภาวดี  สิงห์คูณ
2. นางสาวดารารัตน์  บัวทุม
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  เจือกโว้น
2. นางสาวชนนิกานต์  ศรีสุข
3. นายธนาวุฒิ  แวงวรรณ์
4. นางสาวนันทิยา  คำโสภา
5. นายอนุเทพ  สุกุล
 
1. นางสาวเมธาวี  สกุลวรวิทย์
2. นางสาวนัยนา  บุญกัณฑ์
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจีรนาฏ  นาคนชม
 
1. นางสาวศศิธร  ประดิษฐ์นอก
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤตภาส  ลินลาดแก้วพวง
2. นางสาวกัญญารัตน์  ศรีคำภา
3. นางสาวจุฑามณี  บุญสถิตย์
4. นายชญานนท์  ยะประโคน
5. นางสาวณัฐฐินันท์  กาประสิทธิ์
6. นางสาวพนิชยนาฎ  ยุวบุตร
7. นางสาวพัชรินทร์  โมระอรรถ
8. นางสาวพิชญ์สุดา  แสงหิรัญ
9. นางสาวภัทธิญาภรณ์  แก่นจันทร์
10. นางสาวโสภิตา  จำปาทิพย์
 
1. นายวิทยา  คำพันธ์
2. นางจารุวรรณ  น้อยพลาย
3. นางสาวชนิดาภา  สุทธิทักษ์
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤษฎา  ดวงมณี
2. นางสาวจุฑาทิพย์  คำแก้ว
3. นางสาวดุจหฤทัย  เชื้อลี
4. นางสาววรรณภา  จำปารัตน์
5. นางสาวศิริอนงค์  ศิริศิลป์
 
1. นางสาวรัตติยา  สนิท
2. นางศรีรัตนา  ฝอยทอง
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาณิศา  แซ่ตั้น
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   บุญช่วย
3. เด็กหญิงมานิตา  สะเทือน
 
1. นางฉวีวรรณ  โพธิวัฒน์
2. นางสาวรินทร์ลภัส  สืบสิมมา
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธนวรรณ   บรรพตาธิ
2. นางสาวฟ้าใส  วงษาบุตร
3. นางสาวสายชล  เคารพ
 
1. นางอรนุช  นามเขียว
2. นางสาวปาจรีย์  นามวงศ์
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92.17 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติภา   พารา
2. เด็กหญิงฐิติยา   สมพงษ์
3. เด็กหญิงเฉลิมพร   โยคะสัย
 
1. นางสาวกัลย์กมล  โรจนนัครวงศ์
2. นางสาวพรพิมล  เพื่อบุญมาก
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 93.14 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฬารัตน์   พิทักษ์
2. นางสาวพิชชานันท์   อาจชัยธร
3. นางสาวพิชญ์ฌานันท์   อ่อนพั้ว
 
1. นายเชิดศักดิ์  บุญยัง
2. นางสาวลำไพ  ยางงาม
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุลธิดา  เสนสุข
2. นางสาวรัศมี  คำด้วง
 
1. นายบรรหยัด  สุริพล
2. นางสาวณภาย์  ทนงค์
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายมินธาดา  ปัทมะ
2. นางสาวเบญญทิพย์  เบิกบาน
 
1. นางสาวกาญจนา   ชัยชาญ
2. นางคำรวม  ทรัพย์ศิริ
 
129 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกานต์ชนก  เขมรทอง
2. นายธนกร  ศุภกุลธนันท์
3. นางสาวรัชนี  ยอดสิงห์
 
1. นายชาญณรงค์  แผนพุทธา
2. นางสาวปาลิตา  หลอมทอง
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายตรีภัทร  กล้าวาจา
2. นายวิชยุตน์  วิจิตรธำรงศักดิ์
 
1. นางสาวปาริตา  ดวงงาม
2. นายชาญณรงค์  แผนพุทธา
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพิชิตพล  คำหอมกุล
2. เด็กหญิงภัทรวดี  น้อยพลาย
 
1. นางมณีกานต์  บุญเสริม
2. นางสาวศิริรัตน์  แก่แสง
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  แก้วกอง
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  รุ้งแก้ว
 
1. นางสาวณภาย์  ทนงค์
2. นายบรรหยัด  สุริพล
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติวรา  กองทอง
2. เด็กหญิงนัทธมน  สีคำ
 
1. นางสาวรัตนาวรรณ  ไกรยา
2. นางสาธิดา  ดวงศรี
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปิติภัทร  คำดี
2. นายพูลสวัสดิ์   ทัดเทียม
 
1. นางสาธิดา  ดวงศรี
2. นางลินดา  แก้วพิกุล
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมานิตา  มีกำปัง
2. เด็กหญิงศุภิสรา  จันทะไข่สร
 
1. นางจารุวรรณ  แสงส่อง
2. ว่าที่ร้อยตรีเหรียญ  ดาทอง
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศศิกานต์  บุญโต
2. นางสาวสิริยากร  แสงส่อง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเหรียญ  ดาทอง
2. นางจารุวรรณ  แสงส่อง
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภาคภูมิ  สุขชาติ
2. นางสาววริยา  รังสิปิยกุล
 
1. นายชาญณรงค์  แผนพุทธา
2. นางสาวปาริตา  ดวงงาม
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเด็กชายธนพล   มรรคสันต์
2. เด็กชายเด็กชายนราวิชญ์    สระแก้ว
 
1. นางคำรวม  ทรัพย์ศิริ
2. นางสาวกาญจนา   ชัยชาญ
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ผิวอ่อน
2. เด็กหญิงโชติกา  พินธุรักษ์
 
1. นางสาวปาริตา  ดวงงาม
2. นางสาวปาลิตา  หลอมทอง
 
140 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพร  เรืองจรัส
2. เด็กหญิงธนพร  ครุธทัสสะ
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  อินทมาศ
 
1. นายบรรหยัด  สุริพล
2. นางสาวปาริตา  ดวงงาม
 
141 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปริศนา  อิมพิมพ์
2. นายภิรมย์พร  สุริพล
3. นางสาวศิริลักษ์  วงค์เสน
 
1. นายบรรหยัด  สุริพล
2. นางมลิวัลย์  เลาหสูต
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฐิติพงษ์  พละศักดิ์
2. นายอดิรัตน์  ใจมั่น
3. นายอัครวิน  สมสะอาด
 
1. นายจรูญศักดิ์   สมสุข
2. ว่าที่ร้อยโทเฉลิมศักดิ์  สำลี
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษกรณ์  เพชรดี
2. นายพลวัฒน์  สัมทาน
3. นายอนุชา  สร้อยพาบ
 
1. นายจรูญศักดิ์   สมสุข
2. ว่าที่ร้อยโทเฉลิมศักดิ์  สำลี
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  สารภาพ
2. เด็กหญิงจรรยมณฑน์  โจมสติ
3. เด็กหญิงจันจิรา  บุญเลี้ยง
 
1. นายสาเกียรติ  แก้วปักษา
2. นางสาวชลิดา  ภูมิกระจ่าง
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฑามาศ  บุญมานัด
2. นางสาวพรรณทิวา  พิมบุตร
3. นางสาวพลอยชมพู  ธรรมมา
 
1. นายจรูญศักดิ์   สมสุข
2. นายสาเกียรติ  แก้วปักษา
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลนัดดา  ศรีดี
2. เด็กชายคณิศร  คำผง
3. เด็กหญิงชฎารัตน์  อินทะชาติ
4. เด็กหญิงปณิดา  ศรีปัญญา
5. เด็กชายพัชรพล  ไมตรีพันธ์
6. เด็กหญิงสิริวิภา  ศรีมงคล
 
1. นางปณิชา  ศรีมาธรณ์
2. นางสาวปุณยนุช  ประเสริฐสิทธิ์
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ชาภักดี
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายฐิติกร  ยาวิไชย
2. นายณัฐิวุติ  กิ่งเกษ
3. นายนัฏสพล  มะลัย
4. นางสาวปิยะมาศ  พรหมแสงใส
5. นางสาวสุดาภรณ์  ใจภักดี
6. นางสาวอักษร  เภาดี
 
1. นางปณิชา  ศรีมาธรณ์
2. นางสาวปุณยนุช  ประเสริฐสิทธิ์
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ชาภักดี
 
148 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพ์พร  ศิริผลา
2. เด็กชายอดิเรก  ประสงค์
3. เด็กชายอภิศักดิ์  คำประเสริฐ
 
1. นางสาวอัมพรรัตน์  กุคำทอน
2. นางวิลาวัลย์  เพ็งชัย
 
149 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติพงศ์  นะวะคำ
2. นายชัชรินทร์  รักเกียรติ์
3. นายนัชพล  สุภิวงค์
 
1. นางสาวอัมพรรัตน์  กุคำทอน
2. นางวิลาวัลย์  เพ็งชัย
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนงนภัส  หาญชัย
2. เด็กหญิงพรนภา  นวนแย้ม
3. เด็กหญิงศศินิภา  เพ็งกระจ่าง
 
1. นางรวงทอง  คุณสวัสดิ์
2. นางณญาตา  โสพัฒน์
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชฎาวรรณ  คำเหลือ
2. นายทศวรรษ  นาสารี
3. นางสาวเพ็ญรวี  บุญชม
 
1. นางณญาตา  โสพัฒน์
2. นายบุญหลาย  มะเค็ง
 
152 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญา  ศรไชยญาติ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ครองชัย
3. เด็กหญิงสุดา  กิ่งก้าน
 
1. นางรัชนี  ต้นโพธิ์
2. นางธิดา  เคนวัน
 
153 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐกานต์  ส่งเสริม
2. นางสาวดวงฤทัย  กองไกศรี
3. นางสาวน้ำทิพย์  ไชยสัตย์
 
1. นางรัชนี  ต้นโพธิ์
2. นางสาวสุพรรษา  คำหล้า
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปภาดา  ทุมสิงห์
2. เด็กหญิงวรรณวิไล  ศรีสวย
3. เด็กหญิงสุภาพร  ลำภา
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ชาภักดี
2. นางสาวสุพรรษา  คำหล้า
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกกร  พนมใส
2. นางสาวกนกอร  พรำนัก
3. นางสาวอภิภาวดี  ขันทอง
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ชาภักดี
2. นางธิดา  เคนวัน
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  พวงเพ็ชร
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศกพุฒ
3. เด็กหญิงศิริวิมล  เจริญสว่าง
 
1. นางรัชกร  ชะนะนิล
2. นางจริยา  วงศ์ภักดี
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนภัสวรัญช์  คัลไลลักษณ์
2. นางสาวศศิมาภรณ์  ศรีหาเวช
3. นายเกรียงไกร  พันละบุตร
 
1. นางจริยา  วงศ์ภักดี
2. นางรัชกร  ชะนะนิล
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญยาณี  สาลี
2. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  ไชยศรีษะ
3. เด็กหญิงปนัดดา  ผาสุข
 
1. นางวิลาวัลย์  เพ็งชัย
2. นางสาวอัมพรรัตน์  กุคำทอน
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุลธิดา  ลาพันธ์
2. นางสาวผ่องพิลา  ศิลาคำ
3. นางสาวศรินยา  ศรแก้ว
 
1. นางวิลาวัลย์  เพ็งชัย
2. นางสาวอัมพรรัตน์  กุคำทอน
 
160 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคณากร  ขุขันธ์เขต
 
1. นายอนุชา  บุญเย็น
 
161 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธัชพล  วงค์งามเถาว์
 
1. นายทองพูล  ทุมโยมา
 
162 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 91.7 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนิรุจ  สีขาว
 
1. นายอนุชา  บุญเย็น
 
163 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสิริชัย  ฑีฆะ
 
1. นายทองพูล  ทุมโยมา
 
164 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายมนัญชัย  เสนปอภาร
 
1. นายอนุชา  บุญเย็น
 
165 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสรวิชญ์  ไชยภักดี
 
1. นายทองพูล  ทุมโยมา
 
166 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอลงค์กรณ์  พรบุญ
 
1. นายอนุชา  บุญเย็น