สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 70.6 เงิน 25 1. เด็กชายวุฒิไกร  ดีสูงเนิน
 
1. นางนันทกา  ดลปัดชา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 81 ทอง 9 1. นางสาววนิดา  บุญสร้อย
 
1. นางนันทกา  ดลปัดชา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุภัสสร  แก้วสุรีย์
 
1. นางศุภาวรรณ   จุลทัศน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวอรนภา   แก้วคำสอน
 
1. นางสาวฉวีวรรณ์  บุญเต็ม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันจิรา  โคตรสาลี
 
1. นางนันทกา  ดลปัดชา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 9 1. นางสาววรรณนิภา  นามทอง
 
1. นางสาวฉวีวรรณ์  บุญเต็ม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 72.7 เงิน 13 1. นางสาวกมลทิพย์  ทุมมานาม
 
1. นางศุภาวรรณ  จุลทัศน์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82.25 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  บุตรน้อย
 
1. นางสาวฉวีวรรณ์  บุญเต็ม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 77.75 เงิน 7 1. นายพัชรพล  ซาเสน
 
1. นางสาวฉวีวรรณ์  บุญเต็ม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 12 1. นางสาวดวงกมล  ค่ำจุน
2. นางสาวดาริกา   ปะวัดสา
 
1. นางสาวปิยะบุตร   จันทร์ธรรม
2. นางศุภาวรรณ  จุลทัศน์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 75 เงิน 13 1. เด็กหญิงปรีญาภัทร์  สิมมา
2. เด็กหญิงลักษณา  สุภาษร
 
1. นางสาวปิยะบุตร   จันทร์ธรรม
2. นางศุภาวรรณ  จุลทัศน์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 78.52 เงิน 9 1. นางสาวปิยดา  โคตรสาลี
 
1. นางสาวปิยะบุตร   จันทร์ธรรม
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงอนุธิดา  พลขันธ์
 
1. นางวรนุช  ศรีภา
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 15 1. นายสุธทิวา   ศรีรักษา
 
1. นายสุชาติ  ศรีภักดิ์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 6 1. นางสาวกนกอร  คำภูดี
2. นางสาวชิตะวัน  บุญเรืองสี
3. นางสาวนารี  ว่องสวัสดี
 
1. นายทศพร  เทพนิมิตร
2. นายสุชาติ  ศรีภักดิ์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 71 เงิน 8 1. เด็กชายปฏิภาณ  คันศร
2. เด็กชายภานุวัฒน์  อุ่นอ่อน
 
1. นายมานพศักดิ์  เนตรแก้ว
2. นางวรนุช  ศรีภา
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงมัตติกา  ศรไชญาติ
 
1. นายทศพร  เทพนิมิตร
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 20 1. นายอานนท์  จวงจันทร์
 
1. นายสุชาติ  ศรีภักดิ์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 76 เงิน 16 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ทาธร
2. เด็กหญิงพิฌาวดี  แซ่ตั้ง
 
1. นายทศพร  เทพนิมิตร
2. นายสุชาติ  ศรีภักดิ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงจุุรีรัตน์  งามวงศา
 
1. นายทศพร  เทพนิมิตร
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นางสาวศศิธร  พันธ์กิ่งทิพย์
 
1. นายสุชาติ  ศรีภักดิ์
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73.6 เงิน 7 1. เด็กหญิงดวงกมล  สงนอก
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  พงษ์พิมพ์
3. เด็กหญิงสุภาพร  จันทกรณ์
 
1. นางกาญจนา  ยอดมาลี
2. นางชัชญาณิช  ปอทอง
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 69.6 ทองแดง 15 1. นางสาวณัฏฐณิชา  พงษ์กิ่ง
2. นางสาวปิยาภรณ์  เปลี่ยมสติ
3. นางสาวสาวิตรี  เทนโสภา
 
1. นายภานุ  ฮาตะสุ้ย
2. นางวเรศ  สาระพิชญ์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80.17 ทอง 6 1. นางสาวชญาณี  ชัยธรรม
2. นางสาวพรธีรา  พิมพ์บุตร
3. นางสาวสุวนันท์  บุญบุตร
 
1. นางกาญจนา  ยอดมาลี
2. นางชัชญาณิช  ปอทอง
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78.73 เงิน 7 1. เด็กหญิงกุลนันท์  กันธรัตน์
2. เด็กชายพีรวัส  กุลบุตร
3. เด็กหญิงอภัสรา  กาลเมฆ
 
1. นางศรินชา  เปี่ยมอักโข
2. นางเกษร  แสนเพชร
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 74.3 เงิน 7 1. นางสาวนันทวรรณ  แสงเดช
2. นางสาวนันธิพร   คำผุย
3. นางสาวปณิตา  อนันต์
 
1. นางศรินชา  เปี่ยมอักโข
2. นางเกษร  แสนเพชร
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78.67 เงิน 4 1. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  มาพงษ์
2. เด็กหญิงวรรณนภา   ปาคำทอง
 
1. นางศรินชา  เปี่ยมอักโข
2. นายภานุ  ฮาตะสุ้ย
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวศุภาวรรณ  หนุนวงศ์
2. นางสาวเกศวลิน  พลูสวัสดิ์
 
1. นายภานุ  ฮาตะสุ้ย
2. นางวเรศ  สาระพิชญ์
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.25 ทอง 8 1. เด็กหญิงชนะพา  ทาระจันทร์
2. เด็กหญิงรัตนากร  จันทรสาร
3. เด็กหญิงวันทนีย์  คงช่วย
4. เด็กหญิงวัลลียา  อิ่มสำราญ
5. นางสาวอาทิตติยา  ธรรมทวี
 
1. นายธีรพงศ์  อินตา
2. นายวีระชัย  แต่งตั้งรัมย์
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 76.6 เงิน 12 1. นางสาวบุษกร  เสนคำสอน
2. นางสาวปณิตา  กะมุล
3. นางสาวสำราญ  บุญสูง
4. นางสาวสุธาสินี  คำศรี
5. นางสาวแพรวา  จำปาเรือง
 
1. นายวุฒินันท์  ละยศ
2. นายธีรพงษ์  อินตา
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85.75 ทอง 4 1. นายคชภณ  โคชะมัด
2. นายวรวุฒิ  ดีสูงเนิน
3. นางสาวศริญญา  บุญจริง
4. นายอรัญ  ศรีคำทา
5. นายเก้าสมุทร  ชุ่มจิตร์
 
1. นายวุฒินันท์  ละยศ
2. นายวีระชัย  แต่งตั้งรัมย์
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 68.67 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เขียวขำ
 
1. นายวีระชัย  แต่งตั้งรัมย์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง 6 1. นางสาวบุษกร  ทองสุ
 
1. นายวีระชัย  แต่งตั้งรัมย์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.67 ทอง 20 1. เด็กหญิงประกายกานต์  ร่วมสุข
2. เด็กชายวายุ  ศรีหาบุตร
 
1. นายดำรงศักดิ์  ศรีสุวรรณ์
2. นายวีระชัย  แต่งตั้งรัมย์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80.6 ทอง 15 1. นางสาวสุภาวดี  เกษศรี
2. นายอภิรัฐ  หนองม่วง
 
1. นายดำรงศักดิ์  ศรีสุวรรณ์
2. นายวุฒินันท์  ละยศ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงจิดาภา   ใจแจ้ง
2. เด็กหญิงจิราวรรณ   ทิตะนนท์
3. นางสาวชุติมา   เนียมหวาน
4. เด็กหญิงนิภาพร   ฟืมชัยภูมิ
5. นางสาวบังอร   พาชื่น
6. นางสาวปาณิดา   อรรคศรี
7. เด็กหญิงพรวิลัย   คำแสนราช
8. นางสาวสุภาพร   ลีลา
9. เด็กหญิงอภิญญา   สิมาขันธ์
10. เด็กหญิงเอวิตา   สิงห์เสน
 
1. นายวีระชัย  แต่งตั้งรัมย์
2. นายวุฒินันท์  ละยศ
3. นางสาวลลิตา  กอบมณีย์
 
37 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  บุญขาว
2. เด็กหญิงศศิธร  พลทำ
 
1. นางพรทิพย์  เกียรติวีรวัฒนา
2. นายสันติชัย  แจ่มศรี
 
38 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภูมินทร์  ชัยชนะ
2. นางสาวมลนภา  เสนคำสอน
 
1. นางพรทิพย์  เกียรติวีรวัฒนา
2. นายสันติชัย  แจ่มศรี
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ศรีสุวรรณ
 
1. นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 79 เงิน 7 1. นายมงคลชัย  เทนโสภา
 
1. นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิมพรรณ  แสงบัวงามล้ำ
 
1. นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 87 ทอง 8 1. นางสาวสุวรรณี  เภากลุ่ม
 
1. นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง 7 1. เด็กหญิงพิจิตรา  คำดี
 
1. นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวภัททิยา  คำดี
 
1. นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงชนิกานต์  บุญกู่
 
1. นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายวัชรพงศ์  แสนณรงค์
 
1. นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิยดา  สิงห์เสน
 
1. นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐกานต์  สารีอาจ
 
1. นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 11 1. เด็กชายวัชรพงษ์  กงล้อม
 
1. นายอาทร  สกุลมา
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง 5 1. นายมินธาดา  ราษี
 
1. นายอาทร  สกุลมา
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงจิราพัชร  ฝ่ายสอง
 
1. นายอาทร  สกุลมา
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 12 1. นางสาวศรุตา  เกิ้มเหมือนบุญ
 
1. นายอาทร  สกุลมา
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.33 ทอง 4 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  สายบัว
 
1. นายอาทร  สกุลมา
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฏวีร์  วิชัยวงค์
 
1. นายอาทร  สกุลมา
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 11 1. นางสาวอารียา  เพ็งรัตน์
 
1. นายอาทร  สกุลมา
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพล  พวงอินทร์
 
1. นางชนิดา  ไพบูลย์สวัสดิ์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.4 เงิน 12 1. นางสาวพิริสา  คำศรี
 
1. นางสาวศิระฟ้า  จันทมุด
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นางสาวสิรินธร  พับเพลิง
 
1. นางชนิดา  ไพบูลย์สวัสดิ์
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 71.33 เงิน 8 1. เด็กชายปิยนัน  ทองลือ
 
1. นายอาทร  สกุลมา
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชัยวุฒิ  พงษ์พลเพ็ก
 
1. นายอาทร  สกุลมา
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงญาณภัทร  ศาลา
 
1. นายอาทร  สกุลมา
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 9 1. นางสาวรัชญาภรณ์  สระเงินสิงห์
 
1. นายอาทร  สกุลมา
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 76.2 เงิน 8 1. เด็กหญิงชนิกานต์  บุญเกิ่ง
 
1. นางสาวอัญญาณี  สายสั้น
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 78.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอิสริยาภรณ์  พันธ์กิ่งทิพย์
 
1. นางชนิดา  ไพบูลย์สวัสดิ์
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78.8 เงิน 7 1. เด็กหญิงชุติมา  พละขัน
 
1. นางสาวลลิตา  กอบมณีย์
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 73.5 เงิน 11 1. นางสาววรรณวษา  วงษาทุม
 
1. นางสาวอัญญาณี  สายสั้น
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงปาริตา  พงศ์พิมพ์
2. เด็กหญิงพรสรวง  อุดหนุน
 
1. นางสาวศิระฟ้า  จันทมุด
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นายเฉลิมชัย  โยธานันท์
 
1. นางสาวศิระฟ้า  จันทมุด
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 65.67 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงจรรยพร  ศรีนวล
2. เด็กหญิงนุจิรา   แจ่มปัญญา
 
1. นางสาวอารดา  สายทอง
2. นางสาวลลิตา  กอบมณีย์
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 74.33 เงิน 7 1. นางสาวกัญญารัตน์  ดวงแก้ว
2. นางสาวชลธิชา  พนเตชะ
 
1. นางสาวอารดา  สายทอง
2. นางสาวลลิตา  กอบมณีย์
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 78.67 เงิน 4 1. นางสาวกมลเนตร   ผาสมวงศ์
2. นางสาวปุณยนุช  บุญสูง
3. นางสาวยุวดี  บัวหลง
4. นางสาววรรณภา   ศรีเพชร
5. นางสาววรรณภา   ชัยชนะ
 
1. นางสาวอารดา  สายทอง
2. นางสาวลลิตา  กอบมณีย์
 
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวสุนิสา  สายสุพรรณ
 
1. นางสาวอารดา  สายทอง
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ก้อนทอง
2. เด็กหญิงศศิกานต์  แก่นอ้วน
3. เด็กหญิงุรุ่งนภา  จุลหอม
 
1. นางชนิดา  ไพบูลย์สวัสดิ์
2. นางนันทกา  ดลปัดชา
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชมพูนุช  คุณบุตร
2. นางสาววรรณษา  คำดี
3. นางสาววราภรณ์  สุริโย
 
1. นางนันทกา  ดลปัดชา
2. นางชนิดา  ไพบูลย์สวัสดิ์
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฐนกร  ทองสา
2. เด็กชายอรรถพล  รอดคำทุย
 
1. นางศิริลักษณ์  พงษ์สุระ
2. นายประหยัด  แถลงสุข
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นายธีรพันธ์  นารี
2. นางสาววรนุช  พื้นสวรรค์
 
1. นางศิริลักษณ์  พงษ์สุระ
2. นายประหยัด  แถลงสุข
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  สรรพศรี
2. เด็กหญิงเพชรลดา  อัมภรัตน์
 
1. นางศิริลักษณ์  พงษ์สุระ
2. นายประหยัด  แถลงสุข
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงมัลลิกา  สันทาลุนัย
2. เด็กหญิงวิภาพร  มณีวรรณ์
 
1. นางศิริลักษณ์  พงษ์สุระ
2. นายประหยัด  แถลงสุข
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ภูษา
2. เด็กหญิงสุภัทรา  พละศักดิ์
3. เด็กหญิงอัมมิการ์  ไชยพารา
 
1. นางกาญจนา  ยอดมาลี
2. นางสุมาลี  บุญเฮ้า
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรรณิการ์  ศาลา
2. นางสาวรุจิรา  รุจิโภชน์
3. นางสาวอภิสรา  หล่อดี
 
1. นางกาญจนา  ยอดมาลี
2. นางสุมาลี  บุญเฮ้า
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90 ทอง 5 1. นางสาวกนกวรรณ  เวียงคำ
2. นางสาวทิพาวรรณ  บุญเจริญ
3. นายธนาณัติ  วงศ์ภักดี
 
1. นางสาวดาวเรือง  ศรีระษา
2. นางพรทิพย์  เกียรติวีรวัฒนา
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกนกวรรณ  เวียงคำ
2. นางสาวทิพาวรรณ  บุญเจริญ
3. นายธนาณัติ  วงศ์ภักดี
 
1. นางสาวดาวเรือง  ศรีระษา
2. นางพรทิพย์  เกียรติวีรวัฒนา
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวถิราภรณ์  พันคำภา
2. นางสาวทิพวัลย์  สะอาด
3. นางสาวพรสวรรค์  อินอร่าม
 
1. นางสาวดาวเรือง  ศรีระษา
2. นางพรทิพย์  เกียรติวีรวัฒนา
 
84 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงนิรุบล  ด้วงทอง
 
1. นายอาทร  สกุลมา
 
85 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 76.7 เงิน 5 1. เด็กชายวีรวัฒน์  ขำตา
 
1. นายอาทร  สกุลมา
 
86 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 82.66 ทอง 4 1. เด็กชายธนดล  สารกอง
 
1. นายอาทร  สกุลมา
 
87 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวศิน  สิงห์ซอม
 
1. นายอาทร  สกุลมา