งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 305
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 1 1. นางสาวนิภาวรรณ    ประจำ
2. นายธนวันต์    บุญค้ำจุน
3. นายพงศ์ดนัย    ทองทวี
4. นางสาวพรรณิภา    แก้วพวง
5. นางสาวจิตติมา    จันทำ
6. นางสาวพิมพ์วรีย์    มะนู
7. นางสาวอริยาภรณ์    ยะโส
8. นางสาวจุฑามาศ    หาญเสมอ
9. นางสาวสุพรรษา    ปามุทา
10. นางสาวเขมจิรา    บุญพบ
11. นางสาวรุ่งทิพย์    จันทเสน
12. นางสาวพรรมณี    เสนจันทร์ตะ
13. นายปิยวัฒน์    นิลกิจ
14. นายตะวัน    สวัสดิมงคล
15. นางสาวอารยา    จำเนียร
16. นางสาวนภาพร    เวียงคำ
17. นางสาวกานธิดา    ตันนารัตน์
18. นายเจษฎาวุฒิ    สายหล้า
19. นางสาวชลลดา    ดวงแก้ว
20. นางสาวณัฐพร    พูลสวัสดิ์
1. นางณัฐรดา    สาลี
2. นางรัตตินันท์    อารยะสิทธินนท์
3. นางสาวศิริพร    มีดี
4. นายสถิตย์    ประสาร
5. นางสาวเมธาวี    พาลาเลิศ
2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 1 1. นางสาวศิริมณี    ไชยโพธิ์
2. นางสาวภัทราภร    สาแก้ว
3. เด็กหญิงนิสา    สิริสุข
4. นางสาวแพรชมพู    ไกรศร
5. เด็กหญิงชลธิชา    ผิวอ่อน
6. นางสาวมนัสนันท์    วงษ์ทา
7. นายธีรธรรม    ยะปะเภา
8. เด็กหญิงละอองฟ้า    หน่อแก้ว
9. เด็กหญิงนรวร    ณัชสุพัฒน์ภาคิน
10. เด็กหญิงพิมวรีย์    จันโท
11. เด็กหญิงกวินทิพย์    พันธ์สำโรง
12. เด็กหญิงบัณฑิตา    เรืองสิทธิ์
13. เด็กชายอัคคเดช    การสูงเนิน
14. เด็กหญิงวราภรณ์    ผันพลี
15. เด็กหญิงปัทมาภรณ์    ดอกอินทร์
16. เด็กหญิงจารุพิชญา    พรมงาม
17. เด็กหญิงกัลยารัตน์    เรืองสิทธิ์
18. เด็กหญิงกัญญาภา    พันนารี
19. เด็กหญิงพิมพิศา    บุญทอง
20. นายนราธิวัฒน์    เจริญชัย
1. นางจิรวรรณ    ศรีนาม
2. นายทวีชัย    ใจพร
3. นางสาวนุชนภา    สุขใจ
4. นางปุญญพัฒน์    สุตะพันธ์
5. นางสาวพิมพ์ชนก    คำสม
3 โรงเรียนเคียวนำ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพรสุดา    อยู่ล่าย
2. เด็กชายวิศรุต    ปกป้อง
3. เด็กหญิงปานระพี    กาดนอก
4. เด็กชายปยุรนันท์    ผ่านสุข
5. เด็กชายรัชวัฒน์    สมัครผล
6. เด็กชายนันทโชค    งามเเสง
7. เด็กหญิงธัญลักษณ์    สำเเดงภัย
8. เด็กหญิงชนัญญา    ฮุยอวน
9. เด็กชายณัชนน    หงกัน
10. เด็กชายวิชิตพงษ์    เหงียบประโคน
11. เด็กชายจิรวัฒน์    ศรีสวัสดิ์
12. เด็กชายรัฐภูมิ    กำแพงใหญ่
13. เด็กหญิงพัชรพร    เมืองจันทร์
14. เด็กชายกฤษณะ    วันจันทร์
15. เด็กหญิงรพีพรรณ    คำน้อย
16. เด็กชายสันติสุข    กองสันเทียะ
17. เด็กชายวัชรพล    ทองบุตร
18. เด็กชายกรเพร็ช    โนนกลาง
19. เด็กหญิงอรทัย    ชัยเดช
20. เด็กหญิงจารุวรรณ    ศิริจันทร์
1. นางกนกพร    ศรีโพนทอง
2. นายณรงค์เดช    ศรีผุย
3. นางสาวธันย์ชนก    ธรรมบุตร
4. นางสาวนิตยา    เเพงศรี
5. นางสาวปภัสรา    บ่อทอง
4 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 3 1. นางสาวอุไรวรรณ    จ่าแท่นทะรัง
2. นายอภิวัฒน์    นาติชาติ
3. นางสาวฐิติรัตน์    บัวกอ
4. นางสาวรัชฎาภรณ์    พรหมโวหาร
5. นางสาวอรุณี    พลแก้ว
6. นายณัฐพล    สายพงษ์
7. นายเนติกร    ภักดิ์ใจ
8. นางสาวพรพิมล    เสียงสวรรค์
9. นางสาวอภิญญา    ดาราโพธิ์
10. นางสาวอารยา    อุตะมะ
11. นายวสันต์    พันธ์ภักดี
12. นางสาวปฐมาวดี    ดวงสีดา
13. นางสาวอัญชลี    พันธุชาติ
14. นางสาวสุภาพร    ทามล
15. นางสาวนารีรักษ์    เลิศล้ำ
16. นางสาวชนัญชิดา    คำพินิจ
17. นางสาวชลพินทุ์    บำเพ็ญเพียร
18. นางสาวมาริษา    นนทะพันธ์
19. นางสาวสุกัญญา    โพธิ์อุดม
20. นางสาวอนิศรา    ศรีพิพัฒน์
1. นายธีรโชติ    ชาติดำดี
2. นางนุชนาท    อารีย์
3. นางสาวพิไลพร    อ่อนคำ
4. นางศลิษา    ลาหนองแคน
5. นายสันติ    เพ็งแจ่ม
5 โรงเรียนขุขันธ์ราษฎรบำรุง สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 3 1. นางสาวปาริชาติ    ธรรมนิยม
2. นางสาวศศิธร    ขุมเงิน
3. นางสาวกัลยากร    รอบคอบ
4. นางสาวพัชริยา    คำขาว
5. นางสาวพรชิตา    หนหอน
6. นางสาวนุสบา    สมใจ
7. นางสาวมุตทิตา    เกษหอม
8. นางสาววภารัตน์    ใจเพ็ง
9. นางสาวสุพินญา    มาโน
10. นางสาวธีราภรณ์    วงศ์นรินทร์
11. นางสาวหยาดพิรุณ    ศรีสวรรค์
12. นางสาวอภิญญา    สุขกาย
13. นางสาวสุภาดา    ขวัญเมือง
14. นางสาวนภัสภรณ์    ทองลาย
15. นางสาวพรชิตา    แก้วแจ่ม
16. นายสุทธิวุฒิ    อุดร
17. นายอภิกิจ    ทองจันทร์
18. นายอนุชา    โคณบาล
19. นายพรหมณ์มิน    ศรีสิงค์
20. นายธนวัฒน์    กลางเหลือง
1. พระกิตติพงษ์    ดวงสิน
2. พระกิตติพงษ์    ดวงสิน
3. นายจำรัส    สมร
4. นายสมพร    วรนุช
5. พระครูสุตธรรมวิวัฒน์    ธรรมบันเทิง
6. นายสุพงษ์    กองทอง
ครูเกินจำนวน
6 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 4 1. นางสาวเพียงพอ    ศรีราตรี
2. นางสาวชุติณีษ์    กองมี
3. นางสาวอรัญญา    เนียมมูล
4. นางสาววิจิตรา    ดวงศรี
5. นางสาวกนกวลัย    แสนแวด
6. นายธิติวัฒน์    ทารมย์
7. นายอนวัช    แสงสว่าง
8. นายกิตติศักดิ์    ชาลีกุล
9. นายชิษณุชา    อำไพ
10. นายจักรวรรดิ    บุสบัน
11. นายเจษฎา    บุดสีนนท์
12. นายนันทพงค์    มณีพงษ์
13. นายธีรภัทร    ยอมพันธ์
14. นายประภากร    บุญร่วม
15. นายธนวัฒน์    ดอกมะเดื่อ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวจันทร์นภา    สายทอง
2. นางสาวจิตสุภา    เถาว์คำ
3. นายปกรณ์พล    พวงพันธ์
4. นางสาวพวงผกา    วันศรี
5. นางสาวภาวิณี    แก้วคำรอด
7 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 4 1. เด็กชายธนกร    ศิริโส
2. นางสาวรุ่งฤดี    ชื่นจำปา
3. นางสาวรัญชิดา    คำภา
4. เด็กชายณภัทร    ทองลิมสุด
5. นางสาวสุนันทา    ศิริคำ
6. นางสาวอมรรัตน์    วรอรรถ
7. เด็กชายวโรตม์    สนทยา
8. เด็กชายปวร    อุคำ
9. เด็กชายเสฏฐพงศ์    แก้วเกิด
10. เด็กหญิงสุภัสสรา    แก้วคำ
11. เด็กชายภัทรดนัย    ค่องอ้อย
12. นายนพดล    สารวัน
13. นายไพรัช    พละศักดิ์
14. นายเจษฎา    สารี
15. นายชนะชัย    โพธิ์งาม
16. นางสาวปณิดา    โพธิ์สุวรรณ
17. นางสาวปานวาด    ครองเมือง
18. นางสาวอารีรัตน์    คำแพง
19. นางสาวสุณิสา    บัวงาม
20. นางสาวคำแก้ว    สอนศรี
1. นายบุญเกียรติ    ปัญญาสูง
2. นางสาวรุ่งฤดี    สวัสดิ์ชาติ
3. นายศุภชัย    วโรรส
4. นายสิทธิพร    สมจิตร
5. นางสาวสุธางศ์รัตน์    โพธิ์งาม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................