งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์


 
 
ประกาศจากศูนย์การแข่งขัน

 ประชาสัมพันธ์จากศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมภาษาต่างประเทศที่ 2 
กำหนดการแข่งขันในวันที่ 12 กันยายน 2562 
07.30 - 09.00 ลงทะเบียน
09.00 - 09.30 พิธีเปิด
10.00  เริ่มการแข่งขันทุกกิจกรรม
หมายเหตุ
ในช่วงระหว่างที่มีการแข่งขัน ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันขึ้นบนอาคาร

 
 ***ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน*** 
การชี้แจงเกณฑ์การแข่งขัน(เพิ่มเติม) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
>>แผนผังสถานที่การจัดการแข่งขัน<<
>>ดาวน์โหลด<<

 ***ประชาสัมพันธ์จากศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ*** 
กิจกรรมจักสารไม้ไผ่ ม.ต้นและ ม.ปลาย เปลี่ยนสถานที่จัดการแข่งขัน
จากเดิม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ---> เป็น โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า


 ***ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ.*** 
การชี้แจงเกณฑ์การแข่งขัน กิจกรรมนักบินน้อย สพฐ.
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

>>ดาวน์โหลด<<
 
 ***ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์*** 
การชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรม วิทยาศาสตร์ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
>>ดาวน์โหลด<<

***ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ เรียนรวม*** 
การชี้แจงหัวข้อการแข่งขัน การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint เรียนรวมและ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น - ม.ปลาย เรียนรวม

>>ดาวน์โหลด<<
 
***ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม***
>>ชี้แจงลำดับการประกวดการแข่งขัน<<
กิจกรรมสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

>>ดาวน์โหลด<<
 
***ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมภาษาอังกฤษ***
การชี้แจงเกณฑ์การแข่งขัน ผลการประชุมย่อย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
( ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมภาษาอังกฤษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ )
>>ดาวน์โหลด<<


***ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมศิลปะ - นาฏศิลป์***
กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1 - ม.3
และ กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4 - ม.6 
ให้แนบหนังสือนำส่ง พร้อมส่งรูปเล่ม  รายละเอียดของโครงงานในรูปแบบ
CD-ROM ประกอบด้วย ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เส้นทางการทำงาน
และ ขั้นตอนการดำเนินงาน การฝึกซ้อม(อื่นๆ ตามความเหมาะสม) 
ณ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมนาฏศิลป์  โรงเรียนสตรีสิริเกศ

ระหว่างวันที่ 7 - 9 กันยายน 2562
 
 
  

 
 
จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร
คำสั่ง / ประกาศ คำสั่ง / ประกาศ
ภาษาไทย ภาษาไทย
คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
นักบินน้อย สพฐ. นักบินน้อย สพฐ.
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศที่ 2 ภาษาต่างประเทศที่ 2
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ การงานอาชีพ
การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม) การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน  ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ข้อมูลการติดต่อศูนย์จัดการแข่งขัน
ที่ กิจกรรม โรงเรียน ผู้ประสานงาน เบอร์ติดต่อ
1 ภาษาไทย โรงเรียนขุขันธ์ นายชูศักดิ์ มะปรางค์
นางระเบียบ คำไพเราะ
นางสาวพิมศิณี พุทธชาติ
088-3759471
087-0547224
081-8805125
2 คณิตศาสตร์ โรงเรียนกันทรารมณ์ นางณัฐกฤตา แก้วโบราณ 093-5125154
3 วิทยาศาสตร์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย นายเนวินทร์ วสุกาญจนานนท์ 083-3829056
4 นักบินน้อย สพฐ. โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร นางสาวนันทพร  กตะศิลา 081-2821713
096-1719514
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนกำแพง นายชัยวัฒน์ พรหมลิ 084-6647295
6 สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม นางสาวยุพาเรศ  พละศักดิ์ 095-6144545
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม นางสาว​ภรณ์​ทิวา​ รส​สุนทร​คะ 083-4873565
084-5861745​
8 ศิลปะ-ดนตรี โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา นายรังษฤทธิ์ เครือบุดดา 063-4525653
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ นางระวีวรรณ บุญญาเลิศกีรติกุล
นางรัชฎาพร พงศ์พฤฒิชัย
นายจิระพงษ์  พุ่มงาม
085-0231699
081-9556560
063-5177178
10 ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ นางสาวเมธาวี เผื่อแผ่
นางสาวชนกพร สติภาบุญโสดากร
086-5065697
094-5603552
11 ภาษาต่างประเทศที่ 2 โรงเรียนปรางค์กู่ นางสาวอุบล ขาวสะอาด 088-5946899
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนศรีรัตนวิทยา นางฉวีวรรณ  มาลี 092-7675727
13 คอมพิวเตอร์ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม นายสมพร  หมื่นแสน 096-0710262
14 หุ่นยนต์ โรงเรียนกันทรารมณ์ นายเฉลิม  บัวสิงห์ 063-7547323
15 การงานอาชีพ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ นางไพวรรณ์  ยอดธรรมรัตน์ 089-7188368
16 การศึกษาพิเศษ
(โรงเรียนเรียนรวม)
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา นางวิชุดา  ตำหนง 098-2417892
083-3658053
17 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน โรงเรียนกระแชงวิทยา นางพิสมัย  แร่เพชร 084-7711499

 

 
กำหนดการแข่งขัน ปีการศึกษา 2562


 
ตราสัญลักษณ์ ประจำปี 2562

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 131
จำนวนทีม 5,329
จำนวนนักเรียน 12,257
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 8,210
จำนวนกรรมการ 1,681
ครู+นักเรียน 20,467
ครู+นักเรียน+กรรมการ 22,148
ประกาศผลแล้ว 235/237 (99.16%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 174
เมื่อวาน 95
สัปดาห์นี้ 269
สัปดาห์ที่แล้ว 987
เดือนนี้ 657
เดือนที่แล้ว 1,859
ปีนี้ 15,503
ทั้งหมด 611,154