รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงนิติภา  บุหงา
 
1. นางสาวสิริพร  กลิ่นหมื่นไวย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงธารีรัตน์  จ่าพุลี
 
1. นางจินตนา  วงษ์สุนทร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 1. เด็กหญิงปวีร์กร  ฮึกเหิม
 
1. นางสาวปุญญาภา  วันดี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวอนงค์นาฎ  แก้วอ่อน
 
1. นางชุติกาญจน์  ชาติพันจันทร์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวมาริสา  จำปาทอง
 
1. นายวิทวัฒน์  คำทุย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 1. นางสาวชมพูนุท  หงษ์ทอง
 
1. นางสาวปุญญาภา  วันดี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงชญานิศา  ไชยชนะ
 
1. นางสาวสุจิตรา  กะการดี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนิปุณ  ถมปัทม์
 
1. นางสาวลาวัณย์  พุจารย์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวรากรณ์   บุญเฉลย
 
1. นางสาวพรรณชนก  ภูมิพันธ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวเขมิสรา  ไหมทอง
 
1. นางสาวสุจิตรา  กะการดี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาววรัทยา   สอนวงษ์
 
1. นายไพโรจน์  ก้านอินทร์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวกัลยกร  สมศรี
 
1. นางสุกัญญา  สุขยานุดิษฐ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กหญิงวรัญญา   รื่นรมณ์
 
1. นายมนัส  ดีพร้อม
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  เหลี่ยมดี
 
1. นางอสิพร  ไชยเทพ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เชื่อนเชื้อ
 
1. นางมลิสา  แก้วสิมมา
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวศิรภัสสร  ช่อทับทิม
 
1. นางสาวยุพยง  อธิรักษ์ศีล
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 1. นางสาวสิวารัตน์  โอชา
 
1. นางพวงทิพย์  สีตะริสุ
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวจุฬาลักษณ์   น่าชม
 
1. นายไพโรจน์  ก้านอินทร์
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. เด็กชายสมัชญ์  แสนจันทร์
 
1. นางศิริวรรณ  วรรณดี
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงไอลดา  กุลบุตร
 
1. นางประภา  แข่งขัน
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรุน 1. เด็กหญิงวีรปรียา  จารุบุตร
 
1. นางสาวเหมวดี  จริตน้อม
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นางสาวมยุริณ  ชมจันทึก
 
1. นางฉวีวรรณ  ศรีโสภา
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. นางสาวสุภาพร  สืบเทพ
 
1. นางสาวสุพรรณี  ขาวงาม
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 1. นางสาวรัตนศิริ  สวายประโคน
 
1. นางปรารถนา  จงกลาง
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กหญิงชโลธร  ผมรี
 
1. นางสาววัลลภา  ภูมิสูง
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงศศิร์อร  เจือจันทร์
 
1. นางสาวศีฏลาศ์  ศรีลานุช
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. เด็กหญิงนภัทรัตน์  ประคองใจ
 
1. นายสามารถ  ศรีมงคล
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. นายสาธิต   พวงจันทร์
 
1. นายสุทธิพงษ์  ปินะถา
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา 1. นายภานุวัฒน์  สอนสี
 
1. นางภัทรภรณ์  ลาวัลย์
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นายวัชระ  ป้อมอุ่นเรือน
 
1. นางสาวศีฏลาศ์  ศรีลานุช
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุศรีนคร 1. เด็กหญิงพิจิตตรา  รินทอง
2. เด็กหญิงรวินท์นิภา  สวยสอาด
 
1. นายสุภัญญู  ศรีโท
2. นางสายทอง  พรหมประเสริฐ
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. เด็กชายชญานนท์  แสงสว่าง
2. นางสาวณัฐกานต์  หัสนา
 
1. นายอนุวัฒน์  แก้วลอย
2. นางสาวบุญทวี  โองอินทร์
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนฤมล  โนนโพธิ์
2. เด็กหญิงอรนุช  นิราศภัย
 
1. นางจันทรา  ชื่อดำรงรักษ์
2. นายสิทธิชัย  นุแรมรัมย์
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. นายคนัสนันท์  นิชาญ
2. นางสาวสุพิชชา  นามขันธ์
 
1. นายอนุวัฒน์  แก้วลอย
2. นางเกษมณี  ศรสระน้อย
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นายณัฐสิทธิ์   ฆารถนอม
2. นางสาวภัณฑิรา  แย้มรัมย์
 
1. นายประวิทย์  วงษ์เก่า
2. นางสาวสุพัตรา  อุปมัย
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวณัฐกาญจน์  พรมเทศ
2. นางสาวภัณฑิลา  ลาล่องคำ
 
1. นายคิดลึก  สังข์สาลี
2. นางสาวกนกอร  หมื่นเจริญ
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  บุญสุวรรณ
2. เด็กชายธัญวิชญ์  วุฒิยาสาร
 
1. นางสาวสุจิตรา  กะการดี
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนิลลดา  รัตนวงศ์
2. เด็กชายฟูไผท  ดาบุตรดี
 
1. นางสาวจิราพร  เกษามา
2. นางสาวสรัญญา   นวสิมัยนาม
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปิยะวรรณ  สุขนึก
2. เด็กชายศิวกร  ฤาชา
 
1. นางวันเพ็ญ  ตันทะอธิพานิช
2. นางสาวนงเยาว์  ไชยวัฒน์
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวกัณทิมา  วรโคตร
 
1. นางสาวนงเยาว์  ไชยวัฒน์
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวเพรียวรุจี  ผดุงเจริญ
 
1. นางสาวสุจิตรา  กะการดี
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวสุภัสสร  แต้มทอง
 
1. นางนิทราพร  มีเจริญ
 
43 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นายวัชรพล  ประสพสุข
 
1. นางบรรพตี  สิทธิสมบูรณ์
 
44 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายณฐพล  ชุณห์กุล
 
1. นายอนุชาติ  นาเมืองรักษ์
 
45 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กชายศิตภัทร  ผสมวงศ์
 
1. นางณาตยา  ผสมวงศ์
 
46 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นายปรีดา  นามสว่าง
 
1. นางสุภาพร  สุริยะสุขประเสริฐ
 
47 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวฐิติยา  คิดนุนาม
 
1. นายบุญสิทธิ์  วานุนาม
 
48 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายพัทธนันท์  จิรมนัสวงศ์
 
1. นายสังเวียน  ประคองชื่อ
 
49 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงชญานิศ  เสริมแสง
2. เด็กหญิงมุทิตา  เถื่อนผา
3. เด็กชายรัฐชัย  ระศร
 
1. นางสาวสุกัญญา  ดาศรี
2. นางศศินา  พรมตวง
 
50 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงพิมพ์นภัส  วิริยะคุปต์
2. เด็กหญิงสรัญชนา  มุตตะโสภา
3. เด็กหญิงเรืองศิริ  คำมี
 
1. นายทรงไทย  ปิยโชติสกุลชัย
2. นางสาวนันทพัทธ์  รัตนาวิวัฒน์
 
51 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัชชา  บุญสวัสดิ์
2. เด็กหญิงรวิสรา  ดาทอง
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ชัยวิเศษ
 
1. นางสาวสุภา  คิดนุนาม
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพนิดา  สุระศร
 
52 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายจิรัฐกาล  สระหอม
2. นางสาวสุพิชญา  สุขสำโรง
3. นางสาวเพ็ญนภา  หล่าหมื่น
 
1. นางจินตนา  ชัยทอง
2. นายยุทธ  เบ้าทอง
 
53 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวฐาปนี  สำราญดี
2. นางสาวฐิตินันท์  ชาวเมืองปักษ์
3. นางสาวนิชานันท์  วิภูมิตสิตสกุล
 
1. นายธีระพล  เสาะแสวง
2. นางสาวชนิดาภา  จันนอ
 
54 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวกัญญรัตน์  วิมลโนช
2. นางสาวลลิตา  ทับทิมสัย
3. นางสาวสุธาสินี  แสวงสิทธิ์
 
1. นางสาวสุมณฑา  มีสุข
2. นายสายบุตร  พันธ์เสน
 
55 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงนรินทร์ธร  ยี่สุ่นหอม
2. เด็กหญิงวรินธร   เถรี
3. เด็กหญิงอภิญาดา   เงินทอง
 
1. นางสาวอัจฉราวัลย์   สิงห์ภูงา
2. นางวรณัน   ทุมทอง
 
56 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 88.475 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 1. เด็กหญิงตรีนุช  เลาสง
2. เด็กหญิงนาตยา  จำปาตุม
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  สายมาลย์
 
1. นายสุวิชิต  สมยิ่ง
2. นายสงัด  จันทร์พลี
 
57 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจินทิมา  หมื่นถลา
2. เด็กชายสรยุทธ  สุทธิสาร
3. เด็กหญิงอารยา  สายน้อย
 
1. นายบุญร่วม  กลิ่นหอม
2. นางกวีวรรณ์  อรัญเวศ
 
58 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นางสาวนภมณี   วันทะนี
2. นางสาวพิมลภา   โพธิ์สุข
3. นางสาวสิริญญา   ต้นเขียว
 
1. นางวรณัน   ทุมทอง
2. นางสาวสุภาวดี   เสนภูงา
 
59 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นางสาวธิมาภรณ์  แย้มรัมย์
2. นางสาวอภิภาวดี  นิตย์ลาภ
3. นางสาวอาภรรัตน์  ศรีช่วย
 
1. นายกฤษสาคร  รันทร
 
60 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 1. นางสาวพรรณภรณ์  งอนจำปา
2. นางสาววิมลรัตน์  เสริมแรง
3. นางสาวสุภาวิตา  สุขวิเศษ
 
1. นายสุวรรณ  ถวิลหวญ
2. นางแคทรียาพร  มีแสวง
 
61 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  แสวงสุข
2. เด็กชายปุณณกาญจน์  กาบยุบล
 
1. นางวรรธนีย์  ทองนรินทร์
2. นางปัญจาภรณ์  กันตยาสกุล
 
62 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงมณีรินทร์  เสามั่น
2. เด็กหญิงอินทิรา  ทองนำ
 
1. นายภูมิพิทักษ์  เจริญไว
2. นางจารุวรรณ  เชยคำแหง
 
63 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กชายวัชรพงศ์  ศรีสังข์
2. เด็กหญิงศุภกาญจน์  ทนทอง
 
1. นายธนพล  อาจจุฬา
2. นายบัญชา  สะตาดี
 
64 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวพรพิมล  ดาวผักชี
2. นางสาวอรปรียา  บุญเจือ
 
1. นายสุริเยศวร์  พิศิลป์
2. นางน้ำผึ้ง  พิศิลป์
 
65 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวบุญสิตา  โสสิงห์
2. นางสาวศิริรัตน์  เกตุแก้ว
 
1. นายภูมิพิทักษ์  เจริญไว
2. นางจีราพร  เอ็นดู
 
66 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวกัญญาพัชร  จินดาศรี
2. นายวริศ  จันทเขต
 
1. นางศุภวรรณ  โสวภาค
2. นางสาวจิราภรณ์  ดุมนิล
 
67 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 1. เด็กชายอภิรักษ์  ยินดีงาม
 
1. นางสาวจุฬา  สุภิมารส
 
68 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา 1. เด็กชายจักรพงษ์  วงยะมาต
 
1. นายธีรพงศ์  คงทน
 
69 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชนากานต์  โยประโคน
 
1. นางสาวจารุวรรณ  หมายถูก
 
70 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 1. นางสาวสุพรรษา  ยอดพรหม
 
1. นายโกวิทย์  ชัยทัพ
 
71 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา 1. นางสาวพีรพร  พิมพ์งาม
 
1. นายธีรพงศ์  คงทน
 
72 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นายอังเจ  มาร์ติน
 
1. นางสาวสมฤดี  โนนใหญ่
 
73 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายธีรสิทธิ   สมอไพร
2. เด็กหญิงวรรณวิสา   วงศ์คำ
 
1. นางสาวอัจฉราวัลย์   สิงห์ภูงา
2. นายจรัส​  พิเลิศ
 
74 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 99.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นายพลธศักดิ์  สังขพงษ์
2. นายรักเขตต์  นามวิเศษ
 
1. นายกฤษสาคร  รันทร
 
75 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กชายทิมทับทอง  บุญเลิศ
2. เด็กชายพศวัต  อนุสรธนาวัฒน์
 
1. นางยุพาสินี  สุทธิยานุช
2. นางภัคภร  ใสแจ่ม
 
76 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 98.11 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นางสาวสุกัญญา   มุ่งดี
 
1. นางสาวอัจฉราวัลย์   สิงห์ภูงา
 
77 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นางสาวชฎาพร  หิงไธสง
 
1. นายกฤษสาคร  รันทร
 
78 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 99.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวมาริษา  วิเศษวิสัย
 
1. นางภัคภร  ใสแจ่ม
 
79 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  อินทร์แก้ว
 
1. นางวรรณเพ็ญ  ศรีโคตร
 
80 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กหญิงธนพร   สงค์พิมพ์
 
1. นางปริญญา  จุลทัศน์
 
81 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงอริสา  ซ่อมแก้ว
 
1. นางนภัสกรณ์  นามโสม
 
82 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวนันท์นภัส  บุญเจริญพันธ์ทวี
 
1. นางสาวณัทณลัลน์  เจือจันทร์
 
83 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. นางสาวลักษมี  นางาม
 
1. นางสาววราภรณ์  ศิลาลัย
 
84 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวพนิดา  ติราวรัมย์
 
1. นางวรรณา  วิโรจน์รัตน์
 
85 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายธนพัฒน์  บุญล้อม
 
1. นางสาววิภาทรงศิริ  ยงคง
 
86 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กหญิงนภัสชล  หงษ์ชัย
 
1. นางสาวชวิศา  สุริยะงาม
 
87 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงอริศรา  ทันแก้ว
 
1. นางสุภาพร  สุริยะสุขประเสริฐ
 
88 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กหญิงฐิติวราดา  ไชยสาร
2. เด็กชายพีรณัฐ  ศิลางาม
3. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  ติงสะ
 
1. นางพูนศรี  ก่อแก้ว
2. นางดวงดาว  ทาระสาร
 
89 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89.855 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายชัยภัทร  ขาวงาม
2. เด็กชายธนภูมิ  พิศวง
3. นายสุเมธ  โสรกนิษฐ์
 
1. นางแว่นแก้ว  พิงคานนท์
2. นายธิติ  ไชยวัฒน์
 
90 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.425 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงพรหมพร  เชื้อหงษ์
2. เด็กหญิงภัทราพร  ลาล่องคำ
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  แสนกล้า
 
1. นางอัญญารัตน์  ลือขจร
2. นางสายรุ้ง  สุวรรณไตรย์
 
91 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.77 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวฉัตรแก้ว  ทองผา
2. นางสาวพิมพ์ชนก  สังข์โสม
3. นายสุชาพงศ์  เสริมแก้ว
 
1. นางสาวพรนภา  พุทธานุ
2. นางณัฐฏิกานต์  ทองเกษม
 
92 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายชูเกียรติ  ปัชชุนาภรณ์
2. นายณัฐพงศ์  กลกิจสุวรรณ
3. นางสาวอัญชิษฐา  สืบวัฒนพงษ์กุล
 
1. นางอรอุมา  สำรวมจิตร
2. นางจงเจตน์  ปิตาทะสังข์
 
93 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นางสาวพันธภักดิ์  แรงทอง
2. นางสาววรรณลักษณ์  แพงสุภา
3. นางสาวอรทัย  พรหมงาม
 
1. นายจีระเดช  บัวดี
2. นางสาวสมจินตนา  คำเพราะ
 
94 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชลิตา  ยวนรัมย์
2. เด็กหญิงธัญรดา  ใจนวน
3. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  วงศ์คง
 
1. นายภูวนัย  ดอกไธสง
2. นางสาวอารีรัตน์  ใจกล้า
 
95 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงจันทิมา   สีชมภู
2. เด็กหญิงปิญาดา   บุญไส
3. เด็กหญิงปิยาพัชร   คำอุต
 
1. นางสาวศิรดา   ชัยสุวรรณ
2. นางสาวธัญพิชชา   อุ่นรัมย์
 
96 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายธนภัทร  ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ถาวรวัฒน์
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์   ชัยชาญ
 
1. นางขนิษฐา   ศรีสุวรรณ
2. นางสุพิศ   จันทร์สุข
 
97 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นายกฤษนราช  แก่นมั่น
2. นายบุรินทร์  การินทร์รัตน์
3. นางสาวสุภิญญา   ใจสว่าง
 
1. นางสาวณัฐณิชากร  ศรีบริบูรณ์
2. นางสาวพิจิตรา  บุตรสา
 
98 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายนันทกร   กิ่งวงษา
2. นางสาววจัสสตา  ผิวอ่อน
3. นางสาวอัครยา  ดีใจ
 
1. นางสาวบุสดี  แก่นแก้ว
2. นางสาวพรพิมล  แพงภูงา
 
99 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายกัลยกฤต  งามแฉล้ม
2. นายธนวุฒิ   ชูชื่นกลิ่น
3. นายภูริต  ลอวีระอมรพันธุ์
 
1. นางสาวนภาพร  พิศวง
2. นางสาวเกษดาพร  จันทร์แสน
 
100 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงพรรณภัทร  สุภาลักษณ์
2. เด็กหญิงพัชราภา  ภาพกลาง
3. เด็กหญิงพิชญาพร  พรมแก้ว
 
1. นางสาวณัฐธิดา  หม้อทอง
2. ว่าที่ร้อยตรีเอกภพ  บุดดา
 
101 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงณิชกมล  ศรีจุดานุ
2. นางสาวพรชนก  เจริญรัตน์
3. เด็กหญิงพีรพรรณ  คุ้มครอง
 
1. นางสาวยิ่งลักษณ์  เติมกล้า
2. นางสาวรัชนีวรรณ  เทียนทอง
 
102 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 1. เด็กชายกวิน  วรธรรม
2. เด็กหญิงจันทกานต์  บุญมณี
3. เด็กหญิงอริสรา  ภูบรม
 
1. นางสาวขวัญเรือน  ชมภูพื้น
2. นางบุญล้วน  ชินวงษ์
 
103 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวจุฑารัตน์  เทียมวงศ์
2. นายฐานวัฒน์  วิริยะคุปต์
3. นางสาวศีดา  เกิดสวัสดิ์
 
1. นายธำรงศักดิ์  บุญจรัส
2. นางยุพาจิตรา  บุญจรัส
 
104 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวชนัญชิดา  หอมดวง
2. นางสาวบัณฑิตา  บุญบรรลุ
3. นางสาวอารียา  สามศรี
 
1. นายสิงห์ศักดา  ธรรมดา
2. นางสาวทิชากร  ชาญศรี
 
105 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นายก้าวณรงค์  โพธิรักษ์
2. นางสาวณัฐฐาพร  ตินานพ
3. นางสาวรัตนภรณ์  สุพรรณ
 
1. นางวารุณี  แก้วสังข์
2. นายอาทิตย์  แก้วสังข์
 
106 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กหญิงจิดาภา  แสงเมือง
2. เด็กหญิงปรียาภัทร  แรงหาญ
3. เด็กหญิงอัจฉริยา  นาคเจือ
 
1. นางสสินา  ปิ๊บกลาง
2. นางสาวอัมพร  ยืนยง
 
107 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงกฤตยา  กะลีพัด
2. เด็กหญิงปวีณอร  สุขประเสริฐ
3. เด็กหญิงอนันตญา  ศรีสุ่น
 
1. นางสาวจิรวรรณ  ศรีชะอุ่ม
2. นางสาวสุชาดา  เฉลียวไว
 
108 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   สร้อยดอก
2. เด็กหญิงพรปวีณ์   ผงทวี
3. เด็กหญิงอัมภิกา   พรมแดง
 
1. นางสาวสุนิสา  กะการดี
2. นางสาวสุนิสา  จันทร์จำปา
 
109 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นางสาวกัณฐิกา  สุขรอบ
2. นายภักดี  มากมี
3. นางสาววราภรณ์  สาทิพย์จันทร์
 
1. นางสาวลีลา  สมบุญเรือง
2. นายพนมกร  เสน่หา
 
110 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. นางสาวกิตติพร  กุตัน
2. นางสาววิราวรรณ   วิยาสิงห์
3. นางสาวศศิธร  ดวงใจ
 
1. นางสาวศิริลักษณ์   พลวัน
2. นายศักดิ์ศรัณย์  สาทิพจันทร์
 
111 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวปภัสรา  นาคกระแสร์
2. นางสาวสุวิสา  เสาทอง
3. นางสาวอาทิตยา  ศรีแก้ว
 
1. นางสาวสุนิสา  กะการดี
2. นางสาวสุนิสา  จันทร์จำปา
 
112 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงจิราพร  คงทะนง
2. เด็กชายธนชัย  โต๊ะงาม
 
1. นายสุริยา  คำดี
2. นายเก่งกานต์  แก่นดี
 
113 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม 1. เด็กชายธนภัทร  จาบทอง
2. เด็กชายศุภณัฐ  พรมเทพ
 
1. นายพิทักษ์  เสาทอง
2. นางสาวนันท์นภัส  จำปาทอง
 
114 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 1. เด็กหญิงดวงกมล  แก้วละมุล
2. เด็กหญิงอังคณา  ภูทองปิด
 
1. นางสาววิรัญชนา  สุมนทา
2. นางสาวจรรยา  ชัยศรีรัมย์
 
115 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นายนัธทวัฒน์  น้อยถนอม
2. นางสาวรังสิมา  เจริญยิ่ง
 
1. นายบุญประเสริฐ  วันดี
2. นางณัฏฐิยา  ชิดนอก
 
116 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. นายมินกร  จันทา
2. นายอนิวัติ  ภูเขียว
 
1. นายเก่งกานต์  แก่นดี
2. นายณัฎฐชัย  ลับโกษา
 
117 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 1. นางสาวณัฐณิชา  เครื่องไธสง
2. นางสาววรรณิศา  ขันตรี
 
1. นายสุวัสดิ์  แสงสุข
2. ว่าที่ร้อยตรีสนอง  พรหนองแสน
 
118 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตานีวิทยา 1. เด็กชายนคร  เรืองชาญ
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  จำปางาม
 
1. นางสาวดวงใจ  บุตรดี
2. นายศิริเกียรติ  บุตะเคียน
 
119 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสนิทวิทยา 1. เด็กชายชลธิศ  ชนะพร่อง
2. เด็กชายธรนินทร์  ทองนรินทร์
 
1. นางสาววณิชชา  บุญมา
2. นางอรทัย  วรพุทธ
 
120 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กชายธนวัชร  ไพเราะ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  นัยนิตย์
 
1. นายพิพัฒน์  ดำเนิน
2. นายธัญญ์วริทธิ์  คำผม
 
121 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตานีวิทยา 1. เด็กชายนคร  เรืองชาญ
2. เด็กชายสรางค์กูร  ดีขันธ์
 
1. นางสาวดวงใจ  บุตรดี
2. นายศิริเกียรติ  บุตะเคียน
 
122 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 89.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สิงห์โตทอง
2. เด็กชายจตุรพัฒน์  สุขอร่าม
 
1. นางดาวรัศมี  รีรัตน์
2. นางสาวสันธินี  บรรลือทรัพย์
 
123 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ทองสันติ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  นัยนิตย์
 
1. นายพิพัฒน์  ดำเนิน
2. นางสาวทิพย์อาภา  ดวงดี
 
124 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นายชวัลวิชย์  กาบภิรมย์
2. นายพีระพัฒน์  เยียนเพชร
3. นายเอกรินทร์  เกิดวิถี
 
1. นายณรงค์  ถมปัทม์
2. นายปกรณ์  บัวแย้ม
 
125 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร 1. นายวรัญญู   มะลิลา
2. นายศุภชัย   คำอุต
3. นายสุทธิพงษ์   ชินเกตุ
 
1. ว่าที่ร้อยโทอุดม  บริสุทธิ์
2. นายสุรสิทธิ์  เสาทอง
 
126 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 1. นายดนุพล  เครือวัลย์
2. นายธานินทร์  ดาศรี
3. นายนัฐวัฒน์  อินธิสาร
 
1. นายณัทธร  อุดมศิริพงษ์
2. นายเอกณรงค์  อุ่นศรี
 
127 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกฤติยา  กระแสโสม
2. เด็กหญิงกัณณ์อลิน  เกิดโชค
3. เด็กหญิงชฎาพร  เชิดชัย
4. เด็กหญิงณัฐชนก  เดชกุลรัมย์
5. เด็กหญิงสุพรรษา  รสคง
 
1. นางนิชานันท์  ปรึกษาครบุรี
2. นางสาวศิริรัชต์  อุ่นแก้ว
 
128 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงกัลยาณี  แสงราม
2. เด็กหญิงฐิติพร  ทาทอง
3. เด็กหญิงวิภาดา  จันทร
4. เด็กหญิงสมฤทัย  ใสยาเย็น
5. เด็กหญิงอันดามัน  คำดี
 
1. นางพิรุณนี  สายยศ
2. นายสมคิด  แก้วเขียว
 
129 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. เด็กหญิงศรัญญา  โพธิงาม
2. เด็กหญิงศิริกาญจน์   ทองประชุม
3. เด็กหญิงอรนลิน  พันโน
4. เด็กหญิงอลิษา   มั่งมี
5. เด็กหญิงอุษมา   ล้อมไทสง
 
1. นางชุติมา  ทีปีเนตร
2. นายปรัชญา  ทีปีเนตร
 
130 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 1. นางสาวขวัญฤดี  แลงล้อม
2. นางสาวธันย์ชนก  ชะเมียงชัย
3. นายน้ำเพชร  สุขสันต์คีรี
4. นางสาววรินทรา  พิมวันวงศ์
5. นายเกวริน  รุ่นเจริญ
 
1. นางสาวหทัยกานต์  ปลุกใจหาญ
2. นางสาวยุพา  จันทร์แก้ว
 
131 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวภิรมณ์พร  ชินวงศ์
2. นายวีระพล  ล้ำเลิศ
3. นางสาวศิรินทิพย์  บุญล้อม
4. นายสิริชัย  สุทธินา
5. นางสาวสุวรรณอัมพร  โทขันธ์
 
1. นายธนิกกุล  บุญอาจ
2. นายเชิดชัย  มนต์ดี
 
132 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวฐิติพร  เกษรนวล
2. นางสาวนฤมล  สุริยะ
3. นางสาวนิลลดา  ดาศรี
4. นางสาวปนัดดา  ตาประโคน
5. นายภควัต  พริ้งเพราะ
 
1. นางมยุรี  ปัญญาเอก
2. นางกอบกุล  ชำนาญหมอ
 
133 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงฉัตรแก้ว  วงสุยะ
2. เด็กชายณัฐนันท์  ทุ่มนอก
3. เด็กหญิงพิมลวรรณ  บุญปลิว
4. เด็กชายอดิศักดิ์  ครบหมาย
5. เด็กชายอัครวิชญ์  ลวดเงิน
 
1. นางเสาวลักษณ์  สวยรูป
2. นางสุนทรีย์  ก่อกุศล
 
134 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กหญิงกุลนิภา  แสวงชื่อ
2. เด็กหญิงนลินรัตน์  บูรณะ
3. เด็กหญิงนิตยา  ยอดโพธิ์
4. เด็กหญิงสุทธิกานต์  โสฬส
5. เด็กหญิงสุทธิดา  พิมล
 
1. นางสาวภาณินี  ศูนย์กลาง
2. นางสาวไพลิน  ศิริมา
 
135 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สาแก้ว
2. เด็กหญิงชมพูนุท  วงศ์ขมิ้น
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ลาภจิตร
4. เด็กหญิงนพรัตน์  วิยาสิงห์
5. เด็กหญิงวรรณวิสา  แก้วหอม
 
1. นายประวิทย์  สาเกตุ
2. นางสาววิสุดา   ทองแสง
 
136 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายจิรชาติ  สูงสนิท
2. นางสาวดรัลพร  คำสุข
3. นางสาวนิตยา  ดีเข็ม
4. นางสาวสิริฉัตร  ศรีสวัสดิ์
5. นางสาวอนัญญา  กำลังกล้า
 
1. นางสุจินดา  ศรีสวัสดิ์
2. นางศิริพรรณ  ธรรมานิตย์กุล
 
137 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายธราเทพ  ทองกลาง
2. นายพงศธร  ผูกดวง
3. นายภีรพัฒน์  อภิชาติวาณิช
4. นายฤทธา  ทองนำ
5. นายสรวิศ  มิตรลาภ
 
1. นายวันเฉลิม  อุดมทวี
2. นายประเสริฐ  ใจองอาจ
 
138 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นางสาวกิ่งฟ้า  ลำพรม
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ    วีระขันคำ
3. นางสาวปนัดดา  เกี๋ยงเถิน
4. นายศักดิ์ดา  สางาม
5. นางสาวเกวลิน  กัลยานาม
 
1. นางกันธิมา   ยวงแก้ว
2. นายพงศ์กรณ์  ดีรอบ
 
139 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแตลศิริวิทยา 1. เด็กชายธนภัทร   ไขรัมย์
2. เด็กชายภูริณัฐ   หิรัญโกเมนทร์
3. เด็กหญิงศิริพร   พิมพ์จันทร์
4. เด็กหญิงสงกรานต์   มุมทอง
5. เด็กหญิงโสภิตา   เจือจันทร์
 
1. นายประจวบ  คำใจ
2. นายสุวพันธ์  อุส่าห์ดี
 
140 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงญาณภา  เทียมคำ
2. เด็กหญิงธนาภรณ์  เป้าเงิน
3. เด็กหญิงพชรพรรณ   เคหะฐาน
4. เด็กชายวงศธร  สุนทร
5. เด็กชายศุภณัฐ   สุทธินา
 
1. นายปรัชญา   สายรัตน์
2. นางวันวิสา  สระแก้ว
 
141 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กชายจักรภัทร  ใสสุด
2. เด็กหญิงชาลิสา  พรมอุก
3. เด็กหญิงปนัดดา  ธรรมพร
4. เด็กหญิงวรัชยา  อุรารื่น
5. เด็กหญิงอัจฉริยา  โพหิรัญ
 
1. นายฤทธิกร  มั่นหมาย
2. นายเฉลิมพล  พรหมสูง
 
142 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นายนัฐวุฒิ  สืบเพ็ง
2. นางสาวรุ่งนภา  นวลอนันต์
3. นายศิกษก  พงสุวรรณ
4. นายอนุพงษ์  รูปคุ้ม
5. นางสาวอารีลักษ์  พงษ์คละ
 
1. นายทศพร  จันทรา
2. นางสาวอำไพร  สยามนต์
 
143 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวจินดารัตน์  คงสุข
2. นางสาวชนานันท์  เทพบุตรดี
3. นายนนทวัฒน์   ผลเจริญ
4. นางสาวนันทิชา  จูงใจ
5. นางสาวอินทุอร  ทีงาม
 
1. นายพงศ์ศิริ  พวงศรีเคน
2. นางสาวขนิษฐา  สมใจ
 
144 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายธีรพงศ์  แสนจันดี
2. นายปริเยษฐ  สร้อยจิตร
3. นายมนัสวี  มูลแก่น
4. นางสาวรุ่งทิวา  เรืองทอง
5. นายอิทธิเทพ  มีใจ
 
1. นายบุญร่วม  กลิ่นหอม
2. นางอิสราภรณ์  โพธิ์สุวรรณ
 
145 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกมลชนก  สินศิริ
2. นางสาวชมพูนิกข์  สุขนึก
3. นางสาวชลันธร  สืบสุนทร
4. นางสาวดอกฝ้าย  สืบเสาะนาม
5. นายตระการ  เกิดเพิ่มดี
6. นายธนภูมิ  พิมพ์ลาย
7. นายธนิก  เพ็ชรเอี่ยม
8. นายธนเดช  สุขนึก
9. นายธีรภัทร์  มะลิซ้อน
10. นางสาวประภัสสร  สุขไสว
11. นางสาวปาริชาติ  ดำดี
12. นายปารเมศ  ลัดดางาม
13. นายยุทธนา  สุขยานุดิษฐ
14. นางสาววรางคณา  สุขยานุดิษฐ
15. นางสาวสุชาดา  ใจฉ่ำ
16. นางสาวอภิรดี  ระวังชื่อ
17. นางสาวอรทัย  เสาทอง
18. เด็กหญิงอรพรรณ  ระวังชื่อ
19. นางสาวอาทิตยา  ใจผ่อง
20. นายอิทธิพล  ขุมทรัพย์
 
1. นางธัญญวรัตน์   พรชัยอังกูร
2. นางบุปผา  ศรีตัมภวา
3. นางธัญรดี  สังข์ขาวกุล
4. นางสาวทิตติยา  ลดาวัลย์สุนทร
5. นายสนธิ  แสงชมภู
 
146 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวกฤติกา  ประไวย์
2. นายกอบชัย  ประเสริฐศรี
3. นายจักริน  เพ่งเล็งดี
4. นายชนะพงษ์  สืบเสาะจบ
5. นางสาวฐิติพร  ยอดลี
6. นางสาวณัฐกานต์  พยุงสกุล
7. นายณัฐนันท์  สิทธิชัย
8. นางสาวธิติกานต์  โพธิ์แก้ว
9. นางสาวปิยนันท์  สุขศรีนวล
10. นางสาวพรจิรา  สกุลพรหม
11. นางสาวพิมลพร  เสาไสย์
12. นายภาคภูมิ  สุขภิรมย์
13. นายภาณุพงษ์  ราษีทอง
14. นางสาวศรัญญา  ลอยเลื่อน
15. เด็กชายสิงหราชย์  อรจันทร์
16. นางสาวสุธิตา  แนบทางดี
17. นางสาวอภิญญา  พอกสนิท
18. นางสาวอรพินท์  หมุดทอง
19. นางสาวอัจฉรา  ใจแจ่ม
20. นางสาวอัญชลีพร  งามเยี่ยม
 
1. นายชวลิต  คุชิตา
2. นางรุ่งทิพย์  สายแสงจันทร์
3. นางสุจิตรา  เจิมสม
4. นางสาคร  วัฒนกุล
5. นางสาวน้ำฝน  แก้วแฉล้ม
 
147 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นายกฤษนัย  สิมมา
2. นางสาวกัลยาณี  จำปาทอง
3. นายจันจรัส  สอนคำจันทร์
4. นางสาวญาดา  ไชยจิตร
5. เด็กชายณรงค์ชัย  สินโท
6. นายณัฐพล  ใจดำ
7. เด็กชายณัฐภูมิ  เอิบบุญ
8. นางสาวตะวัน  โสภา
9. นางสาวปิยะพร  แสนนาม
10. นางสาวพรทิพย์  แก้วหอม
11. นายพีรพัฒน์  อยู่เย็น
12. นางสาวภัครมัย  ใจชื่น
13. นายภาคิไนย  จิตสุภาพ
14. นายยรรยง  อันมัย
15. นางสาววัลญเพชร  โฮมภิรมย์
16. นายวิษณุพงศ์  คงศรี
17. นางสาวสุมิตรา  สุขประเสริฐ
18. เด็กชายอภิชาติพงษ์  แก้วล้วน
19. นางสาวอภิญญา  สมรูป
20. นางสาวอรอุมา  แก้วปัญญา
 
1. พระสมุห์สุพรรณ  กตปุญฺโญ
2. นายชัยวัฒน์  ไชยทอง
3. นายเอกราช  บุญสงค์
4. นายวุฒิศักดิ์  ชาวนา
5. นายรัชภูมิ  ไชยรงศรี
 
148 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 84.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นายชาคริต  ค้ำชู
2. นางสาวฐนิชา   พรหมชาติ
3. นางสาวฐนิดา  วิชุมา
4. นางสาวณัฏฐิณี  แก้วปรั่ง
5. นายณัฐวร  เทียมศรี
6. นายณัฐวุฒิ  นันทา
7. นายธนพล  ศรีรุ่งนภาพร
8. นายธนพัฒน์  มีดี
9. นายธวัชชัย  ไตรรัตน์
10. นางสาวนันทฉัตร  ชาญเชี่ยว
11. นายปฏิภาณ  เครือบุตร
12. นางสาวปริมาศ  ที่ดี
13. นายพีรยุทธ  แผ่นทอง
14. นางสาววนิดา  แหวนวงศ์
15. นางสาววิลาสินี  แก้วปรั่ง
16. นางสาวศศิวรรณ  อินดี
17. นางสาวสุธิวรรณ  จำปาแก้ว
18. นายอนุชา  โกดหอม
19. นางสาวอารียา  แอกทอง
20. นายเมธาธัช  บุตรดี
 
1. นาย์ธีร์วศิษฐ์  ใจชื่น
2. นางสาววรัญญา  ทำคำทอง
3. นางสาวชนกานต์  ดวนใหญ่
4. นายกำพล  คำทา
5. นายกษิดิศ  ผู้สมเก่า
 
149 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกัญญาภัค  นิยมเหมาะ
2. นางสาวชลธิชา  เหมือนนึก
3. นายชาญณรงค์  หงเหิม
4. นางสาวณัฐกาณจน์  ตะลุตะกำ
5. นางสาวธนภา  จารัตน์
6. นางสาวภัทรพร  ขุนทอง
7. นางสาววริศรา  เผ่าพันธ์
8. นายวินิจ  จันทร์หอม
9. นางสาววิรวรรณ  บุญลอย
10. นางสาวศศิธร  เพียรมี
11. นางสาวศิรินันท์  ศรีลานุช
12. นายศิษฎา  เจาะเหมาะ
13. นายสนธยา  สวนงาม
14. นางสาวสุจิตรา  ใจงาม
15. นางสาวสุชาดา  สมเผ่าพันธ์
16. นางสาวสุนัตตา  แกมกล้า
17. นายสุเมธ  หล่อแหลม
18. นายอดิศักดิ์  สายสิญจน์
19. นางสาวอารีย์  ศรีละออ
20. นายเกียรติศักดิ์  อนุไวยา
 
1. นางสุจาริณี  แสงจันทร์
2. นางสาวผ่องพรรณ  อุปถัมภ์
3. นางสาวศศิธร  ดวงจิตร
4. นายลาภิศ  นามไพร
5. นายไกรวิชญ์  สุปิงคลัด
 
150 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 83.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 1. นางสาวกวิณา  เหลาคำ
2. นางสาวณัฏฐณิชา   แสงทอง
3. นางสาวณัฐริกา  ทองบุตร
4. นางสาวธิติยา   ทันทะลัย
5. นางสาวปนัดดา   อิ่มทรัพย์
6. นายพงษ์เพชร   จันทร์อ่อน
7. นายพิทยา   เสริมจันทร์
8. นางสาวรัตนา  สืบศรี
9. นางสาวลิ้นจี่   จิตติอมรรัตน์
10. นางสาววรรณนภา   เหลาคำ
11. นายวัชรินทร์   ช่อจำปา
12. นางสาววิไลวรรณ   สุดโลก
13. นายศุภกร   ล้อมวงศ์
14. นางสาวศุภรดา  สุวรรณวงษ์
15. นางสาวสุทธิตา  ตุ่นทอง
16. นายสุเมธ    สอนสัตย์
17. นายอนุวัฒน์   ห่อทรัพย์
18. นางสาวอาทิตยา   ประคองใจ
19. นายอานนท์   อนัตสุข
20. นางสาวเมธาวี   อนันตศิลป์
 
1. นายณัฏฐ์ชานนท์  เหลาเลิศ
2. นางสาวอิสราภรณ์  พรหมภูวัลย์
3. นางสาวสุมาลี  โลนุช
4. นางพวงทิพย์  สีตะริสุ
5. นางสาวสุภาพร   ลุทะภาค
 
151 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงพัชรมัย   หอมเนียม
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  ศรีละบุตร
 
152 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ปลั่งประยูร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนที  ทรงประโคน
 
153 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงเพียงแพร  ประดับดี
 
1. นางสาวอรุณรัตน์  ดวงตา
 
154 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 1. นายอนุวัฒน์  พอกสนิท
 
1. นางสาระภา  เนียมทอง
 
155 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวชุติมา  อยู่ยืน
 
1. นายนวัช  หาทรัพย์
 
156 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวสิริกร  สอนสุระ
 
1. นางวัลลภา  สุขบรรเทิง
 
157 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กชายคชาพงศ์  โพธิ์เลิง
2. เด็กหญิงปภาวี  อังคสิทธิ์
 
1. นางสาวพรศรี  บูรณ์เจริญ
2. นายกิตติกวินท์  ปินไชย
 
158 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเทพ 1. เด็กหญิงสุชัญญา  กาสิงห์
2. เด็กชายเมฆสิทธิ์  จันดี
 
1. นางรัตน์จินันท์  พลรักษ์
2. นางสาวณัฐวดี  สุขเพิ่ม
 
159 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. เด็กหญิงจิราพร   สำรวมใจ
2. เด็กชายธนภูมิ   เที่ยงธรรม
 
1. นางสาวธนาวดี  ศรีแย้ม
 
160 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวชาลิสา  เปรียบนาน
2. นายปภังกร  บุญมาปะ
 
1. นางสุภาพร  ลอยทอง
2. นางสาวจีรภา  ขาวดี
 
161 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นางสาวฐิตาภา  สะอาดเอี่ยม
2. นายวุฒิชัย  หล่าไธสง
 
1. นางสาวศรสวรรค์   จินาวัลย์
2. นางสาวบุรี  โปรยกลาง
 
162 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวณัฏฐณิชา  กอสาลี
2. นายอภิสิทธิ์  ผิวเหลือง
 
1. นางศิริพรรณ  ธรรมานิตย์กุล
2. นางสาวพริ้งศิโรรัตน์  บุญภา
 
163 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวกาญจนธัช  สุมาลุย์
2. เด็กหญิงชฎาภรณ์  กองแก้ว
3. เด็กหญิงญาปกา  ถิ่นทัพไทย
4. นางสาวทรรศนีย์  พูนศรีธนากูล
5. เด็กหญิงธัญชนก  ปุณริบูรณ์
6. เด็กหญิงปรียาภัทร  โถทอง
7. เด็กหญิงพิชญาภา  อมรวิชัยกุล
8. นางสาวสิริยากร  เพิ่มทอง
9. นางสาวเบญจพร  โทขันธ์
10. เด็กหญิงเบญญาภา  เกิดพุ่ม
 
1. นายณัฏฐพัชร  เมธาพรธิวัฒน์
2. นายธนวิทย์  รักษาวงษ์
3. นางสาวสไบพร  คำภิรมย์
 
164 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  แป้นเงิน
2. นายณัฐพงษ์  เอกอิ่มผล
3. เด็กชายปฏิภาณ  เลิศล้ำ
4. เด็กชายภูริภัทร  ดาทอง
5. นางสาวรุ้งฟ้า  ทองแม้น
6. เด็กหญิงวีรนุช  ศรีพรหม
7. นายสิทธิพงษ์  ปานทอง
8. เด็กชายอัษฎาวุธ  ทะเกิงสุข
9. นางสาวอารียา  วงเวียน
10. เด็กหญิงอิศยา  ยงรัมย์
 
1. นายวิรัติ  พนารัตน์
2. นายสุทธิพงษ์  ผิวจันสด
3. นางสาวศิรินทร์  มะลิซ้อน
 
165 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์   อิงสา
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย   บัวแก้ว
3. นางสาวปฐมพร   ดอกประยงค์
4. นางสาวปิยวดี   สุขแสวง
5. เด็กหญิงพรธิรา   แหวนทอง
6. นางสาวรัตนาภรณ์   เรียบร้อย
7. เด็กหญิงวรัญญา   เยรัมย์
8. เด็กหญิงสิดาพร   พูนดี
9. นางสาวสุพัชชา   ประเมินชัย
10. เด็กหญิงแพรพลอย   ชายฉกรรจ์
 
1. นายติกขเวทย์  สมยิ่ง
2. นายศิริชัย  หมื่นเจริญ
3. นางสาวบุญฉวี  กิ่งนนท์
 
166 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวจิรารัตน์  พางาม
2. เด็กหญิงจีรนันท์  บุตรแจง
3. นางสาวชลิตา  เสนานิคม
4. นางสาวณฤทัย  เกษฎา
5. นางสาวนัฐชา  สีโสดา
6. นางสาวบุญประภา  อ้อมแก้ว
7. นายพายัพ  โอทอง
8. นางสาววรรณวดี  คำลือชา
9. เด็กหญิงวิระดา  ชัยดี
10. เด็กหญิงโสรญา  กิริยาดี
 
1. นางไพวัลย์  กรุงพิทักษ์
2. นางสาวเดือนฉาย  เงางาม
3. นายวิทยา  เอลาวัน
 
167 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  ชนะสุข
2. นางสาวกิ่งกาญจน์  เฉลียวศิลป์
3. นางสาวจุฑามาศ  ขาวเครือ
4. นางสาวดุสิตา   จิตต์กลาง
5. นางสาวพัชราภรณ์  งามเลิศ
6. นางสาวรวีวรรณ  เหมือนคิด
7. นางสาววิภาดา  สมัครสมาน
8. นางสาวอทิตยา  โพธิ์ศรี
9. นางสาวอริสา  พันธุ์สุขเผ่าดี
10. นางสาวเเก้วกัลยา   เเก้มกล้า
 
1. นายณัฐวุฒิ  อุดหนุนชาติ
2. นายอนุวัตร  กล้าณรงค์
3. นายฐานณรัฐ  มุตตะโสภา
 
168 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. เด็กหญิงกานต์ตะวัน  พิมพ์จันทร์
2. เด็กหญิงจันจิรา  พระสว่าง
3. เด็กชายณัฐพล  คำผล
4. เด็กชายธีรภัทร  อาจประจัญ
5. เด็กหญิงนันทิกานต์  เวสสัญดร
6. เด็กหญิงพรรณสรณ์  บุญมาก
7. เด็กหญิงรวิดา  สารฤทธิ์
8. เด็กหญิงวชิรญา  ครอบทอง
9. เด็กหญิงอัฐภิญญา  สุขชานัง
10. เด็กหญิงอินทิรา  จันนุบิน
 
1. นางสาวแก้วมณี  ปัทมะ
2. นางสาวสุนิสา  จันทร์สามารถ
3. นายสานิตย์  จุกแก้ว
 
169 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. นางสาวกรรณิการ์  ชัยมา
2. นางสาวกุลรัตน์  บูรณะ
3. นางสาวจันทรพิมพ์  ยารัมย์
4. นายฐิติกร  สุระถาวร
5. นางสาวณัฏฐณิชา  เหลืองรุ่งรัส
6. นางสาวณัฐภัทร  สำนักนิตย์
7. นางสาวมุกดา  ศิริไสย์
8. เด็กหญิงวรนุช  หวังเป็น
9. นางสาวสุนิดา  โครัมย์
10. นางสาวเกวลิน  บูรณะ
 
1. นายขวัญชัย  ถึงดี
2. นายวัชรวิชย์  พระทองสุขสกุล
3. นายเลอศักดิ์  ไชยเทพ
 
170 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายทรงพล  ล้วนขาว
2. นายนครินทร์  ดีนันท์
3. นายปัญญา  เหมาะดี
4. นายพชรพล  พิมพ์เพราะ
5. นายภานุพงศ์  บุดดา
6. นายศิริวัฒน์  พระเทพ
7. นายอธิวัฒน์  งามสุข
8. นายอัครนนท์  นนทศิลา
9. นายอโนชา  ชมชื่น
10. นายเจริญศักดิ์  แก้ววิเศษ
 
1. นายเอกภพ  บุดดา
2. นางไพวัลย์  กรุงพิทักษ์
3. นายวิทยา  เอลาวัน
 
171 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 1. นางสาวกฤติยา  เก่านาน
2. นางสาวนารี  บุตรแสน
3. เด็กหญิงบุษรินทร์  แผลงดี
4. นางสาวพรรณษา  ตระกูลโส
5. เด็กหญิงรสริน  มะลิวัลย์
6. นางสาวลัดดาวัลย์  เชื้อมาก
7. นางสาววรดา  ทนนศรี
8. นางสาวสาวิณี  เอ็นมาก
9. นายอนุวัฒน์  กรรัมย์
10. นางสาวอารีรัตน์  รักชื่่อดี
 
1. นางสาวดวงนภา  ระบือนาม
2. นางสาวจารุวรรณ  หมายถูก
3. นางสาวอรพิน  ฉายแก้ว
 
172 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กชายกฤตภาส  อินทร์ทัด
2. เด็กชายทองเบื้อง  สุขเสริม
3. เด็กชายธีรชัย  มีดี
4. เด็กชายนิติ  แจะหอม
5. เด็กชายประวิทย์  พางาม
6. เด็กชายพีรพล  วาจาดี
7. เด็กชายศิวกร  ไหมทอง
8. เด็กชายสราวุธ  พุดลา
9. เด็กชายเจษฎากร  กล้วยทอง
10. เด็กชายเพชรายุธ  วงษ์คูณ
 
1. นายไชยพร  สำราญสุข
2. ว่าที่ร้อยตรีอณุศักดิ์  จันแสน
3. นายณัฐพล  โมทอง
 
173 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม 1. เด็กชายขวัญชัย  ผักกูด
2. นายจารุกิตติ  รุ่งเรือง
3. นางสาวจิราภรณ์  พิมพ์เก่า
4. เด็กชายชูเดช  บูรณะ
5. เด็กชายฐิติวัฒน์  ทรงศรี
6. นายธัญกร  การทาง
7. เด็กหญิงธิดารัตน์  สร้อยคำ
8. นายรังสรรค์  พิมพ์ยนต์
9. นายเรนุวัฒน์  ผาก่ำ
10. เด็กหญิงโสรยา  เกตุโสระ
 
1. นายจตุรงค์  ไชยมูล
2. นางแขไข  ยอดรักษ์
3. นายปราบ  เนื้อแก้ว
 
174 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กชายกรภัทร  ป้องทัพทัย
2. เด็กชายณัฐพล  ถาวร
3. เด็กชายธนภัทร  หาญยิ่ง
4. เด็กชายธนากร  ปังอุทา
5. เด็กชายพัสกร  แซ่เติ๋น
6. เด็กชายภราดร  นุโยก
7. เด็กชายยุทธนา  หาผล
8. เด็กชายศิริศักดิ์  ศรีสอาด
9. เด็กชายอดิศร   พุฒซ้อน
10. เด็กชายเอกภพ  นูพิมพ์
 
1. นางพัชรี  สาแก้ว
2. นายมรุพงศ์  ภิรมย์ตระกูล
3. นายพิษณุ  ใจกล้า
 
175 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นายกิตติพศ   แก้วแสงใส
2. นายตรีทเศศ  ระวังชื่อ
3. นายปรีดี  ลือนาม
4. นายพงษ์พณิช   เหลาคม
5. นายภัทรดนัย  บุญปก
6. นายภานุพงศ์  แผนกุล
7. นายรัฐศาสตร์   ศรีสอน
8. นายศิริพัฒน์  ขุมขำ
9. นายสหชาติ  วงสนิท
10. นายสุทธิพงษ์  เกลี้ยงพร้อม
 
1. นายกฤตภาส  มาลาคำ
2. นายปรีชา  พรมแก้ว
3. นายมนตรี  สุดาปัน
 
176 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นางสาวกชกร  สุขใส
2. นางสาวกุลลวี  วิลัย
3. นางสาวจิราพร  บุญศรี
4. นางสาวธิดารัตน์  วิทศิริ
5. นางสาวพรนภา  เจือจันทร์
6. นางสาวเกศแก้ว  พาอุดม
7. นางสาวเจนจิรา  อำภา
8. นางสาวเพชรดา  วุฒิยา
9. นางสาวเสาวนีย์  หกเงิน
10. นางสาวแคทรียา  ศรีวิรัตน์
 
1. นายศรีกรุง  บุญเยี่ยม
2. นายณัฐวิชช์  ธนพงษ์พรธนา
3. นางสาวธีรารัตน์  คงทน
 
177 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. นางสาวกนกกาญน์  สุขแสวง
2. นางสาวกัญญารัตน์  มุ่งดี
3. นางสาวกัลยาณี  วาไทย
4. นางสาวจันทกานต์  ไม้หอม
5. นางสาวทิพวรรณ  สำราญใจ
6. นางสาวธาริณี  บรรลือทรัพย์
7. นางสาวธิดาทิพย์  บุญโสดากรณ์
8. นางสาวปนัดดา  สาระสุข
9. นางสาวสุวพิชญ์  เงางาม
10. นางสาวโชติมณี  สมบูรณ์
 
1. นายจีรศักดิ์  วงษ์ศรี
2. นายชูชาติ  ชูแก้ว
3. นายโสภิณ  ผลเจริญ
 
178 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงญาดา  ยศวิจิตร
2. เด็กหญิงลลิตภัทร  สุกใส
 
1. นายศุภชัย  จันทร์คำ
2. นางสุนิศา  สุดจำนง
 
179 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนฤมล  สวายประโคน
2. เด็กหญิงภัทรสุดา  สมนึกตน
 
1. นางสาวดวงนภา  ระบือนาม
2. นางสาวอณานิการ์  บุญเจียม
 
180 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิตรานุช  ศรีกุล
2. เด็กหญิงมาลินี  ศรีเมือง
 
1. นางสุณี   โกยสวัสดิ์
 
181 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวฐานิตา  ทองนำ
2. นางสาวณัฐนรี  เจือจันทร์
 
1. นายชาญ  จิรัฐติกาลกุลเวท
2. นายบรรจบ  ด้วงมั่ง
 
182 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวกิ่งดาว  ขันสีลา
2. นายณัฐภัทร  อุ่นเรือน
 
1. นางลมัย  สวัสดี
2. นางณัฐธยาน์  นอกุล
 
183 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 1. นางสาวบุษบา  ไชยทัศน์
2. นายพิเชษฐ์  ศิริพัฒน์
 
1. นายวุฒิยา  เกียงวัว
2. นางสาวฐายิกา  ศรีระอุดม
 
184 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวชวิกา  ชูตาลัด
 
1. นางสุทธิลักษณ์  สมใจหวัง
 
185 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงรภัสฐิดา  รอดวงศ์
 
1. นางนัฐกานต์  พลดงนอก
 
186 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กหญิงปวีกรณ์  ชาติดอน
 
1. นายเมธาวี  บริสุทธิ์
 
187 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวพิชญ์นาฏ  บรรยงค์
 
1. นางสาวศศิประภา   จินพละ
 
188 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. นางสาววาสินี  สุดสัมฤทธิ
 
1. นางศิริพร  ใจเมือง
 
189 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นายธีระศักดิ์   งามเลิศ
 
1. นางสาวพิไลพร  เส้นเศษ
 
190 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวณัฐกานต์  มูลริยะ
 
1. นางนัฐกานต์  พลดงนอก
 
191 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 1. เด็กชายภานุพงศ์  สีคำแซง
 
1. นางสาวจินตหรา   เกรินรัมย์
 
192 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กหญิงชลนิภา  รัตนาธิวัด
 
1. นายเมธาวี  บริสุทธิ์
 
193 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวฟ้าใส  มะวังนุทูล
 
1. นางสุทธิลักษณ์  สมใจหวัง
 
194 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นายพันทิวา    สาแก้ว
 
1. นางสาวพิไลพร  เส้นเศษ
 
195 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวกาญจนา  ยังคง
 
1. นายชรินทร์  มหานาม
 
196 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวสิรินดา   หินอ่อน
 
1. นางสาวเก็จกาญจน์  กนกแก้ว
 
197 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กหญิงดวงกมล  เพ่งพิศ
 
1. นายเมธาวี  บริสุทธิ์
 
198 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงโชติมณี  เอี่ยมชม
 
1. นายจักรพงศ์  อุดรพันธ์
 
199 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวเนตรนภา  จิตณรงค์
 
1. นายชรินทร์  มหานาม
 
200 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายสิทธิกร  มูลภาค
 
1. นายวันชัย  นิลหุต
 
201 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังข่าพัฒนา 1. นายธนพล  ภูเขียว
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  สินโสด
 
202 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงสิชาพร  ซ่อนกลิ่น
 
1. นางสาวเก็จกาญจน์  กนกแก้ว
 
203 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน 1. เด็กหญิงกฤษณาพร  ราชบุตรศรี
 
1. นางชลธาร  ยอดทองดี
 
204 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวายวิทยาคาร 1. เด็กชายวันนะ  วาพัดไทย
 
1. นายศึกษา  จุนเสริม
 
205 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. นายกวินพรรษ  นิธิหิรัญวงษ์
 
1. นางสาวจันทกานต์  เหล่าเก้า
 
206 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวพิมพ์พัสสร  แม่นงาม
 
1. นายชรินทร์  มหานาม
 
207 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายสุวรรณภัทร์  ธนพรชัยสิทธิ์
 
1. นายวันชัย  นิลหุต
 
208 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุศรีนคร 1. เด็กชายชนะชล  กรสวัสดิ์
2. เด็กชายชนะชัย  กรสวัสดิ์
 
1. นางสายทอง  พรหมประเสริฐ
2. นายพีรพล  บุญภา
 
209 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทเขต
2. เด็กหญิงภานุมาศ  เรืองเทศ
 
1. นายไพจิตร  ทองพันธ์
2. นางกัญญาภัทร  ทองประเสริฐ
 
210 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาเบาวิทยา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  คิดดีจริง
2. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  ขุนศร
 
1. นางสาวสาวิตรี  ประโยครัมย์
2. นางสาวปภัสรา  เวียงใต้
 
211 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฎฐากร  รัตนเดช
 
1. นางสุภัชญา  กอสาลี
 
212 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงสิรภัค  สกุลศุภะโชติ
 
1. นายธีระวัฒน์  สมยิ่ง
 
213 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กชายคุณานนต์  โยธินรัตนกำธร
 
1. นายเมธาวี  บริสุทธิ์
 
214 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายนิรวิทย์  ก่อแก้ว
 
1. นางรุ่งอรุณ  ปรียานุภาพ
 
215 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นายเมธา  บุตแย้ม
 
1. นายชรินทร์  มหานาม
 
216 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายธวัชชัย  สุดดี
 
1. นายวันชัย  นิลหุต
 
217 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองบัววิทยา 1. เด็กชายกิตตินันท์  พันเต
2. เด็กชายพงศกร  ชัยวัน
3. เด็กชายภูวนารถ  คงสุข
 
1. นายปริญญา  ดวงตา
2. นางสาวผการัตน์  เต็มเปี่ยม
 
218 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 1. เด็กชายปิติภัทร  พรหมทอง
2. เด็กชายรัตนพล  สิงห์ทอง
3. เด็กชายวิชยา  บุตรสาลี
 
1. นายจำรูญ  ชัยสาร
2. นางสาวบาหยัน  โคตรพรมศรี
 
219 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. เด็กชายยศกร  บุญเพิ่ม
2. เด็กชายวรวัฒน์  จันนอ
3. เด็กชายวีรยุทธ  สุขเพิ่ม
 
1. นายธงชัย  แผ่พันธ์
2. นางกัลยา  สุระคนธ์
 
220 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองบัววิทยา 1. นายธนวัฒน์  สร้อยเสน
2. นายปรินธรณ์  สาวิลัย
3. นายภูษิต  ดวงสำราญ
 
1. นางสาวรุ่งฤทัย  หอมไกล
2. นางสาวผการัตน์  เต็มเปี่ยม
 
221 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นายกฤษณะ  กิ่งแก้ว
2. นายธณณัฐฐ์  วงค์มา
3. นางสาวศศิณัฐ  ศรีบุญเรือง
 
1. นายเมธาวี  บริสุทธิ์
2. นายชรินทร์  มหานาม
 
222 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. นายสุริยา  ศิลา
2. นายอดิเทพ  บุญเต็ม
3. นางสาวอัจฉรา  บุญลับ
 
1. นายธงชัย  แผ่พันธ์
2. นางกัลยา  สุระคนธ์
 
223 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กชายธนกร  โภคทรัพย์
2. นายธนพัฒน์  สินมาก
3. นายธวัชชัย  กล่อมสุข
4. เด็กชายนฤพนธ์  นาเมืองรักษ์
5. เด็กชายนันทชัย  ชูชัย
6. นายพฤษภา  บานกลีบ
 
1. นายภูมินทร์  นันทพันธ์
2. นายก้องกัมพล  ไผ่ล้อม
3. นายวชิระ  เดชศิริ
 
224 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรแก้ววิทยา 1. นายจิตรกร  จงอุ่นกลาง
2. นายชัยวัฒน์  ตามสายสุด
3. นายภูธเนศ  ทรงแสงจันทร์
4. นายศิริชัย  เนื่องโพธิ์
5. นางสาวสุภัสสร  วิโรจน์รัตน์
6. นายเฉลิมชัย  บุญสม
 
1. นายชาตรี  วรรณโย
2. นายสมยศ  ใยวัน
3. นายภาสกร  ศรีดางาม
 
225 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. เด็กชายธนวัฒน์   ลืมพิศ
2. เด็กชายประสิทธิ์โชค   โตแย้ม
3. เด็กหญิงพัชริดา   อินทนูจิต
4. เด็กชายพัทธดนย์   อาศิราอริญชัย
5. เด็กชายวสันต์  จารุนิภา
6. เด็กชายสิรวิชญ์   อิ่มสะอาด
 
1. นายสมาน  แสนสุภา
 
226 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายกิตติศักดิ์  ก้านอินทร์
2. นายครรชิต  มากยิ่ง
3. นางสาวณัฏฐ์  ตระกูลดี
4. นายทักษิณ  สอนเลิศ
5. นายสันสกฤต  ชนะงาม
6. นายอัษฎาวุธ  ฉิมนอก
 
1. นายภูมินทร์  นันทพันธ์
2. นายก้องกัมพล  ไผ่ล้อม
3. นายอรุณพรรณ  บุญมี
 
227 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นายณัฐวัตน์  แสนบัวคำ
2. นายธีระวัตน์  แก้วดี
3. นายภูชิตชัย  พิกุลทอง
4. นายศรัณย์ธร  หาสุข
5. นายศิริชัย  สิงห์โตทอง
6. นายอิสรพงษ์  ไชยพันโท
 
1. นายชัชรินทร์ชัย  เกาะน้ำใส
2. นายวงศธร  ตัวสะอาด
 
228 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. นายชนมพันธ์   สาคร
2. นายชนิพล   มีสานุ
3. นายดนุสรณ์   อึ้งกล้า
4. นางสาวดลพร   คำพันธ์
5. นายพัดยศ  วรรณศิริ
6. นายศักดิ์พล   คำนวน
 
1. นายสมาน  แสนสุภา
 
229 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ดัชถุยาวัตร
2. เด็กชายจีรศักดิ์  บุตรลักษณ์
3. เด็กชายจีระวัฒน์  สมเพชร
4. เด็กชายฉันทชาติ  วันโสภา
5. เด็กชายฐิติพงศ์  ดัชถุยาวัตร
6. เด็กหญิงณฤดี  แก่นจันทร์
7. นายธนวัฒน์  ดัชถุยาวัตร
8. นายธนาภรณ์  หมื่นตุ้ม
9. นางสาวธลิตา  หงส์สระ
10. นางสาวธันยา  เจือจันทร์
11. นางสาวนงลักษณ์  ทรัพย์เจริญ
12. เด็กหญิงนิพาดา  วังสันต์
13. เด็กหญิงบัณฑิตา  ดัชถุยาวัตร
14. เด็กหญิงปิยะภรณ์  เปียปาน
15. เด็กชายพงศกร  แสนยาพันธุ์
16. เด็กหญิงพราวรวี  ศุภนาม
17. นายพีรพัฒน์  สาธร
18. นายภควคีตะ  พุทธระสุ
19. นายภัทรดนัย  พุทธระสุ
20. นายภัทรพงษ์  ศุภนาม
21. เด็กชายภานุวัตร  ดัชถุยาวัตร
22. เด็กชายรัฐศาสตร์  ดัชถุยาวัตร
23. เด็กหญิงศิริวรรณ  ดัชถุยาวัตร
24. เด็กชายศุภณัฐ  บุตรงาม
25. เด็กหญิงสวรรยา  โพธิ์หล้า
26. เด็กหญิงสุนิสา  วิบูลย์อรรถ
27. นางสาวหทัยรัตน์  แต้มทอง
28. เด็กหญิงอริศรา  การะเกต
29. นางสาวอัญชิษฐา  สายรัตน์
30. นางสาวอารยา  ศุภนาม
31. เด็กหญิงอุษาวดี  ดัชถุยาวัตร
32. นางสาวเจนจิรา  บุตรงาม
33. เด็กชายเทพทัศน์  สาธร
34. นายไกรวิน  จงกรด
35. เด็กหญิงไปรยารัตน์  ดัชถุยาวัตร
 
1. นางจิรวรรณ  บุญจูง
2. นายภานุพงศ์  ทองขอน
3. นายสรฤทธิ์  เดชศิริ
4. นายฉัตรมงคล  แต้มทอง
5. นายจักรพันธ์  แต้มทอง
6. นายธนโชติ  บุตรงาม
7. นายวันเฉลิม  หงส์สระ
8. นายอนุวัฒน์  ภิญโญยาง
 
230 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  อัมรินทร์
2. นายจิตติพัฒน์  จันผอง
3. นางสาวจิริยา  สมสอาด
4. นางสาวชฎาพร  หารศรีภูมิ
5. นายชลสิทธิ์  คงสา
6. เด็กชายชัยยศ  สางาม
7. เด็กชายณัฐกรณ์  อยู่นาน
8. นายทัศนพร  อุดหนุน
9. นางสาวทิพยาภรณ์  ดีรอบ
10. เด็กชายธนภัทร  จตุรัส
11. นางสาวธนัชญา  เกลียวเพชร
12. เด็กชายธนโชติ  ไหหลำ
13. นายธรรพ์ณธร  อยู่นาน
14. เด็กชายธันวา  พลศรี
15. นายปฏิพัทธ์  เอี่ยมสะอาด
16. นางสาวประภาพร  ปานทอง
17. นางสาวประภาศิริ  ประคองใจ
18. นางสาวปิยพร  หุ่นทอง
19. เด็กชายพนาวุธ  แสงชัย
20. นางสาวพรวิภา  นามแก้ว
21. นางสาวพัชรินทร์  เสาวคนธ์
22. นางสาวพัชรี  จารัตน์
23. นางสาวภานุชนาถ  บุญมาก
24. นางสาวมนัสวี  อดทน
25. นางสาวรินลดา  เขียวพรหมา
26. นายวุฒิชัย  เพ็งพิศ
27. นางสาวศรุตา  มูลทอง
28. นายศักดา  ผลเจริญ
29. นางสาวสุทธิตา  เสาแก้ว
30. นางสาวสุพรรษา  ประดับ
31. นายอนุชิต  ดีรอบ
32. เด็กหญิงอริศรา  พยัคษา
33. นายอัษฎายุธ  เฉลียวไว
 
1. นายทนงศักดิ์  เจียรนัย
2. นายจำปา  สุขยา
3. นายธนพล  อยู่นาน
4. นายปรัชญา  ทีปีเนตร
5. นางสาวอนัญญา  ฉิมกุล
6. นางสาวทิพวรรณ  ยงภูมิพุทธา
7. นางชุติมา  ทีปีเนตร
8. นางสาวจีระนันท์  นนทะบุตร
 
231 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสนิทวิทยา 1. เด็กชายพสิษฐ์  อินทะโท่โล่
 
1. นายอนุสร  รัศมิงแก้ว
 
232 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายธนกร  เชื้อคำ
 
1. นายทนงศักดิ์  อินทร์ชัย
 
233 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. เด็กชายวัฒนา  ลาย
 
1. นายอัษฎาวุธ   สุขจำนงค์
 
234 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นายศิรินันท์  ขันมาก
 
1. นายชาคริต  นาดี
 
235 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นายศรายุทธ  มั่งคั่ง
 
1. นายทินวัฒน์  อัศพิมพ์
 
236 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นายสถาพร  สินสร้าง
 
1. นายพนารัตน์   พันธ์พิศ
 
237 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. เด็กหญิงนันทิวา  สีทอง
 
1. นางกัลยา  สุระคนธ์
 
238 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นางสาวอริศรา  พยัคษา
 
1. นายปรัชญา  ทีปีเนตร
 
239 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงตรีรัตนพร   หมื่นมี
 
1. นายสุเทศ  กาบทอง
 
240 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแนงมุดวิทยา 1. นางสาวชนกเนตร  พรมชาติ
 
1. นายสุธิศักดิ์  สมศรี
 
241 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 1. นางสาวประวีณา   ฐานเพิ่มพูน
 
1. นายณัฐวุฒิ  เสาว์ยงค์
 
242 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. นางสาวศิริวรรณ  มนุพันธ์
 
1. นายสุริยะ  จิตรจำ
 
243 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. เด็กชายธีระพัฒน์  หามทอง
 
1. นายพนารัตน์    พันธ์พิศ
 
244 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. เด็กชายชยพล  พวงศิริ
 
1. นายมนตรี  จรัญศรี
 
245 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กชายเอกราช  นาเมืองรักษ์
 
1. นายภูมินทร์  นันทพันธ์
 
246 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวายวิทยาคาร 1. นายคมกฤษ  ศุภผล
 
1. นายธนาวุฒิ  ใสกระจ่าง
 
247 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 1. นายทิพย์มงคล  คงมั่น
 
1. นายประสิทธิ์  กฤติยาวรรณ
 
248 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรแก้ววิทยา 1. นายพิสัยสิทธิ์  มีนิสสัย
 
1. นายชาตรี  วรรณโย
 
249 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. เด็กหญิงอริศรา  พยัคษา
 
1. นายปรัชญา  ทีปีเนตร
 
250 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จุลกองฮ้อ
 
1. นายอาทร  อุตรา
 
251 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงอัจฉริญา   อินทร์งาม
 
1. นายสุเทศ  กาบทอง
 
252 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 1. นางสาวจันทมณี  ขันติวงค์
 
1. นายธีระพันธ์  วิไลยวงศ์
 
253 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวตรีทิพยนิภา  ประเมินชัย
 
1. นางจงชญา  นวลสะอาด
 
254 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ 1. นางสาวปิยะนันท์  งอกงาม
 
1. นางสาวกาญจนา  ศรีราช
 
255 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองอียอวิทยา 1. เด็กชายปัญฐวิทย์  ทองแม้น
 
1. นางสาวลลิตา  สาแก้ว
 
256 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายนฤตย์พล  ท้าวฬา
 
1. นายอัครวัฒน์  คีตภิรมย์
 
257 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 1. เด็กชายจีราวัฒน์  ปัดภัย
 
1. นายวุฒิวัฒน์  รัตนิล
 
258 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเดา 1. นายปิยวัฒน์  ปุยทอง
 
1. นางสาวสุภาวดี  คุ้มหินลาด
 
259 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นายอภิกิจ  ลาทอง
 
1. นายชาคริต  นาดี
 
260 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 93.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นายศรายุทธ  มั่งคั่ง
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  แสนสุข
 
261 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแนงมุดวิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  วรธรรม
 
1. นางสาวสิลิลทราทิพย์  สดมพฤกษ์
 
262 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอินธิรา  ชมภูเขา
 
1. นายเกรียงไกร  บานสดชื่น
 
263 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงนิรินธนา  นนธิจันทร์
 
1. นางวลัยพรรณ  จารุทรัพย์สดใส
 
264 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวจิราภา  ปันทรส
 
1. นายเอกภพ  บุดดา
 
265 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวอริสรา  แก้วสว่าง
 
1. นายศุภชัย  พิมพ์ศรี
 
266 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. นางสาวเปี่ยมบุญ  มีศิริ
 
1. นายไกรวิทย์  เชาว์ชัยพัฒน์
 
267 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กชายกรธวัช   ร่วมกล้า
 
1. นายสุเทศ  กาบทอง
 
268 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสุขวิทยา 1. เด็กชายธีรพงษ์  ชัยภา
 
1. นางสาวเบญญทิพย์  อินทร์งาม
 
269 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. เด็กชายปฐวี  พ่วงงามพันธ์
 
1. นายอัษฎาวุธ   สุขจำนงค์
 
270 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวายวิทยาคาร 1. นายคมกฤษ  ศุภผล
 
1. นางสาวอรนุช  ดมหอม
 
271 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 1. นายอัฐพล  ยิ่งเชี่ยว
 
1. นายธีระพันธ์  วิไลยวงศ์
 
272 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นายอภิกิจ  ลาทอง
 
1. นายชาคริต  นาดี
 
273 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงนิรินธนา  นนธิจันทร์
 
1. นางวลัยพรรณ  จารุทรัพย์สดใส
 
274 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงตรีรัตนาพร  หมื่นมี
 
1. นายสุเทศ  กาบทอง
 
275 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. เด็กหญิงสุธาวัลย์  แก่นโสม
 
1. นายปรัชญา  ทีปีเนตร
 
276 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวณัฐณิชา  เหมาะตัว
 
1. นายทินวัฒน์  อัศพิมพ์
 
277 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวทิพย์เกษร    แก้ววิเชียร
 
1. นายสุเทศ  กาบทอง
 
278 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 1. นางสาวธนาภรณ์  แสงปัญญา
 
1. นายธีระพันธ์  วิไลยวงศ์
 
279 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาเบาวิทยา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  เสนาปรุ
2. เด็กหญิงขวัญเนตร  ลำดับมาก
3. เด็กหญิงณิชา  คงสืบเสาะ
4. เด็กหญิงนวลอนงค์  ยวนใจ
5. เด็กหญิงนารีรัตน์  พูลสวัสดิ์
6. เด็กหญิงปาริชาติ  คิดดีจริง
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  แขสันเทียะ
8. เด็กหญิงสโรชา   สำราญล้ำ
9. เด็กหญิงอภิญญา  อัฒจักร์
10. เด็กหญิง้เสาวภา  สิทธิ์ประโคน
 
1. นายสฎาษิต  สุนทรดี
2. นายจิรภัทร  เฉิดวาสนา
 
280 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงชธัญญา   แวงสุข
2. เด็กชายถิรนัย   สอยไธสง
3. นายธนะชัย   สุขล้วน
4. เด็กชายปณณทัต   นิตยศร
5. เด็กชายปิยวัฒน์   จันทร์ภัคดี
6. เด็กหญิงพรชิตา   จะชนรัมย์
7. เด็กชายวงศกร   เสาทอง
8. เด็กชายวรกันต์   สิงห์ทอง
9. เด็กหญิงวราลักษณ์   ศรีบุษย์
10. เด็กชายสุระชัย   คงทรัพย์
11. เด็กชายสุเทพ   ชูเชิด
12. เด็กหญิงอาทิตยา   มาลาล้ำ
 
1. นายสุเทศ  กาบทอง
2. นางสาวพิไลพร  เส้นเศษ
3. นางสาวสุรีรัตน์  หมื่นมี
4. นายอิสระพงษ์  มั่งมีศรี
 
281 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายชัยวัฒน์  พุทธน
2. เด็กชายถิรวัฒน์  สมบูรณ์
3. เด็กชายธีรศักดิ์  ดำรงสกุลสุข
4. เด็กชายปองเดช  สิงห์มณี
5. เด็กชายภาคิน  อัมพะวะสิริ
6. เด็กชายรัฐชัย  หงษ์ทอง
7. เด็กชายวรธน  ทองร่อน
8. เด็กชายวิษณุพงษ์  บุญมาคาร
9. เด็กชายสิทธินนท์  เหมือนคนึง
10. เด็กชายสิรภพ  อัมพะวะสิริ
11. เด็กชายอานนท์  บุญกลาง
12. เด็กชายไกรฤกษ์  ทิพย์โกสุม
 
1. นายศรัทธา  เชิงหอม
2. นายอัครวัฒน์  คีตภิรมย์
3. นายอัษฎา  นวลสะอาด
 
282 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวญัฐศิยากรณ์  ผนึกดี
2. นายธงชัย  แก้วตา
3. นายธนะวัฒน์  สระอินทร์
4. นายธนากร  มุลาลินท์
5. นางสาวพรรณพักตร์ษา  ศรีเอ
6. นางสาวพัชรา  ใสสะอาด
7. นายพีระพัฒน์  ศรีนาจนาวา
8. นายภุชงค์  ภูเขียว
9. นายวัศพล  เหมือนคิด
10. นายศิริศักดิ์  ผลเกิด
11. นายศุภชล  ชูวงศ์
12. นายสิทธิพล  สุขจิต
 
1. นายศรัทธา  เชิงหอม
2. นายอัครวัฒน์  คีตภิรมย์
3. นายอัษฎา  นวลสะอาด
 
283 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวกฤติยา  วงษ์มี
2. นายกิติพงษ์   ไลงาม
3. นายจีระพงษ์  ใจสะอาด
4. นายนฤปนาท  ยอดจันทร์
5. นางสาวนลินรัตน์  ศรีบริบูรณ์
6. นางสาวประภาสิณี  วิตตานุช
7. นางสาวปาณิสรา  ลาสา
8. นายปุณณภพ  หงษ์ชัย
9. นางสาวพัชราภา  ไชยเหนือ
10. นายวรากร   ทวีโภค
 
1. นายคีตะ  กระจายศิลป์
2. นางสาวธีรารัตน์  เธียรวิวัฒนา
3. นางธัญชนก  สุตวณิชย์
4. นางปณิดา  ละอุณ
 
284 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  วิเศษเจริญ
2. เด็กหญิงกาญจนา  พริ้งเพราะ
3. เด็กชายชนัญญู  อยู่ปูน
4. เด็กชายชิติพัทธ์  จารัตน์
5. เด็กหญิงชุติมา  สายเนตร
6. เด็กหญิงธัญญาเรศ  สายงาม
7. เด็กชายธีรภัทร  จึงพิชาญวณิชย์
8. เด็กหญิงธีรารัตน์  อุดมครบ
9. เด็กชายนราวิชญ์  จารัตน์
10. เด็กหญิงปนัดดา  จารัตน์
11. เด็กหญิงปริชาติ  เรืองชัย
12. เด็กชายปองภพ  คะรารัมย์
13. เด็กหญิงปาริฉัตร  ใจละม่อม
14. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  พอกพูน
15. เด็กหญิงพิมพ์วิมล  มีสติ
16. เด็กหญิงภัทรียา  จิระประยูร
17. เด็กชายภานุพงศ์  จันทร์กลิ่น
18. เด็กชายภานุวัฒน์  ทองนำ
19. เด็กชายภูพา  สายชนะ
20. นายภูสิทธฺ์  ชาวนา
21. เด็กหญิงมาลิณี  บัววรรณ
22. เด็กหญิงวริศรา  ยิ่งดี
23. เด็กชายศยาวัฒน์  เหลี่ยมดี
24. เด็กหญิงศศิธร  เจริญมาก
25. เด็กชายศุภวิชญ์  ปัญญาคิด
26. เด็กหญิงสราณี  กองแก้ว
27. เด็กหญิงสุชาดา  บุญช่วย
28. เด็กหญิงสุชาดา  ชาวนา
29. เด็กหญิงสุพรรษา   โพธิ์เเก้ว
30. เด็กหญิงสุพัตรา  อรุโณทัย
31. เด็กหญิงสุภาวรรณ  สถิตสุข
32. เด็กชายสุรไกร  จันทร์กล้า
33. เด็กหญิงอัญชนา  สมานทอง
34. เด็กชายเกรียงศักดิ์  พื้นบน
35. เด็กชายเขมรินทร์  สรวลสันต์
36. เด็กชายเทพพิทักษ์  พริ้งเพราะ
37. เด็กชายไตรภพ  เกษาพันธ์
 
1. นายชญานนท์  ก้อนศรี
2. นายธนพัต  บรรลือทรัพย์
3. นายชาญวิทย์  ฉัตรทอง
4. นางนงเยาว์  กลั่นกำเนิด
5. นายสมเกียรติ  กลั่นกำเนิด
6. นางสาวชนาพร  สุดบูชาศักดิ์
7. นางสาวรุ่งหทัยรัตน์  วันทาพงษ์
8. นายวิทยา  คำหาญ
 
285 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรุน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   พระเก้า
2. เด็กชายกฤษฎา   ทับเพชร
3. เด็กหญิงจรรยพร  จริยะกิจเจริญกุล
4. เด็กชายจักรกฤษ   สมใจชนะ
5. เด็กหญิงจิดาภา  พายุพัฒิ
6. เด็กชายจุลจักร  วันบันเทิงกุล
7. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   จันทุภา
8. เด็กชายชินวัตร   ปักกระโทก
9. เด็กหญิงฐิติชญา  ภิญโญฤทธิ์
10. เด็กชายณัฐพล   ทวีวัฒน์
11. เด็กหญิงธิติสุดา   เทพชมภู
12. เด็กหญิงธีรดา   ลายเงิน
13. เด็กชายธีรวราทร   ฉัตรดร
14. เด็กชายธีระพล   สร้อยเสน
15. เด็กชายนพรัตน์   ตินานพ
16. เด็กชายนริทร์   หนักแน่น
17. เด็กหญิงนิตญา   จันทุภา
18. เด็กหญิงปทิตตา   ยิ่งเชิดสุข
19. เด็กหญิงพงศ์สุภา   สามลา
20. เด็กหญิงพรรณิภา   ขามสันเทียะ
21. เด็กหญิงพัชชิรพร   วงค์แปลก
22. เด็กหญิงพัชนี   สัดใส
23. เด็กชายพีรพัฒน์    อ้อยมั่งมูล
24. เด็กชายมงคล   ไตรยคุณ
25. เด็กหญิงมลฐิกา  แสงมะดัน
26. เด็กชายรัตน์พล   วงษา
27. เด็กหญิงลลิตา   ภาจุจันทะโร
28. เด็กชายวรภัทร   คำปน
29. เด็กหญิงวานิสา   มีเปี่ยม
30. เด็กหญิงวิภาดา   ดันนอก
31. เด็กชายศิริพงษ์   แก้วแล้ว
32. เด็กหญิงสิริยากร   ตีเงิน
33. เด็กชายสุธิชัย   จะยันรัมย์
34. เด็กหญิงสุนิดา   พรมนาม
35. เด็กหญิงอทิมา  ผจญกล้า
36. เด็กหญิงอภิญญา   ปัตถา
37. เด็กหญิงอัญมณี   ยิ่งชูรส
38. เด็กชายเจ๊ะอนันต์  พิมสอน
 
1. นางเบญจลักษณ์   จำปามูล
2. นายสุนัย  แก้วอำไพ
3. นายวัฒนชัย  คำงาม
4. นายเมธวัฒน์  อ่อนเรือง
5. นายนพสิทธิ์  เสาวดาน
6. นายวชิรากรณ์  ศรีผ่องงาม
7. นายว่าที่ ร.ต.พงษ์ธร  จันทร์เล
8. นางสาวศิริลักษณ์   คำโย
 
286 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกอร  ก้านน้อย
2. เด็กหญิงกมลทิพย์  ปรักมาศ
3. เด็กชายกรวิชญ์  งามสง่า
4. เด็กหญิงขวัญแก้ว  บุญใจ
5. เด็กชายณัฐกิตติ์  ไชยมงคล
6. เด็กหญิงณัฐสุดา  แม่นหมาย
7. เด็กหญิงตรีธารทิพย์  ชาซิต
8. เด็กชายทัตพงษ์  จิตหนักแน่น
9. เด็กชายธนทรรศ์  สมหวัง
10. เด็กชายธนวัฒน์  สระสม
11. เด็กหญิงนงลักษณ์  สุริยงค์
12. เด็กหญิงนภาพร  สอนคำจันทร์
13. เด็กหญิงนันทิดา  มาตรบุรมย์
14. เด็กหญิงนันท์นภัส  กฤชกระพัน
15. เด็กหญิงบุษยาพร  สินโท
16. เด็กหญิงปริม  ล้อมค้อม
17. เด็กชายพงษ์พิศ  จิตหนักแน่น
18. เด็กหญิงภัทรภร  สินโท
19. เด็กชายมลปฤทธิ์  เขียวศิริ
20. เด็กหญิงมุกอันดา  ทองขนาน
21. เด็กหญิงระพีพรรณ  ดวงมณี
22. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สางาม
23. เด็กชายวิริยะชัย  ศิลาอ่อน
24. เด็กชายวุฒิพงษ์  สมศรี
25. เด็กหญิงศรสวรรค์  สามีพันธ์
26. เด็กหญิงศศิกานต์  ผิวสร้อย
27. เด็กหญิงศิริกัญญา  วงศ์เบาะ
28. เด็กชายศิริวัฒน์  เหลางาม
29. เด็กหญิงสว่างนภา  ชินวัฒน์
30. เด็กหญิงอภิญญา  จันเทวี
31. เด็กชายเอกสิทธิ์  จันดารักษ์
 
1. นายยรรยง  สุบินดี
2. นางสาวเฟื้องฤทัย  ชวนชม
3. นายรักดาว  มะลิงาม
4. นายชาคริต  นาดี
5. นายเกรียงไกร  บานสดชื่น
6. พระสมชัย  กิตฺติภทฺโท(บุญหวัง)
7. นางนารีนาท  แป้นทอง
8. นางสุภัชญา  กอสาลี
 
287 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางวิทยาคาร 1. นางสาวกฤษณา  ทองพุก
2. นางสาวกันตพร  แก่นไทย
3. นายกิตติศักดิ์  สร้อยเพชร
4. นางสาวจิราวรรณ  กันนุฬา
5. นางสาวชลิตา  เหยียดรัมย์
6. นางสาวณัชยาพร  สุภนาม
7. นายธนพล  แก้วบุตรดี
8. นายธนาธร  ศรีบุญเรือง
9. นายธีรพงษ์   วิบูลย์อรรถ
10. นางสาวนงนุช  นิสัยกล้า
11. นายปรเมศ  ศักดิ์จำปา
12. นายปิยะ  ประภาสัย
13. นางสาวพัชรีภรณ์  สร้อยเพชร
14. นางสาวพิมพ์นภัส  ดัชถุยาวัตร
15. นางสาวมุกลดา  กลิ่นสุคนธ์
16. นางสาวรัตนาพร  เรียมไธสง
17. นางสาววชิรญาณ์  วิบูลย์อรรถ
18. นางสาววรดา  สาธร
19. นายวีรพงษ์  ดัชถุยาวัตร
20. เด็กหญิงศศิกานต์  ผมทอง
21. นางสาวศศิมล  พวงประยงค์
22. นางสาวศิริลักษณ์  กำลังหาญ
23. นางสาวสุธิดา  ผาสุก
24. นายสุบิน  สุภานิตย์
25. นางสาวสุภาพร  สร้อยเพชร
26. นายอนุชา  ศุภนาม
27. นายอรรถพล  อรรถมนัส
28. นายเดชา  ศุภนาม
29. นางสาวเมวดี  สร้อยเพชร
30. นางสาวเสาวนีย์  สายกระสุน
 
1. นายชัยกฤต  บุญธนาสิริ
2. นางสาวพัชรีพร  วงศ์บุญ
3. นางสาวสริญญา  พิมพ์ทอง
4. นางสาวจุฑารัตน์  พิมพ์พอก
5. นางสาวสุดใจ  ยังมี
6. นางสมพร  สาธร
7. นางสาวโชติกา  ดัชถุยาวัตร
8. นางรัตนา  บุญธนาสิริ
 
288 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 1. นางสาวกรรณิกา  ยังธิโต
2. นางสาวกัญญารัตน์  สืบศรี
3. นายกิตติ  สืบศรี
4. นางสาวจริยา  นาเจริญ
5. นางสาวจันจิรา  ชื่นศิริ
6. นางสาวชนัฐฎา  สืบศรี
7. นายชัยมงคล   กันภัย
8. นางสาวฐิติวรดา   ครองยุติ
9. นางสาวณัฐวดี   ภูเครือ
10. นางสาวณิชาภัทร   เนื่องดิถี
11. นายตรีฤทธิ์   เปี่ยมสัมฤทธิ์
12. นายธนพล  สมบัติ
13. นางสาวธาริณี  พันธ์เพ็ง
14. นางสาวนงนภัส  นิ่มนวล
15. นายนราวิชญ์  พุทธานุ
16. นายประดิพัฒน์  คณะชาติ
17. นายปรเมธ  เพชรหงษ์
18. นางสาวพัชรินทร์   ธาตุระหัน
19. นายพีรพล  ชุ่มเย็น
20. นางสาวรสจรินทร์   แอกทอง
21. นางสาวรัตนาภรณ์  ศรีชัย
22. นางสาววรรณศิริ  ยาเงิน
23. นางสาววฬาจุพร   ยืนยง
24. นายวัชรินทร์  เหลาเลิศ
25. นางสาววิลาสินี  บัวแย้ม
26. นางสาววิไลรักษ์  มูลสาร
27. นายศาสตราวุธ   สานุสันต์
28. นายสมยศ   สุกใส
29. นายสรวิชญ์   ยาเงิน
30. นางสาวสัตบงกช  ปะรินรัมย์
31. นางสาวสาลิกา  วังคำ
32. นางสาวสิรินิต  ปาโสม
33. นางสาวสุจิตรา   จันพยุง
34. นายอภิสิทธิ์  ห่อทรัพย์
35. นางสาวอรทัย  ไชยเสนา
36. นางสาวอลิสา   สระประทุม
37. นายอานนท์  ประหยัด
38. นางสาวเกษรินทร์  พิมพ์งาม
39. นายเด่นชัย   เอี่ยมจิต
40. นายเทพไทย  พิมพ์งาม
 
1. นายทนงศักดิ์   อินทร์ชัย
2. นางสาวอิสราภรณ์  พรหมภูวัลย์
3. นายนวพล  กิ่งวิสิทธิ์
4. นางสาวสุพรรณี  ชื่นจิตร
5. นายบุญรอด  วุฒิยาสาร
6. นางเทียมจันทร์  เทศบุตร
7. นายณัฏฐ์ชานนท์   เหลาเลิศ
8. นางสาวสุมาลี  โลนุช
 
289 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 81.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 1. นางสาวกิติยา  อุณาศรี
2. นางสาวคณาวรรณ  ทวีชาติ
3. นางสาวชมภูนุช  ภาสดา
4. นางสาวญาราภรณ์  หนองหงอก
5. นายณัฐวัฒน์  หอมใจ
6. นางสาวธัญญารัตน์  แหวนเงิน
7. นายธีรวัฒน์  พระโจงรัมย์
8. นายนพรัตน์  นิลพงศ์
9. นางสาวนริสา  หน้านวล
10. นางสาวประภัสสร  รอบคอบ
11. นายปริวัตร  มาลัย
12. นางสาวพรรณทิพย์  หน้านวล
13. นางสาวพัชรีพร  บุตรอำคา
14. นางสาวพิมพิลา  โกษาวงศ์
15. นายมินทร์ญาดา  รินทร
16. นางสาววิภารัตน์  จอกทอง
17. นางสาววิลาสินี  มณีทูณร์
18. นายวิศวะ  สายสินธ์
19. นางสาวศิริญา  หารเขียว
20. นางสาวศิริรัตน์  มั่นคง
21. นายสาธิต  มณีไสย
22. นายสิทธิชัย  ไต่ไม้งาม
23. นางสาวสุธิตา  แย้มชู
24. นายอนันตชัย  หัสเดช
25. นายอภิเชษฐ์  นาคสัมพันธ์
26. นางสาวอรุณรัตน์  วิบูลอรรถ
27. นางสาวอรุณรัตน์  กระแสโสม
28. นางสาวอินทุอร  สำนัก
29. นายเกษม  นึกชนะ
 
1. นายจักรกฤษณ์  ธรรมเที่ยง
2. นายนัฐพงษ์  โกกะพันธ์
3. นายจำรูญ  ชัยสาร
4. นายนัฐพล  เทียงคำ
5. นางสาวภาวิณี  สมสุข
6. นางสาวสุพัตรา  อินทสุข
 
290 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กชายภัทรนันท์  ไชยศรีษะ
 
1. นายชาคริต  นาดี
 
291 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  อินศิริ
 
1. นางประภาวัลย์  สายยศ
 
292 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา 1. เด็กชายพรภวิทย์  มีสานุ
 
1. นางสาวบัณฑิตา  เปรียบนาน
 
293 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรินทร์ภักดี 1. นายธีรนัย  สร้างดี
 
1. นายณัฐินากร  เทียมเงิน
 
294 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา 1. นายนภสินธ์ุ  อุ้มดีไวย์
 
1. นายสุทธิชัย  เพ่งพิศ
 
295 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นางสาวจิตติมา  ​โอบคำ
 
1. นายสุริยาพร  เทพา
 
296 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ธงพินิจ
 
1. นายชาคริต  นาดี
 
297 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. เด็กชายยุทธนา  เพ็ชรกลึง
 
1. นางประภาวัลย์  สายยศ
 
298 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา 1. เด็กชายทรงวุฒิ  มีมั่น
 
1. นางชัญญานุช  เนริกูล
 
299 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นายไกรวิชญ์  เผือกแก้ว
 
1. นายรัตนะ  แสงลา
 
300 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. นางสาวทิพย์จุฑา  ศาลางาม
 
1. นายศรายุทธ  จันทุภา
 
301 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 1. นายภิรมย์  พวงทอง
 
1. นางจิรวรรณ  บุญจูง
 
302 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงรัตวัลย์  ปะนามะทัง
 
1. นางประภาวัลย์  สายยศ
 
303 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กหญิงพิณธิรา  เงางาม
 
1. นายรัตนะ  แสงลา
 
304 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. เด็กชายขุมทรัพย์  ภูมิสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์  ทาประจิตร
 
305 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา 1. นางสาววรัญญา  มิ่งสุวรรณ
 
1. นางสาวบัณฑิตา  เปรียบนาน
 
306 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นายกฤตภาส  ชวธนาสุขกุล
 
1. นายรักดาว  มะลิงาม
 
307 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 1. นายภิรมย์  พวงทอง
 
1. นายภานุพงศ์  ทองขอน
 
308 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 1. เด็กชายอนุภัทร  เครือเหม
 
1. ว่าที่ร้อยโทสุทธิพงษ์  แฝงบุญ
 
309 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ผิวสร้อย
 
1. นายชาคริต  นาดี
 
310 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 81.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. เด็กชายเหมันต์  สมจิตต์
 
1. นายมนตรี  จรัญศรี
 
311 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรินทร์ภักดี 1. นางสาวทิพารัตน์  เลี่ยมทอง
 
1. นายณัฐินากร  เทียมเงิน
 
312 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. นางสาวกรณิการ์  กันฮะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์  ทาประจิตร
 
313 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. นางสาวงามจิต   อุสาขะ
 
1. นายนพัฒน์  สมัญญา
 
314 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. เด็กชายทิมพลู  เขียนนอก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์  ทาประจิตร
 
315 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. เด็กชายจิรเมธ  พรมงาม
 
1. นายศรรัก  มุมทอง
 
316 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวศิศิกานต์  ทองเกล็ด
 
1. นายยรรยงค์   โสติยา
 
317 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายธีรภัทร  บุตรเทศน์
 
1. นางจงชญา  นวลสะอาด
 
318 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวปิยธิดา  สุขประสพ
 
1. นายยรรยงค์   โสติยา
 
319 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. นายธเนศ  บุญครอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์  ทาประจิตร
 
320 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  แม่นหมาย
 
1. นายชาคริต  นาดี
 
321 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  กระชอนสุข
 
1. นางละออ  ศรีไทย
 
322 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. เด็กชายศุภวิชญ์  ปลายแก่น
 
1. นายยรรยงค์   โสติยา
 
323 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นายวัชระ  ศรีแย้ม
 
1. นายยรรยงค์   โสติยา
 
324 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายทักษิณ  เกษจรัล
 
1. นางจงชญา  นวลสะอาด
 
325 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นายเกริกชัย  คงสุข
 
1. นายอดิศร  วรรณะ
 
326 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  โพธิลุน
 
1. นางละออ  ศรีไทย
 
327 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. เด็กหญิงภูตะวัน   พวังคาม
 
1. นายนพัฒน์  สมัญญา
 
328 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองบัววิทยา 1. เด็กหญิงธิติสุดา  บุญมั่น
 
1. นายปริญญา  ดวงตา
 
329 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. นางสาวสลิลทิพย์   โฉมศรี
 
1. นางอรไท  เขียวลือ
 
330 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวญาดา  ท่อนแก้ว
 
1. นางสาวอารดา  ขันตี
 
331 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวอมรา  ปานทอง
 
1. นายอดิศร  วรรณะ
 
332 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. เด็กหญิงสุภาวดี   สมเสร็จ
 
1. นายนพัฒน์  สมัญญา
 
333 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงศศินัดดา  ชุมศรี
 
1. นางจงชญา  นวลสะอาด
 
334 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นางสาวอรอุมา  สิงห์เพียง
 
1. นายยุทธนา  ทองนำ
 
335 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาววรินธร  พลศรี
 
1. นางละออ  ศรีไทย
 
336 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวนภัสวรรณ  อนุศิริ
 
1. นายอดิศร  วรรณะ
 
337 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 81.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณญาดา  ดวงสี
 
1. นายชาคริต  นาดี
 
338 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 81.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวิลาสินี  ประไวย์
 
1. นายยรรยงค์   โสติยา
 
339 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวายวิทยาคาร 1. นายสุพรรณ  พิมเขตร
 
1. นายธนภพ  สุภาษา
 
340 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นายอดิศักดิ์  ทองแม้น
 
1. นายรัตนะ  แสงลา
 
341 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายธนพล  สุภาษา
 
1. นางจงชญา  นวลสะอาด
 
342 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. นางสาวสุนิสา  กะประโคน
 
1. นางสาวนัฐธิชา  สีกุลนาวา
 
343 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. เด็กชายถิรวุฒิ   นามบุตร
 
1. นายนพัฒน์  สมัญญา
 
344 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จุลกองฮ้อ
 
1. นายอาทร  อุตรา
 
345 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. เด็กหญิงพจมาน  อินสำราญ
 
1. นางสาววีร์รินทร์  จันทร์ศรี
 
346 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. นางสาวพรพิมล   จันทะชา
 
1. นายนพัฒน์  สมัญญา
 
347 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม 1. นายวีระ  ชมทอง
 
1. นางสาววิมลวรรณ  สอนคำดี
 
348 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวมิรันตี  ศรีทอง
 
1. นางละออ  ศรีไทย
 
349 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   สุขสนั่น
2. เด็กหญิงปิยภรณ์   ดวงใจ
3. เด็กชายพลากร  บุญบำรุง
4. นายพันธกานต์   กองทุน
5. นายภาคภูมิ   สายศรี
6. นางสาวรัมภา   สุขขุมนัย
7. นายวีรพงษ์  นิทะรัมย์
8. นางสาวอรจิรา   นามเขต
 
1. นางอรไท  เขียวลือ
2. นายพีรศักดิ์   ร่าเริง
3. นายธัชพล   แว่นไทยสง
 
350 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงกัญยา  รื่นเริง
2. เด็กชายกันตพงศ์  วงศ์ฉลาด
3. นางสาวณัฐกฤตา  ปรากฎกล้า
4. เด็กหญิงณิชารีย์  นามพูน
5. นายธนวัฒน์  สีมันตะ
6. นางสาวธาราทิพย์  อ่อนหัวโทน
7. เด็กหญิงปุญญาพร  พิมพ์ประเสริฐ
8. นางสาวปุญญิกา  พิมพ์ประเสริฐ
9. นางสาวพีรดา  อภิวัชรารัตน์
10. นายมงคลชัย  มั่นคง
11. นางสาวมิรันตี  ศรีทอง
12. นางสาววงศ์สิริรักษ์  บุตรดี
13. นางสาววรินธร  พลศรี
14. นายวีระศวัส  นันทิเดชาพันธ์
15. นางสาวหทัยทาศ  น้อยสุวรรณ
 
1. นางละออ  ศรีไทย
2. นางสาวนุจรีย์  ภักดีกลาง
3. นางวลัยพรรณ  จารุทรัพย์สดใส
 
351 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. เด็กชายกิติกาน  เสนาขัน
2. นางสาวจิดาภา  พรรณรังษี
3. เด็กชายชนานนท์  แก้วใส
4. เด็กชายธีรวุฒิ  วรบุตร
5. นางสาวบวร  เชยชม
6. นายศักดิธัช  ผลเจริญ
7. นายศุภกร  สายแวว
8. เด็กหญิงอภิรักษ์  อินทอง
9. นายอัครเดช  ไหมทอง
10. เด็กชายอาชวิน  ดีเลิศ
11. นายเกียรติศักดิ์   ดัชถุยาวัตร
12. เด็กชายเหมันต์  สมจิตต์
 
1. นายมนตรี  จรัญศรี
2. นายศรรัก  มุมทอง
3. นายสุรศักดิ์  ลับโกษา
4. ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์  มุมทอง
 
352 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  สำรวมจิต
2. นางสาวงามจิต   อุสาขะ
3. เด็กหญิงจตุพร  เจริญยิ่ง
4. เด็กชายฐิรพงษ์  เย้ยรัมย์
5. นายปริญญา  แสงลา
6. เด็กชายปัณณวิชญ์   ปิยะอำพรศักดิ์
7. นางสาวพรพิมล  จันทะชา
8. เด็กชายภานุวัฒน์  เสาเวียง
9. เด็กชายวชิระ  คำกองแก้ว
10. เด็กชายอนันต์ยศ  ไชยสิทธิ์
11. เด็กชายเจษฎา  แจ่มใส
 
1. นายนพัฒน์  สมัญญา
2. นายปฎิวัติ  นรสาร
3. นายบรรจง  ทองกระจาย
4. นางสาวทัศนีย์  ศรีทน
 
353 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแร่วิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา   สถิตสุข
2. นายชัยวัฒน์   ทันดี
3. เด็กชายทิธากร  มิสท้าน
4. เด็กชายธนวิชญ์  ตั้งเพียร
5. นายนพรัตน์  คงทน
6. นางสาวปิยะดา  พวงนาค
7. นางสาวพนัชกร  หงษ์ศรี
8. เด็กชายพิชิตชัย  เห็นศิลป์
9. เด็กหญิงพิมพ์นภา   จองอยู่
10. เด็กหญิงพิมมาดา  เห็นจบทั่ว
11. เด็กหญิงวชิราภรณ์  สุกิมานิล
12. นางสาววนาวัลย์  ร่องน้อย
13. เด็กชายวีรภัทร  ธนุนาจารย์
14. นางสาวศิวนาถ  กระจายศรี
15. เด็กหญิงสกุลวดี  ควรสม
16. เด็กหญิงสุชสวดี   ร่องน้อย
17. เด็กหญิงสุทัตตา  หมายชนะ
18. เด็กหญิงสุนิษา  พิพัฒน์
19. เด็กชายอภินันท์   ดุจจานุทัศน์
20. เด็กหญิงเพ็ญฤดี  บำรุงแคว้น
 
1. นางโสพิน  จิตติพุทธางกูร
2. นายขจรศักดิ์  กงล้อม
3. นางสาวกุสุมา  นาคะเกศ
4. นายเจษฎา  นากดี
5. นางพรเพ็ญ  โนนสร่าย
6. นายอภิสิทธิ์  ขอสุข
 
354 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กชายธีรภพ  ฤทธิเดช
2. เด็กหญิงนภสร  ปิ่นทอง
3. เด็กหญิงพลอยมีคณา  แก้วพลอย
4. เด็กชายพันศักดิ์  สร้อยจิตต์
5. เด็กชายพีรพงษ์  กำลังกล้า
6. เด็กชายภูมินทร์  กาลจักร
7. เด็กหญิงลักษมา  คุ้มมอญ
8. เด็กหญิงสุธิดา  ครุฑทอง
9. เด็กหญิงอริสา  บุญสอน
10. เด็กชายไกรวัลย์  คงมงคล
 
1. นายธนิตพงษ์  มนต์ดี
2. นางฉัลยาญาราภรณ์  ทวีแสง
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรุ่งฤทัย  ชัยเสน
 
355 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 1. เด็กชายจักรพงศ์  เทียนทอง
2. เด็กชายณัฐพล  เพลินสุข
3. เด็กหญิงดารารัศมิ์  ศรีชะตา
4. เด็กหญิงธีรดา  สุชาตะวัฒน์
5. เด็กชายปกรณ์  โต๊ะงาม
6. เด็กหญิงพรรณิพา  อินทรรัมย์
7. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  เทียนทอง
8. เด็กชายภาคิม  บุญคำ
9. เด็กชายศุภวิชญ์  ทัพไทย
10. เด็กหญิงอรวรรณ  ปานทอง
 
1. นายปรเมศวร์  กัมพูโรจนมงคล
2. นางสาวยศณีย์  สุทธิดี
 
356 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 1. เด็กชายชัยภัทร  ปิดตาฝ้าย
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  บูรณะ
3. เด็กชายณัฐพนธ์  ตะเคียนจันทร์
4. เด็กหญิงพรนัชชา  พึ่งภา
5. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  อาจหาญ
6. เด็กชายวิชญ์พล  นิธิยุตตมโสภณ
7. เด็กหญิงสุทธิภัทร  จันโทกูล
8. เด็กหญิงสุภารัตน์  ทำบุญ
9. เด็กชายหรรษา  ถนอมศักดิ์
10. เด็กชายอำนาจ  เอ็นดู
 
1. นายตุรงค์  โสภณเกษมสาร
2. นางสาวบุญศิริ  สมบัติ
3. นางสาวพิมพ์อัปสร  ต่างประโคน
 
357 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวกนกวรรณ  สุกิมานิล
2. นายกีรติ  แก้วคำไสย์
3. นางสาวจุฑามาศ  ทิพยเนตร
4. นายชิตพล  ผู้สมเก่า
5. นางสาวณัฐชา  กลมเกลียว
6. นางสาวดวงใจ   ขาวนา
7. นายพีรันธร  ดียิ่ง
8. นางสาวมัณฑนา  เจริญศิริ
9. นายวิจารณ์  แสนศิริ
10. นายศักดิ์กมล  มากมูล
 
1. นางสาวิตรี  ดีประดวง
2. นายณัฐพงศ์  ยาจิตต์
3. นายอภิวัฒน์  นามสว่าง
 
358 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวจันทร์จิรา  ดำรงศักดิ์
2. นางสาวจุฑามาศ  นิราศภัย
3. นางสาวทรงศิริ  ติราวรัมย์
4. นายนพเกล้า  พื้นนวล
5. นายนรากร  ใยแดง
6. นางสาวยศวดี  คงบุญ
7. นายศุภกร  จันเอก
8. นายสืบศักดิ์  ศุภผล
9. นายสุรศักดิ์  ทรงศรี
10. นางสาวอทิตยาพร  คชเคลื่อน
 
1. นางสุดารัตน์  คงอินทร์
2. นายประยูร  ทองสุทธิ์
3. นางสาวศศิประภา  จินพละ
 
359 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวกัญญารัตน์  ล้วนดี
2. นางสาวชมภู่  สุโพธิ์
3. นางสาวณัฐทริกา  ชะตาถนอม
4. นายทัตพงศ์  อุ่นทรัพย์
5. นายมัฆวัต  แสนจุ้ย
6. นางสาววัชราภรณ์  ทิพย์บุญผล
7. นายวิศิษฐ์  งามชื่น
8. นายวโรดม  มาดมอญ
9. นายสรายุทธ์  บุญเต็ม
10. นางสาวสุพัชชา  สีโท
 
1. นางฉัลยาญาราภรณ์  ทวีแสง
2. นายภูมินทร์  นันทพันธ์
3. นายธนิตพงษ์  มนต์ดี
 
360 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 1. นางสาวจันทร์โสภา  กูลรัมย์
2. เด็กชายจินตวีร์  พิมพ์เถื่อน
3. นางสาวรุ่งทิพย์  ศรีราม
4. นางสาวสุนันทา   สอนสวัสดิ์
5. นางสาวสุภัชชา  พิมพ์เถื่อน
6. นางสาวเนตรอัปสร  ชาวเมืองดี
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  อินธรรมมา
 
361 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  หมื่นเจริญ
2. เด็กหญิงปณิฏฐา  อารอมัน
3. เด็กหญิงปณิตา  ภูนาเงิน
4. เด็กหญิงปภัสราภรณ์  ศรีโท
5. เด็กหญิงปาลิดา  ชัยชนะ
6. เด็กหญิงพัชราภา  มาลัยทอง
7. เด็กหญิงรัตนาพร  คำตา
8. เด็กหญิงวีรญา  เลาต๋า
9. เด็กชายศุภชัย  สีนะโท
10. เด็กหญิงสายสุนีย์  สุภาพ
11. เด็กหญิงสุทธิญาดา  ศรีใหญ่
12. เด็กหญิงอังคณารักษ์  ดอกจันทร์
 
1. นายธนิตพงษ์  มนต์ดี
2. นางสาวกิติยากร  จันทร์อุดม
3. นายฉัลยาญาราภรณ์  ทวีแสง
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรุ่งฤทัย  ชัยเสน
 
362 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ผลเจริญ
2. เด็กหญิงนราแก้ว  แก้วน้อย
3. เด็กหญิงวชิราภรณ์  สาคร
4. เด็กหญิงวรัญญา  ริ้วศรี
5. เด็กหญิงวิไลวรรณ  พรมลักษณ์
6. เด็กหญิงศรันย์พร  สมัญญา
7. เด็กหญิงอรจิรา  สุภิษะ
8. เด็กหญิงแพรวา  สมพริ้ง
 
1. นายอนุสรณ์  ดวงแก้ว
2. นางสาวยศณีย์  สุทธิดี
3. นางณัฐภาส์  วัชรจรัสพงษ์
4. นายชัยวัฒน์  ดวงใจ
 
363 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นางสาวกนิษฐา  ถังนอก
2. นางสาวกีรติกา  สุทธิประภา
3. นางสาวคูณทรัพย์  จันดารักษ์
4. นางสาวณัติการ์  ศรีวงศ์
5. นางสาวนภัสนันท์  หอมขจร
6. นางสาวระพีพัฒน์  วันทองสังข์
7. นางสาววิชิตาวิณี  พระงาม
8. นางสาวหยาดพิรุณ  ใจรักษ์
9. นางสาวอิสริยาภรณ์  วังสะอาด
 
1. นายยรรยง  สุบินดี
2. นางสาวเฟื้องฤทัย  ชวนชม
3. นายชาคริต  นาดี
4. นางพัชรนันท์  เจริญศิริวิชญกุล
 
364 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 82.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวณัฏฐ์สินี  ศรีบุญเรือง
2. นายณัฐพล  สุดใส
3. นายนราวิชญ์  งามนัก
4. นางสาววนิดา  เพชรจันทึก
5. นางสาวสุจิตรา  อุสาหะ
6. นางสาวอารยา  ประจิตร์
 
1. นางสาวรัชดาพร  ทนทาน
2. นางสาวภาวิตา  วันดี
 
365 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 84.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 1. นางสาวบัณฑิตา  พอกพูน
2. นายภูฤทธิ์  ดำเนินงาม
3. นายภูวดล  สุพาพันธ์
4. นางสาววิชุดา  สำราญใจ
5. นายเอกรินทร์  เทียนทอง
6. นางสาวไพรินทร์  วรรณภักดี
 
1. นายอนุสรณ์  ดวงแก้ว
2. นางสาวยศณีย์  สุทธิดี
3. นางณัฐภาส์  วัชรจรัสพงษ์
4. นางกัญญาภัทร  ทองประเสริฐ
 
366 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 82.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกชพรรณ  จุ้ยโหมด
2. เด็กหญิงจันธิชา  บัวไข
3. เด็กหญิงณัฐกฤตา  บุญสงค์
4. เด็กหญิงณัฐธญา  ใจสัตย์
5. เด็กหญิงประภัสสร  เกษแก้ว
6. เด็กหญิงภาวีณี  โสภี
7. เด็กหญิงยุวนันท์  บุญใจ
8. เด็กหญิงศุกลภัทร  อุ่นเคราะห์
9. เด็กหญิงอายลดา  สุขสม
10. เด็กหญิงอุมาพร  กะการดี
 
1. นายยรรยง  สุบินดี
2. นางสาวเฟื้องฤทัย  ชวนชม
3. นายชาคริต  นาดี
4. นางสุภัชญา  กอสาลี
 
367 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. เด็กหญิงคณาภรณ์  คมคาย
2. เด็กหญิงจิราภัทร  พรมสาร
3. เด็กหญิงนภสร  พุทธเมฆ
4. เด็กหญิงปณัฐฐา  เสนาะเสียง
5. เด็กหญิงฟ้าพราว  ดีอยากได้
6. เด็กหญิงรุ่งทิวา  มานุจำ
7. เด็กหญิงศุภรัตน์  เจตนาดี
8. เด็กหญิงอรัญญา  กองสิน
 
1. นางดวงมณี  นิ่มปรางค์
2. นายรัฐมนูญ  รัตวาลย์
3. นางสาวรุจีสวัสดิ์  ส่งเสริม
4. นางสาวณัฐฐาภรณ์  สุริยา
 
368 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  บุรทร
2. เด็กหญิงณัฐญาพร  วิลาจันทร์
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ถาวร
4. เด็กหญิงธนพร  เสาวพันธ์
5. เด็กหญิงธัญธร  อินหา
6. เด็กหญิงนริศรา  ยังเจริญ
7. เด็กหญิงนฤมล  บุตรดี
8. เด็กหญิงมุกธิดา  โชคเกิด
9. เด็กหญิงสุจิตรา  ร่วมทวี
10. เด็กหญิงอมรรัตน์  สุขพินิจ
 
1. นายตุรงค์  โสภณเกษมสาร
2. นางเนตรนภา  วาลีประโคน
3. นางบุญล้วน  ชินวงษ์
 
369 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 1. นายณัฐพล  มุลพล
2. นางสาวรุ่งตะวัน  เสมาชัย
3. นายวิชย์พล  สุขศรีเด่น
4. นายวุฒิยา  สุขศรีเด่น
5. นางสาวศุภัสสร  คุสิตา
6. นางสาวสุทัตตา  สิมโรง
7. นางสาวอัญชิสา  คุสิตา
8. นางสาวเสาวลักษณ์  ใจเเม่น
 
1. นายตุรงค์  โสภณเกษมสาร
2. นางเนตรนภา  วาลีประโคน
3. นายศุภณัฐ  ศิริลา
 
370 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวกัญญา  ผลเจริญ
2. นางสาวจิรัชญา  ชนะชัย
3. นางสาวณัฐพร  เสาว์แก้ว
4. นางสาวบุษบาบัณ  โอบอ้อม
5. นางสาวพิจิตรา  ประเสริฐสังข์
6. นางสาวพิมพิศา  แข่งขัน
7. นางสาวยลดา  เอี่ยมสะอาด
8. นางสาวสายเพชร  กะการดี
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  หมื่นมี
2. นางสาวดวงตา  เกลียวเพียร
 
371 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 84.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวกนกวรรณ  อุดมทวี
2. นางสาวกมลวรรณ  ยุทธศิลป์
3. นางสาวฐิติวรรณ  สมเป็น
4. นางสาวภูริษา  มั่นยืน
5. นางสาววรันธร  พิมพ์จันทร์
6. นางสาวศุภิกา  ช่างผัส
7. นางสาวสุชัญญา  สุภิมารส
8. นางสาวสุนิสา  สุขประจำ
9. นางสาวอนรรฆวีร์  วีรวงศ์สาร
10. นางสาวอรุณี  มีด้วยดี
 
1. นางสุนทรี  เกตุชาติ
 
372 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัณภาวตรี  เยินรัมย์
2. เด็กหญิงชยาภรณ์  มาลิตร์
3. เด็กชายณัฐดนัย  ดาทอง
4. เด็กหญิงณัฐพร  ศรีวงษา
5. เด็กหญิงธนิศรา   ศรีละออง
6. เด็กชายนที  ศรีสรรงาม
7. เด็กหญิงนันทวัน  เทียมสม
8. เด็กหญิงพรนิภา  บริสุทธิ์
9. เด็กหญิงพัชริญา  คำนึงสุข
10. เด็กหญิงฟ้าใส  จำปาทอง
11. เด็กหญิงวราภรณ์  มาขุมเหล็ก
12. เด็กหญิงสริตา  บุรกรณ์
13. เด็กหญิงสิริกมล  วรรณคำ
14. เด็กหญิงสุภัทตรา  เสียงดี
15. เด็กหญิงอาริยา  จำปางาม
16. เด็กหญิงเอวิตา  เกิดสุข
 
1. นายยุทธนา  พวงพิมาย
2. นางสาวพชรวรรณ  ทาระพันธ์
3. นางธนพร  พัตราภักดิ์
4. นางสาวกัญณภัทร  ฉลาดดี
 
373 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงจันทร์ธิดา  บรรเทา
2. เด็กหญิงชุติมณฑน์  อิ่มผ่อง
3. เด็กชายธรรมสินธ์  สุระ
4. เด็กชายธีรไนย  กอกหวาน
5. เด็กหญิงนันทิชา  บุญบอน
6. เด็กหญิงลลิตา  จำนงรักษ์
7. เด็กหญิงวรัญญา  ประทุม
8. เด็กหญิงวิภารัศมี  หน่อไม้
9. เด็กหญิงวิภาวี  พาเจริญ
10. เด็กชายสรยุทธ  อินทนู
11. เด็กหญิงสุจิตตรา  ทองพูน
12. เด็กหญิงสุชาดา  มั่นคง
13. เด็กหญิงสุพัตรา  แสงราช
14. เด็กชายสุเมต  มะโนรัตน์
15. เด็กหญิงอรณิชา  ทองคำ
16. เด็กหญิงอุมากร  แสงเพ็ง
 
1. นายอุเทน  สมจิต
2. นางสาววรินดา  ศรศรี
3. นางสาวรัตนากร  บัวผาย
4. นางสาวสุมิตตา  นามวัน
5. นางสาวชนกกานต์  ฉายแก้ว
 
374 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 1. เด็กชายจักรพงศ์  เทียนทอง
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บรรณการณ์
3. เด็กชายณัฐพล  เพลินสุข
4. เด็กหญิงดารารัศมิ์  ศรีชะตา
5. เด็กหญิงธีรดา   สุชาตะวัฒน์
6. เด็กชายปกรณ์  โต๊ะงาม
7. เด็กหญิงพรรณิพา  อินทรรัมย์
8. เด็กหญิงพิมพิกา  เกษร
9. เด็กหญิงพิมพิกา  ผนึกทอง
10. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  เทียนทอง
11. เด็กชายภาคิม  บุญคำ
12. เด็กชายศุภวิชญ์  ทัพไทย
13. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  ไม้หอม
14. เด็กหญิงอรวรรณ  ปานทอง
 
1. นายปรเมศวร์  กัมพูโรจนมงคล
 
375 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกนกกร  เป็งทอง
2. นางสาวกนกวรรณ  สุขเลือด
3. นางสาวชลลดา  ชาญเชี่ยว
4. นายปรีชาฌาน  งามรูป
5. นางสาวพัชริดา  พาเจริญ
6. นายพีรพงษ์  สายแก้ว
7. นางสาวภัณฑิรา  สุระ
8. นางสาวมณีรัตน์  จันทร์งาม
9. นางสาววนิดา  หลักพันคำ
10. นางสาววันวิสา  ขันเงิน
11. นายวิทวัส  แก้วศรีรัตน์
12. นางสาวศิริยา  แสงเพ็ง
13. นางสาวสุดารัตน์  สุการี
14. นางสาวสุนิสา  โภคทรัพย์
15. นางสาวอภิญญา  พาเจริญ
16. นางสาวแววตา  กองสุข
 
1. นายอุเทน  สมจิต
2. นางสาววรินดา  ศรศรี
3. นางสาวรัตนากร  บัวผาย
4. นางสาวสุมิตตา  นามวัน
5. นางสาวชนกกานต์  ฉายแก้ว
 
376 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นายกิตติพงษ์  วิชัยรัมย์
2. นายณฐกร  วังคะฮาต
3. นายณรงชัย  ทานคำ
4. นางสาวนภัสสร  ปิ่นเพชร
5. นางสาวนิลาวัลย์  ศรีแก้ว
6. นางสาวบัณฑิตา  พรมแป้น
7. นางสาวพนิดา  ศรีมารักษ์
8. นางสาวพรพิมล  บุญสะอาด
9. นางสาวพีรยา  ดีล้วน
10. นางสาวมณีวรรณ  พิศนอก
11. นางสาววรรณิกา  ไพรสุวรรณ
12. นางสาววราภรณ์  ศรีลำเนา
13. นายวันเฉลิม  บุสดี
14. นางสาววิมลณัฐ  วิรัมย์
15. นางสาวศิริวิมล  สุขดาษ
16. นางสาวสุภาวดี  มะลิงาม
 
1. นายสุระชัย  พุฒซ้อน
2. นางสาวอัจฉราวัลย์  สิงห์ภูงา
3. นางศิริรัตน์  ไชยปัญหา
4. นายยุทธนา  พวงพิมาย
5. นางสาวพชรวรรณ  ทาระพันธ์
 
377 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. นางสาวณัฐฐิตา  มุมทอง
2. นางสาวธิดาพร  กอสาลี
3. นางสาวธิติมา  จันทะรส
4. นางสาวพิสชา  ไหมทอง
5. นางสาวสุนิสา  ใจสุข
6. นางสาวสุภาวดี  ธรรมมะ
7. นางสาวอนุรากรณ์  สุวรรณี
8. นางสาวอรดา  ใจกล้า
9. นางสาวโฟกัส  ปัตตายะโส
 
1. นายศักดิสิทธิ์  ชวนสรรค์
2. นางสาวสุทิน  จรัณญานนท์
3. นายนรินทร์  รพีพัฒนา
4. นางสาวศุภรดา  หมั่นดี
 
378 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา 1. นายณรงค์ศักดิ์  นิลแท้
2. นายนิวรรชัย  ดวงเวา
3. เด็กชายภูวดล  ไสย์สุด
4. เด็กหญิงวริษา  พรนิติพล
5. นางสาวสุวนันท์  กันชียง
 
1. นายฉลอง  พาโพพันธุ์
2. ว่าที่ร้อยตรีประวัติ  บุตรกันหา
 
379 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. นางสาวฐาปนี  บรรลือทรัพย์
2. นายธนพล  บุญเลิศ
3. นายพีรพัฒน์  พาลารักษ์
4. นายวรวรรณ  วาระนุช
5. นายสิทธิชัย  สัพพัญญู
 
1. นายอัครชัย  ทองดี
2. นางสาวจิราพร  แสนกล้า
 
380 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองบัววิทยา 1. เด็กชายคณาวุฒิ  แช่มรัมย์
2. นายณัฐวุฒิ  เดชบุญ
3. นายธนพล  คำชนะชัย
4. นางสาวอารี  อ่างคำหงส์
 
1. นายปริญญา  ดวงตา
2. นางกาญจนา  เมชบุตร
 
381 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 1. นางสาววนิดา  คงเงิน
2. นางสาวโสริยา  อินภูวา
 
1. นายวสิษฐ์พล  ศิริวงษ์
2. นางสุพัฒน์  จันทร์เหลือง
 
382 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคเพชรพิทยา 1. นายธนศักดิ์  บังคะดารา
2. นางสาววานิสา  ไชโย
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ปลื้มชิงชัย
2. นางพยอม  สีมาวงษ์
 
383 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  หินโทน
2. เด็กชายชนะชัย  ปราบหนองบัว
 
1. นายสุวิศิษฏ์  ละอองศรี
2. นางธัญนันท์  ละอองศรี
 
384 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวพรพรรษา  แสนไทย
 
1. นางกุลจิรา  เทียนชัย
 
385 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แม้ประสาท
 
1. นางชริตา  ภาวสิทธิ์
 
386 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงณัฎฐาภรณ์  ทวีวุฒิ
 
1. นางสาวสุภาพ  พบบุญ
 
387 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวกัญญารัตน์  จันทร์สี
 
1. นายฐิตินันท์  ธนปฐมพงศ์
 
388 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวพิชามนญ์  อิ่มอรุณรักษ์
 
1. นางอุษา  เดชศิริ
 
389 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นางสาวอนนทพร  บุญเจริญ
 
1. นางอัจฉราภรณ์  นาคเจือ
 
390 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณิชนันท์  พ่อค้า
 
1. นางสาวสลิลเกตน์  จันทรดี
 
391 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงอรัญญา   วิลเลี่ยม
 
1. นางสาวฐิตินันท์  บุญราช
 
392 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงภิมลสา  ยอดอินทร์
 
1. นางสาวสุธนารีย์  ศรีเมือง
 
393 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวณิชนันทน์  มีแก้ว
 
1. นางเขมรัศมี  สุบันนารถ
 
394 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. นางสาวรติมา  ก้านอินทร์
 
1. นางนพรัตน์  วิวาสุขุ
 
395 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. นายศิริพงศ์  ศรีคำ
 
1. นางสาววรรณิกา  แผ่นทอง
 
396 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงกันติยา  เมธาจิตติกรกุล
2. เด็กชายจิรกร  โอธินทรยุทธ
3. เด็กหญิงณิชกานต์  พวงลำภู
4. เด็กหญิงพรรณธร  จันทินมาธร
5. เด็กหญิงพิชญาภา  สิทธิเสือ
 
1. นางวรรณา  สิยาชีพ
2. นางสาวสุปราณี  นาคงาม
 
397 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงชัญญานุช  วงศ์มา
2. เด็กชายภัคพล  เนื้อสะอาด
3. เด็กชายสุชญา  เสพสุข
4. เด็กหญิงอริสรา  ราชบุรี
5. เด็กหญิงอัญชิษฐา  เบ้านาค
 
1. นายบุญชัยยทวี  ศรีเทพ
2. นางสุณิตา  เรียงไธสง
 
398 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. เด็กหญิงปาริษา  ปักชัยภูมิ
2. นายภานุวัฒน์  เสริมจันทร์
3. เด็กหญิงมัณฑิตา  ว่องไว
4. นางสาวศุภิสรา  จำปาศรี
5. นายสมพร  ไชยรัตน์
 
1. นางวีนัสชนันต์  รันทร
2. Mr.Mike  Nalbandyan
 
399 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. นางสาวจารุวรรณ  โมกขุนทด
2. นางสาวจิรประภา  ใจหาญ
3. นางสาวพรไพลิน  สาแก้ว
4. นางสาวสโรชา  โสภักดี
5. นายอิสระพงษ์  กิ่งแก้ว
 
1. นางบังอร  ชูแก้ว
2. นางสาวสุรัตนา  จินดาศรี
 
400 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวกาญจน์มณี   สร้อยทอง
2. นางสาวญาณิศา   มิตมาตย์
3. นายนัฐพงษ์   คำนนท์
4. นายนันทน์ธวรรธน์   กลิ่นกลาง
5. นางสาวนาถสิรินทร์   หาญชัย
 
1. นายวีรชาติ   ผิวอ่อน
2. นางสาวชนิดา  ใยบุรี
 
401 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นางสาวชนัญญา  หมั่นรอบ
2. นายธีรภัทร  บรรลือทรัพย์
3. นางสาวนิรชา  แยงรัมย์
4. นางสาวอัจฉราพรรณ  จันทร์แดง
5. นางสาวเปรมฤดี  มาลีหวล
 
1. นางวีนัสชนันต์  รันทร
2. Mr.Mike  Nalbandyan
 
402 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. เด็กชายชโยดม  อ่อนบ้านแดง
2. เด็กชายศิวกร  สิงห์ขิต
 
1. นายปรวีร์  ดียิ่ง
2. นางสาวนิฤมณ  มั่นยืน
 
403 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายธีรกุล   บุญครอง
2. เด็กหญิงประภัสสร   บวรรัมย์
 
1. นางสาวอุษา   บรรเทิงใจ
2. นางสาวธรรมพร   ฤทธิรณ
 
404 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 1. เด็กหญิงบุณยวีย์  แซ่เหงา
2. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  ดวงดี
 
1. นางสาวมุกรินทร์  คงชื่นจิต
 
405 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวสุกัญญา  ชีวาจร
 
1. นายธวัช  สุกแสง
 
406 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวปักษมน  ผลจันทร์
 
1. นายโกมล  ศรีวรรณะ
 
407 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวกาญจนา  มณีน้อย
 
1. นางนภกุล  ไตรเรืองกุล
 
408 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายภัทรพงศ์  พิษณุวงษ์
2. เด็กชายภูวสิษฎ์  บัวแย้ม
 
1. นางสาวุรุ่งทิวา  กิมาวะหา
2. MissHu  Chun
 
409 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายสรยุทธ   สุมา
2. เด็กหญิงสุดารัตน์   แก้วลอย
 
1. นางสาวนีรบล   อนุกูล
2. นางสาวเบ็ญจารัตน์   จันคะนา
 
410 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐมน  พงษ์ธนู
2. เด็กหญิงเกษศินี  มุฑิตาสกุล
 
1. นางสาวณัฐธยาน์  นิรัตนบัลลังก์
2. นางสาวเจนจิรา  วิเศษชาติ
 
411 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวฐิตาพร   แสนกล้า
2. นางสาววราภรณ์   ผึ่งผาย
 
1. นางสิริรดา   เพชรเลิศ
2. Miss Li   xinxin
 
412 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายพงศกร  สายยศ
2. นายศุภากร  พื้นบน
 
1. นางสาวอุมาพร  สารพัฒน์
2. MissHu  Chun
 
413 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวจิดาภา  อ่อนอัฐ
2. นางสาวไพลิน  แว่วงาม
 
1. นางสาวกัญญาวีณ์  จูมทอง
 
414 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 85.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงคณิศร   ชัยยงค์
2. เด็กหญิงมานิตา   อุไรล้ำ
 
1. นางสาวเพ็ญจันทร์   พันธ์ฤกษ์
2. นางสาวสุนันทา   นาเจริญ
 
415 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงจันทกานต์  สุขบรรเทิง
2. เด็กหญิงนภสร  วรรณทอง
 
1. นางสาวพิมพ์พร  สุขแล้ว
2. นางสาวหทัยชนก  ศูนย์ตรง
 
416 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กหญิงจตุพร  ราชสีห์
2. เด็กหญิงวรรณวารี  เมืองงาม
 
1. นางสาวภูวษา  ไตรเรืองกุล
2. นางสาวภคอร  จันทะเวช
 
417 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นายสัชฌุกร  ทองคำสุข
2. นางสาวเสาวลักษณ์  แผนไธสง
 
1. นางสาวภูวษา  ไตรเรืองกุล
2. นางสาวภคอร  จันทะเวช
 
418 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวฐิตารีย์  สมอ่อน
2. นางสาวภัทรานิษฐ์  นามภักดี
 
1. นางสาวพิมพ์พร  สุขแล้ว
2. นางสาวหทัยชนก  ศูนย์ตรง
 
419 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวชุติมา  ช่างแก้ว
2. นางสาวปภาวีร์  มีแก้ว
 
1. นางสาวสุจิตรา  ชาสุด
2. นายยุรนันท์  จันทะเวช
 
420 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาววรัญญา  เพิ่มทอง
2. นายสุรยุทธ  ช่วยบุดดา
 
1. นางเบ็ญจวรรณ  บุญอาจ
 
421 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาววิมลวรรณ  ปัญญาเหลือ
2. นางสาววีราภรณ์  มุ่งสุข
 
1. นายธนากร  กายสง่า
2. นางสาวโสภิดา  ผู้สมเก่า
 
422 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวธัญวลัย   พันดา
2. นายเสฏฐวุฒิ   แก้งมรกต
 
1. นางสิริรดา   เพชรเลิศ
2. นางสาวปารดี   ศรีเที่ยง
 
423 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวดารารัตน์  สายยศ
2. นางสาวเพ็ญนภา  สร้อยจิต
 
1. นางสาวอุมาพร  สารพัฒน์
2. MissHu  Chun
 
424 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรแก้ววิทยา 1. นางสาวพิชญาภา   แก้วย้อย
2. นางสาวหัทยา  หามนตรี
 
1. นางสาวลลิตา  คิอินธิ
 
425 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวกาญจนา  มุลศาสตร์
2. นายศรายุทธ  ชูธนกร
 
1. นางสาวน้ำอ้อย   เจียมรัมย์
2. นางพิลาวัลย์  ปาเส
 
426 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวจิราวรรณ  ร่วมสำโรง
2. นางสาวภัทรวดี  แนบทางดี
 
1. นางสาวสุจิตรา  ชาสุด
2. นายยุรนันท์  จันทะเวช
 
427 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาววราภรณ์  เพ็งทอง
2. นายอภิวัฒน์  อินทรีย์
 
1. นายธนากร  กายสง่า
2. นางสาวโสภิดา  ผู้สมเก่า
 
428 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวจุฑามาศ  แซ่โค้ว
2. นางสาวณญาดา  บุญสาลี
3. นางสาวธรรมธิดา  หงษ์วุธ
4. นางสาวปานชนก  สายยศ
5. นางสาวศุภรัตน์  เจริญเหรียญ
 
1. นางสาวสิริภรณ์  นามสวัสดิ์
2. MissShi  Liying
 
429 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวณัชชา  เสมาชัย
2. นางสาวรัตติกาล  ศิริกาล
3. นางสาวศศิประภา  บุญเสริม
4. นายสราวุฒิ  บุตรงาม
5. นายองอาจ  นาคเสน่ห์
 
1. นางสาวลฎาภา  สะปะสิริ
2. นางสาวเขมิสรากาญจน์  สมถวิล
 
430 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 1. นางสาวกัญญารัตน์  ชุ่มเย็น
2. นางสาวนพรัตน์  นามพร
3. นางสาววริษา  ทีงาม
4. นางสาวศรัญญา  ศรีงาม
5. นางสาวสุชัญญา   จำปาทอง
 
1. นางสาวนีรบล   อนุกูล
2. นางสาวเบ็ญจารัตน์   จันคะนา
 
431 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวกาญจนา  จุดาบุตร
2. นางสาวช่อผกา  ยาวรัมย์
3. นางสาวนำ้หนึ่ง  โกธรกล้า
4. นางสาวบุษกร  ยืนยาว
5. นางสาวอารัตน์ชฎา  สนิทภักดี
 
1. นางสาวรติกา  ไชยพลงาม
2. นางสาวสรสิชา  พึ่งตน
 
432 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายถิรวิทย์  สุรชิต
2. นางสาวพัณณ์ชิตา  บุญปก
3. นางสาวมรรษกร  นาคโทน
4. นายศิวกร  เขมะปัญญา
5. นางสาวสุนัฐญา  พ่อค้า
 
1. นางสาวเพชรลัดดา  บริบูรณ์
2. นายสมปอง  ประทุมปี
 
433 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นายธนาวิชญ์  อคีเว่น
2. นางสาวปวริศา  สมานจิตร
3. นางสาวพจมาน  ศุภกิจชัยศิลป์
4. นางสาวพรธีรา  กองแก้ว
5. นางสาวอรอนงค์  แสนอุบล
 
1. นายธนากร  กายสง่า
2. นางสาวโสภิดา  ผู้สมเก่า
 
434 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวฐิตาภา  เบ้าทอง
2. นางสาวณิชนันท์  อาจสาลี
3. นายพิทักษ์  เยรัมย์
4. นางสาวอรอุมา  หลงนาม
5. นางสาวอินทิรา  โลสันตา
 
1. นางเบ็ญจวรรณ  บุญอาจ
2. นางรัมภ์รดา  เครือศรี
 
435 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 95.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวกัญญาลักษณ์  จินดาศรี
2. นางสาวจิดาภา  บุปผา
3. นางสาวรวงข้าว  คงสุขดี
4. นางสาววิรากานต์  โควสุรัตน์
5. นางสาวอลิษา  จันทร์แก้ว
 
1. นายยุรนันท์  จันทะเวช
2. นางสาวสุจิตรา  ชาสุด
 
436 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวสุวรรณษา  กาศรัมย์
 
1. นางสาวกัญญาวีณ์  จูมทอง
 
437 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวปฏิมา   พิลาสุข
 
1. นางสาววรดา  แสนเสริม
 
438 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวภัทท์ชนก  โคตรพันธ์
 
1. นางสาวอวตี  บัณฑิตนิธิกุล
 
439 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นายณัฐพงษ์  ขาวงาม
 
1. นางสาวรติกา  ไชยพลงาม
 
440 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นายกานต์  หอมหวล
 
1. Mr.Kazuhiko  Matsuo
 
441 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวธันยธร  ขาวแก้ว
 
1. นายยุรนันท์  จันทะเวช
 
442 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. นางสาวชาลิสา   สมหมาย
2. นางสาวณัฐติกา  แคล้นอินทร์
3. นางสาวปนิดา   แจ่มใส
4. นางสาวประภาพร   สำรวมจิต
5. นางสาวลักษณา   ศาลางาม
6. นางสาววนิดา   เพชรประเสริฐ
7. เด็กหญิงวริยา   เปรียบวารี
8. นางสาวสุดารัตน์   ใหมทอง
 
1. นายเรืองณวิณ  มีดินดำ
2. นายวิญญู  ศุภนัส
3. นางสาวศิริลักษณ์  ราษี
 
443 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. เด็กชายณัฐดิษฐ์   ธวีกิตติวัฒน์
2. เด็กชายดนุพล  แพงสอน
3. เด็กชายทัตพงศ์  ตันเฮง
4. เด็กชายพาโชค  โสภา
5. เด็กชายพิชัยพัศ  บุญสุยา
6. เด็กชายมนัญชัย  เชิดชีวี
7. เด็กชายสรอินทร์  สายกระสุน
8. เด็กชายอภิรักษ์  กลางพงศ์
 
1. นายจรูญ   ชัยยิ่ง
2. นายนฤดล  คงนุรัตน์
3. นายไพบูลย์  หัดรัดชัย
 
444 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม 1. เด็กชายปัญญา  แก้วเหลี่ยม
2. เด็กชายภัทรชัย  ทองแก้ว
3. เด็กชายภูวนาท  จาบทอง
4. เด็กชายรัชพล  แซ่ตั้ง
5. เด็กชายวีรวัฒน์  เสริมวิเศษ
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทองมาน
7. เด็กชายเจษฎากร  การุณ
8. เด็กชายโกสินทร์  งามเลิศ
 
1. นายบุญเลิศ  เมชบุตร
2. นางอรุณีย์  มนต์ดี
3. ว่าที่ร้อยตรีกฤดิชญ์ภากรณ์  มนต์ดี
 
445 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. นางสาวนภัทรศรา   นารถอุดม
2. นางสาวปิยะรัตน์   สมบูรณ์
3. นางสาววาริษา   ทองนำ
4. นางสาวสกุนาไพร   ขึมสันเทียะ
5. นางสาวสุริวิภา   ใหมทอง
6. นางสาวแพรวา   จันทะชา
 
1. นายเรืองณวิณ  มีดินดำ
2. นายธวัชชัย  มีสะอาด
3. นางสาวเกศินี  ศิวพิทักษืพงศ์
 
446 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 95.39 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. นายนครินทร์   ชนะงาม
2. นายบำรุง   พยอมหอม
3. นายศิวัช   ประโนรัมย์
4. นายสิริยากร   ดีอ้อม
5. นายเชษฐา  กลิ่นดี
6. นายเด่นชัย  คิดชนะ
 
1. นายจรูญ   ชัยยิ่ง
2. นายนฤดล  คงนุรัตน์
3. นายไพบูลย์  หัดรัดชัย
 
447 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม 1. นายจิระพงษ์  ประดาสุข
2. นายชนัญ  บุญล้อม
3. นายทินภัทร  ฉิมงาม
4. นายธวัชชัย  มาลีหวล
5. นายนรินทร  บุญล้อม
6. นายพันกร  สิทธิศรี
 
1. นายบุญเลิศ  เมชบุตร
2. นางอรุณีย์  มนต์ดี
3. ว่าที่ร้อยตรีกฤดิชญ์ภากรณ์  มนต์ดี
 
448 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวจุฑามาศ  ชุ่มสูงเนิน
2. นางสาวณภัสภรณ์  สำรวมจิต
3. นางสาวณหทัย  นวฤกษ์
4. นางสาวพิมพ์ญาดา  สุธรรมวรไชย
5. นางสาววรศิญา  ยอดสิงห์
6. นางสาววริษา  มณีอินทร์
7. นายศรายุทธ  มั่งคั่ง
8. นางสาวศิริรัตน์  สิงบุดดี
9. นางสาวสุชัญญา  วัฒนานุสิทธิ์
10. นายเผ่าวิภู  ของจงดี
 
1. นางสาวรัตนา  หวังสุดดี
2. นางสาวภัทรินทร์  แก้วคำ
 
449 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 96.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 1. นางสาวชมพูนุช  สิงห์แก้ว
2. นางสาวนาเดีย  ประสพเงิน
3. นางสาวพัชรินทร์  อินทร์สำราญ
4. นางสาวพิมลพรรณ  บรรเทิงใจ
5. นางสาววรยา  สุขบรรเทิง
6. นายวสุพล  ดียิ่ง
7. นางสาววิริยา  สีสันงาม
8. นางสาวสาริกา  ก้านอินทร์
9. นางสาวสุชาดา  ปานเพชร
10. นางสาวสุพัตรา  ลักขษร
 
1. นางวรรภา  กฤติยาวรรณ
2. นายประสิทธิ์  กฤติยาวรรณ
 
450 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 1. นายขวัญชัย  สุขสวัสดิ์
2. นายคุณากร  จันทร์แดง
3. นางสาวชญาดา   แจ่มจำรัส
4. นายธรรณทรณ์  สุขส่ง
5. นางสาวปาลิตา  หลักแหลม
6. นางสาวพัสตราภรณ์  สำแแดงชัย
7. นางสาวพิชญาภา  กรวยทอง
8. นางสาวสมฤดี  ปุ่มแก้ว
9. นางสาวสรวรรณ  อินทรเดช
10. นางสาวอรวรรณ  ทองยวง
 
1. นายอิทธิพล  จิตรแม้น
2. นางสาวมาลิไพร  นามมะ
3. นางสาวลัดดา  สกุลทอง
 
451 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 91.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎิ์ธนพงศ์   พุฒซ้อน
2. เด็กหญิงทิฆัมพร  นิยม
3. เด็กหญิงลักษิกา  กระต่ายทอง
4. เด็กหญิงสุนิสา  เสริมแก้ว
5. เด็กหญิงสุพรรนิการ์  โพธิ์งาม
 
1. นายศักดิ์ศรัณย์  สาทิพจันทร์
2. นางสมใจ  วาพัดไทย
 
452 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจาริณี  ประกายแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐชา  เหิมฮึก
3. เด็กชายปวริศ  ภู่ประเสริฐ
4. เด็กหญิงสุวดี  เปรื่องวิชา
5. เด็กหญิงอภิญญา  แผลงดี
 
1. นางสาวลัดดารัตน์  หาสุข
 
453 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงชื่นกมล  รู้ชอบ
2. เด็กชายปรมรรจย์  แจ้งนาม
3. เด็กหญิงปิยธิดา  ลาวัลย์
4. เด็กหญิงพัชชา  หงษ์ทอง
5. เด็กหญิงอทิตยา  ศรีสะเทือน
 
1. นางสาววลีวรรณ  วัดตรง
2. นางสาวอาทิติยารัตน์  จินดาขันธ์
 
454 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 96.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. นางสาวกัลยา  สุดาจันทร์
2. นางสาวจิรนันท์  เสนานนท์
3. นายชนิสร  สวัสดี
4. นางสาวณัฐกานต์  บุญลับ
5. นางสาวสุพิชชา  บุญไทย
 
1. นางสมใจ  วาพัดไทย
2. นางสาวพรพรรณ  วศะโสภณ
 
455 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 81.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวจันทราภา  ดวงศรี
2. นางสาวจิรนันท์  สมศรี
3. นางสาวปรางทิพย์  พุทธานุ
4. นางสาวสุขใจ  วงษ์ซื่อ
5. นางสาวเกษมณี  เติมกล้า
 
1. นางไพวัลย์  กรุงพิทักษ์
2. นางสาวเดือนฉาย  เงางาม
 
456 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 93.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นายธนพัฒน์  ขาวประโคน
2. นางสาวธนาภรณ์   มีพันธ์
3. นายภูวนาถ  นาวารี
4. นางสาวศศิวิมล  ชัยเชิดชู
5. นายสุวรรณคพิชญ์  สุวรรณทอง
 
1. นางสาวศิริปิน  หมายลึกดี
2. นางสาวโชติกา  ศรไชย
 
457 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงฐิติการณ์  ศิริวัฒน์
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ฟุ้งทศธรรม
3. เด็กหญิงศศินา  เกษาโร
 
1. นางสาวอักษรวดี  กงทา
2. นางสาววิภาพร  แสวงสุข
 
458 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  ใจนวน
2. เด็กหญิงชลลดา  หาญบาง
3. เด็กหญิงศรุตา  เชิดสุข
 
1. นางนพวรรณ  พรหมประโคน
2. นางสาวรัตติยากร  เมฆพัฒน์
 
459 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  หลงชิน
2. เด็กหญิงชมพูนุช  ร่มเย็น
3. เด็กหญิงวริศรา  เพ็งแย้ม
 
1. นางสาวอรวรรณ  แพงภูงา
2. นางสาวศิวรินทร์  ตาละชีพ
 
460 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. นางสาวกุลกาญจน์  แสวงสุข
2. นางสาวจิราภรณ์  ดาทอง
3. นางสาวเขมมิกา  เจริญยิ่ง
 
1. นางสาวสุพรรณี  ขาวงาม
2. นางสาววิภาพร  แสวงสุข
 
461 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นางสาวน้ำทิพย์  มะลิทอง
2. นางสาวสุจิรา  สามศรี
3. นางสาวสุชาดา  หารสระคู
 
1. นางภาวิณี  วงษ์เดือน
2. นางฉวีวรรณ  ศรีโสภา
 
462 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นางสาวกานต์สินี  พิมพ์จันทร์
2. นางสาวอัญชนา  อินสำราญ
3. นางสาวอัมราพรรณ  จันทร์เพ็ญ
 
1. นายนิรุต  แข็งกล้า
2. นางสาวจิระนันท์  นนทะบุตร
 
463 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงกัลยากร  กัลยา
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ได้ดี
3. นางสาวศรัณย์พร  พีระพลพันธ์
 
1. นางสาวมนัญญา  สิมมา
2. นางสาวเนาวรัตน์  ยิ่งทนดี
 
464 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  ใจใหญ่
2. เด็กหญิงจารุพร  ยะรส
3. เด็กหญิงปิยมน  อุ่นสุข
 
1. นางนิตยา  เตยอ่อน
2. นางสาวศิริวรรณ  ปัญญาเฟื่อง
 
465 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงปารวี  สุวรรณ
2. เด็กหญิงวรรณภา  วิเศษวงษา
3. เด็กชายเดชา  สมดี
 
1. นางสาวอรวรรณ  แพงภูงา
2. นางสาวศิวรินทร์  ตาละชีพ
 
466 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวณัชชา  สายบุตร
2. นางสาวพรรณภัค  จัตุรภัทร
3. นางสาวพิยดา  กมลรัมย์
 
1. นางสาวสุรางค์ทิพย์  สุขพูล
2. นางมณี  นรสาร
 
467 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นางสาวศิริลักษณ์  แพงเจริญ
2. นางสาวอภิชญา  มุงธิราช
3. นางสาวเพชรรดา  ทับผา
 
1. นางภาวิณี  วงษ์เดือน
2. นางสาวเดือนเต็ม  ลามณี
 
468 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นางสาวณัฐริกา  ยิ่งเชียว
2. นางสาวปานิดา  ศรีดาเลิศ
3. นางสาวปิยธิดา  พรมศิริเดช
 
1. นางนิตยา  เตยอ่อน
2. นางสาวพจน์สุณี  แพงประโคน
 
469 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นายธนกฤต   แม่นผล
2. นายไกรวิชญ์   สุระ
 
1. นางสาวยลดา   บุญศรี
2. นางสาวนุชรี   ผิวละออง
 
470 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายมาวิน  แต้นวกุล
2. นายวีระฉัตร  สุขบรรเทิง
 
1. นายวัชระ  โกติรัมย์
2. นางปารย์พิชชา  ชีวาพรไพศาล
 
471 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนแรดวิทยา 1. นายจีรพงษ์  อ่อนดี
2. นายณัฐเมธี  ก้านจักร
 
1. นายปรีชา  ทองมา
2. นางบังอร  ทองมา
 
472 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวฟ้าประทาน  อุดทุม
2. นางสาววรัญญา  ประวันโน
 
1. นายไพทูล  หาดคำ
2. นางรัสนา  อนันตสุข
 
473 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นายสรวิชญ์  ตั้งศรีไพโรจน์
2. นายสิรภพ  แม้ประสาท
 
1. นายอานนท์  มุ่งดี
2. นายประสิทธิ์  ตะวันหะ
 
474 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นางสาวกานต์ทิตา   โพธิยา
2. นางสาวธิดาภา   ชาญเชี่ยว
 
1. นางปานรวี  มั่นยืน
2. นางสาวนุชรี  ผิวละออง
 
475 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐพล  พิศิลป์
2. เด็กชายตฤณ  ตั้งวงศ์เจริญกิจ
3. เด็กชายศักชัช  เห็นสุข
 
1. นางดลนภา  พุ่มพุฒ
2. นายกฤษฎากร  แก่นดี
 
476 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ราชรักษ์
2. เด็กหญิงชลิตา  จิตสะอาด
3. เด็กหญิงวรัทยา  บุระพา
 
1. นายปิยะพงษ์  พรหมบุตร
2. นายนรินทร์  อนงค์ชัย
 
477 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กชายธีรพงศ์  นาเจริญ
2. เด็กชายปรีชา  บุญครอง
3. เด็กชายเดชาธร  อุไรล้ำ
 
1. ส.ต.ต.กัมปนาท  เกษแก้ว
2. นางผกาวดี  สุวงศ์
 
478 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวกชกร  ถูกหมาย
2. นางสาวสุธิดา  สายกลิ่น
3. นางสาวอาทิตยา  ปลอดกลาง
 
1. นายอานนท์  มุ่งดี
2. นายสมชาย  วงศา
 
479 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนแรดวิทยา 1. นางสาวจิราพร  ช่วยตะคุ
2. นางสาวนฤมล  คำฤาชา
3. นางสาวปฐมพร  พุทธานุ
 
1. นายปรีชา  ทองมา
2. นางบังอร  ทองมา
 
480 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 1. นางสาวทิพย์นภาลัย  พฤกษวัน
2. นายพลกฤต  อนงค์ชัย
3. นางสาวลลินธร  ชาติสันติกุล
 
1. นายนรินทร์ อนงค์ชัย  อนงค์ชัย
2. นายปิยะพงษ์  พรหมบุตร
 
481 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวพลอยชมพู   รุ่งพิสิฐไชย
2. นางสาวสุภัสสรา  ไพกุล
 
1. นายวัชรินทร์  ผลจันทร์งาม
2. นายจิตรภณ   บูรณ์เจริญ
 
482 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นางสาวศุภรัตน์   สอนดี
2. นางสาวอาริยา   พิมพ์สังข์
 
1. นายกำชนม์   สุทธิหาญ
2. นางสุภัชญา  กอสาลี
 
483 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. นายทักษ์ดนัย  แดงบุญเลิศ
2. นายพีรพล   โพธิ์คำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพจน์  พุฒวัจน์
2. นางรุ่งทิวา  ผลเกิด
 
484 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแนงมุดวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวรา  คงชื่นจิตร
2. เด็กหญิงลภัสรดา  ทรงงาม
 
1. นางสาวจิรัฐชญา  ปาแปง
2. นางจิดาภา  ฤทธิวงศ์
 
485 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงภัทรวรรณ  งามมาก
2. เด็กหญิงภูริชา  ชฎารัตนฐิติ
 
1. นางภูริตา  จันทสุข
2. นายอิทธิพล  จันฉาย
 
486 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 1. เด็กหญิงปราณิสา  แก่นสาร
2. เด็กหญิงพรนภา  ก้านอินทร์
 
1. นางสาวจีระวรรณ  วังอาจ
2. นางสาวอุดม  บุดศรี
 
487 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงจุฑาพัฒน์  คงบุญ
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  จ่าพุลี
 
1. นาย่สุวัฒน์  สมหวัง
2. นายสุริยะ  วงศ์มา
 
488 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงกมลชนก  มัทวานนท์
2. เด็กหญิงภาวินี  สำนักนิตย์
 
1. นายนพดล  สหุนาลุ
2. นางสาวทัศนพร  วิบูลย์อรรถ
 
489 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแนงมุดวิทยา 1. เด็กหญิงกัญชุลี  ผู้สมเก่า
2. เด็กหญิงสโรชา  จิตรเอก
 
1. นางสาวจิรัฐชญา  ปาแปง
2. นางจิดาภา  ฤทธิวงศ์
 
490 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ 1. นายวีรวัฒน์  สาระติ
2. นางสาวเกษแก้ว  คางคำ
 
1. นางสาวเกวลี  ศุภเลิศ
2. นางสาวสุมาลี  วงค์หอม
 
491 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 98.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กชายพงศธร  จันทร์โสม
2. เด็กชายเอกรินทร์  บุดดาหลู่
 
1. นางอิงอร   ผลจันทร์งาม
2. นางสาวชมพูนุท  ฉลาดเฉลียว
 
492 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. เด็กชายธีรภัทร  งามขุนทด
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ตินทอง
 
1. นายณกรณ์  บำรุงธรรม
2. นางอภิญญา  มณีไสย
 
493 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 1. นายธนกร  รักงาม
2. นายภาคภูมิ  ไพบูลย์
 
1. นางกรพรรณ  คิดดีจริง
2. นายพัทธณะไชย  ห่วงแก้ว
 
494 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางวิทยาคาร 1. นางสาวชนากานต์  คำงาม
2. นายณัฐวุฒิ  อินทรีย์
 
1. นายจิรพันธุ์  แก้วจำเริญ
2. นางอุดมสิน  ชื่นใจ
 
495 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองบัววิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์   กวดไธสง
2. นางสาวจุฬารัตน์   อัตโยโค
 
1. นายปฏิพัทธ์   จำปาทอง
2. นางอนงค์   สุขเกษม
 
496 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กชายพัทธดนย์   วิเศษศรี
2. เด็กหญิงพิชามญชุ์   หลวงเมือง
 
1. นางสาวนุชรี  ผิวละออง
2. นายสมปราชญ์  ยิ่งหาญ
 
497 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายขจรพล  หวลระลึก
2. เด็กชายดิษพงศ์  ร่วมศรี
 
1. นายวีระยุทธ  พิมวงษา
2. นายกฤษฎากร  แก่นดี
 
498 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กชายชลวิทย์  มีสัตย์
2. เด็กชายชุติวัต  นาเจริญ
 
1. นางวิภาพันธ์  บุดดี
2. นายไพทูล  หาดคำ
 
499 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. นายณัฐวัฒน์  ลุนสืบ
2. นายบังเกอร์  แก้วยศ
 
1. นายเจษฎาภรณ์  มะลิหอม
2. นายณัฐพล  แสงทวี
 
500 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวรตา  มหัทธนศักดิ์
2. นายศิวกร  ยวงแก้ว
 
1. นายวีระยุทธ  พิมวงษา
2. นายกฤษฎากร  แก่นดี
 
501 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ   ถาวรสาลี
2. นายทักษิณ   ปิ่นหอม
 
1. นางสาวนุชรี  ผิวละออง
2. นายอาทิตย์  สุขประเสริฐ
 
502 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นายธีรภัทร  มีเปี่ยม
2. นายภัทรพล  นึกมั่น
 
1. นางสาวภัททิรา  สกุลวรวิทย์
2. นางสาวอำภา  ลัดดาไสว
 
503 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวปิ่นภัสศร  ดาบทอง
2. นางสาวศิรภัสร  เติมกล้า
 
1. นายสมหมาย  หลอมประโคน
2. นางทิวาพร  หลอมประโคน
 
504 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. นางสาวกิตินันท์  มาดี
2. นางสาวมณฑาทิพย์  ทรัพย์มาก
 
1. นายธนิต  เยี่ยมรัมย์
2. นางสาวกัญญารัตน์  จงใจงาม
 
505 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายธนวัฒน์  สมบัติกำไร
2. เด็กชายสิรภพ  สุวรรณสม
 
1. นางปานชนก  ขันอ่อน
2. นายมนภัทร  สุธรรม
 
506 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 91.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กชายพงศกร   จำนงรักษ์
2. เด็กหญิงเปี่ยมสุข   พลศรี
 
1. นางปานรวี  มั่นยืน
2. นายธนดล  คำเสมอ
 
507 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  สาลีโคตร
2. เด็กหญิงศศิมล  โสภากุล
 
1. นางสาวอุดม  บุดศรี
2. นางสาวสุพิชญา  ชุมศรี
 
508 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงมินตรา  หมายสุข
2. เด็กหญิงลักขณา   บุญด้วง
 
1. นางนัดดา   เหล่าสกุล
 
509 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแร่วิทยา 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  เรืองกระจาย
2. เด็กหญิงสุนิสา  รังแก้ว
 
1. สิบเอกภาคิน  ลุนลี
2. นางพรเพ็ญ  โนนสร่่าย
 
510 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กหญิงพนัชกร   แม่นผล
2. เด็กหญิงลักษิกา   พูนประโคน
 
1. นางปานรวี  มั่นยืน
2. นางกิรณา  แม่นผล
 
511 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กชายพชร  สระแก้ว
2. เด็กชายภูมิพันแสน  ศรีอ่อน
3. เด็กชายสหัสนัย  สนิทนวล
 
1. นายทองเด่น  จันทร์เสน
2. นายสุขสวัสดิ์  สาศิริ
 
512 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. เด็กชายชินวัตร์  ไทยยิ่ง
2. เด็กชายพุฒิพงษ์  ทวีสุข
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  บุญคำ
 
1. นายเบญจภัทร  วงค์โคกสูง
2. นายธีระวัฒน์  สุระศร
 
513 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกยางวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คงแช่มดี
2. เด็กชายทีปกร  ภาคตอน
3. เด็กชายอัศเดช  พูดเพราะ
 
1. นายนิรุช  เสาประโคน
2. นายอุดม  พรหมบุตร
 
514 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. นางสาวจริยา  มีศิริ
2. นางสาวพิยดา  ก่อแก้ว
3. นายอภิชัย  เลิศล้ำ
 
1. นายวีระวัฒน์  วิทยอุดม
2. นางนงเยาว์  วิทยอุดม
 
515 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเทพ 1. นายธีรศักดิ์  เสียงวังเวง
2. นายปฐมพงษ์  บุญเต็ม
3. นายเอกนรินทร์  ศิริวร
 
1. นางเบ็ญจมาศ  สาดา
2. นายไพโรจน์  วิศาลศาสตร์บำรุง
 
516 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกยางวิทยา 1. นายขวัญมนัส  สายแปง
2. นายณัฐพล  ได้เปรียบ
3. นายรัชชานนท์  แก้วเรือง
 
1. นายนิรุช  เสาประโคน
2. นางสาวจุฑาพร  พรหมจันทา
 
517 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. เด็กชายจิรเมธ  สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  ขันละ
3. เด็กชายปิติพล  แผ่นทอง
 
1. นายไพรัตน์  ทองเถาว์
2. นางสาวสรวีย์  มีพร้อมพล
 
518 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา 1. เด็กชายนครินทร์  กิริยา
2. เด็กชายสันติภาพ  วงวัน
3. เด็กชายสุริยา  หางสลัด
 
1. นายอภิราม  สาเทียน
 
519 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ในพระอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธนทัต  แพทย์นาดี
2. เด็กชายศักดิ์ชัย  สุขล้วน
3. เด็กชายเอกพงษ์  อุ่นใจ
 
1. นายมนตรี  อกอุ่น
2. นางสุวิมล  ประดับประดา
 
520 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นายปฏิภัทร  เที่ยงตรง
2. นายศุภกร  ทะรีรัมย์
3. นายอนุทิตย์  อุตส่าห์ดี
 
1. นายสุริยะ  สร้อยแสง
2. นายสุระชัย  พุฒซ้อน
 
521 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายธนโชติ  ใจกล้า
2. นายวริศ  อังคสิทธิ์
3. นายสิรวิชญ์  มาประจวบ
 
1. นายกฤษฎากร  แก่นดี
2. นายวีระยุทธ  พิมวงษา
 
522 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ในพระอุปถัมภ์ 1. นายวุฒิชัย  เบี้ยไธสง
2. นายอัษฎาวุธ  แสงดี
 
1. นายมนตรี  อกอุ่น
2. นางสาวปริศนา  วงษ์เจริญ
 
523 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนแรดวิทยา 1. เด็กชายเริงฤทธิ์  ทองสุข
2. เด็กหญิงเอมนภา  สีตะวิสุ
3. เด็กหญิง่ธนภรณ์  ทรทอง
 
1. นายปรีชา  ทองมา
2. นางบังอร  ทองมา
 
524 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายชาคริต  จารัตน์
2. เด็กชายณธกร  ผลเกิด
3. เด็กชายทีฑายุ  จันทิพย์
 
1. นายกฤษฎากร  แก่นดี
2. นางสาวไลลา  อุดมทวีพร
 
525 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ในพระอุปถัมภ์ 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  บุญนาค
2. เด็กชายอโณทัย  สุภิษะ
 
1. นายมนตรี  อกอุ่น
2. นางจุฑาภัณฑ์  ถูกโฉลกดี
 
526 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา 1. นางสาวจินดามณี  อุนานุยา
2. นางสาวธัญญารัตน์  รินทอง
3. นางสาวอุไรวรรณ  ใจดี
 
1. นายอภิราม  สาเทียน
 
527 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายชัยภัทร  มียิ่ง
2. นายพีรพัฒน์  แย้มงาม
3. นายไพสิฐ  บุญมา
 
1. นางปารย์พิชชา  ชีวาพรไพศาล
2. นางสาวอัมพร  คนึงเพียร
 
528 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ในพระอุปถัมภ์ 1. นายธนากร  หอมหวล
2. นายนิติศักดิ์  อรโมน
3. นายอัษฎาวุธ  แสงดี
 
1. นายมนตรี  อกอุ่น
2. นางสาวกฤษณา  ไพดี
 
529 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกยางวิทยา 1. เด็กชายกิตติภัทร์  ดีพาชู
2. เด็กชายจตุภูมิ  ทองศิริ
3. เด็กชายณัฐสิทธิ์  วันโชค
4. เด็กชายศุภโชภ  จันทร์อิ่ม
 
1. นายนิรุช  เสาประโคน
 
530 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  แท่นแก้ว
2. เด็กชายนพลักษณ์  ผลแม่น
3. เด็กหญิงปนิตา  คงกล้า
4. เด็กชายศักดิ์ทวี  คนึงเพียร
 
1. นายไพรัตน์  ทองเถาว์
2. นางสาวสรวีย์  มีพร้อมพล
 
531 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายกฤษณะ  บุญสด
2. เด็กชายกิตติภพ  ผิวทวี
3. เด็กชายพลพล  ปาปะไพ
4. เด็กชายสิทธืชัย  สิงห์จุ้ย
 
1. นายสุริยะ  สร้อยแสง
2. นายศุภรณ์  ประทุมทอง
 
532 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกยางวิทยา 1. นายพสธร  หิรัญเตชธรรม
2. นายรัชชานนท์  แก้วเรือง
3. นายศุภสิทธิ์  เกิดเหมาะ
4. นายโภคิน  เหมาะตัว
 
1. นายนิรุช  เสาประโคน
 
533 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. นายกอบศักดิ์  แสนสำราญ
2. นายธณรัฐ  เพียรชัยภูมิ
3. นายศุภกร  แจหุงเครือ
4. นายเจตนิพัทธ์  รุ่งเรือง
 
1. นายเบญจภัทร  วงค์โคกสูง
2. นายวัชรินทร์  บุญเที่ยง
 
534 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กชายศักดิ์สิธร  เสียงใส
2. เด็กชายสุริโย  นามรักษ์
3. เด็กชายอนุชา  พาสุวรรณ์
 
1. นายศักดา  บุตรน้อย
2. นายพัฒนศักดิ์  พสุนนท์
 
535 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์  กทิศาสตร์
2. เด็กชายนนท์ปวิธ  ศรีแย้ม
3. เด็กชายนรินทร  สีไพร
 
1. นายฉันท์ติ  จุลกองฮ้อ
2. นายสุริยา  ประสงค์เสียง
 
536 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 1. นายพงศกร  กองสุข
2. นายวีรพล  มูลทุลี
3. นายสรวิทย์  พาเมือง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสนอง  พรหนองแสน
2. นายสุวัสดิ์  แสงสุข
 
537 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นายทินกร  ทองบุ
2. นายนฤนาท  บัวไข
3. นายพิริยะชัย  ศิลาอ่อน
 
1. นายพัฒนศักดิ์  พสุนนท์
2. นายศักดา  บุตรน้อย
 
538 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายณัฎภัทร  แก่นอากาศ
2. นายปรเมษฐ์  วงสันต์
3. นายอนุวัชร  มาลัยทอง
 
1. นายสิทธิพล  นามสว่าง
2. นายจารุวัฒน์  ภูนะยา
 
539 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 1. นายธนพล  เที่ยวทอง
2. นายมีชัย  เงางาม
3. นายวิษณุ  จันทร์ดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสนอง  พรหนองแสน
2. นายสุวัสดิ์  แสงสุข
 
540 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภัทรา  ว่าดี
2. เด็กหญิงสุวรรณี  บุญเจือ
3. เด็กชายโยธิน  กล้วยทอง
 
1. นางสาวจันทร์ศรี  เสายอด
2. นายอภิวุฒิ  คำแสนราช
 
541 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกิตติ์รวี  หวังสุข
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  กรงสันเทียะ
3. เด็กหญิงอารยา  ศรีนิล
 
1. นายพัฒนศักดิ์  พสุนนท์
2. นายศักดา  บุตรน้อย
 
542 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิโรรัตน์  วิยาสิงห์
2. เด็กหญิงอานันตยา  วิยาสิงห์
3. นางสาวเบญจรัตน์  มะลิ
 
1. นายศุภชัย  บุติมาลย์
2. นายภานุรุจ  บุญสังข์
 
543 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  แก้วปัญญา
2. นายประมวล  คำผม
3. นางสาวราตรี  พิศิลป์
 
1. นางปราณี  โลห์เซ่
2. นางชัญญานุช   พัฒนเดชกุล
 
544 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 1. นางสาวณิชารีย์  คงสนอง
2. นางสาวปาลิตา  แหวนดี
3. นายอภิสิทธิ์  สะใบ
 
1. นางสาวจันทร์ศรี  เสายอด
2. นายอภิวุฒิ  คำแสนราช
 
545 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  วิชุมา
2. นางสาวชนินาถ  ใจสุระ
3. นางสาวนิภาวรรณ  ดวงสวรรค์
 
1. นายศุภชัย  บุติมาลย์
2. นายภานุรุจ  บุญสังข์
 
546 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงกฤตติยา  ฤกษะเสน
2. เด็กหญิงจิราภา  เพ็ชรน้อย
3. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  นูพิมพ์
4. เด็กหญิงมณีนุช  ศิริรัตน์
5. เด็กหญิงศศิรา  สุดเส้นผม
6. เด็กหญิงอภิศรา  ศรีเพ่ง
 
1. นางนิภา  หลิมศิริวงษ์
2. นางผ่องศรี  พัวพันธุ์
3. นายอดิศักดิ์  บุญเมือง
 
547 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กล้าแข็ง
2. เด็กหญิงชลลดา  คล้ายสอน
3. เด็กหญิงธนาภา  ฉิมงาม
4. เด็กหญิงภัทรศาสตร์  ตลับทอง
5. เด็กหญิงสุภาณี  สุขบรรเทิง
6. เด็กชายอดิศร  ศาลางาม
 
1. นายอุทัย  นิตยวัน
2. นางวันดี  นิตยวัน
3. นางจุฬาลัย  เวชสถล
 
548 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรวจ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ดีนาน
2. เด็กหญิงกานต์ธีรา  ดีนาน
3. เด็กหญิงกานต์สินี  ดีนาน
4. เด็กหญิงชญานิศ  สิทธิดา
5. เด็กหญิงวรินทร  วอทอง
6. เด็กหญิงวิภาดา   โพธิ์ชัยหล้า
 
1. นายณัฏฐ์  วงค์มา
2. นางสาวศิรินภา  สิงหะ
3. นางประภัสสร  ศรรัตน์
 
549 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นายกันติทัต  บุญย้อย
2. นายกิตติธัช  สมฤกธิ์
3. นายธีรชัย  พิมพ์จันทร์
4. นางสาวพรไพลิน  เดือนขาว
5. นายสิรวิชญ์  พลศรี
6. นายอภินันท์  บุญตั้ง
 
1. นางสาวอัมพวรรณ  อุรารื่น
2. นางสาวมาริสา  อินทรามะ
3. นางสาวอุนนดา   ศาลางาม
 
550 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  สันทาลุนัย
2. นายณัฐวุฒิ  สุภาวหา
3. นายนครินทร์  สมสุข
4. นางสาวพัชรินทร์  งามสงวน
5. นางสาวศิริวัฒน์  สุภาวหา
6. นางสาวหทัยกาญจน์  สุขคุ้ม
 
1. นางสาวรัตนาวดี  สมศรี
2. นางสาววิภาดา   จำปาทอง
3. นายสหัฎฐรัฐ  มะลิซ้อน
 
551 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นางสาวกัญญาภรณ์  ผ่องศิลป์
2. นายธีระชัย  ภูหงษ์
3. นางสาวบุษราคัม  บำรุงนาม
4. นางสาวมัลลิกา  โต๊ะสิงห์
5. นายสิทธิชัย  ผิวอ่อน
6. นายสุคนธ์  สุโทสา
 
1. นางเสาวลักษณ์  บุญมาก
2. นางสาวกิติยาวดี  เฉิดรัศมี
3. นางสุภัชญา  กอสาลี
 
552 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 1. เด็กหญิงบังอร  มีกุล
2. เด็กหญิงศิรดา  ยินดีงาม
3. เด็กหญิงเกตุวดี  ศรีเสมอ
 
1. นายสุวิชิต  สมยิ่ง
2. นายสงัด  จันทร์พลี
 
553 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. เด็กหญิงพรพรรณ  สมบุญพันธ์
2. เด็กชายพุฒิชัย  จัตุรัส
3. เด็กชายรัฐภูมิ  ทนทาน
 
1. นายมานพ  คงนุรัตน์
2. นางสุทัศนี  ใจกล้า
 
554 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์  คุชิตา
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  มูลทอง
3. เด็กหญิงมลธีรา  สันทอง
 
1. นายศุภชัย  บุติมาลย์
2. นางสาวรัตนาวดี  สมศรี
 
555 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. นางสาวศุภิสรา  สุขวรรณ
2. นางสาวเกศรินทร์  สมนาค
3. นางสาวโสรยา  ศรีเลิศ
 
1. นางดวงตา  บุติมาลย์
2. นางสาววิภาดา  จำปาทอง
 
556 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองบัววิทยา 1. นางสาวจิรัฐติกาล   การะหา
2. นางสาวลักษิกา   ผุยหัวดง
3. นางสาวสวภาว์   ตราชู
 
1. นางพูนทรัพย์   สิงห์สนั่น
2. นายปฏิพัทธ์   จำปาทอง
 
557 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 1. นางสาวนุจรี  เมียะแก้ว
2. นางสาวศศิกานต์  บุญเกิด
3. นายศักดิ์นรินทร์  เผ่าทอง
 
1. นายสุวิชิต  สมยิ่ง
2. นายสงัด  จันทร์พลี
 
558 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  สิมมา
2. เด็กหญิงศศิภา  แก้วศรี
3. เด็กหญิงอิศราภรณ์  มีพันธ์
 
1. นายสมพงษ์  โสมสุข
2. นายสมศักดิ์  พิศเพ็ง
 
559 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดีวิทยา 1. เด็กชายกิตติภูมิ  สอนกล้า
2. เด็กชายธนภัทร  การงานดี
3. เด็กชายสุธางกูร  แสนอินต๊ะ
 
1. นายอดิศร   บุญล้ำ
2. นายอภิสิทธิ  ตรงศูนย์
 
560 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพรนภา  อินทร์เสวก
2. เด็กหญิงรัฐชฎาภรณ์  ประกายแก้ว
3. เด็กหญิงสุชาดา  สิงแก้ว
 
1. นางกมลทิพย์  ทองหย่อน
2. นางสาวกัญจนาภรณ์  เจริญผล
 
561 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 1. นางสาวจีรนันท์  ใสยิ่ง
2. นายวัชรินทร์  ดวงดี
3. นางสาวอภิชญา  ธรรมนาม
 
1. นายสมชาย  เกตวิจิตต์
2. นางสาวมาลิไพร  นามมะ
 
562 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวกัญนิภา  ทานะสิทธิ์
2. นางสาวเปรมมิกา  แสงสาย
3. นางสาวเพชรลดา  โชติศรีรัตน์
 
1. นายบุญเลี้ยม  โทขันธ์
2. นายทองเด่น  จันทร์เสน
 
563 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. นางสาวศรีสุดา  ตู้คำ
2. นางสาวเกศสุดา  พิมพ์วงษา
3. นางสาวเอวิตรา  กองสุข
 
1. นางนิตยา  บุญมา
2. นางสาวรุ่งทิพย์  บัวศรี
 
564 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงฉัตรติยา  เสียงเพราะ
2. เด็กชายพรรณรังสี  แก้วดี
3. เด็กชายวชิรวิทย์  กันยา
 
1. นางสาวชมทิพา  กะภูทิน
2. นางรัตนพรรณ  สุขสวัสดิ์
 
565 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงพลอยชมภู  โทนุบล
2. เด็กชายภวิษย์พร  นนธิจันทร์
3. เด็กหญิงวรรณิศา   พากล้า
 
1. นางสาววรัญญา   นิยมพันธ์
2. นางสาวช่อทิพย์  พูนศรีธนากูล
 
566 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน 1. นางสาวณัฐธิดา  ผมนะรา
2. นางสาวภูสุดา  บุญเลิศ
3. นางสาวเจนสุดา  แก้วหลวง
 
1. นางสาวกุสุมา  ผะเดิม
2. นางเอมอร  สุภิษะ
 
567 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นายกิตติภูมิ  ศรีสม
2. นางสาวจิรภัทร  จารัตน์
3. นางสาวอัจจิมา  วงศ์ฉลาด
 
1. นางผ่องศรี  พัวพันธุ์
2. นางสาวเสาวรัตน์  ธรรมษา
 
568 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวจุฑามาศ   ดีสนิท
2. นางสาววิมลสิริ   ผุยโพนทัน
3. นางสาวศุภลักษณ์   แสงเนตร
 
1. นางสาววรัญญา  นิยมพันธ์
2. นางสาวกาญจนา  กิ่งมณี
 
569 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นางสาวศิริรัตน์  ขาวงาม
2. นางสาวอัญชณา  พัฒน์ผล
3. นางสาวอัญชลี  มีลาภ
 
1. นางรุ่งลาพร  เรืองจันทร์
 
570 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกาญจนา  ประชุมฉลาด
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  ใจกล้า
3. เด็กหญิงเกษราภรณ์  เสาะสนธิ์
 
1. นางสาวกัญจน์ณัฎฐ์  วงค์มาเกตุ
2. นางจินตนา  แฉล้มไธสง
 
571 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิราพร  กะการดี
2. เด็กหญิงชินมาลี  อยู่ยอด
3. เด็กหญิงปณิตา  หวังสม
 
1. นางสาวรัชนีกร  เพียรดี
2. นางสาวณิชชา  ผลเกิด
 
572 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงภัชรินทร์  ที่รัก
2. เด็กหญิงวิชุดา  แสงจู
3. เด็กหญิงสิริภา  เฉียบแหลม
 
1. นางสาววรัญญา  นิยมพันธ์
2. นางสาวช่อทิพย์  พูนศรีธนากูล
 
573 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวฐนิดา  ก้อนทอง
2. นางสาวณัฐฐินันท์  ปัญญาสูง
3. นางสาวสุทธิดา  พวงมาลา
 
1. นางนิภา  หลิมศิริวงษ์
2. นายอดิศักดิ์  บุญเมือง
 
574 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวฐิตินันท์  เพ็ชรสุวรรณ์
2. นางสาวธันย์ชนก  มณีศรี
3. นางสาวนันทิชา  เกาะแก้ว
 
1. นางสาวกัญจน์ณัฎฐ์  วงค์มาเกตุ
2. นางอำภร  สุทธิมูล
 
575 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวพัณณิตา  สีสด
2. นางสาวอนงค์นาถ  อำนาจ
3. นางสาวอรวรรณ  ศิริ
 
1. นางสาววรัญญา  นิยมพันธ์
2. นางสาวภาวินี  ศรีน้อย
 
576 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสุขวิทยา 1. เด็กหญิงพนิดา  บุญเพิ่ม
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  สอนสิทธิ์
3. เด็กหญิงรินรดา  อักษร
 
1. นางอัญชลี  โพธารินทร์
2. นางสาววโรทัย  ภูอาษา
 
577 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงกัญญพัชร   ทองแม้น
2. เด็กชายสุดารัตน์   สุขคุ้ม
3. เด็กชายหนูเมตตา   นาสุบิน
 
1. นางสุพิน  เสาสูง
2. นางวรรณี  พูนเสงี่ยมศิลป์
 
578 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  กุดขุนทด
2. เด็กหญิงทยพร  วรโพด
3. เด็กหญิงอภิญญา  คำมูล
 
1. นางชนิดาภา  บุญยะรัตน์
2. นางสมถวิล  สระแก้ว
 
579 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาววรรณิศา  กล้ากระโทก
2. นางสาววิจิตรา  โสมหาว
3. นายศรัญญู  ระหาร
 
1. นางยุพาพรรณ  เกษเมือง
2. นางกนกวรรณ  สะอาด
 
580 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญารามวิทยา 1. นางสาวจิดาภา  เจริญยิ่ง
2. นางสาวบุษญา  กมลวงษ์
3. นางสาวฟ้าใส  พะนิรัมย์
 
1. นางละออ  กระแสโสม
2. นาย-  -
 
581 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 1. นางสาวน้ำฝน  ยีรัมย์
2. นางสาววราพร  วงทอง
3. นางสาวสุนิสา  โพแก้ว
 
1. นางจุฬาลัย  เวชสถล
2. นางวันดี  นิตยวัน
 
582 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สมบัติวงษ์
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  ยิ่งดัง
3. เด็กหญิงประนอม  ใจบุญ
 
1. นางสาวอัมพวรรณ  อุรารื่น
2. นางปริญญา  จุลทัศน์
 
583 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  เขียวงาม
2. เด็กชายธนากร  แก้วเฮียง
3. เด็กหญิงวิภาวดี  ศรีสุข
 
1. นางตุลาลักษณ์  วันแสน
2. นายพีรเดช  เลิศงาม
 
584 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงอารียา  ชูศรี
2. เด็กชายอิสรภาพ  เหลาซื่อ
3. เด็กหญิงเปรมกมล  พรมคุณ
 
1. นางกฤติยาพร  ศรีเพ็ง
2. นางบุณิกา  ยาเงิน
 
585 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นางสาวธีมาพร  สุขสกุล
2. นางสาวนงลักษณ์  บุญเพ็ง
3. นางสาวศิรประภา  สุโทษา
 
1. นางเสาวลักษณ์  บุญมาก
2. นางสาวกิติยาวดี  เฉิดรัศมี
 
586 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นายฐนกร  เขียวสระคู
2. นางสาวปรางทิพย์  เครือเนียม
3. นางสาววัฒนรัตน์  ทองอ้ม
 
1. นางสาวดรุณี  เหมาะหมาย
2. นางสาวจารุวรรณ  อินทรทอง
 
587 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 1. นายกฤษนัย  วรรณศิริ
2. นางสาวสุภาพร  ช่อเพชร
3. นายเฉลิมลาภ  โภคา
 
1. นางตุลาลักษณ์  วันแสน
2. นายพีรเดช  เลิศงาม
 
588 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายธนธรณ์  แสงภา
 
1. นางมวลมาศ  แก้วขวัญข้า
 
589 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา    
590 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนภัสสร  นิสัยกล้า
 
1. นางสาวจันทนา  บุราคร
 
591 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กฤษทอน
 
1. นางวีนัสชนันต์  รันทร
 
592 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  สิงคเวหน
 
1. นางสาวฐิติวรดา  กิ่งแก้ว
 
593 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงอภิชญา  ทัศบุตร
 
1. นางมยุรา  ถาพรผาด
 
594 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสนิทวิทยา 1. เด็กชายประสิทธิ์  แผ่นงา
 
1. นายสมบัติ  มงคลสาร
 
595 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 1. เด็กชายอนุพงษ์  นพพิบูลย์
 
1. นางสาววราลักษณ์  วงษ์วรรณ
 
596 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิรศน์  หวังสุข
 
1. นางผุสดี  มีแก้ว
 
597 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 1. เด็กหญิงกชกร  เชื่อฟัง
2. เด็กชายกรวิทย์  บุตรดี
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ใจศิลป์
 
1. นางกัญญาภัค  คำงาม
2. นางสาวนัญธยาภัทร  มะลิงาม
 
598 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบัววิทยา 1. เด็กชายณรงค์  พิมสุวัน
2. เด็กหญิงบุญญลักษณ์  ทองเกลี้ยง
3. เด็กชายอัศนี  ทรงยินดี
 
1. นางรังสิมา  ดวงดี
2. ว่าที่ร้อยตรีดิศานุวัตร  ภูแก้ว
 
599 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเทพ 1. เด็กหญิงธิญาดา  อินถนอม
2. เด็กหญิงวิภาดา  ทองทา
3. เด็กชายสันติ   ศิลป์พันธ์
 
1. นายปรีชา   สีตะแกะ
2. นางสาวอุมารินทร์  อินทะนัย
 
600 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเทพ 1. นายณัฐชนน   ดวงเดือน
2. นางสาวมยุริน   พันธ์สุข
3. นางสาวใบบุญ  ธรรมคุณ
 
1. นายปรีชา   สีตะแกะ
2. นางรุ่งนภา  นันทวิสุทธิ์
 
601 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 1. นางสาวกานติมา  จินพละ
2. นายคมกฤษ  เตียงงา
3. นายเศรษฐชัย  แสงมาส
 
1. นางสาวณิชนันทภรณ์  ธีรพลธนาตย์
2. นางสาวภาวิณี  สมสุข
 
602 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีไผทสมันต์ 1. นายธวัฒชัย   สีดำ
2. นางสาวพิชญา   เพราะดี
3. นายวัชรพงษ์   สวัสดิผล
 
1. นายกุศล    แพงภูงา
2. นางเฉลิมวรรณ    แพงภูงา
 
603 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดีวิทยา 1. เด็กหญิงธัญชนก  ทองหลำ
 
1. นางสาวฤชุกร  ตรุณจันทร์
 
604 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. เด็กชายอภิเชษฐ์  ศิริสุข
 
1. นางสาวจิรนันท์  ศาลางาม
 
605 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 1. เด็กหญิงพิยดา  ยิ่งยงค์
 
1. นางสาวนัญธยาภัทร  มะลิงาม
 
606 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. เด็กชายธวัชชัย  พัฒนแสง
 
1. นางสาวจิรนันท์  ศาลางาม
 
607 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  รับขวัญ
 
1. นางสาวพัชรีพร  วงศ์บุญ
 
608 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสุขวิทยา 1. เด็กหญิงพรชนก  จันทร์นอ
 
1. นางนิติอร  บุญคงเดช
 
609 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 1. เด็กหญิงอาภาศิริ  หลักแหลม
 
1. นายธีรพล  อุ่นศิลป์
 
610 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สืบศรี
 
1. นางสาวอิสราภรณ์  พรหมภูวัลย์
 
611 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 1. เด็กชายถาวร  บุญเยี่ยม
 
1. นางสาวนัญธยาภัทร  มะลิงาม
 
612 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังข่าพัฒนา 1. เด็กชายมงคล  เหมือนชอบ
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  สินโสด
 
613 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กชายณัฐพล  ธรรมนาม
 
1. นายจิราพันธ์  แก่นแก้ว
 
614 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กชายเจษฎา  คุณาคุณ
 
1. นายเกรียงไกร  บุตรพรม
 
615 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. เด็กชายนนทกร  ส่วนเสน่ห์
 
1. นางสาวบุญทวี  โองอินทร์
 
616 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนาสนวิทยา 1. นางสาวอรทัย  บุญทัน
 
1. นายอดิศักดิ์  เทียนทอง
 
617 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนาสนวิทยา 1. เด็กชายกันตภณ  พรหมศรี
 
1. นายสุรชัย  กุลรัตน์
 
618 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 1. เด็กหญิงอภิญญาภัท  คงมั่น
 
1. นางภรณ์ณภัส  จำปาทอง
 
619 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแนงมุดวิทยา 1. เด็กชายกรกช  วงศ์อาจ
 
1. นางสาวสิลิลทราทิพย์  สดมพฤกษ์
 
620 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองบัววิทยา 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศิริพงค์
 
1. นางสายฝน   เจริญรัมย์
 
621 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสุขวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐชราพร  แผ่นทอง
 
1. นายสมคิด  ศรีจำปา
 
622 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 1. นางสาวสุจิตรา  ทองทา
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  ซื่อสัตย์
 
623 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ 1. นางสาวน้ำฝน  ธรรมยุติ
 
1. นายกิตติพัฒน์   อินจนา
 
624 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 1. นางสาวชัชฎา  ผนึกดี
 
1. นางเสาวนีย์  พิศเพ็ง
 
625 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวศศิกานต์  แหวนวงศ์
 
1. นางสาวผ่องพรรณ  อุปถัมภ์
 
626 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเดา 1. นางสาวนันธิดา   แดงสีอ่อน
 
1. นายชาตรี  ธัญสิริกุลกิตติ์
 
627 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. นางสาวบุญเหลือ  สายวัน
 
1. นางสาวจิรนันท์  ศาลางาม
 
628 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. นางสาวสุนิสา  สุขเสริม
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  คุณเถื่อน
 
629 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา 1. นายธนากร  ทราจารวัตร
 
1. นายชาญวิทย์   ฉัตรทอง
 
630 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. นายภราดร  ทองหล่อ
 
1. นางยุพิน  สร้อยจิตร
 
631 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  พูลผล
2. เด็กชายนรสิงห์  อาชญาเมือง
 
1. นางสาวศิริขวัญ  ทองไทย
2. นางรัติยวรรณ  ครองศิลป์
 
632 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  พิมานรัมย์
2. นางสาวนันทกา  เหิมฮึก
 
1. นางรัติยวรรณ  ครองศิลป์
2. นางสาวศิริขวัญ  ทองไทย
 
633 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเทพ 1. เด็กหญิงรัชณีกร  นวสิมัยนาม
2. เด็กชายศุภโชค  เรืองสัตย์
 
1. นางอัมราภรณ์  ห้าวหาญ
2. นางเบ็ญจมาศ  สาดา
 
634 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีไผทสมันต์ 1. เด็กชายนันทวิชญ์  พรมวัฒน์
2. เด็กชายสายรุ้ง  อุกอาจ
 
1. นางสาวพิชญญา  สุขเต็ม
2. นางสาวสวนีย์  ก่อแก้ว
 
635 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาเบาวิทยา 1. เด็กชายธนกร  มีบุตรดี
2. เด็กชายพิสุทธ์  สกุลพรหม
 
1. นางสาวปภัสรา  เวียงใต้
2. นายวัชรพล  เที่ยงปา
 
636 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. เด็กชายสุรศักดิ์  หอมหวล
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทาศรี
 
1. นายธนิต  เยี่ยมรัมย์
2. นางสาวจิรนันท์  ศาลางาม
 
637 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายณธกร  หมิ่งแก้ว
 
1. นายศรัทธา  เชิงหอม
 
638 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแนงมุดวิทยา 1. เด็กหญิงกัญฑิตา  มีทรัพย์
 
1. นายสุธิศักดิ์  สมศรี
 
639 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 1. เด็กหญิงพรนภา  สุโพธิ์
 
1. นายสุวิศิษฏ์  ละอองศรี
 
640 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. นายเกียรติศักดิ์  ดัชถุยาวัตร
 
1. นายมนตรี  จรัญศรี
 
641 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นายจีรวัตร  งามสง่า
 
1. นายอดิศร  วรรณะ
 
642 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 1. เด็กชายอนุรักษ์  มนตรีพิลา
 
1. นายอาทร  วรรณปักสิน
 
643 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 1. เด็กชายณฐกร  ทองขาว
 
1. นายอาทร  อุตรา
 
644 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นายนิพิฐพนธ์  สุมิตร
 
1. นายสุริยาพร  เทพา
 
645 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นายศิริชัย  สิงห์โตทอง
 
1. นายชัชรินทร์ชัย  เกาะน้ำใส
 
646 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 1. นายศุภนัฐ  นึกสม
 
1. นายอาทร  อุตรา
 
647 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองบัววิทยา 1. เด็กชายธนากรณ์  สนิทพจน์
 
1. นายปริญญา  ดวงตา
 
648 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวายวิทยาคาร 1. เด็กชายจักรพันธ์  มีแสวง
 
1. นายธนภพ  สุภาษา
 
649 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 1. นายประวิทย์  มืดทัพไทย
 
1. นายสุวิศิษฏ์  ละอองศรี
 
650 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. นายบดินทร์ธรณ์  สันทาลุนัย
 
1. นางกัลยา  สุระคนธ์
 
651 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแนงมุดวิทยา 1. นายวัฒนะ  พันธ์ศิริ
 
1. นายสุธิศักดิ์  สมศรี
 
652 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสนิทวิทยา 1. เด็กหญิงสิริภา  ไวฉลาด
 
1. นายศราวุธ  ถึงสุข
 
653 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 1. เด็กชายพีรภัทร  เสาทอง
 
1. นายอาทร  วรรณปักสิน
 
654 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นายจิตรกร  หนองน้ำ
 
1. นายสุริยาพร  เทพา
 
655 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. นายศักดิธัช  ผลเจริญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์  มุมทอง
 
656 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 1. เด็กชายกันธวัฒน์  ภูวงศ์
2. เด็กหญิงกันธิชา  ศิรินาถ
3. นางสาวจริยา  เพลงกระโทก
4. เด็กหญิงจิรนันท์  หินโทน
5. เด็กชายชนะชัย  ปราบหนองบัว
6. เด็กหญิงชุตินันท์  สร้อยโชติ
7. เด็กหญิงณิราวัลย์  ศรีวิลัย
8. นายธนภูมิ  ทีภูงา
9. เด็กชายธนาดุล  ชินาพร
10. เด็กชายธรรมรัตน์  กมล
11. เด็กหญิงนิตยา  พรมมา
12. นายนิติพงษ์  หลวงชม
13. เด็กชายบดินทร์  ละอองศรี
14. เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  พิศกระโทก
15. นายประวิทย์  มืดทัพไทย
16. นายปิยะวัฒน์  เกษรพุด
17. เด็กหญิงปุณยาพร  สมบุตร
18. เด็กหญิงพรนภา  สุโพธิ์
19. นางสาวพัชริดา  ปู่จันทร์
20. นายภูธวัฒน์  เค้าหอม
21. เด็กหญิงรุ่งนภา  ปราบหนองบัว
22. เด็กหญิงวัณภา  วงษา
23. เด็กหญิงวิลาวัลย์  จันทราช
24. เด็กหญิงวิษารัตน์  สำราญมล
25. เด็กชายวีรภาพ  หริคำภา
26. เด็กชายศรายุทธ  หริคำภา
27. เด็กชายศุภกิจ  ใบภูทอง
28. เด็กหญิงสายรุ้ง  เติมสุข
29. เด็กชายอนุวัฒน์  พางาม
30. เด็กหญิงอริสรา  จันทิพย์
 
1. นายสุวิศิษฏ์  ละอองศรี
2. นางธัญนันท์  ละอองศรี
3. นางพัชรนันท์  แพงยา
4. นางวิภาภรณ์  วิเศษวงษา
5. นางโฉมยง  พรมโส
6. นายสมรรถชัย  ตรีทศ
7. นายพรพนม  สานุสันต์
 
657 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 1. เด็กชายกัปตัน   พวงเพชร
2. นางสาวกาญจนา   ดวงศรี
3. นายจตุพงษ์  วุฒิยาสาร
4. นางสาวจิราพัชร  รูปโฉม
5. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   ดอกคำ
6. นายชัยยะวัตร์  ใสยิ่ง
7. เด็กชายชิษณุชา  วุฒิยา
8. นายณฐภัทร  เหง่าพันธ์
9. เด็กหญิงดรุณี  คล่องใจ
10. เด็กหญิงดวงกมล  อินทะนัย
11. เด็กหญิงดารารัตน์  สีจำปา
12. นายนนทณัฐ  จันทร์ดี
13. นายปฏิพล  สุคติศิริอุดม
14. เด็กชายปรเมษฐ์   พนารินทร์
15. เด็กหญิงปวีณา  อุตราศรี
16. เด็กหญิงพรนิพา  จงกฎ
17. เด็กหญิงมลฤดี  พากเพียร
18. เด็กหญิงมาริษา  สุรินทร์งาม
19. เด็กหญิงรุ่งนภา  ชัยแสง
20. นายศรีสมบัติ  สาระ
21. นายศิรา  เสาไธสง
22. เด็กหญิงสายธารา   หนูไพโรจน์
23. นายสุรพล  สีดาน้อย
24. นายอดิศักดิ์   แก้วมาก
25. นางสาวอภิรัญญา   สินสุพรรณ
26. นางสาวอมรรัตน์   เอี่ยมสำอางค์
27. เด็กหญิงอรจิรา  โสปันหริ
28. เด็กหญิงอรปรียา  หงษ์อ่อน
29. เด็กหญิงอรอนงค์   รัตนะวัน
30. เด็กหญิงเพชรรินทร์  ดอนชุม
 
1. นางสาวจินตหรา  เกรินรัมย์
2. นางสาวสุภักษร  มารมย์
3. นายเชิดชัย  เจริญยิ่ง
4. นายธนะรัตน์  ทองสุก
5. นายสุรินทร์  จันทร์ศรี
6. นางสาวพัชรกร  ยิ่งยงยุทธ
7. นายพีระ   จันเหลือง