ประชาสัมพันธ์การส่งเอกสารล่วงหน้า
จากมติที่ประชุม คณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้ทุกศูนย์ให้ทุกรายการที่ต้องนำส่งเอกสาร เช่น เล่มโครงงาน แผ่นซีดี หรือ อื่นๆ เพื่อให้คณะกรรมตรวจสอบล่วงหน้า ให้จัดส่งไปยังศูนย์การเรียนรู้ที่จัดแข่งขัน ภายในวันที่ 7 ก.ย. 2562 
 • ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
 1. ภาพยนต์สั้น ม.ต้น ม.ปลาย ให้ส่งรูปเล่ม จำนวน 5 เล่ม กับ  แผ่นหนังสั้น จำนวน 5 แผ่นภายในวันที่ 7 ก.ย.2562 ณ  รร.ประสาทวิทยาคาร นายวัชรากร ใยแก้ว เลขาศูนย์สังคมศึกษาฯ  โทร 0653342674

 • ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 1. โครงงานคณิตศาสตร์ ให้ส่งเล่มรายงานฯ จำนวน 5 เล่ม  ภายในวันที่ 7 กันยายน 2562 ณ ห้องศูนย์คณิตศาสตร์ รร.สุรวิทยาคาร

 •  ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 1. โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง และ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ส่งเอกสารจำนวน 7 เล่ม ภายในวันที่ 7 กันยายน 62 ส่งที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนสิรินธร
 2. การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science show) และผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ส่งวันรายงานตัว จำนวน 7 เล่ม

 •  ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี
 1.  การประกวดโครงงานอาชีพ ให้ส่งรายงานโครงงาน จำนวน 5 ชุด พร้อมบันทึกลงแผ่น CD จำนวน 1 แผ่น ภายในวันที่ 7 กันยายน 2562  ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนสังขะ
 2.  การประกวดแปรรูปอาหารให้ส่งเอกสาร จำนวน 5 ชุด พร้อมบันทึกลงแผ่น CD จำนวน 1 แผ่น ภายในวันที่ 7 กันยายน 2562  ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนสังขะ
 3. โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ จำนวน 5 ชุด พร้อมบันทึกลงแผ่น CD จำนวน 1 แผ่น ภายในวันที่ 7 กันยายน 2562  ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนสังขะ
วันอังคาร ที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 12:15 น.