การติดต่อประสานงานการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
การติดต่อประสานงานการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่

นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ ( 081-6693348 )
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.33
 


การติดต่อประสานงานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาสุรินทร์

นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ ( 088-5909635)
ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
 


การติดต่อประสานงานผู้ดูแลเว็บไซต์แข่งขันระดับเขตพื้นที่

วันอังคาร ที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 12:05 น.