สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 33 (สุรินทร์)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สิรินธร 133 13 5 2 151
2 สุรวิทยาคาร 114 15 4 1 133
3 ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 103 21 10 5 134
4 รัตนบุรี 100 21 7 4 128
5 ประสาทวิทยาคาร 95 23 11 2 129
6 ศีขรภูมิพิสัย 76 24 8 9 108
7 จอมพระประชาสรรค์ 72 23 11 7 106
8 ชุมพลวิทยาสรรค์ 63 21 7 8 91
9 สำโรงทาบวิทยาคม 61 20 14 12 95
10 สนมวิทยาคาร 61 15 11 8 87
11 บัวเชดวิทยา 59 31 11 6 101
12 สังขะ 59 24 6 5 89
13 สุรพินท์พิทยา 54 31 13 9 98
14 วีรวัฒน์โยธิน 49 20 14 11 83
15 กระเทียมวิทยา 48 26 8 12 82
16 สวายวิทยาคาร 45 26 5 9 76
17 ขนาดมอญพิทยาคม 43 20 11 12 74
18 ช้างบุญวิทยา 40 11 6 6 57
19 รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 38 18 10 6 66
20 นารายณ์คำผงวิทยา 36 16 16 8 68
21 เมืองบัววิทยา 35 17 11 8 63
22 กาบเชิงวิทยา 34 17 13 6 64
23 ห้วยจริงวิทยา 34 12 8 7 54
24 ศรีณรงค์พิทยาลัย 34 9 12 12 55
25 พนมดงรักวิทยา 31 23 9 12 63
26 ลานทรายพิทยาคม 30 18 16 15 64
27 หนองแวงวิทยาคม 30 17 12 18 59
28 สินรินทร์วิทยา 29 25 12 11 66
29 เบิดพิทยาสรรค์ 27 15 12 7 54
30 แตลศิริวิทยา 26 18 8 12 52
31 ทุ่งมนวิทยาคาร 25 15 5 3 45
32 ตานีวิทยา 25 14 8 14 47
33 พนาสนวิทยา 25 13 12 14 50
34 แนงมุดวิทยา 24 14 11 11 49
35 ยางวิทยาคาร 22 9 8 7 39
36 บุแกรงวิทยาคม 21 11 10 12 42
37 ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 21 7 8 6 36
38 หนองสนิทวิทยา 20 13 9 10 42
39 ไทรแก้ววิทยา 20 12 12 10 44
40 โคกตะเคียนวิทยา 19 17 9 10 45
41 พระแก้ววิทยา 19 14 9 9 42
42 สุรินทร์พิทยาคม 19 12 12 8 43
43 ศรีปทุมพิทยาคม 19 11 9 12 39
44 พญารามวิทยา 19 10 11 8 40
45 วังข่าพัฒนา 19 5 6 2 30
46 เมืองลีงวิทยา 18 13 10 8 41
47 เมืองแกพิทยาสรรค์ 18 13 5 8 36
48 มัธยมศรีสำเภาลูน 18 12 10 7 40
49 ธาตุศรีนคร 18 9 10 8 37
50 นาดีวิทยา 18 7 14 10 39
51 โชคเพชรพิทยา 17 13 11 4 41
52 สุรินทร์ภักดี 17 6 6 8 29
53 ปราสาทเบงวิทยา 16 22 5 3 43
54 โนนเทพ 16 15 7 7 38
55 บ้านรุน 16 14 6 4 36
56 ประดู่แก้วประชาสรรค์ 16 11 8 7 35
57 ศรีสุขวิทยา 16 8 5 4 29
58 เทพอุดมวิทยา 15 13 12 14 40
59 เชื้อเพลิงวิทยา 15 9 11 8 35
60 บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 15 9 8 4 32
61 หนองขุนศรีวิทยา 14 14 5 7 33
62 โคกยางวิทยา 14 10 13 3 37
63 สุวรรณวิจิตรวิทยา 14 9 18 13 41
64 มัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ในพระอุปถัมภ์ 13 7 10 9 30
65 ลำพลับพลาวิทยาคาร 13 6 5 4 24
66 แกศึกษาพัฒนา 12 18 6 7 36
67 จารย์วิทยาคาร 12 16 13 13 41
68 หนองอียอวิทยา 12 8 6 5 26
69 กุดไผทประชาสรรค์ 12 7 9 7 28
70 ทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 12 6 9 10 27
71 ตาเบาวิทยา 12 5 5 7 22
72 มัธยมจารพัตวิทยา 11 11 10 5 32
73 ดอนแรดวิทยา 11 9 3 7 23
74 ศรีไผทสมันต์ 11 7 6 4 24
75 นาบัววิทยา 11 7 5 6 23
76 ทุ่งกุลาพิทยาคม 10 6 5 5 21
77 ขวาวใหญ่วิทยา 10 4 4 5 18
78 โนนแท่นพิทยาคม 10 2 6 7 18
79 ศรีรามประชาสรรค์ 9 10 14 5 33
80 ตั้งใจวิทยาคม 9 6 1 7 16
81 แร่วิทยา 9 3 0 0 12
82 ท่าสว่างวิทยา 8 19 10 13 37
83 บ้านสะเดา 8 9 3 3 20
84 เทนมีย์มิตรประชา 6 7 6 10 19
85 บ้านตรวจ 6 5 8 7 19
86 เทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" 6 4 2 4 12
87 บึงนครประชาสรรค์ 5 8 7 2 20
88 พรมเทพพิทยาคม 5 8 5 13 18
89 แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 5 4 8 4 17
90 สุรินทร์ราชมงคล 4 7 7 8 18
91 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 4 5 3 2 12
92 มหิธรวิทยา 2 6 2 3 10
93 บวรธรรมประยุทธวิทยา 2 1 1 0 4
94 ปริยัติโกศลวิทยา 1 0 0 0 1
รวม 2,528 1,195 783 695 5,201