เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสำเริง บุญโต ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต33 คณะกรรมการที่ปรึกษางานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
2 นางปติมา กาญจนากาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต33 คณะกรรมการที่ปรึกษางานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
3 นายสนอง สินโพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล คณะกรรมการที่ปรึกษางานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
4 นางลัดดาวัลย์ เพ่งเล็งดี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการที่ปรึกษางานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
5 นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ ผู้อำนวยการส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษางานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
6 นางสาวชูจิตร ชูทรงเดช ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการที่ปรึกษางานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
7 นายวัชรา สามาลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษางานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
8 นางนวลจันทร์ จันทร์เพ็ชร์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการที่ปรึกษางานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
9 นายเสนอ ประพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการที่ปรึกษางานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
10 นายอนุชา หลิมศิริวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษางานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
11 นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการที่ปรึกษางานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
12 นายยรรยง วงศ์คำจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการที่ปรึกษางานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
13 ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ จันทเขต ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษางานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
14 นายบุญศักดิ์ บุญจูง ผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
15 นางสาวจงบุญ จากภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสุขวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
16 นายจีรพรรณ เพียรมี ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยจริงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
17 นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการโรงเรียนแตลศิริวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
18 นายสรรค์นิธิ เผ่าพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
19 นายศักดิ์ดา ศรีผาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจารย์วิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
20 นายนิวัติ ภัคภูริวัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
21 นายวิชิตชัย แข่งขัน ผู้อำนวยการโรงเรียนวังข่าพัฒนา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
22 นายศุภชัย ภาสกานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
23 นายประเสริฐ สันทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนยางวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
24 ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์ ยงยิ่งหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
25 นายเสงี่ยม วงศ์พล ผู้อำนวยการโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
26 นางสาวพนมพร แก้วใส รองผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
27 นางนงเยาว์ ผาสุก รองผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
28 ว่าที่ร้อยโทชยพล บุตรศาสตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
29 นางพชรพรรณ ด่านวิไล ศึกษานิเทศก์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต33 คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
30 นางรฐา แหวนวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
31 นายสุริยา คำดี หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
32 นางจิรภา รัตนาวิวัฒน์ ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
33 นางสาวจงบุญ จากภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสุขวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
34 นางวัฒนา สมชอบ ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
35 นางสาวสิรภัทร สังข์ขาว ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
36 นางศิริวรรณ วรรณดี ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
37 นางกชพร นาคประดา ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
38 นางสาวพนมพร แก้วใส ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
39 นายศักดิ์ดา ศรีผาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจารย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
40 นางสาวงามจิตร สมงาม ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
41 นางสาวมะลิ สำคัญยิ่ง ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
42 นายสมัชชา แก้วกันหา ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
43 นางสาวอนงค์ แซ่โง้ว ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
44 นายวิชิตชัย แข่งขัน ผู้อำนวยการโรงเรียนวังข่าพัฒนา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเสียงงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
45 นายภัทรพล หมวกเหล็ก รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเสียงงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
46 ว่าที่ร้อยโทชยพล บุตรศาสตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเสียงงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
47 นายอำพล รติธรรมกุล ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเสียงงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
48 นายมนตรี ท้าวไชยชนะ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเสียงงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
49 นายสุรชัย กิ่งก้านจันทร์ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเสียงงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
50 นายประเสริฐ นามพูน ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเสียงงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
51 นางยอแสง จันทร์เสน ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเสียงงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
52 นางชุติกาญจน์ ชาติพันจันทร์ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเสียงงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
53 นางสาวกรรณิการ์ ว่าเร็วดี ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเสียงงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
54 นางสาวอรทัย คำไทย ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเสียงงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
55 นางสาวงามจิตร สมงาม ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเสียงงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
56 นางจิรภา รัตนาวิวัฒน์ ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเสียงงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
57 นางกชพร นาคประดา ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเสียงงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
58 นางศิริวรรณ วรรณดี ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเสียงงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
59 นางอรสา บุญยาพงษ์ ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเสียงงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
60 นางสาวอนงค์ แซ่โง้ว ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเสียงงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
61 นางสาวมะลิ สำคัญยิ่ง ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเสียงงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
62 นางสาวสุทธิรัตน์ คงไทย ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเสียงงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
63 นายธราดล บุญยาพงษ์ ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเสียงงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
64 นางสาวพนมพร แก้วใส รองผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่มงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
65 นางวัฒนา สมชอบ ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่มงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
66 นางศิริวรรณ วรรณดี ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่มงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
67 นางอรสา บุญยาพงษ์ ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่มงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
68 นางสาวทิพากร นามเดช ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่มงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
69 นางสาวอนงค์ แซ่โง้ว ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่มงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
70 นางอสิพร ไชยเทพ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่มงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
71 นางภัทรพร พึ่งชาติ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่มงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
72 นางกชพร นาคประดา ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่มงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
73 นางสาวมะลิ สำคัญยิ่ง ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่มงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
74 นางสาวงามจิตร สมงาม ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่มงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
75 นางรฐา แหวนวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายสุรปและประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
76 นางสาวงามจิตร สมงาม ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายสุรปและประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
77 นางกชพร นาคประดา ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายสุรปและประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
78 นางสาวมะลิ สำคัญยิ่ง ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายสุรปและประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
79 นางจิรภา รัตนาวิวัฒน์ ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายสุรปและประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
80 นางอรสา บุญยาพงษ์ ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายสุรปและประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
81 นางสาวอนงค์ แซ่โง้ว ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายสุรปและประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
82 นายบุญศักดิ์ บุญจูง ผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
83 นางสาวพนมพร แก้วใส รองผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
84 นางนงเยาว์ ผาสุก รองผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
85 ว่าที่ร้อยโทชยพล บุตรศาสตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
86 นางพชรพรรณ ด่านวิไล ศึกษานิเทศก์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต33 คณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
87 นางสาวงามจิตร สมงาม ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
88 นางกชพร นาคประดา ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
89 นางอรสา บุญยาพงษ์ ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
90 นางรฐา แหวนวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
91 นางจิรภา รัตนาวิวัฒน์ ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
92 นายธราดล บุญยาพงษ์ ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
93 นายอนุชา หลิมศิริวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
94 นางสาวทองใบ ตลับทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสวายวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
95 นายพิทักษ์ สุปิงคลัด ผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
96 นายสวัสดิ์ โพธิ์สีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
97 นายเมธี ชัยมาโย ผู้อำนวยการโรงเรียนนาบัววิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
98 นายเสมา ขวัญทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิธรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
99 นางสาวจุไรรัตน์ ไชยหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีไผทสมันต์ คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
100 นายเฉลิมชัย แสนสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
101 นายจิตกร ผมงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
102 นายวิทูรย์ พิมพ์ศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
103 นายอาทร เสาสูง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
104 นางณัฐชานันท์ พระทองสุขสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
105 นายไพสิทธิ์ คงทน ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
106 นายธีรภาพ วลามิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
107 นายยอดชาย เพียรดี ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
108 นายชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
109 นางลักขณา คุณมาศ ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
110 นายชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร(Admin) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
111 นายไกรลาส พรจินดาสกุล ครูโรงเรียนสวายวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร(Admin) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
112 นางสาวปิยนุช ดุมนิล พนักงานราชการโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร(Admin) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
113 นายธีวรา อภิวัชรารัตน์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร(Admin) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
114 นายอาทร เสาสูง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
115 นายประเสริฐสิทธิ์ สมใจหวัง ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
116 นายสุนทร คงทน ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
117 นางธัญวรัตม์ ประยงค์หอม ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
118 นายขวัญชัย แก้วเขียว ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
119 นายสุเมธ มังจันทึก ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
120 นางสาววิภาทรงศิริ ยงคง ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
121 นางวรรธนีย์ ทองนรินทร์ ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
122 นางจริน พรมสี ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
123 นางศุภวรรณ โสวภาค ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
124 นายอนุชาติ นาเมืองรักษ์ ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
125 นางวิไลจิตร ทางดี ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
126 นายนฤพนธ์ สายเสมา ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
127 นายกฤษฎากร แก่นดี ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
128 นางสาวจิราภรณ์ ดุมนิล ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
129 นายธีรเมธ งามทวี เจ้าหน้าที่โครงการห้องเรียนพิเศษโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
130 นายไพสิทธิ์ คงทน ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
131 นายบุญร่วม กลิ่นหอม ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
132 นายธีวรา อภิวัชรารัตน์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
133 นางครองศรี นามพูน ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
134 นายเกริกวิทย์ จันทเขต ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
135 นางกวีวรรณ์ อรัญเวศ ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
136 นายสังเวียน ประคองชื่อ ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
137 นายอนุชาติ นาเมืองรักษ์ ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
138 นางครองศรี นามพูน ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
139 นางพัสณีย์ บุญยง ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
140 นางอัญรินทร์ นามสวัสดิ์ ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
141 นางกัลยรัตน์ สุบินยัง ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
142 นางสาวจิราภรณ์ ดุมนิล ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
143 นางปัญจาภรณ์ กันตยาสกุล ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
144 นางวรรธนีย์ ทองนรินทร์ ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
145 นางรติมา ธงงาม จิตรแม้น ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
146 นางสาวเอมอร ดาศรี ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
147 นางวิไลจิตร ทางดี ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
148 นางไตรสรณ์ สาลี ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
149 นายนฤพนธ์ สายเสมา ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
150 นายขวัญชัย แก้วเขียว ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
151 นางจริน พรมสี ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
152 นางสาวหนึ่งฤทัย ชูแก้ว ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
153 นางธัญวรัตน์ ประยงค์หอม ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
154 นางสาววิภาทรงศิริ ยงคง ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
155 นางสาวดั่งฤทัย สมเพ็ชร ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
156 นายสุเมธ มังจันทึก ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
157 นายอนุชา หลิมศิริวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
158 นางณัฐชานันท์ พระทองสุขสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
159 นายสวัสดิ์ โพธิ์สีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
160 จสต.พงศนรินทร์ ชื่นใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
161 นางสาวจุไรรัตน์ ไชยหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีไผทสมันต์ คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
162 นายวิทูรย์ พิมพ์ศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
163 นางสาวทองใบ ตลับทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสวายวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
164 นายอาทร เสาสูง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
165 นายเฉลิมชัย แสนสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
166 นายเสมา ขวัญทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิธรวิทยา คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
167 นายประหยัด เขียวหวาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวายวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
168 นายเมธี ชัยมาโย ผู้อำนวยการโรงเรียนนาบัววิทยา คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
169 นายจิตกร ผมงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
170 นายธีรภาพ วลามิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสรุปประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
171 นางสาววิภาทรงศิริ ยงคง ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสรุปประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
172 นายไกรลาส พรจินดาสกุล ครูโรงเรียนสวายวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสรุปประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
173 นายชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสรุปประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
174 นางลักขณา คุณมาศ ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
175 นางพัสณีย์ บุญยง ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
176 นางสาวจิราภรณ์ ดุมนิล ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
177 นางดั่งฤทัย สมเพ็ชร ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
178 นางสาวเอมอร ดาศรี ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
179 นางครองศรี นามพูน ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
180 นางธัญวรัตม์ ประยงค์หอม ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
181 นางวิไลจิตร ทางดี ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
182 นางสาวจิราภรณ์ ดุมนิล ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
183 นางกัลยรัตน์ สุบินยัง ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
184 นางไตรสรณ์ สาลี ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
185 นางสาวเอมอร ดาศรี ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
186 นางสาวปิยนุช ดุมนิล พนักงานราชการโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
187 นางสาววิภาทรงศิริ ยงคง ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
188 นางสาวหนึ่งฤทัย ชูแก้ว ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
189 นายสำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
190 นางปติมา กาญจนากาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
191 นายสนอง สินโพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
192 นางลัดดาวัลย์ เพ็งเล่งดี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
193 นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
194 นางสาวชูจิตร ชูทรงเดช ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
195 นายวัชรา สามาลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
196 นางนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
197 นายเสนอ ประพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
198 นายอนุชา หลิมศิริวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
199 นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
200 นายยรรยง วงศ์คำจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
201 ว่าที่ ร.ต.อภินันท์ จันทเขต ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
202 นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
203 นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
204 นายศรีสุนทร ส่งเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
205 นายศุภชัย ชาวนา ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรินทร์ภักดี คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
206 นายไพบูรณ์ เมินขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนพญารามวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
207 นายสนอง มุตตะโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสว่างวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
208 นายชนะศึก จินดาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนตั้งใจวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
209 นายทศพล สระแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนนาดีวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
210 นายคมกฤษ ยินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนโชคเพชรพิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
211 นายตฤณ สุขนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
212 นายรุ่งราวี จำปาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
213 นายประเสริฐ พิศสมัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
214 นายภัทรพล หมวกเหล็ก รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
215 นางมะลิ บุญสุยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
216 นางแพงศรี ศรีมงคล ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ โรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
217 นายรวิชญุฒม์ ทองแม้น ศึกษานิเทศวิทยาศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
218 นายอำพล รติธรรมกุล ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
219 นางอรวรรณ รัมพณีนิล ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
220 นางสำเรียง ศรีเพชร ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
221 นางสาวสิวพร ไพลกังวาล ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
222 นางอัชญา แก่นดี ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
223 นางบงกช บุญโต ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
224 นายภัทรพล หมวกเหล็ก รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
225 นายอำพล รติธรรมกุล ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
226 นายพอย สุดจำนง ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
227 นางสาวนิดต้า เจริญศิริ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
228 นายชรินธร ศรีลานุช ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
229 นายพงศกร ผจญกล้า พนักงานโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
230 นายสุชิต ยอดเพ็ชร พนักงานโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
231 นายสุริยะ ลมพรมราช พนักงานโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
232 นายมนตรี ท้าวไทยชนะ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
233 นายธำรงศักดิ์ บุญจรัส ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
234 นางกาญจนาพร สุจินพรัหม ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
235 นางสาววาสนา สาลี ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
236 นางสาวเกศนี นับถือดี ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
237 นางสาววรากุล ผลากุล ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
238 นางสาวกรนันท์ วสุวัชร์ ครูพิเศษโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
239 นางสาวภัทรินทร์ แก้วคำ ครูพิเศษโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
240 นางสาวสุวิมล วรรณสิงห์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
241 นางสาวชุติมาภรณ์ อินตา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
242 นางสรัณทิพย์ หมวกเหล็ก ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
243 นางสาวอรอนงค์ อินทร์ตา ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
244 นางสาวสิวพร ไพลกังวาล ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการประสานการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
245 นางสรัณทิพย์ หมวกเหล็ก ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการประสานการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
246 นางสริญญา อินทรนุช ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการประสานการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
247 นางสาวพรระวี บุญสุยา ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการประสานการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
248 นายสมชาย วงศา ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการประสานการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
249 นางอัชญา แก่นดี ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
250 นางอรวรรณ รัมพณีนิล ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
251 นางสาวสิวพร ไพลกังวาล ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
252 นางทิวาพร หลอมประโคน ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
253 นางสาวเสาวลักษณ์ เนื้อทอง ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
254 นางธัชทรัพย์ เสียงจินดารัตน์ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
255 นางอัชญา แก่นดี ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
256 นางปณัฐดา จุกหอม เจ้าหน้าที่สำนักงาน โรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
257 นางสาวพรระวี บุญสุยา ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
258 นายสมชาย วงศา ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
259 นายสำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษางานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
260 นางปติมา กาญจนากาศ รองผู้อำนวยการเสำนักงานขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษางานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
261 ว่าที่ร้อยตรีอภินันทน์ จันทเขต ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
262 นายวิทยา เพ่งเล็งดี ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
263 นายธรรมนูญ มีเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมดงรักวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
264 นายเสกสันต์ สัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาบเชิงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
265 นายสาโรจน์ พฤษภา ผู้อำนวยการโรงเรียนแนงมุดวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
266 นายนิเวศ ทิวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนตานีวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
267 นายอนันตชัย ชวฤทธิ์เดชา ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกยางวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
268 นายประจักษ์ เงางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเบาวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
269 นายพศิน บัวหุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
270 นายธานินทร์ ชินวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
271 นางพิจิตรา คำมันตรี ผู้อำนววยการโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
272 นายบุญเกิด กองสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรแก้ววิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
273 นายจารุทัศน์ รู้รักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
274 นายสมบูรณ์ สิสารัมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาบเชิงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
275 นางจันทรา สารกิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมดงรัก คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
276 นางสุนันทา ศิลาอ่อน รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทรแก้ววิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
277 นายสุรัตน์ โสมกุล ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
278 นายมลทิรา เอมกลาง ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
279 นายธนัญฐ์ ศรันยูญาติวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
280 นายวัชรากร ใยแก้ว ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
281 นายชวลิต คุชิตา ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
282 นางสาวธิดาลักษณ์ ทวี ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
283 นางสาคร วัฒนกุล ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
284 นางสาวกัญญา วงษ์เกิด ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
285 นายกิตติศักดิ์ สิทธิสมบูรณ์ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
286 นางสาวธิดาลักษณ์ ทวี ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
287 นางทิพวรรณ ยืนยง ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
288 นายวัชรากร ใยแก้ว ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
289 นายสุรศักดิ์ เพ่งพิศ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
290 นางสาวทฤฒมน เอี่ยมน้อย ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
291 นางสาวนภัสสร ธนาบูรณ์ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
292 นางสาวน้ำฝน แก้วแฉล้ม ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
293 นายธนัญฐ์ ศรันยูญาติวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
294 นางรุ่งทิพย์ สายแสงจันทร์ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
295 นางสุจิตรา เจิมสม ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
296 นางสาวยุพเรศ พระวัย ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
297 ว่าที่ร้อยตรีนที ทรงประโคน ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
298 นายชวลิต คุชิตา ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
299 นางสาวพัชราภรณ์ สาสุข ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
300 ว่าที่ร้อยตรีอภินันทน์ จันทเขต ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
301 นายจารุทัศน์ รู้รักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
302 นายสุรัตน์ โสมกุล ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
303 นางมลทิรา เอมกลาง ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
304 นางสาวนัทฐมน คงทน นักเรียนโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
305 นางสาววรีรัตน์ นาคแสง นักเรียนโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
306 นางสาวณัฐชา เครือยศ นักเรียนโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
307 นางสาวอารยา แข็งยิ่งยงค์ นักเรียนโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
308 นางสาวสร้อยฟ้า อนุเคราะห์ นักเรียนโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
309 นางสาวนพรรช พันธ์ใหญ่ นักเรียนโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
310 นางสาวกมลพรรณ พวงสุข นักเรียนโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
311 นางสาวสิริวิมล ช่วงชัยชนะ นักเรียนโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
312 นายชวลิต คุชิตา ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
313 นางสาวจันทิมา จินดาศรี ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
314 นางวารุณี แก้วสังข์ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
315 นายสุรัตน์ โสมกุล ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
316 นายแมนพล สุวรรณเสวก ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
317 นางมาลี สุระวิทย์ ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
318 นางชริตา ภาวะสิทธิ์ ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
319 นางอุมาพร สารพัฒน์ ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
320 นางวริญญา ดมกลาง ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
321 นายกิตติศักดิ์ สิทธิสมบูรณ์ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
322 นายสุรศักดิ์ เพ่งพิศ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
323 ว่าที่ร้อยตรีนที ทรงประโคน ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
324 นางสาคร วัฒนกุล ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
325 นางสาวกัญญา วงษ์เกิด ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
326 นางสุจิตรา เจิมสม ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
327 นางรุ่งทิพย์ สายแสงจันทร์ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
328 นางสาวทฤฒมน เอี่ยมน้อย ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
329 นางสาวนภัสสร ธนาบูรณ์ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
330 นางสาวน้ำฝน แก้วแฉล้ม ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
331 นางสาวทิพวิมล อย่าเสียสัตย์ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
332 นางสาวนิศากร กลดี ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
333 นางสาวมัสสิตา สุรสอน ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
334 นางสาวจันทิมา เรืองสุขสุด ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
335 นางสาวญาณี คงบุญ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
336 นายบุญร่วม กลิ่นหอม ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
337 นายธีรพงศ์ แสนจันดี นักเรียนโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
338 นายสุทิศ สวนงาม นักเรียนโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
339 นายจีรวัฒน์ จรจรัญ นักเรียนโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
340 นายศุภกิจ ไวแสน นักเรียนโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
341 นายอมร โพธิ์สุวรรณ นักเรียนโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
342 นายอัษฎาวุธ แข็งกล้า นักเรียนโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
343 นางสาวพิมพ์ผกา นพเก้า นักเรียนโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
344 นายณัฐดนัย สหัสชาติ นักเรียนโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
345 นายกฤตภาส อ่อนศรี นักเรียนโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
346 นายศุภกานต์ ประชุมฉลาด นักเรียนโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
347 นายธีรศักดิ์ ใจองอาจ นักเรียนโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
348 นายจารุทัศน์ รู้รักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
349 นางนารีรัตน์ สุขจำนง ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
350 นางจินตนา แฉล้มไธสง ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
351 นางทิพวรรณ ยืนยง ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
352 นางสาวทฤฒมน เอี่ยมน้อย ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
353 ว่าที่ร้อยตรีอภินันทน์ จันทเขต ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
354 นายวิทยา เพ่งเล็งดี ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
355 นายธรรมนูญ มีเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมดงรักวิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
356 นายเสกสันต์ สัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาบเชิงวิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
357 นายนิเวศ ทิวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนตานีวิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
358 นายอนันตชัย ชวฤทธิ์เดชา ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกยางวิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
359 นายประจักษ์ เงางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเบาวิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
360 นายพศิน บัวหุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
361 นายธานินทร์ ชินวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
362 นางพิจิตรา คำมันตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
363 นายบุญเกิด กองสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรแก้ววิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
364 นายธนัญฐ์ ศรันยูญาติวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
365 นางทิพวรรณ ยืนยง ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
366 นางสาวน้ำฝน แก้วแฉล้ม ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
367 นางสาวทิพวิมล อย่าเสียสัตย์ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
368 นางสาวนิศากร กลดี ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
369 นางสาวมัสสิตา สุรสอน ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
370 นางสาวจันทิมา เรืองสุขสุด ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
371 นางสาวญาณี คงบุญ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
372 นางสาวนภัสสร ธนาบูรณ์ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
373 นางสาวอัญธิกา เหิมฮึก ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
374 นางสาวเกษกมล เกตแก้วศรี นักเรียนโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
375 นางสาวซอทิพย์ ศรีราม นักเรียนโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
376 นายธนัญฐ์ ศรันยูญาติวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
377 นางวารุณี แก้วสังข์ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
378 นางสาวทฤฒมน เอี่ยมน้อย ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
379 นางสาวพัชราภรณ์ สาสุข ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
380 นายชวลิต คุชิตา ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
381 นายสำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
382 นางปติมา กาญจนากาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
383 นายสนอง สินโพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
384 นางลัดดาวัลย์ เพ่งเล็งดี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
385 นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
386 นางสาวชูจิตร ชูทรงเดช ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
387 นายวัชรา สามาลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
388 นางนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร์ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
389 นายเสนอ ประพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
390 นายอนุชา หลิมศิริวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
391 นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริธร คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
392 นายยรรยง วงค์คำจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
393 ว่าที่ ร.ต อภินันท์ จันทเขต ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
394 นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
395 นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
396 นายสมศักดิ์ บุญโต ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรพินท์พิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
397 นายวสันต์ ปัญญาธานี ผู้อำนวยการโรงเรียนสินรินทร์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
398 นายแชม มุ่งดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบุแกรงวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
399 นายวายุคล จุลทัศน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพนาสนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
400 นางสุมณี บูรณ์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
401 นายมนัด เทศทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนแร่วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
402 นายพงษ์ศักดิ์ พรมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองลีงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
403 นางรัตนา มุตะโสภา รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสนิทวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
404 นายประเสริฐ พิสมัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิริธร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
405 นายภัทรพล หมวกเหล็ก รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิริธร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
406 นายสดใส กาพย์กลอน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
407 นางนพรัตน์ วิวาสุขุ รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
408 นายชูชาติ ชูแก้ว รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
409 นายสุชาติ ศรีเพชร รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
410 นางวิไลลักษณ์ บุญเศษ รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
411 นางศิริพร ศรีเพชร รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
412 ว่าที่ ร.ต. ทองดี ศรีวิเศษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
413 นางราตรี พลเยี่ยม ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
414 นางสาวสุรัตนา จินดาศรี ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
415 นางสาวเชิญขวัญ พันธ์ุสุข ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
416 นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
417 ว่าที่ ร.ต. ทองดี ศรีวิเศษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
418 นางนพรัตน์ วิวาสุขุ รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
419 นายชูชาติ ชูแก้ว รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
420 นายสุชาติ ศรีเพชร รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
421 นางวิไลลักษณ์ บุญเศษ รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
422 นางศิริพร ศรีเพชร รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
423 นางราตรี พลเยี่ยม ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
424 นางสาวสุรัตนา จินดาศรี ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
425 นางสาวเชิญขวัญ พันธ์ุสุข ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
426 นายไพรัตน์ ทองเถาว์ ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
427 Miss Dorannia Govindrajalu ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
428 นายประเสริฐ พิสมัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิริธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
429 นางนพรัตน์ วิวาสุขุ รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
430 นางอภิญญา วงค์คำจันทร์ ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
431 นางสาวรสกร ใบบัว ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
432 นางสาวเสาวภา ทองนำ ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
433 นางจุราภรณ์ ภูวดลไพโรจน์ ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
434 นางสาวพิมพกานต์ สมานุหัส ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
435 นางบังอร ชูแก้ว ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
436 นายพิเชฐ นับถือดี ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
437 นางสาวกัญญารัตน์ แสวงสุข ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
438 นายนภดล หมายถูก ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
439 นางสาวภรณ์กนก เติมใจ ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
440 นางสาวคนาพร โสฬส ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
441 นางเยาวรัตน์ โตพูนพิพัฒน์ ครู โรงเรียนสิริธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
442 นางอลิษา พิมวงษา ครู โรงเรียนสิริธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
443 นางฉัณแข รัตตัญญู ครู โรงเรียนสิริธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
444 นายสายชล ศรีวิเศษ ครู โรงเรียนสิริธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
445 นางปรารถนา นิสงรัมย์ ครู โรงเรียนสิริธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
446 นางปรารถนา นิสงรัมย์ ครู โรงเรียนสิริธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
447 นายฐิตินันท์ ธนปฐมพงศ์ ครู โรงเรียนสิริธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
448 นางสาวพิมพ์พร สุขแล้ว ครู โรงเรียนสิริธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
449 นางสาวอวตี บัณฑิตนิธิกุล ครู โรงเรียนสิริธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
450 นางสาวอัชฎาพร ใจใหญ่ ครู โรงเรียนสิริธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
451 นางวรรณา สิยาชีพ ครู โรงเรียนสิริธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
452 นางราตรี พลเยี่ยม ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
453 นางสาวสุรัตนา จินดาศรี ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
454 นางสาวเชิญขวัญ พันธ์ุสุข ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
455 นางจุราภรณ์ ภูวดลไพโรจน์ ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
456 นางสาวพิมพากานต์ สมานุหัส ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
457 นางอภิญญา วงค์คำจันทร์ ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
458 นางราตรี พลเยี่ยม ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
459 นายพิเชฐ นับถือดี ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
460 นางสาวกัญญารัตน์ แสวงสุข ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
461 นายนภพล หมายถูก ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
462 นางสาวเชิญขวัญ พันธ์ุสุข ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
463 นางสาวสุรัตนา จินดาศรี ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
464 นางสาวภรณ์กนก เติมใจ ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
465 นางสาวคนาพร โสฬส ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
466 นางสาวพนิดา ทองนำ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
467 นางสาวสิรินรัตน์ ประดับศรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
468 นายนภพล หมายถูก ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
469 นางนพรัตน์ วิวาสุขุ ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
470 นางสาวพิมพกานต์ สมานุหัส ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
471 นางอภิญญา วงค์คำจันทร์ ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
472 นางจุราภรณ์ ภูวดลไพโรจน์ ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
473 นางสาวรสกร ใบบัว ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
474 นายพิเชฐ นับถือดี ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
475 นางสาวกัญญารัตน์ แสวงสุข ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
476 นางสาวเสาวภา ทองนำ ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
477 นางสาวคนาพร โสฬส ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
478 นายไพรัตน์ ทองเถาว์ ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
479 นางราตรี พลเยี่ยม ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
480 นางสาวเชิญขวัญ พันธ์ุสุข ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
481 นางสาวสุรัตนา จินดาศรี ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
482 นางสาวภรณ์กนก เติมใจ ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
483 นายพัลลภ พัวพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
484 นายพิศิษฐ์ ไพรสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
485 นายถนอม บุญโต ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
486 นายชำนาญ เกตุโสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
487 นายทศพร สมพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลานทรายพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
488 นายสมัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนพรมเทพพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
489 นายจักรพงศ์ เจริญพร ผู้อำนวยการโรงเรียนช้างบุญวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
490 นายสุดใจ ศรีใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
491 นายเจษฎา สทุมรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
492 นายเทิดไทย สวัสดี ผู้อำนวยการโรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
493 นางกชพร ธรรมวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองบัววิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
494 นายรัชพงษ์ อ่อนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
495 นายวินัย ศิริเวช รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
496 นายชาญสิทธิ์ เกษีสังข์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
497 นายปรีชา พรมแก้ว ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
498 นายมนตรี สุดาปัน ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
499 นายกฤตภาส มาลาคำ ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
500 นางนงค์ลักษณ์ สท้านอาจ ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
501 นายอรรถพล พดภูงา เจ้าหน้าที่ ICT โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
502 นางกิ่งแก้ว เนาว์สูงเนิน รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
503 นางลมัย สวัสดี ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
504 นางณัฐธยาน์ นอกุล ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
505 นางกิ่งแก้ว เนาว์สูงเนิน ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
506 นางลมัย สวัสดี ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
507 นางณัฐธยาน์ นอกุล ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
508 นายอรรถพล พดภูงา เจ้าหน้าที่ ICT โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
509 นางลมัย สวัสดี ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
510 นายธนากร สมบูรณ์ศิริ ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
511 นายอรรถพล พดภูงา เจ้าหน้าที่ ICT โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
512 นางณัฐธยาน์ นอกุล ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
513 นายพัลลภ พัวพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการกลาง ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
514 นายถนอม บุญโต ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ คณะกรรมการกลาง ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
515 นายพิศิษฐ์ ไพรสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการกลาง ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
516 นายทศพร สมพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลานทรายพิทยาคม คณะกรรมการกลาง ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
517 นายจักรพงศ์ เจริญพร ผู้อำนวยการโรงเรียนช้างบุญวิทยา คณะกรรมการกลาง ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
518 นายสุดใจ ศรีใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม คณะกรรมการกลาง ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
519 นายเจษฎา สทุมรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม คณะกรรมการกลาง ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
520 นายเทิดไทย สวัสดี ผู้อำนวยการโรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร คณะกรรมการกลาง ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
521 นางกชพร ธรรมวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองบัววิทยา คณะกรรมการกลาง ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
522 นายสุธา มีสิทธิ์ ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการกลาง ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
523 นายพอย สุดจำนง ครู โรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการกลาง ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
524 นายชาญสิทธิ์ เกษีสังข์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
525 นางลมัย สวัสดี ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
526 นายกฤตภาส มาลาคำ ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
527 นายพัทยา ห่อทรัพย์ ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
528 นายมนตรี สุดาปัน ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
529 นายอุทัย สมเพ็ชร ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
530 นางณัฐธยาน์ นอกุล ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
531 นายกัมปนาท คงนุรัตน์ ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
532 นางชนัดดา อัมพะวะสิริ ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
533 นายขวัญชัย ถึงดี ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
534 นายเลอศักดิ์ ไชยเทพ ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
535 นายจักรพันธ์ อุทจันทร์ ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
536 นายเกรียงไกร บุญสอน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
537 นายสถาพร บุญพอ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
538 นายวราวิชย์ กระฐินหอม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
539 นางสาวกัญญณัฐ เวียงใต้ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
540 นางสาวนัทธิดา เพิ่มผล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
541 นางสาวน้ำใจ ทิพทามูล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
542 นางสาวรุ่งทิพย์ โพธิ์ทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
543 นางสาวธนาศิริ โปกุล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
544 นางสาวธัญศิริ จิตรแม้น นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
545 นางสาวบุศราภรณ์ บุญครอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
546 นางสาวทิพย์วดี บุญมี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
547 นางสาวศุภาภรณ์ แกล้วกล้า นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
548 นายวัชรวิชย์ พระทองสุขสกุล ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
549 นายปรีชา พรมแก้ว ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
550 นางกิ่งแก้ว เนาว์สูงเนิน ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
551 นางจันทิรา เกตุโสระ ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
552 นายอรรถพล พดภูงา เจ้าหน้าที่ ICT โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
553 นางสาวรุ่งทิพย์ โพธิ์ทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
554 นางสาวธนาศิริ โปกุล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
555 นายกันตภณ อังสนุ ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
556 นางรัตนประภา มาลีหวล ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
557 นายกฤตภาส มาลาคำ ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
558 นางสาวธัญศิริ จิตรแม้น นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
559 นางสาวบุศราภรณ์ บุญครอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
560 นางนเรศินี แข่งขัน ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
561 นางสาวสุวภัทร สวัสดี ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
562 นางจันทร์เพ็ญ แก่นแก้ว ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
563 นางณัฎฐิยา ชิดนอก ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
564 นายอุทัย สมเพ็ชร ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
565 นางรุ่งทิวา หล่าแสนเมือง ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
566 นางสาวนัทธิดา เพิ่มผล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
567 นางสาวน้ำใจ ทิพทามูล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
568 นางจันทิรา เกตุโสระ ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
569 นางสาวพราวรัตน์ สะอาดยิ่ง ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
570 นางสาวธัญศิริ จิตรแม้น นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
571 นางสาวบุศราภรณ์ บุญครอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
572 นางสาวกฤติกา การะเกต ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
573 นายชำนาญ เกตุโสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
574 นายอรรถพล พดภูงา เจ้าหน้าที่ ICT โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
575 นายกัมปนาท คงนุรัตน์ ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
576 นายวินัย ศิริเวช รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
577 นายขวัญชัย ถึงดี ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
578 นายมนตรี สุดาปัน ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
579 นางลมัย สวัสดี ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและเกียรติบัตร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
580 นางณัฎฐิยา ชิดนอก ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและเกียรติบัตร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
581 นายพัลลภ พัวพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
582 นายถนอม บุญโต ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ คณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
583 นายพิศิษฐ์ ไพรสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
584 นายชำนาญ เกตุโสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
585 นายทศพร สมพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลานทรายพิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
586 นายสำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
587 นางปติมา กาญจนากาศ ีรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
588 นายสมชัย นามสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
589 นางนาถสุดา จินดาศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
590 ดร.วัชรา สามาลย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
591 นางตวงรัตน์ เกียรติคุณรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
592 นายสมชัย นามสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
593 นางอุดมพร สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนกระเทียมวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
594 นายกิตติชัย แผ่นจันทร์ ผ๔้อำนวยการโรงเรียนบัวเชดวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
595 นายขันติ จารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
596 นายสุรพงษ์ รัตนโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
597 นายเพียว พรหมแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแก้ววิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
598 นายวุฒิชัย ภักดีรัตนางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพอุดมวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
599 นายภานุวัฒน์ แป้นจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทับทิมสยาม 04 ในพระอุปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
600 นายอนุวัฒน์ เหมือนคิด รองผู้อำนวยการโรงเรียนกระเทียมวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
601 นายบุญช่วย ถ้วยทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
602 นายอายุ คิดดี ผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
603 นายสุพิน บุญเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
604 นายประสงค์ ตอนศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
605 นางอิงอร ผลจันทร์งาม ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
606 นายจำรูญ สุขอุ้ม ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
607 นายวัชรินทร์ ผลจันทร์งาม ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
608 นายจิตรภณ บูรณ์เจริญ ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
609 นายสำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
610 นางปติมา กาญจนากาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
611 นายสนอง สินโพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
612 นางลัดดาวัลย์ เพ่งเล็งดี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
613 นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
614 นางสาวชูจิตร ชูทรงเดช ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
615 นายวัชรา สามาลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
616 นางนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
617 นายเสนอ ประพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
618 นางนาถสุดา จินดาศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
619 นางตวงรัตน์ เกียรติคุณรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
620 นายอนุชา หลิมศิริวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
621 นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
622 นายยรรยง วงศ์คำจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
623 ว่าที่ ร.ต.อภินันท์ จันทเขต ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
624 นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
625 นายขันติ จารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
626 นายเพียว พรหมแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแก้ววิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
627 นายวิทยา รอบรู้ ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
628 นางสาวกุสุมา ผะเดิม ครูโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
629 นางสุพิน เสาสูง ครูโรงเรียนพระแก้ววิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
630 นายศรีชัย หวังสม ครูโรงเรียนกระเทียมวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
631 นางสาวมาลีไพร นามมะ ครูโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
632 นายจำรูญ สุขอุ้ม ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
633 นางเอมอร สุภิษะ ครูโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
634 นางวรรณี พูนเสงี่ยมศิลป์ ครูโรงเรียนพระแก้ววิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
635 นายอายุ คิดดี ผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
636 นายกิตติชัย แผ่นจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวเชดวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
637 นายประสงค์ ตอนศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
638 นางสาวนันทกุล บุญเสริม ครูโรงเรียนบัวเชดวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
639 นายสมชาย เกตวิจัตร ครูโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
640 นายโกเมน เห็นได้ตอบ ครูโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
641 นายอนัน ขาวงาม ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
642 นายสุรจักษ์ ประดับประดา ครูโรงเรียนบัวเชดวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
643 นางอุดมพร สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนกระเทียมวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
644 นายสุรพงษ์ รัตนโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
645 นายอนุวัติ เหมือนคิด รองผู้อำนวยการโรงเรียนกระเทียมวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
646 นายประสงค์ ตอนศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
647 นางปัทยาวดี ขวัญรัมย์ ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
648 นางนิตยา ทองสระคู ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
649 นางสาววีณา แววกระโทก ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
650 นายมังกร เป็นสุข ครูโรงเรียนกระเทียมวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
651 นายศรีชัย หวังสม ครูโรงเรียนกระเทียมวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
652 นายศรีชัย หวังสม ครูโรงเรียนกระเทียมวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
653 นายยุพาพรรณ เกษเมือง ครูโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
654 นางรุ่งลาพร เรืองจันทร์ ครูโรงเรียนกระเทียมวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
655 นางสาวอรพรรณ จันทร์สิงห์ ครูโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
656 นายสมชัย นามสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
657 นายวุฒิชัย ภักดีรัตนางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพอุดมวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
658 นายประสงค์ ตอนศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
659 นายบุญช่วย ถ้วยทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
660 นางเสาวลักษณ์ บัวบาน ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
661 นางสาวชมพูนุท ฉลาดเฉลียว ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
662 นางจินดาพร บุญหมั่น ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
663 นายจิตรภณ บูรณ์เจริญ ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
664 นางสาวปุญณภา พร้อมแก้ว ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
665 นางสาวเยาวลักษณ์ ซื่อสัตย์ ครูโรงเรียนเทพอุดมวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
666 นายวัชรินทร์ ผลจันทร์งาม ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
667 นางอิงอร ผลจันทร์งาม ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
668 นายปิยะพงษ์ พรหมบุตร ครูโรงเรียนเทพอุดมวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
669 นายนรินทร์ อนงค์ชัย ครูโรงเรียนเทพอุดมวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
670 นายสุพิน บุญเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
671 นายภานุวัฒน์ แป้นจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 ในพระอุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
672 นายฐานะ บุญรอด ครูโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
673 นางนภัสสวัลย์ สายรัตน์ ครูโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
674 นายนิรุจ เสาประโคน ครูโรงเรียนโคกยางวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
675 นายบรรพจ นนธิจันทร์ ครูโรงเรียนบุแกรงวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
676 นายอนุสรณื จันทสุข ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
677 นายกฤษฏากร แก่นดี ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
678 นายมนตรี อกอุ่น ครูโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
679 นายศราวุธ จันทร์วิเศษ ครูโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
680 นายอายุ คิดดี ผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
681 นายสุพิน บุญเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
682 นางเอมอร สุภิษะ ครูโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
683 นางวรรณี พูนเสงี่ยมศิลป์ ครูโรงเรียนพระแก้ววิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
684 นายโกเมน ได้เห็นตอบ ครูโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
685 นายอนัน ขาวงาม ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
686 นายสุรจักษ์ ประดับประดา ครูโรงเรียนบัวเชดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
687 นางยุพาพรรณ เกษเมือง ครูโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
688 นางรุ่งลาพร เรืองจันทร์ ครูโรงเรียนกระเทียมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
689 นางสาวอรพรรณ จันทร์สิงห์ ครูโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
690 นายปิยะพงษ์ พรหมบุตร ครูโรงเรียนเทพอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
691 นายนรินทร์ อนงค์ชัย ครูโรงเรียนเทพอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
692 นายมนตรี อกอุ่น ครูโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
693 นายศราวุธ จันทร์วิเศษ ครูโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
694 นางเสาวลักษณ์ บัวบาน ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
695 นางสาวชมพูนุท ฉลาดเฉลียว ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
696 นางจินดาพร บุญหมั่น ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
697 นายประสงค์ ตอนศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
698 นางอิงอร ผลจันทร์งาม ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
699 นายจำรูญ สุขอุ้ม ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
700 นายวัชรินทร์ ผลจันทร์งาม ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
701 นายจิตรภณ บูรณ์เจริญ ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
702 นายมาะ นุประโคน ครูโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
703 นายวัชรินทร์ ผลจันทร์งาม ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการบันทึกข้อมูลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
704 นายจิตรภณ บูรณ์เจริญ ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการบันทึกข้อมูลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
705 นางสาววีณา แววกระโทก ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการบันทึกข้อมูลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
706 นางสาวปุณณภา พร้อมแก้ว ครูโรงเรียนเทพอุดมวิทยา คณะกรรมการบันทึกข้อมูลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
707 นางอิงอร ผลจันทร์งาม ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
708 นายวัชรินทร์ ผลจันทร์งาม ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
709 นางจินดาพร บุญหมั่น ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
710 นางสาวชมพูนุท ฉลาดเฉลียว ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
711 นายภัทรพล บุตรดา ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
712 นายไพโรจน์ แสนพันธ์ ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
713 นางเสาวลักษณ์ บัวบาน ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
714 นางปัทยาวดี ขวัญรัมย์ ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
715 นางอิงอร ผลจันทร์งาม ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
716 นางสาววีณา แววกระโทก ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
717 นางสาวสุวิมล บุญเสริม ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
718 นายสำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
719 นางปติมา กาญจนากาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
720 นายสนอง สินโพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
721 นางลดาวัลย์ เพ่งเล็งดี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
722 นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
723 นางสาวชูจิตร ชูทรงเดช ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
724 นายวัชรา สามาลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
725 นางนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
726 นายเสนอ ประพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาะบุคลากร คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
727 นายอนุชา หลิมศิริวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
728 นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
729 นายยรรยง วงคำจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
730 ว่าที่ ร.ต.อภินันท์ จันทเขต ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
731 นายสฤษดิ์ วิวาสุ ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
732 นายเฉลิมชัย แสนสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
733 นายยรรยง วงค์คำจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
734 นายวิชัย สาลีงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสนมวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
735 นายฉัตรนพดล คงยืน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
736 นายวีรพงศ์ หมายสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเทพ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
737 นางจิดาภา บูรณ์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
738 นายรณภากาศ สุพรรณไกรสีห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
739 นายสุพินทร์ พุฒตาล ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนแรดวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
740 นายสุดสาคร สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแกศึกษาพัฒนา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
741 นายพิทักษ์ ทวีแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
742 นางสาวทัศนีย์ เนตรประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองอียอวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
743 นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
744 นายยุทธศาสตร์ แก้วดี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุศรีนคร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
745 นายสุพจน์ เค้ากล้า ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
746 นางปราณีต เหล่าสกุล ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มงานงบประมาณ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
747 นายอนันต์ ชาตะศิริ ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
748 นายสุเทพ กรุงพิทักษ์ ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
749 นายภูมินทร์ นันทพันธ์ ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
750 ว่าที่ รต.ศักดิ์ณรงค์ วงศ์วาน ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
751 นางฉัลยาญาราภรณ์ ทวีแสง ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
752 นายยรรยง วงค์คำจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
753 นายเฉลิมชัย แสนสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
754 นายสุพจน์ เค้ากล้า ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการงานวิชาการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
755 ว่าที่ รต.ศักดิ์ณรงค์ วงศ์วาน ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
756 นายวันชัย นิลหุต ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
757 นางสาวเก็จกาญจน์ กนกแก้ว ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
758 นายธนิตพงษ์ มนต์ดี ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
759 นายก้องกำพล ไผ่ล้อม ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
760 นายสุรศักดิ์ สังข์ทอง ครูโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
761 นายชนาวุธ คงดี ครูโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
762 นางเจริญศรี กลีบแก้ว ครูโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
763 นายวิชิต ศรประสิทธิ์ ครูโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
764 นายภูมินทร์ นันทพันธ์ ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
765 นายวชิระ เดชศิริ ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
766 นางฉัลยาญาราภรณ์ ทวีแสง ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
767 นายไพทูล หาดคำ ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
768 นายสุเทพ กรุงพิทักษ์ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการงานบริหารทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
769 นายวันชัย นิลหุต ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
770 นายสุรศักดิ์ สังข์ทอง ครูโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
771 นายวชิระ เดชศิริ ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
772 นางฉัลยาญาราภรณ์ ทวีแสง ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
773 นายก้องกำพล ไผ่ล้อม ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
774 นายชนาวุธ คงดี ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
775 นางเจริญศรี กลีบแก้ว ครูโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
776 นายวิชิต ศรประสิทธิ์ ครูโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
777 นายสุริเยส กิ่งมณี ครูโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
778 นางนางศรีวัฒนา นวลศิริ ครูโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
779 นายสมทิพย์ ทองประดับ ครูโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
780 นายภูมินทร์ นันทพันธ์ ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
781 นางสาวธนัชพร จะเหมาะดี ครูโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
782 นางฉัลยาญาราภรณ์ ทวีแสง ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
783 นางวาสนา ทองประดับ ครูโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
784 นางศรีวัฒนา นวลศิริ ครูโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
785 นางธัญนันท์ ละออศรี ครูโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
786 นางบุหงา จันทร์เพ็ชร ครูโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
787 นางสุดารัตน์ คงอินทร์ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
788 นางสุนทรี เกตุชาติ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
789 นางวารุณี ทองศรี ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
790 นางสาวกนกวรรณ ดีสนิท นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
791 นางสาววรลักษณ์ แสงอ่อน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
792 นางสาวสุรางคนาง สุมทุม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
793 นายอรุณพรรณ บุญมี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
794 นางสาวเก็จกาญจน์ กนกแก้ว ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
795 นางสาวสุรีรัตน์ หมื่นมี ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
796 นางสาวภาวินี ศรีน้อย เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
797 นายกาจพน เจริญรอย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
798 นายสมทิพย์ ทองประดับ ครูโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
799 นายวิชิต ศรประสิทธิ์ ครูโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
800 นายณัฐพล สารเสนา ครูโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
801 นายสุริเยส กิ่งมณี ครูโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
802 นายสุวิช แหวนหล่อ ครูโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
803 นายวชิระ เดชศิริ ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
804 นายวันชัย นิลหุต ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
805 นางดารา ปุยะติ ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
806 ว่าที่ร้อยตรีธรรมจักร วีระพันธ์ ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
807 นางรัสนา อนันตสุข ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
808 นางวิภาพรรณ บุดดี ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
809 นายสุขสวัสดิ์ สาศิริ ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
810 นายปรัชญา สายรัตน์ ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
811 นางสาวศิวรินทร์ ตาละชีพ ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
812 นางสาวประคองทรัพย์ แสงศิลป์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
813 นายกาจพน เจริญรอย นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
814 นายเกรียงเดช ชนะทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
815 นายอมรเทพ โสกัน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
816 นายณัฐวุฒิ ปังอุทา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
817 นางสาวกมลรัตน์ สุขหอม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
818 นายไพทูล หาดคำ ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
819 นายยุทธ เบ้าทอง ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
820 นางสาวพิรุณรัตน์ ศักดิ์แก้ว ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
821 นางสาวกนกวรรณ ดีสนิท นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
822 นางสาวสุรางคนาง สุมทุม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
823 นางสาววรลักษณ์ แสงอ่อน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
824 นายอรุณพรรณ บุญมี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
825 นางรัตติกร ภิรมย์ตระกูล ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัว ลงทะเบียนและบันทึกผลคะแนน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
826 นางฉัลยาญาราภรณ์ ทวีแสง ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัว ลงทะเบียนและบันทึกผลคะแนน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
827 นางสาวเก็จกาญจน์ กนกแก้ว ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัว ลงทะเบียนและบันทึกผลคะแนน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
828 นายบุญชัยทวี ศรีเทพ ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัว ลงทะเบียนและบันทึกผลคะแนน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
829 นางสาวภาวินี ศรีน้อย เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการรับรายงานตัว ลงทะเบียนและบันทึกผลคะแนน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
830 นายไพทูล หาดคำ ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัว ลงทะเบียนและบันทึกผลคะแนน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
831 นายยุทธ เบ้าทอง ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัว ลงทะเบียนและบันทึกผลคะแนน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
832 นางวลัยภรณ์ สาศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการรับรายงานตัว ลงทะเบียนและบันทึกผลคะแนน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
833 นางสาวกนกวรรณ ดีสนิท นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการรับรายงานตัว ลงทะเบียนและบันทึกผลคะแนน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
834 นางสาวกมลรัตน์ สุขหอม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการรับรายงานตัว ลงทะเบียนและบันทึกผลคะแนน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
835 นางสาวประคองทรัพย์ แสงศิลป์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการรับรายงานตัว ลงทะเบียนและบันทึกผลคะแนน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
836 นางสาวสุรางคนาง สุมทุม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการรับรายงานตัว ลงทะเบียนและบันทึกผลคะแนน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
837 นายอรุณพรรณ บุญมี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการรับรายงานตัว ลงทะเบียนและบันทึกผลคะแนน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
838 นายกาจพน เจริญรอย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการรับรายงานตัว ลงทะเบียนและบันทึกผลคะแนน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
839 นางสาววรลักษณ์ แสงอ่อน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการรับรายงานตัว ลงทะเบียนและบันทึกผลคะแนน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
840 นายวิชัย สาลีงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสนมวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
841 นายวีรพงศ์ หมายสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเทพ คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
842 นายวรวิทย์ วุฒิยา ศึกษานิเทศสพม.๓๓ คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
843 นายยรรยง วงค์คำจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
844 นางจิดาภา บูรณ์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
845 นายประเสริฐสิทธิ์ สมใจหวัง ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
846 นายสมเกตุ ใจเมือง โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
847 นางเจริญศรี กลีบแก้ว ครูโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
848 นายสุเมธ บุญขาว โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
849 นางสาวรุจีสวัสดิ์ ส่งเสริม ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
850 นางสาวิตรี ดีประดวง ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
851 นายยรรยงค์ สุพินดี ครูโรงเรียนสนมวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
852 นายประยูร ทองสุทธิ์ ครูโรงเรียนปราสาทวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
853 นางขวัญจิรา วงแหวน ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
854 นายวันชัย นิลหุต ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
855 นางฉัลยาญาราภรณ์ ทวีแสง ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
856 นายภูมินทร์ นันทพันธ์ ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
857 นายธนพัต บันลือทรัพย์ ครูโรงเรียนสินรินทร์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
858 นายสำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
859 นางปติมา กาญจนากาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
860 นายวัชรา สามาลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
861 นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
862 นางสาวชูจิตร ชูทรงเดช ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
863 นายสนอง สินโพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
864 นางลัดดาวัลย์ เพ่งเล็งดี ผู้อำนวยการกลุ่มบริการการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
865 นายเสนอ ประพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
866 นางสาวลัดดาวัลย์ ไชยา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
867 นางนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
868 นายสวัสดิ์ โพธิ์ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา คณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
869 นายเมธี ชัยมาโย ผู้อำนวยการโรงเรียนนาบัววิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
870 นายเสมา ขวัญทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิธรวิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
871 นางสาวทองใบ ตลับทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสวายวิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
872 นางสาวจุไรรัตน์ ไชยหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีไผทสมันต์ คณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
873 นายเฉลิมชัย แสนสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
874 นายพิทักษ์ สุปิงคลัด ผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
875 นางกิมาภรณ์ เติมสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
876 นายภักดี เติมสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
877 นายไพบูลย์ หัดรัดชัย ครู รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
878 นายพิทักษ์ สุปิงคลัด ผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
879 นางสาวทองใบ ตลับทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสวายวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
880 นายสวัสดิ์ โพธิ์ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
881 นายเมธี ชัยมาโย ผู้อำนวยการโรงเรียนนาบัววิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
882 นายเสมา ขวัญทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิธรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
883 นางสาวจุไรรัตน์ ไชยหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีไผทสมันต์ คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
884 นายเฉลิมชัย แสนสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
885 นายจิตรกร ผมงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
886 นางกิมาภรณ์ เติมสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
887 นางบัวหลวง บุญภมร ครู รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
888 นายภักดี เติมสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
889 นายไพบูลย์ หัดรัดชัย ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
890 นายจรูญ ชัยยิ่ง ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
891 นายสมเกตุ ใจเมือง ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
892 นายอดุลย์ บุราคร ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
893 นายวัชรินทร์ บุญเที่ยง ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
894 นายชูชัย มูลดับ ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
895 นายปรีดี สมอ ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
896 นายเบญจภัทร วงศ์โคกสูง ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
897 นายวัชรวิชย์ พระทองสุขสกุล ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
898 นางนันทนา วัฒนะรัตน์ ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
899 นางสาวจิราพร กล้าเกิด ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
900 นางสาวเกวลี มูลชาลี ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
901 นางสาวสรรนิภา สีทา ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
902 นางสาววิรัตน์ อัปมะให พนักงานราชการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
903 นางสาวสุพรรณี มะลิเลิศ พนักงานราชการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
904 นางสาวศรัณยรัตน์ วัฒนะรัตน์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
905 นางสาวพรรณรพี พงศ์ผลาดิสัย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
906 นางสาวกานติมา เติมสุข เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
907 นางสาวศิริขวัญ ทองไทย ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
908 นายภักดี เติมสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการประสานการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
909 นายไพบูลย์ หัดรัดชัย ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการประสานการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
910 นางกองแก้ว แพงสุดโท ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการประสานการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
911 นางอำไพ มุลาลินน์ ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการประสานการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
912 นางวรรณวณัฐ บุญมา ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการประสานการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
913 นายจรูญ ชัยยิ่ง ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการประสานการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
914 นางสาวศิริขวัญ ทองไทย ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการประสานการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
915 นางสาวภัทรวดี แพงสุดโท ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการประสานการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
916 นางศิริขวัญ ทองไทย ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
917 นายตรีวัฒน์ ศรนพวิทย์ ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
918 นางสาวสุวภัทร สวัสดี ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
919 นายสุวรรณ ก้านเหลือง ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
920 นางสาวภัทรวดี แพงสุดโท ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
921 นางสาวรัชนก ทรงพระ ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
922 นางชนัดดา อัมพะวะสิริ ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการพยาบาล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
923 นายกัมปนาท คงนุรัตน์ ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการพยาบาล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
924 นางเบญจพร ด้วงมั่ง ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการพยาบาล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
925 นางปวีณรัตน์ มีงาม ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการพยาบาล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
926 นางกัณฐภรณ์ ศรีตัมภวา ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการพยาบาล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
927 นางสาวนิศารัตน์ สืบสังข์ ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการพยาบาล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
928 นางบัวหลวง บุญภมร ครู รักษาการรองผู้อำนายการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการการเงิน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
929 นางสุภัทรกุล มั่นหมาย ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการการเงิน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
930 นางปวีรา สวัสดิ์สิงห์ ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการการเงิน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
931 นางยุวดี ชมชื่นดี ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการการเงิน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
932 นายธีระวัฒน์ สุระศร ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการผู้ดูแลระบบโปรแกรมการแข่งขัน (Admin) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
933 นายเอนก นรสาร ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการผู้ดูแลระบบโปรแกรมการแข่งขัน (Admin) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
934 นางประใพวรรณ สมจันทร์ พนักงานราชการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการผู้ดูแลระบบโปรแกรมการแข่งขัน (Admin) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
935 นายสุวรรณ ก้านเหลือง เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียน คณะกรรมการผู้ดูแลระบบโปรแกรมการแข่งขัน (Admin) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
936 นางสาวสุชาดา สามาลย์ พนักงานราชการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการผู้ดูแลระบบโปรแกรมการแข่งขัน (Admin) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
937 นายพิทักษ์ สุปิงคลัด ผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
938 นางกิมาภรณ์ เติมสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
939 นายภักดี เติมสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
940 นางบัวหลวง บุญภมร ครู รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
941 นายไพบูลย์ หัดรัดชัย ครู รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
942 นางสาวสุชาดา สามาลย์ พนักงานราชการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
943 นายพิทักษ์ สุปิงคลัด ผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
944 นายเมธี ชัยมาโย ผู้อำนวยการโรงเรียนนาบัววิทยา คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
945 นางสาวจุไรรัตน์ ไชยหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีไผทสมันต์ คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
946 นายจิตรกร ผมงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
947 นางสาวทองใบ ตลับทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสวายวิทยาคาร คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
948 นางกิมาภรณ์ เติมสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
949 นายภักดี เติมสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
950 นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาการศึกษาเรียนรวม  
951 นายสาโรจน์ พฤษภา ผู้อำนวยการโรงเรียนแนงมุดวิทยา คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาการศึกษาเรียนรวม  
952 นายเจษฎา สทุมรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีปทุมพิทยา คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาการศึกษาเรียนรวม  
953 นายชนะศึก จินดาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนตั้งใจวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาการศึกษาเรียนรวม  
954 นายจิดาภา บูรณ์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาการศึกษาเรียนรวม  
955 นายฉัตรนพดล คงยืน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาการศึกษาเรียนรวม  
956 นายรณภากาศ สุพรรณ์กรสีห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาการศึกษาเรียนรวม  
957 นายยุทธศาสตร์ แก้วดี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุศรีนคร คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาการศึกษาเรียนรวม  
958 นายสุพินทร์ พุฒตาล ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนแรดวิทยา คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาการศึกษาเรียนรวม  
959 นายพิทักษ์ ทวีแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนาวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาการศึกษาเรียนรวม  
960 นายวีรพงศ์ หมายสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเทพ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาการศึกษาเรียนรวม  
961 นางสาวทัศนีย์ เนตรประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองอียอวิทยา คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาการศึกษาเรียนรวม  
962 นายสุดสาคร สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการแกศึกษาพัฒนา คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาการศึกษาเรียนรวม  
963 นางณัฐกานต์ ปีแหล่ ศึกษานิเทศก์ สพม.33 คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาการศึกษาเรียนรวม  
964 นายชัชวาล มั่นคง ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาการศึกษาเรียนรวม  
965 นายชัชวาล มั่นคง ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ศูนย์พัฒนาการศึกษาเรียนรวม  
966 นางเกษร ศรีจำปา ครูโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ศูนย์พัฒนาการศึกษาเรียนรวม  
967 นางธัญญพัทธ์ ผูกรักษ์ ครูโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ศูนย์พัฒนาการศึกษาเรียนรวม  
968 นางสาวสโรชา ศรีสะอาด ครูโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ศูนย์พัฒนาการศึกษาเรียนรวม  
969 นางสาวรัชฎาภรณ์ วงษ์ศรี ครูโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ศูนย์พัฒนาการศึกษาเรียนรวม  
970 นางสาววราภรณ์ ศิลาลัย ครูโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ศูนย์พัฒนาการศึกษาเรียนรวม  
971 นางสาวกันตินันท์ สำนักนิตย์ ครูโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ศูนย์พัฒนาการศึกษาเรียนรวม  
972 นางสาวเสาวลักษณ์ คุณเถื่อน พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ศูนย์พัฒนาการศึกษาเรียนรวม  
973 นางวชิราภรณ์ มั่นคง ครูโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ศูนย์พัฒนาการศึกษาเรียนรวม  
974 นายคมกฤษ ยินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนโชคเพชรพิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์พัฒนาการศึกษาเรียนรวม  
975 นายชัชวาล มั่นคง ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์พัฒนาการศึกษาเรียนรวม  
976 นายสุพจน์ สีมาวงษ์ ครูโรงเรียนโชคเพชรพิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์พัฒนาการศึกษาเรียนรวม  
977 นางสมพร สาระนิม ครูโรงเรียนโชคเพชรพิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์พัฒนาการศึกษาเรียนรวม  
978 นางสาวสุภาพร หล่อทอง ครูโรงเรียนโชคเพชรพิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์พัฒนาการศึกษาเรียนรวม  
979 นายสุพจน์ สมสุข ครูโรงเรียนโชคเพชรพิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์พัฒนาการศึกษาเรียนรวม  
980 นายนิวัฒน์ นามวัฒน์ ครูโรงเรียนโชคเพชรพิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์พัฒนาการศึกษาเรียนรวม  
981 นายชาญชัย ผสมวงศ์ ครูโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์พัฒนาการศึกษาเรียนรวม  
982 นายเจษฎาภรณ์ มะลิหอม ครูโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์พัฒนาการศึกษาเรียนรวม  
983 นายคำจันทร์ มณทาหอม ครูโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์พัฒนาการศึกษาเรียนรวม  
984 นายพชธกร นันทพันธ์ ครูโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์พัฒนาการศึกษาเรียนรวม  
985 นายประทับ เสาสูง นักการภารโรงโรงเรียนโชคเพชรพิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์พัฒนาการศึกษาเรียนรวม  
986 .นายบวร เพิ่มทรัพย์ นักการภารโรงโรงเรียนโชคเพชรพิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์พัฒนาการศึกษาเรียนรวม  
987 นายพยงค์ สันทาลุนัย ครูโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์พัฒนาการศึกษาเรียนรวม  
988 นายณัฐพล แสงทวี ครูโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลและสรุปผลการแข่งขันศูนย์พัฒนาการศึกษาเรียนรวม  
989 นายพธชกร นันทพันธ์ ครูโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลและสรุปผลการแข่งขันศูนย์พัฒนาการศึกษาเรียนรวม  
990 นางสาววราภรณ์ ศิลาลัย ครูโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลและสรุปผลการแข่งขันศูนย์พัฒนาการศึกษาเรียนรวม  
991 นางสาวเสาวลักษณ์ คุณเถื่อน พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลและสรุปผลการแข่งขันศูนย์พัฒนาการศึกษาเรียนรวม  
992 นายกฤษฎากร แก่นดี ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการดูแลระบบเว็บไซต์การแข่งขัน  
993 นายวีระยุทธ พิมวงษา ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการดูแลระบบเว็บไซต์การแข่งขัน  
994 นายวัชระ โกติรัมย์ ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการดูแลระบบเว็บไซต์การแข่งขัน  
995 นายสำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
996 นางปติมา กาญจนากาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
997 นายวัชรา สามาลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา  
998 นายสนอง สินโพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการที่ปรึกษา  
999 นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา  
1000 นางลัดดาวัลย์ เพ่งเล็งดี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
1001 นางสาวชูจิตร ชูทรงเดช ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
1002 นายเสนอ ประพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา  
1003 นางนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร์ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการที่ปรึกษา  
1004 นางปาริชาต เสียงสนั่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะกรรมการที่ปรึกษา  
1005 นางกฤษณา อรรถเวทิน ปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี คณะกรรมการที่ปรึกษา  
1006 นางสาวลัดดาวัลย์ ไชยยา ปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการที่ปรึกษา  
1007 นายอนุชา หลิมศิริวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษา  
1008 นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการที่ปรึกษา  
1009 นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
1010 นายบุญศักดิ์ บุญจูง ผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการที่ปรึกษา  
1011 นายพัลลภ พัวพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
1012 นายยรรยง วงค์คำจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการที่ปรึกษา  
1013 ว่าที่ ร.ต.อภินันท์ จันทเขต ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษา  
1014 นายสมชัย นามสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
1015 นายพิทักษ์ สุปิงคลัด ผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการที่ปรึกษา  
1016 นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษา  
1017 นางตวงรัตน์ เกียรติคุณรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพม.33 คณะกรรมการดำเนินงาน  
1018 นางพชรพรรณ ด่านวิไล ศึกษานิเทศก์ สพม.33 คณะกรรมการดำเนินงาน  
1019 นางนาถสุดา จินดาศรี ศึกษานิเทศก์ สพม.33 คณะกรรมการดำเนินงาน  
1020 นายดนัย คำผุย ศึกษานิเทศก์ สพม.33 คณะกรรมการดำเนินงาน  
1021 นางณัฐกานต์ ปีเหล่ ศึกษานิเทศก์ สพม.33 คณะกรรมการดำเนินงาน  
1022 นายรวิชญุฒน์ ทองแม้น ศึกษานิเทศก์ สพม.33 คณะกรรมการดำเนินงาน  
1023 นายวรวิทย์ วุฒิยา ศึกษานิเทศก์ สพม.33 คณะกรรมการดำเนินงาน  
1024 นายสดใส กาพย์กลอน ศึกษานิเทศก์ สพม.33 คณะกรรมการดำเนินงาน  
1025 นายพิจิตร อุตตะโปน ศึกษานิเทศก์ สพม.33 คณะกรรมการดำเนินงาน  
1026 นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ สพม.33 คณะกรรมการดำเนินงาน  
1027 นางนุษย์นภา พิทยารักษ์ นักวิชาการศึกษา สพม. 33 คณะกรรมการดำเนินงาน  
1028 นางสาวปานิศา สมมี นักทรัพยากรบุคคล สพม.33 คณะกรรมการดำเนินงาน  
1029 นายอภิชัย พิศโสระ ครู ช่วยราชการ สพม.33 คณะกรรมการดำเนินงาน  
1030 นางสาวศุภินันท์ คำปุย พนักงานราชการ ช่วยราชการ สพม.33 คณะกรรมการดำเนินงาน  
1031 นางสาวธัญญารัตน์ ศาลางาม เจ้าหน้าที่ธุรการ ช่วยราชการ สพม.33 คณะกรรมการดำเนินงาน  
1032 นายวัชรา พงาตุนัดถ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ช่วยราชการ สพม.33 คณะกรรมการดำเนินงาน  
1033 นางสาวอัมรินทร์ ธรรมขันธ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ สพม.33 คณะกรรมการดำเนินงาน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]