สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 039 โรงเรียนบ้านตรวจ 26 49 39
2 040 โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 38 97 59
3 041 โรงเรียนบ้านรุน 44 113 69
4 042 โรงเรียนบ้านสะเดา 26 41 34
5 001 โรงเรียนกระเทียมวิทยา 97 267 152
6 002 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 71 180 118
7 003 โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ 36 73 48
8 005 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 87 196 135
9 006 โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา 23 43 37
10 009 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 114 274 169
11 010 โรงเรียนจารย์วิทยาคาร 56 137 80
12 012 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 100 247 164
13 011 โรงเรียนช้างบุญวิทยา 68 113 89
14 015 โรงเรียนดอนแรดวิทยา 38 75 51
15 016 โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม 23 43 34
16 017 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 44 127 72
17 018 โรงเรียนตานีวิทยา 62 123 91
18 019 โรงเรียนตาเบาวิทยา 35 76 54
19 021 โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 37 85 54
20 024 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม 26 60 46
21 025 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 48 111 76
22 022 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 141 335 225
23 023 โรงเรียนท่าสว่างวิทยา 53 96 75
24 030 โรงเรียนธาตุศรีนคร 47 79 65
25 031 โรงเรียนนาดีวิทยา 51 81 68
26 032 โรงเรียนนาบัววิทยา 30 64 47
27 033 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 83 178 118
28 038 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 108 265 175
29 044 โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ 23 36 33
30 045 โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 57 105 84
31 047 โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ 44 93 67
32 048 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 133 330 211
33 049 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 47 75 63
34 053 โรงเรียนพญารามวิทยา 50 100 82
35 054 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 77 176 123
36 055 โรงเรียนพนาสนวิทยา 67 133 97
37 056 โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม 31 52 37
38 057 โรงเรียนพระแก้ววิทยา 60 125 87
39 062 โรงเรียนมหิธรวิทยา 19 50 32
40 063 โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา 37 62 50
41 064 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ในพระอุปถัมภ์ 40 72 58
42 065 โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน 52 97 73
43 069 โรงเรียนยางวิทยาคาร 50 163 82
44 070 โรงเรียนรัตนบุรี 135 384 232
45 071 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 74 161 110
46 074 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 80 141 112
47 075 โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร 30 65 48
48 076 โรงเรียนวังข่าพัฒนา 32 85 53
49 078 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 96 255 158
50 079 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 69 162 104
51 080 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 51 92 66
52 083 โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ 38 86 66
53 084 โรงเรียนศรีสุขวิทยา 34 74 55
54 082 โรงเรียนศรีไผทสมันต์ 29 64 42
55 085 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 120 297 196
56 086 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 95 230 141
57 087 โรงเรียนสวายวิทยาคาร 85 184 121
58 088 โรงเรียนสังขะ 95 216 151
59 091 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 111 259 179
60 092 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา 77 204 127
61 093 โรงเรียนสิรินธร 154 392 246
62 094 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 107 277 173
63 095 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 135 361 231
64 096 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 52 103 71
65 097 โรงเรียนสุรินทร์ภักดี 41 56 54
66 098 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล 30 55 46
67 101 โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา 48 161 80
68 103 โรงเรียนหนองสนิทวิทยา 54 119 83
69 104 โรงเรียนหนองอียอวิทยา 32 52 40
70 102 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 78 155 117
71 105 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 64 149 101
72 013 โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา 47 83 64
73 026 โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา 33 58 45
74 027 โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 56 98 80
75 046 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 67 162 99
76 067 โรงเรียนเมืองบัววิทยา 72 144 111
77 068 โรงเรียนเมืองลีงวิทยา 49 97 68
78 066 โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ 44 76 67
79 004 โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา 43 66 57
80 020 โรงเรียนแตลศิริวิทยา 65 108 91
81 034 โรงเรียนแนงมุดวิทยา 61 119 91
82 073 โรงเรียนแร่วิทยา 12 49 25
83 100 โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 21 35 30
84 007 โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา 62 113 90
85 008 โรงเรียนโคกยางวิทยา 42 90 59
86 014 โรงเรียนโชคเพชรพิทยา 49 85 69
87 035 โรงเรียนโนนเทพ 45 88 73
88 036 โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม 28 43 40
89 029 โรงเรียนไทรแก้ววิทยา 56 100 81
90 037 โรงเรียนบวรธรรมประยุทธวิทยา 4 7 5
91 028 โรงเรียนเทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" 17 30 26
92 043 โรงเรียนบาลีสาธิต วัดศาลาลอย 0 0 0
93 051 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา 0 0 0
94 052 โรงเรียนปริยัติธรรมวัดโพธาราม 0 0 0
95 050 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา 1 6 3
96 058 โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดจอมพระ 0 0 0
97 059 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา 0 0 0
98 060 โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา 0 0 0
99 077 โรงเรียนวัดบ้านกาบเชิง (แผนสามัญศึกษา) 0 0 0
100 099 โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา 55 129 87
101 061 โรงเรียนโพธิศึกษา วัดโพธิศึกษาราม 0 0 0
102 089 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 15 33 25
รวม 5389 11955 8212
20167

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]