::sm-srn

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางพิรมย์รัตน์ อาจยิ่งโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางศิริพร ศรีน้อยโรงเรียนสังขะรองประธานกรรมการ
3. นางสิริพร กลิ่นหมื่นไวยโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
4. นางสาวปุญญาภา วันดีโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
5. นางสาวทิพากร นามเดชโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางดาราวรรณ แข่งขันโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางประไพ เพียรมีโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ ชาติฉลาดโรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคารกรรมการ
4. นายรุ่งโรจน์ คุณนามโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
5. นางอรอนงค์ ศรีมงคลโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
1. นางกุสุมา แสนสุขโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตรา กะการดีโรงเรียนรัตนบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายสมิท นพเก้าโรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการ
4. นางสาวพรรณชนก ภูมิพันธ์โรงเรียนพระแก้ววิทยากรรมการ
5. นายนนธยา หาญมานพโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวดำเนิน ยิ่งหาญโรงเรียนบัวเชดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนัยญนา อุส่าห์ดีโรงเรียนแตลศิริวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายไพโรจน์ ก้านอินทร์โรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
4. นางมลิสา แก้วสิมมาโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
5. นายปรีชา สีตะแกะโรงเรียนโนนเทพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
1. นางสุกัญญา สุขยานุดิษฐโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางตุลาลักษณ์ วันแสนโรงเรียนสุรินทร์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายมนัส ดีพร้อมโรงเรียนสังขะกรรมการ
4. นางสาวจิตใส จินดาศรีโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
5. นางศุภลักษณ์ แข่งขันโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6
1. นางสาวยุพยง อธิรักษ์ศีลโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางเกษมณี ศรสระน้อยโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ศรีราชโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวอรศิริ เจือจันทร์โรงเรียนหนองแวงวิทยาคมกรรมการ
5. นายบุญจันทร์ พิมพ์ประเสริฐโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
1. นางมยุรา ถาพรผาดโรงเรียนรัตนบุรีประธานกรรมการ
2. นายวิทวัฒน์ คำทุยโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวลาวัณย์ พุจารย์โรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
4. นางสุรีย์ สมบัติโรงเรียนตั้งใจวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุพรรณี ขาวงามโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6
1. นางจินตนา วงษ์สุนทรโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ แสนพันธ์โรงเรียนสังขะรองประธานกรรมการ
3. นายธราดล บุญยาพงษ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการ
4. นางสาวรัตนาภรณ์ กล้าแรงโรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการ
5. นางสาววิภาวี นามเดชโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ นามพูนโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นางนิทราพร มีเจริญโรงเรียนสังขะรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีดิศานุวัตร ภูแก้วโรงเรียนนาบัววิทยากรรมการ
4. นายขจรศักดิ์ กงล้อมโรงเรียนแร่วิทยากรรมการ
5. นายสามารถ ศรีมงคลโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางเสาวนีย์ หยิบล้ำโรงเรียนแตลศิริวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัตติยา ภิญโญภาพโรงเรียนโชคเพชรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางรุ่งฤดี ไวยศรีแสงโรงเรียนบุแกรงวิทยาคมกรรมการ
4. นางพนม สุวงศ์โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
5. นางสาวศีฏลาศ์ ศรลานุชโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
1. นายสุภัญญู ศรีโทโรงเรียนธาตุศรีนครประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา พิกุลแก้วโรงเรียนรัตนบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางนิติอร บุญคงเดชโรงเรียนศรีสุขวิทยากรรมการ
4. นายยุทธภูมิ มีพรหมดีโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
5. นายอนุวัฒน์ แก้วลอยโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6
1. นางมณี นรสารโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นายโกศล วงษ์สุนทรโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายคิดลึก สังข์สาลีโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นายประวิทย์ วงษ์เก่าโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวทิตยาภา บานเย็นโรงเรียนตานีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ ตันทะอธิพานิชโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางชนิภา สำราญสุขโรงเรียนบุแกรงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิชัย นุแรมรัมย์โรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวพชรวรรณ ศรีพันธุ์โรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
5. นางมณีกานต์ ศาลางามโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
6. นางสาวประคอง พันธ์โนลาโรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6
1. นางสาวนงเยาว์ ไชยวัฒน์โรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวราตรี เจือจันทร์โรงเรียนยางวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางอรสา บุญยาพงษ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการ
4. นางวรรณภา ปลุกใจหาญโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสรัญญา นวสิมัยนามโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
6. นางยอแสง จันทร์เสนโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเทพรัตน์ กิ่งแก้วโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ ตันสุวรรณรัตน์โรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นางณิชกมล พิพัฒฑรคานนท์โรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการ
4. นางสาวพิชญ์ชามญช์ นามโคตรโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
5. นายอนุชาติ นาเมืองรักษ์โรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
6. นายอนุชา หลิมศิริวงษ์โรงเรียนสุรวิทยาคารที่ปรึกษา
7. นางณัฐชานันท์ พระทองสุขสกุลโรงเรียนสุรวิทยาคารที่ปรึกษา
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสุภาพร สุริยะสุขประเสริฐโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ประธานกรรมการ
2. นายศราวุฒิ สนใจโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ บาอินทร์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการ
4. นายสหภาพ เนาวะราชโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
5. นางศุภวรรณ โสวภาคโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
6. นายอนุชา หลิมศิริวงษ์โรงเรียนสุรวิทยาคารที่ปรึกษา
7. นางณัฐชานันท์ พระทองสุขสกุลโรงเรียนสุรวิทยาคารที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางภูวิภา จันทะเสริมโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนารีรัตน์ อุปการกุลโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
3. นางสาวดรุณี คำประโคนโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
4. นายเสกสรร สังข์เงินโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการ
5. นางสาวมาริสา อินทรามะโรงเรียนสังขะกรรมการและเลขานุการ
6. นายสวัสดิ์ โพธิ์สีจันทร์โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา ที่ปรึกษา
7. นายพงศนรินทร์ ชื่นใจโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชาที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายบุญสิทธิ์ วานุนามโรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางภัทรา ประดับศรีโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
3. นางกันทิมา ครอบเพชรโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการ
4. นางนภาภรณ์ ธาตุระหันโรงเรียนธาตุศรีนครกรรมการ
5. นางนงลักษณ์ ธรรมดาโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการและเลขานุการ
6. นายสวัสดิ์ โพธิ์สีจันทร์โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชาที่ปรึกษา
7. นายพงศนรินทร์ ชื่นใจโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชาที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายสุรเยส กิ่งมณีโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคลประธานกรรมการ
2. นายภาภรณ์ นามสวัสดิ์โรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
3. นายสุวิชิต สมยิ่งโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการ
4. นางพัชรี พุฒซ้อนโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวสาวิตรี บุญแน่นโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวจุไรรัตน์ ไชยหาญโรงเรียนศรีไผทสมันต์ที่ปรึกษา
7. นายวิทูรย์ พิมพ์ศิริโรงเรียนสุรวิทยาคารที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยเอกพิสิษฐ์ แวงสันเทียะโรงเรียนสุรพินท์พิทยาประธานกรรมการ
2. นายสายบุตร พันธ์เสนโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
3. นางวรณัน ทุมทองโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายเกริกวิทย์ จันทเขตโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
5. นางยุวดี ชมชื่นดี โรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวจุไรรัตน์ ไชยหาญโรงเรียนศรีไผทสมันต์ที่ปรึกษา
7. นายวิทูรย์ พิมพ์ศิริโรงเรียนสุรวิทยาคารที่ปรึกษา
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายภูมิพิทักษ์ เจริญไวโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายธนพล อาจจุฬาโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
3. นายชัยรัตน์ แสนสุดโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
4. นายธีรนันท์ นามเสริมศรี โรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
5. นายกฤษฎา สาแก้วโรงเรียนบึงนครประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวทองใบ ตลับทองโรงเรียนสวายวิทยาคารที่ปรึกษา
7. นายอาทร เสาสูงโรงเรียนสุรวิทยาคารที่ปรึกษา
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายกิจติกร จำปางามโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ชัยทองโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
3. นายสุริเยศวร์ พิศิลป์โรงเรียนสังขะกรรมการ
4. นางสาวณัฏฐวี ทองดาโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยากรรมการ
5. นางสาวณัฐกฤตา ปัตตาลาโพโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวทองใบ ตลับทองโรงเรียนสวายวิทยาคารที่ปรึกษา
7. นายอาทร เสาสูงโรงเรียนสุรวิทยาคารที่ปรึกษา
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางณาตยา ผสมวงศ์โรงเรียนรัตนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวพุทธรักษา นามสวัสดิ์โรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการ
3. นางจิรานุช นาคีสังข์ โรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการ
4. นางรติมา ธงงาม จิตรแม้นโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
5. นายประสงค์ เสมศรีโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
6. นายภุชงค์ คนคงโรงเรียนห้วยจริงวิทยากรรมการ
7. นายโกวิทย์ ชัยทัพโรงเรียนสุรินทร์พิทยาคมกรรมการ
8. นางจำเนียน โอษะคลังโรงเรียนดอนแรดวิทยากรรมการ
9. นายอภิสิษฐ์ เครือวัลย์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการ
10. นางวิไลจิตร ทางดีโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
11. นายเฉลิมชัย แสนสุขโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคลที่ปรึกษา
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางวิไลวรรณ ไตรรัตน์โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายปริศนา ทรงวาจาโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
3. นางน้ำฝน บุญมากโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิมลพันธ์ พรมพิไสย์โรงเรียนดอนแรดวิทยากรรมการ
5. นายสุริยะ สาแก้วโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
6. นายวีระวัฒน์ ดวงมณีโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
7. นางกิรณา แม่นผลโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
8. นางสาวอนงค์ภัทร์ ใบบัวโรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการ
9. นางน้ำข้าว เสนครามโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
10. นายธีรพงศ์ คงทนโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยากรรมการ
11. นายชัชวาล มั่นคงโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
12. นางสาวเอมอร ดาศรีโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
13. นายเฉลิมชัย แสนสุขโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคลที่ปรึกษา
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นางภัคภร ใสแจ่มโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นายกฤษสาคร รันทรโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
3. นางน้ำผึ้ง พิศิลป์โรงเรียนสังขะกรรมการ
4. นายพัฒนศักดิ์ อภัยสมโรงเรียนโนนเทพกรรมการ
5. นางนิตยา บุญเลิศโรงเรียนบุแกรงวิทยาคมกรรมการ
6. นายนฤพนธ์ สายเสมาโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
7. นายเสมา ขวัญทองโรงเรียนมหิธรวิทยาที่ปรึกษา
8. นายประหยัด เขียวหวานโรงเรียนสวายวิทยาคารที่ปรึกษา
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
1. นางภัคภร ใสแจ่มโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นายกฤษสาคร รันทรโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
3. นางน้ำผึ้ง พิศิลป์โรงเรียนสังขะกรรมการ
4. นายพัฒนศักดิ์ อภัยสมโรงเรียนโนนเทพกรรมการ
5. นางนิตยา บุญเลิศโรงเรียนบุแกรงวิทยาคมกรรมการ
6. นายนฤพนธ์ สายเสมาโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
7. นายเสมา ขวัญทองโรงเรียนมหิธรวิทยาที่ปรึกษา
8. นายประหยัด เขียวหวานโรงเรียนสวายวิทยาคารที่ปรึกษา
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางจริน พรมสีโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายพัทธดณย์ เจริญศิริโรงเรียนโนนแท่นพิทยาคมกรรมการ
3. นายอัฐพงศ์ จารุทรัพย์สดใสโรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการ
4. นายชัชวาลย์ มณีวัตร์โรงเรียนสิรินธรกรรมการ
5. นางเอื้อมพร เที่ยงธรรมโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
6. นายสวัสดิพงษ์ คงดีโรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการ
7. นางสาวปนัดดา สมานจิตรโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการ
8. นางสาวสิรภัทร สังขาวโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการ
9. นางสาวอรพินท์ ดาศรีโรงเรียนบุแกรงวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวณัทณลัลน์ เจือจันทร์โรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
11. นายเมธี ชัยมาโยโรงเรียนนาบัววิทยาที่ปรึกษา
12. นายจิตกร ผมงามโรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร ที่ปรึกษา
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางจริน พรมสีโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายพัทธดณย์ เจริญศิริโรงเรียนโนนแท่นพิทยาคมกรรมการ
3. นายอัฐพงศ์ จารุทรัพย์สดใสโรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการ
4. นายชัชวาลย์ มณีวัตร์โรงเรียนสิรินธรกรรมการ
5. นางเอื้อมพร เที่ยงธรรมโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
6. นายสวัสดิพงษ์ คงดีโรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการ
7. นางสาวปนัดดา สมานจิตรโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการ
8. นางสาวสิรภัทร สังขาวโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการ
9. นางสาวอรพินท์ ดาศรีโรงเรียนบุแกรงวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวณัทณลัลน์ เจือจันทร์โรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
11. นายเมธี ชัยมาโยโรงเรียนนาบัววิทยาที่ปรึกษา
12. นายจิตกร ผมงามโรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร ที่ปรึกษา
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
1. นางเรไร เผือดนอกโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นางชุติมา ใจมั่นโรงเรียนสวายวิทยาคารกรรมการ
3. นางวัชรี กมลโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
4. นางสาวสุภาวดี เสนภูงาโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายวิเชียร วงศ์ม่วยโรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการ
6. นางสาวชนิดาภา แก้วจำปาโรงเรียนหนองสนิทวิทยากรรมการ
7. นายทวีชัย เสนาบูรณ์โรงเรียนแตลศิริวิทยากรรมการ
8. นางสาวสุธิดา อนุเคราะห์โรงเรียนหนองแวงวิทยาคมกรรมการ
9. นายธวัชชัย อุตตะโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมกรรมการ
10. นางอมรรัตน์ เพิ่มทองโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวสุดารัตน์ แซ่ฉั่วโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
12. นางสาววิภาทรงศิริ ยงคงโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
13. นายอนุชา หลิมศิริวงษ์โรงเรียนสุรวิทยาคารที่ปรึกษา
14. นางณัฐชานันท์ พระทองสุขสกุลโรงเรียนสุรวิทยาคารที่ปรึกษา

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางประภา ธุรานุชโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางภัคจิรา วงศ์เจริญโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางยุวดี ผูกดวงโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
4. นางอัญญารัตน์ ลือขจรโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
5. นางณัฎฐิยา ชิดนอกโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
6. นางรัตนา บุญธนาสิริโรงเรียนยางวิทยาคารกรรมการ
7. นางสรัณทิพย์ หมวกเหล็กโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสำเรียง ศรีเพชรโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นางสาวพรนภา พุทธานุโรงเรียนรัตนบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางธัญญ์วริทธิ์ คำผงโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวพรผกา ดนเสมอโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาววณิชชา บุญมาโรงเรียนหนองสนิทวิทยากรรมการ
6. นางสาวขนิษฐา คิดงามโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
7. นายพิรุณ ไพสนิทโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางอรอุมา สำรวมจิตรโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสิริกานต์ วายโศรกโรงเรียนสวายวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวพัทธ์ธีรา ทูลดีโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
4. นางรังสิมา ดวงดีโรงเรียนนาบัววิทยากรรมการ
5. นางธัญญาพร ทองหล่อโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
6. นางอัจฉรา นาคสดโรงเรียนบุแกรงวิทยาคมกรรมการ
7. นางยุพาจิตรา บุญจรัสโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางวรรณี มณีพงศ์โรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นายพิฑูรย์ ศรีแก้วโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชารองประธานกรรมการ
3. นายวิธิวัติ รักษาภักดีโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นางสาวณัฐณิชากร ศรีบริบูรณ์โรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
5. นางรมีนตา เขียวอ่อนโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวสุจิตรา แรงจบโรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการ
7. นางสาวพรพิมล แพงภูงาโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ แก้วสังข์โรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายมีฉัตร ศรีเที่ยงโรงเรียนโนนเทพประธานกรรมการ
3. นายไกรวิชญ์ ศร๊นิลโรงเรียนพนาสนวิทยากรรมการ
4. นางสาวกัลยา คิดอยู่โรงเรียนสิรินธรกรรมการ
5. นายเอนก พลคะชาโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
6. นางเฉลิมวรรณ แพงภูงาโรงเรียนศรีไผทสมันต์กรรมการ
7. นายนิเวช เหมือนนึกโรงเรียนมหิธรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางปตินุช พรหมบุตรโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นายณัฐกฤษฏ์ ภูมิสูงโรงเรียนสุรพินท์พิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวทิพาพร พลสามารถโรงเรียนธาตุศรีนครกรรมการ
4. นางสาวจรรยา มากพงศ์โรงเรียนช้างบุญวิทยากรรมการ
5. นายสิงห์ศักดา ธรรมดาโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
6. นายปฎินันทน์ โคตรชัยโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยากรรมการ
7. นางวารุณี แก้วสังข์โรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางรุ่งทิวา เหล่าแสนเมืองโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางไกรษร คงยืนโรงเรียนรัตนบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายสุวิทย์ อุกาโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางนภาลัย บุรีวัฒน์โรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
5. นางอุมารินทร์ ศรีริโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
6. นายธนาวัฒน์ คงนาคโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวจิรวรรณ ศรีชะอุ่มโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางยุวธิดา ลอยประโคนโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ศรัณย์ สาทิพจันทร์โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางอุดมลักษณ์ นพพิบูลย์โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสสินา ปิ๊บกลางโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
5. นางฉวิสุข เสร็จพร้อมโรงเรียนนาดีวิทยากรรมการ
6. นางสาวสุนิสา จันทร์จำปาโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
7. นางสุชาดา เฉลียวไวโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางจุฑาทิพย์ รักษ์ศรีโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ ถมปัทม์โรงเรียนสังขะรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจันทรา เป็นสุขโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
4. นางโสภาพันธ์ บุญรอดโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
5. นางสาวยิ่งลักษณ์ เติมกล้าโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
6. นางสาววาสนา เจริญยิ่งโรงเรียนสินรินทร์วิทยากรรมการ
7. นายเก่งกานต์ แก่นดีโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายธำรงศักดิ์ บุญจรัสโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นายบุญประเสริฐ วันดีโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายสดมภ์ ทอนโพธิ์โรงเรียนท่าสว่างวิทยากรรมการ
4. นายอภิวุฒิ คำแสนราชโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ เสาว์ยงค์โรงเรียนห้วยจริงวิทยากรรมการ
6. นายคมสรรค์ ทำทองโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
7. นายพรหม ผูกดวงโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3
1. นายพิพัฒน์ ดำเนินโรงเรียนสนมวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงใจ บุตรดีโรงเรียนตานีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอดิศร ภิญโญภาพโรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวดาวรัศมี รีรัตน์โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์กรรมการ
5. นายวริษฐ์ โสรเนตรโรงเรียนศรีสุขวิทยากรรมการ
6. นายสมชาย วงศาโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
7. นางสริญญา อินทรนุชโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายวรเชษฐ์ บุญยงโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ ศรีขาวโรงเรียนแร่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปรเมศ กุลรัตน์โรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
4. นายจิรศักดิ์ พูนวิเชียรโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายอดิศักดิ์ พิมพ์จันทร์โรงเรียนสินรินทร์วิทยากรรมการ
6. นายจักราวุธ ตุ้นทัพไทยโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
7. นางสาวรัชนีวรรณ เทียนทองโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6
1. นายนิติธร สุขุมพันธ์พิพัฒนาโรงเรียนแกศึกษาพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายเสมอ บรรลือทรัพย์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีอุดม บริสุทธิ์โรงเรียนลำพลับพลาพิทยาคารกรรมการ
4. นางสิริกร คงกล้าโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
5. นายนิรุต ฉิมเพชรโรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นายชรินทร ศรีลานุชโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
7. นายนพพร กาแก้วโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์กรรมการ
8. นายณัทธร อุดมศิริพงษ์โรงเรียนบุแกรงวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวนิดต้า เจริญศิริโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางกวิศา สุนทรดีโรงเรียนตาเบาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจินต์ จันดากุล โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางพิรุณนี สายยศ โรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
4. นายทิวากร​ ธนะมูล โรงเรียนชุมพ​ลวิทยา​สรรค์​กรรมการ
5. นางพิมพ์พจี พิชญ์สิปปภาส โรงเรียนสวายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
6. นายอนันตชัย ชวฤทธิ์เดชาผู้อำนวยการโรงเรียนโคกยางวิทยา ที่ปรึกษา
7. นางสาวเกษรี ทองเอี่ยมโรงเรียนโคกยางวิทยาที่ปรึกษา
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางมยุรี ปัญญาเอก โรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายธนาวุฒิ ใสกระจ่างโรงเรียนสวายวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางนิตยาพร พิมพ์ศรีโรงเรียนสังขะกรรมการ
4. นางสาวสุจินต์ สายยศ โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยากรรมการ
5. นางสาววันทนา ยวงทองโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
6. นายบุญเกิด กองสุขผู้อำนวยการโรงเรียนไทรแก้ววิทยา ที่ปรึกษา
7. นายวัชรากร ใยแก้วโรงเรียนประสาทวิทยาคารที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายชุมพล วรรณดีโรงเรียนท่าสว่างวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ ใจองอาจ โรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
3. นายสุรชัย กุลรัตน์โรงเรียนพนาสนวิทยากรรมการ
4. นายกริชชัย จันทรอภิชาติกุลโรงเรียนชุมพลวิทยา​สรรค์​กรรมการ
5. นางสาวยุพเรศ พระวัย โรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
6. นายพสิน บัวหุ่งผู้อำนวยการโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา ที่ปรึกษา
7. นางสุพรรณยุภา แสวงชอบโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยาที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสรวุฒิ รัตตัญญูโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นายวันเฉลิม อุดมทวีโรงเรียนสุรวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสุจินดา ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
4. นายสุรชัย กุลรัตน์โรงเรียนพนาสนวิทยากรรมการ
5. นายสราวุธ แพงเจริญ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการและเลขานุการ
6. นายสมบูรณ์ ทิสารัมย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาบเชิงวิทยาที่ปรึกษา
7. นายจารุทัศน์ รู้รักษารองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคารที่ปรึกษา
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายพุฒิพงษ์ รับจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ประธานกรรมการ
2. นายดิสทัต ทองดาโรงเรียนกาบเชิงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกสิญาณินท์ บุญลีประสิทธิ์โรงเรียนปราสาทเบงวิทยากรรมการ
4. นายศาสตราวุธ มีดีโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการ
5. นายบุญร่วม กลิ่นหอม โรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
6. นายนิเวศ ทิวทองผู้อำนวยการโรงเรียนตานีวิทยาที่ปรึกษา
7. นายกฤษฎา นิสัยกล้วโรงเรียนตานีวิทยาที่ปรึกษา
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายพุฒิพงษ์ รับจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ประธานกรรมการ
2. นางชมพลอย ชุติแพทย์วิภา โรงเรียนสุรวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายปิยณัฐ กองสุขโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมกรรมการ
4. นายมนตรี จิตต์หาญโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
5. นางสาวพัชราภรณ์ ครองชื่นโรงเรียนไทรแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
6. นายธานินทร์ ชินวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารที่ปรึกษา
7. นางสิรินุช ปฐมชาติโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ที่ปรึกษา
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางศศลักษณ์ สมชื่อโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. นางธัญญวรัตน์ พรชัยอังกูร โรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นายครองสุข หารไชย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการ
4. นายสันติ ประภาสัยโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
5. นางสุจิตรา เจิมสม โรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
6. นายประจักษ์ เงางามโรงเรียนตาเบาวิทยาที่ปรึกษา
7. นางจันทรา สารกิจรองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมดงรักที่ปรึกษา
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางกันยา หลวงยี โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสุรินทร์ โสฬส โรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการ
3. นางสาววิลาวัลย์ ใจคุ้มเก่าโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
4. นางรุ่งทิพย์ สายแสงจันทร์ โรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
5. นายธรรมนูญ มีเสนาผู้อำนวยการโรงเรียนพนมดงรักวิทยา ที่ปรึกษา
6. นายไพฑูรย์ ทวีแสงโรงเรียนพนมดงรักวิทยาที่ปรึกษา
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางเฉลิมชาติ งาขาว โรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นางสมหวัง สุดโสมโรงเรียนรัตนบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายสุวัฒน์ งามทวีโรงเรียนมหิธรวิทยากรรมการ
4. นางนงนภัทร สุบินดีโรงเรียนบ้านรุนกรรมการ
5. นายธรรศ์พงษ์ นานวลโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
6. นายสาโรจน์ พฤษภาผู้อำนวยการโรงเรียนแนงมุดวิทยาที่ปรึกษา
7. นางสาวรติพร ยิ่งยงยุทธโรงเรียนแนงมุดวิทยาที่ปรึกษา
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวธรรมนูญรัตติ พิศลืมโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ งามทวีโรงเรียนมหิธรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนวัช หาทรัพย์ โรงเรียนสิรินธรกรรมการ
4. นางสาวสุธินี โสตะวงศ์โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยากรรมการ
5. นางจุฑามาศ ทองดาโรงเรียนปราสาทเบงวิทยากรรมการและเลขานุการ
6. นายวิทยา เพ่งเล็งดีผู้อำนวยการโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยาที่ปรึกษา
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวพรศรี บูรณ์เจริญ โรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร ลอยทองโรงเรียนสุรวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายไกรวิชญ์ สุปิงคลัดโรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวสวลักษณ์ บุญญะสิริสิทธิ์โรงเรียนสิรินธรกรรมการ
5. นายวีระ สระศิริโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการและเลขานุการ
6. นางพิจิตรา คำมันตรีผู้อำนวยการโรงเรียนปราสาทเบงวิทยาที่ปรึกษา
7. นางสุนันทา ศิลอ่อนรองผู้อำนวยการโรงเรียนไทรแก้ววิทยาที่ปรึกษา
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสาคร วัฒนกุลโรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพย์​พิกุล​ ทิพย์​อักษรโรงเรียนชุมพลวิทยา​สรรค์​รองประธานกรรมการ
3. นางรัตน์จินันท์ พลรักษ์โรงเรียนโนนเทพกรรมการ
4. นางสาวอำนวย ม่วงอร่ามโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
5. นางสาวชุติปภา วรรณศรีโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. พระเอกชัย ชยเมธี ดร.ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพานทอง ไกรทองโรงเรียนสุรวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสไบพร คำภิรมย์โรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
4. นางศิริรัตน์​ ไชยปัญหา โรงเรียนชุมพลวิทยา​สรรค์​กรรมการ
5. นางสาวสุริวรรณ สุริยงคตโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
6. นายเสกสันต์ สัมฤทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนกาบเชิงวิทยาที่ปรึกษา
7. นายธงชัย สนโศรกโรงเรียนกาบเชิงวิทยาที่ปรึกษา

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. จ.ส.อ.นรากรณ์ แสนกล้าโรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. นายชาญสิทธิ์ เกษีสังข์โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นางพัชรนันท์ เจริญศิริวิชญกุลโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุริยา วงษ์ศรีโรงพยาบาลสุรินทร์กรรมการ
5. นางดวงใจ สิทธิสกุลรัตน์โรงพยาบาลลำดวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6
1. นายคมกฤษ ยินดีโรงเรียนโชคเพชรพิทยาประธานกรรมการ
2. นายศุภัทรพันธุ์ จันพุทซาโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นายเฉลิมพล พวงศิริองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมืองกรรมการ
4. นายภานุพันธุ์ ตั้นจัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์กรรมการ
5. นายภานุพงศ์ ตั้นจัดค่ายมวยครูวอร์มมวยไทยกรรมการ
6. นายขวัญชัย ถึงดีโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
1. นายประจักร เงางามโรงเรียนตาเบาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวินัย ศิริเวชโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นายถนัด มงคลสารโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
4. นายสมทิพย์ ทองประดับโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคลกรรมการ
5. นายจิรศักดิ์ วงษ์ศรีโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
6. นายภาติยะ สายรัตน์โรงเรียนตาเบาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6
1. นายชนะศึก จินดาศรีโรงเรียนตั้งใจวิยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรวุฒิ แยบดีโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
3. นายโสภิณ ผลเจริญโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
4. นายสุวัฒน์ งามทวีโรงเรียนมหิธรวิทยากรรมการ
5. นายโฆษิต เจริญสวัสดิ์โรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการ
6. นายจตุรงค์ ไชยมูลโรงเรียนตั้งใจวิยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางพยอม สีมาวงษ์โรงเรียนโชคเพชรพิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัยพล เผือดจันทึกโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
3. นายนิกรณ์ พ่อค้าโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีกิตติธัช เวฬุวนารักษ์โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีอภิสิทธิ์ โยธายุทธโรงเรียนโนนแท่นพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางพวงเพ็ญ ฉิมมาลีโรงเรียนขวาวใหญ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายปรีชา พรมแก้วโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณา คำมณีโรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์กรรมการ
4. นายสนัย ชัยยาโรงเรียนยางวิทยาคารกรรมการ
5. นายณรงค์ศักดิ์ สุปิรัยธรโรงเรียนไทรแก้ววิทยากรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสมเกตุ ใจเมืองโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. นายวันชัย นิลหุตโรงเรียนรัตนบุรีประธานกรรมการ
3. นายบุญร่วม สมานโรงเรียนโคกยางวิทยา ประธานกรรมการ
4. นายโกวิทย์ ปลื้มรัมย์โรงเรียนจารย์วิทยาคารกรรมการ
5. นายพิชัย บุรมศรีโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอิสราภรณ์ พรหมภูวัลย์โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางนัฐกานต์ พลดงนอกโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ กรรมการ
8. นายธนธร สมใจหวังโรงเรียนปราสาทเบงวิทยากรรมการ
9. นายประเสริฐสิทธิ์ สมใจหวังโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
10. นายชรินทร์ มหานาม โรงเรียนสังขะ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายสมเกตุ ใจเมืองโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ประธานกรรมการ
2. นายวันชัย นิลหุตโรงเรียนรัตนบุรีประธานกรรมการ
3. นายบุญร่วม สมานโรงเรียนโคกยางวิทยา ประธานกรรมการ
4. นายโกวิท ปลื้มรัมย์โรงเรียนจารย์วิทยาคารกรรมการ
5. นายพิชัย บุรมศรีโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม กรรมการ
6. นางนัฐกานต์ พลดงนอกโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ กรรมการ
7. นายธนธร สมใจหวัง โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา กรรมการ
8. นายประเสริฐสิทธิ์ สมใจหวังโรงเรียนสุรวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวอิสราภรณ์ พรหมภูวัลย์โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
10. นายชรินทร์ มหานาม โรงเรียนสังขะ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสุทธิลักษณ์ สมใจหวังโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นางสาวลำยงค์ แสนมา โรงเรียนช้างบุญวิทยา ประธานกรรมการ
3. นายวรพัทธ์ รุ่งพิสิฐไชยโรงเรียนพระแก้ววิทยา ประธานกรรมการ
4. นางกัญญาภัทร ทองประเสริฐโรงเรียนสุรพินท์พิทยา กรรมการ
5. นายอิสระพงษ์ มั่งมีศรีโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ กรรมการ
6. นายปฏิวัติ นรสาร โรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
7. นางสรัญญา อุทัยพัฒนพงศ์โรงเรียนท่าสว่างวิทยา กรรมการและเลขานุการ
8. นายลิขิต สิงจานุสงค์โรงเรียนโนนเทพ กรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวชลธาร เต็งเจริญกุล โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางสุทธิลักษณ์ สมใจหวังโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นางสาวลำยงค์ แสนมาโรงเรียนช้างบุญวิทยา ประธานกรรมการ
3. นายวรพัทธ์ รุ่งพิสิฐไชยโรงเรียนพระแก้ววิทยา ประธานกรรมการ
4. นางกัญญาภัทร ทองประเสริฐโรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการ
5. นายอิสระพงษ์ มั่งมีศรีโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ กรรมการ
6. นายปฏิวัติ นรสารโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
7. นางสรัญญา อุทัยพัฒนพงศ์โรงเรียนท่าสว่างวิทยากรรมการและเลขานุการ
8. นายลิขิต สิงจานุสงค์โรงเรียนโนนเทพ กรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวชลธาร เต็งเจริญกุลโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางกัญญาณัฐ เมืองศรีโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพย์วรรณ สินโสดโรงเรียนวังข่าพัฒนา ประธานกรรมการ
3. นางสาวอนัญญา ฉิมกุลโรงเรียนกระเทียมวิทยาประธานกรรมการ
4. นางสาวเก็จกาญจน์ กนกแก้วโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
5. นายธีระวัฒน์ สมยิ่งโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
6. นายเมธาวี บริสุทธิ์โรงเรียนสังขะ กรรมการ
7. นายลิขิต สิงจานุสงค์โรงเรียนโนนเทพกรรมการและเลขานุการ
8. นายสิทธิพันธ์ สุขแสวงโรงเรียนสุรินทร์ภักดี กรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวปัญญารัฐ พรหมภูวัลย์โรงเรียนแนงมุดวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางกัญญาณัฐ เมืองศรีโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพย์วรรณ สินโสดโรงเรียนวังข่าพัฒนาประธานกรรมการ
3. นางสาวอนัญญา ฉิมกุลโรงเรียนกระเทียมวิทยาประธานกรรมการ
4. นางสาวเก็จกาญจน์ กนกแก้วโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
5. นายธีระวัฒน์ สมยิ่งโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
6. นายเมธาวี บริสุทธิ์โรงเรียนสังขะกรรมการ
7. นายลิขิต สิงจานุสงค์โรงเรียนโนนเทพกรรมการและเลขานุการ
8. นายสิทธิพันธ์ สุขแสวงโรงเรียนสุรินทร์ภักดีกรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวปัญญารัฐ พรหมภูวัลย์โรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐสิทธิ์ สมใจหวังโรงเรียนสุรวิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นายวันชัย นิลหุตโรงเรียนรัตนบุรีประธานกรรมการ
3. นายบุญร่วม สมานโรงเรียนโคกยางวิทยาประธานกรรมการ
4. นางสาวจินตหรา เกรินรัมย์โรงเรียนห้วยจริงวิทยา กรรมการ
5. นายจักรพงศ์ อุดรพันธ์โรงเรียนรามรัชมังคลาฯ กรรมการ
6. นางกัญญาณัฐ เมืองศรีโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวนงลักษณ์ ลินทะไชยโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
8. นางวิลาวรรณ ตั้งอิทธิพลากรโรงเรียนสุรวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวพิไลพร เส้นเศษโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ กรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวปัญญารัฐ พรหมภูวัลย์โรงเรียนแนงมุดวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐสิทธิ์ สมใจหวังโรงเรียนสุรวิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นายวันชัย นิลหุตโรงเรียนรัตนบุรีประธานกรรมการ
3. นายบุญร่วม สมานโรงเรียนโคกยางวิทยาประธานกรรมการ
4. นางสาวจินตหรา เกรินรัมย์โรงเรียนห้วยจริงวิทยากรรมการ
5. นายจักรพงศ์ อุดรพันธ์โรงเรียนรามรัชมังคลาฯกรรมการ
6. นางกัญญาณัฐ เมืองศรีโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวนงลักษณ์ ลินทะไชยโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
8. นางวิลาวรรณ ตั้งอิทธิพลากรโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวพิไลพร เส้นเศษโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวปัญญารัฐ พรหมภูวัลย์โรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางอมร พันชนะโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายยอดชาย เสาทองโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
3. นายบุญร่วม สมานโรงเรียนโคกยางประธานกรรมการ
4. นายนพรัตน์ ทองแม้นโรงเรียนมหิธรวิทยากรรมการ
5. นางสาวจันทกานต์ เหล่าเก้าโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
6. นายอิสระพงษ์ มั่งมีศรีโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ กรรมการ
7. นางอุปการี มณีนิลโรงเรียนตาคงวิทยา กรรมการ
8. นางศิริพร ใจเมืองโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน กรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวอิสราภรณ์ พรหมภูวัลย์โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวชลธาร เต็งเจริญกุลโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นางรุ่งอรุณ ปรียานุภาพโรงเรียนสุรวิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นางสาวลำยงค์ แสนมาโรงเรียนช้างบุญวิทยา ประธานกรรมการ
3. นายปฏิวัติ นรสาร โรงเรียนพนมดงรักวิทยาประธานกรรมการ
4. นายพิสิทธิ์ ศรีโคตร โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคมกรรมการ
5. นายอาทิตชัย นามไพรโรงเรียนบึงนครประชาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวเก็จกาญจน์ กนกแก้วโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
7. นางสาวพิไลพร เส้นเศษโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
8. นางสาวปัญญารัฐ พรหมภูวัลย์โรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
9. นายศึกษา จุนเสริมโรงเรียนสวายวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ
10. นางนันต์นรี สิริโชคธนานันท์โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
11. นายธนธร สมใจหวังโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นางรุ่งอรุณ ปรียานุภาพโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวลำยงค์ แสนมาโรงเรียนช้างบุญวิทยาประธานกรรมการ
3. นายปฏิวัติ นรสารโรงเรียนพนมดงรักวิทยาประธานกรรมการ
4. นายพิสิทธิ์ ศรีโคตรโรงเรียนสุรินทร์พิทยาคมกรรมการ
5. นายอาทิตชัย นามไพรโรงเรียนบึงนครประชาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวเก็จกาญจน์ กนกแก้วโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
7. นางสาวพิไลพร เส้นเศษโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ กรรมการ
8. นางสาวปัญญารัฐ พรหมภูวัลย์โรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
9. นายศึกษา จุนเสริมโรงเรียนสวายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
10. นางนันต์นรี สิริโชคธนานันท์โรงเรียนพรมเทพพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
11. นายธนธร สมใจหวังโรงเรียนปราสาทเบงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสุขคุม ลอยประโคนโรงเรียนนาบัววิทยาประธานกรรมการ
2. นางนัฐกานต์ พลดงนอกโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ประธานกรรมการ
3. นายเมธาวี บริสุทธิ์โรงเรียนสังขะ ประธานกรรมการ
4. นายกิตติชาติ แก้วสนโรงเรียนสุรินทร์ภักดี กรรมการ
5. นายชุมพร เพ่งเล็งดีโรงเรียนพญารามวิทยา กรรมการ
6. นายยอดชาย เสาทองโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายธนธร สมใจหวังโรงเรียนปราสาทเบงวิทยากรรมการ
8. นายชรินทร์ มหานามโรงเรียนสังขะ กรรมการ
9. นางอุปการี มณีนิลโรงเรียนตาคงวิทยา กรรมการ
10. นายไพจิตร ทองพันธ์โรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการและเลขานุการ
11. นางนันต์นรี สิริโชคธนานันท์โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวนงลักษณ์ ลินทะไชยโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายสุขคุม ลอยประโคนโรงเรียนนาบัววิทยาประธานกรรมการ
2. นางนัฐกานต์ พลดงนอกโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ประธานกรรมการ
3. นายเมธาวี บริสุทธิ์โรงเรียนสังขะ ประธานกรรมการ
4. นายกิตติชาติ แก้วสนโรงเรียนสุรินทร์ภักดีกรรมการ
5. นายชุมพร เพ่งเล็งดีโรงเรียนพญารามวิทยากรรมการ
6. นายยอดชาย เสาทองโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายธนธร สมใจหวังโรงเรียนปราสาทเบงวิทยากรรมการ
8. นายชรินทร์ มหานามโรงเรียนสังขะกรรมการ
9. นางอุปการี มณีนิลโรงเรียนตาคงวิทยากรรมการ
10. นายไพจิตร ทองพันธ์โรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการและเลขานุการ
11. นางนันต์นรี สิริโชคธนานันท์โรงเรียนพรมเทพพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวนงลักษณ์ ลินทะไชยโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายคีตะ กระจายศิลป์โรงเรียนสังขะ ประธานกรรมการ
2. นายประมวล วงษาเวียงโรงเรียนจารย์วิทยาคารกรรมการ
3. นายอนุสร รัศมิงแก้วโรงเรียนหนองสนิทวิทยา กรรมการ
4. นายทนงศักดิ์ เจียรนัยโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
5. นายวชิระ เดชศิริโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายคีตะ กระจายศิลป์โรงเรียนสังขะ ประธานกรรมการ
2. นายประมวล วงษาเวียงโรงเรียนจารย์วิทยาคารกรรมการ
3. นายอนุสรณ์ รัสมิงแก้วโรงเรียนหนองสนิทวิทยา กรรมการ
4. นายทนงศักดิ์ เจียรนัยโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
5. นายวชิระ เดชศิริโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายสฎาษิต สุนทรดีโรงเรียนตาเบาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายยรรยง โสติยาโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
3. นายชาตรี วรรณโยโรงเรียนไทรแก้ววิทยากรรมการ
4. นายศิริชัย แก้วเขียวงามโรงเรียนศรีไผทสมันต์กรรมการ
5. นางเจริญศรี กลีบแก้วโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายสฎาษิต สุนทรดีโรงเรียนตาเบาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายยรรยง โสติยาโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
3. นายชาตรี วรรณโยโรงเรียนไทรแก้ววิทยากรรมการ
4. นายศิริชัย แก้วเขียวงามโรงเรียนศรีไผทสมันต์กรรมการ
5. นางเจริญศรี กลีบแก้วโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุเมศ บุญขาวโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชาประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา โพธิ์ผาโรงเรียนกุดผไทยประชาสรรค์ กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีประวัติ บุตรกันหาโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยากรรมการ
4. นายจีระ ศรีชัยโรงเรียนตาคงวิทยากรรมการ
5. นายสมคิด ทองนรินทร์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุเมศ บุญขาวโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชาประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา โพธิ์ผาโรงเรียนกุดผไทยประชาสรรค์กรรมการ
3. นายประวัติ บุตรกันหาโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยากรรมการ
4. นายจีระ ศรีชัย โรงเรียนตาคงวิทยากรรมการ
5. นายสมคิด ทองนรินทร์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุเมศ บุญขาวโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชาประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา โพธิ์ผาโรงเรียนกุดผไทยประชาสรรค์ กรรมการ
3. นายประวัติ บุตรกันหาโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยากรรมการ
4. นายจีระ ศรีชัยโรงเรียนตาคงวิทยากรรมการ
5. นายสมคิด ทองนรินทร์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุเมศ บุญขาวโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชาประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา โพธิ์ผาโรงเรียนกุดผไทยประชาสรรค์ กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีประวัติ บุตรกันหาโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยากรรมการ
4. นายจีระ ศรีชัย โรงเรียนตาคงวิทยา กรรมการ
5. นายสมคิด ทองนรินทร์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธีระพันธ์ มะลิซ้อนโรงเรียนเมืองลีงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ มณฑาโรงเรียนบุแกรงวิทยาคมกรรมการ
3. นายศุภชัย พิมพ์ศรีโรงเรียนสังขะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวีรพรรณ มะลิซ้อนโรงเรียนเมืองลีงวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ มณฑาโรงเรียนบุแกรงวิทยาคมกรรมการ
3. นายศุภชัย พิมพ์ศรีโรงเรียนสังขะ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธีระพันธ์ มะลิซ้อนโรงเรียนเมืองลีงวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ มณฑาโรงเรียนบุแกรงวิทยาคมกรรมการ
3. นายศุภชัย พิมพ์ศรีโรงเรียนสังขะ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายธีระพันธ์ มะลิซ้อนโรงเรียนเมืองลีงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ มณฑาโรงเรียนบุแกรงวิทยาคมกรรมการ
3. นายศุภชัย พิมพ์ศรีโรงเรียนสังขะ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายภูวนัย นนธิจันทร์โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ประธานกรรมการ
2. นายนภา บุญยะสารโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ กรรมการ
3. นายสุชาติ คำเสียงโรงเรียนสุรพินท์พิทยา กรรมการ
4. นายจักรกฤษณ์ ธรรมเที่ยงโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายภูวนัย นนธิจันทร์โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ประธานกรรมการ
2. นายนภา ปุญยะสารโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ กรรมการ
3. นายสุชาติ คำเสียงโรงเรียนสุรพินท์พิทยา กรรมการ
4. นายจักรกฤษณ์ ธรรมเที่ยงโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายภูวนัย นนธิจันทร์โรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษก กรรมการ
2. นายนภา บุญยะสารโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ กรรมการ
3. นายสุชาติ คำเสียงโรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการ
4. นายจักรกฤษณ์ ธรรมเที่ยงโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายภูวนัย นนธิจันทร์โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ประธานกรรมการ
2. นายนภา บุญยะสารโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ กรรมการ
3. นายสุชาติ คำเสียงโรงเรียนสุรพินท์พิทยา กรรมการ
4. นายจักรกฤษณ์ ธรรมเที่ยงโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธีระพันธ์ วิไลยวงศ์โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชาญวิทย์ ฉัตรทองโรงเรียนมัธยมจารพัตร์วิทยากรรมการ
3. นายภูมินทร์ นันทพันธ์โรงเรียนรัตนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายธีระพันธ์ วิไลยวงศ์โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชาญวิทย์ ฉัตรทองโรงเรียนมัธยมจารพัตร์วิทยากรรมการ
3. นายภูมินทร์ นันทพันธ์โรงเรียนรัตนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธีระพันธ์ วิไลยวงศ์โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายชาญวิทย์ ฉัตรทองโรงเรียนมัธยมจารพัตร์วิทยากรรมการ
3. นายภูมินทร์ นันทพันธ์โรงเรียนรัตนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายธีระพันธ์ วิไลยวงศ์โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชาญวิทย์ ฉัตรทองโรงเรียนมัธยมจารพัตร์วิทยากรรมการ
3. นายภูมินทร์ นันทพันธ์โรงเรียนรัตนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
1. นายอัษฎา นวลสะอาดโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายจิรภัทร เฉิดวาสนาโรงเรียนตาเบาวิทยากรรมการ
3. นายชัยกฤต บุญธนาสิริโรงเรียนยางวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6
1. นายอัษฎา นวลสะอาดโรงเรียนสุรวิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นายจิรภัทร เฉิดวาสนาโรงเรียนตาเบาวิทยากรรมการ
3. นายชัยกฤต บุญธนาสิริโรงเรียนยางวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายอัครวัฒน์ คีตภิรมย์โรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุเทศ กาบทองโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ กรรมการ
3. นายวิชัย คำขาวโรงเรียนวังข่าพัฒนา กรรมการ
4. นายวิชิต ศรประสิทธิ์ โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคลกรรมการ
5. นายสุริยาพร เทพาโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายอัครวัฒน์ คีตภิรมย์โรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุเทศ กาบทองโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ กรรมการ
3. นายวิชัย คำขาวโรงเรียนวังข่าพัฒนากรรมการ
4. นายวิชิต ศรประสิทธิ์โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคลกรรมการ
5. นายสุริยาพร เทพาโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ บุญมากโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ประธานกรรมการ
2. นายวุฒิวัฒน์ รัตนิลโรงเรียนเทพอุดมวิทยากรรมการ
3. นายจุลศักดิ์ ทุหาโรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐ บุญมากโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔รองประธานกรรมการ
2. นายวุฒิวัฒน์ รัตนิลโรงเรียนเทพอุดมวิทยากรรมการ
3. นายจุลศักดิ์ ทุหาโรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ บุญมากโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ประธานกรรมการ
2. นายวุฒิวัฒน์ รัตนิลโรงเรียนเทพอุดมวิทยากรรมการ
3. นายจุลศักดิ์ ทุหาโรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐ บุญมากโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ประธานกรรมการ
2. นายวุฒิวัฒน์ รัตนิลโรงเรียนเทพอุดมวิทยา กรรมการ
3. นายจุลศักดิ์ ทุหาโรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ แสนสุขโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นายพิภาพ แก้วยศโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
3. นายจงชญา นวลสะอาดโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ แสนสุขโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นายพิภาพ แก้วยศโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
3. นางจงชญา นวลสะอาดโรงเรียนสุรวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ แสนสุขโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นายพิภาพ แก้วยศโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
3. นางจงชญา นวลสะอาดโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ แสนสุขโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นายพิภาพ แก้วยศโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
3. นางจงชญา นวลสะอาดโรงเรียนสุรวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายปริญญา ดวงตาโรงเรียนเมืองบัววิทยา ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิม มหานามโรงเรียนกาบเชิงวิทยา กรรมการ
3. นางสาวญาดา ฉายแก้วโรงเรียนพนาสนวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายปริญญา ดวงตาโรงเรียนเมืองบัววิทยา ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิม มหานามโรงเรียนกาบเชิงวิทยา กรรมการ
3. นางสาวญาดา ฉายแก้วโรงเรียนพนาสนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายปริญญา ดวงตาโรงเรียนเมืองบัววิทยา ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิม มหานามโรงเรียนกาบเชิงวิทยา กรรมการ
3. นางสาวญาดา ฉายแก้วโรงเรียนพนาสนวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายปริญญา ดวงตาโรงเรียนเมืองบัววิทยา ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิม มหานามโรงเรียนกาบเชิงวิทยา กรรมการ
3. นางสาวญาดา ฉายแก้วโรงเรียนพนาสนวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางประภาวัลย์ สายยศโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ประธานกรรมการ
2. นายกิตติวัฒน์ สมสิทธิ์โรงเรียนยางวิทยาคาร กรรมการ
3. นางสาวกุสุมา นาคะเกศโรงเรียนแร่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นางประภาวัลย์ สายยศโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ประธานกรรมการ
2. นายกิตติวัฒน์ สมสิทธิ์โรงเรียนยางวิทยาคาร กรรมการ
3. นางสาวกุสุมา นาคะเกศโรงเรียนแร่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นางประภาวัลย์ สายยศโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ประธานกรรมการ
2. นายกิตติวัฒน์ สมสิทธิ์โรงเรียนยางวิทยาคาร กรรมการ
3. นางสาวกุสุมา นาคะเกศโรงเรียนแร่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นางประภาวัลย์ สายยศโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายกิตติวัฒน์ สมสิทธิ์โรงเรียนยางวิทยาคาร กรรมการ
3. นางสาวกุสุมา นาคะเกศโรงเรียนแร่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายนพชัย อุปชิตโรงเรียนมหิธร ประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ ปลื้มชิงชัยโรงเรียนโชคเพชรพิทยากรรมการ
3. สิบเอกพิพัฒน์ มุมทองโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายนพชัย อุปชิตโรงเรียนมหิธร ประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ ปลื้มชิงชัยโรงเรียนโชคเพชรพิทยากรรมการ
3. สิบเอกพิพัฒน์ มุมทองโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางลออ ศรีไทยโรงเรียนสิรินธร ประธานกรรมการ
2. นางสาวบัญฑิตา เปรียบนานโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา กรรมการ
3. นางพนารัตน์ จุลกองฮ้อโรงเรียนขวาวใหญ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นางลออ ศรีไทยโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นางสาวบัญฑิตา เปรียบนานโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา กรรมการ
3. นางพนารัตน์ จุลกองฮ้อโรงเรียนขวาวใหญ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นางอรไท เขียวลือโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ แกล้วกล้าโรงเรียนโนนแท่นพิทยาคมกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ เหมมันตาโรงเรียนแกศึกษาพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายพิภาพ แก้วยศโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ แกล้วกล้าโรงเรียนโนนแท่นพิทยาคมกรรมการ
3. นางออรไท เขียวลือโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายพิภาพ แก้วยศโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ แกล้วกล้าโรงเรียนโนนแท่นพิทยาคมกรรมการ
3. นางอรไท เขียวลือโรงเรียนวีรวัฒฯ์โยธินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นางจงชญา นวลสะอาดโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ เหมมันตาโรงเรียนแกศึกษาพัฒนากรรมการ
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ ปลื้มชิงชัยโรงเรียนโชคเพชรพิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวนฤมล จิตต์หาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวชลาลัย วงศ์อารีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กรรมการ
3. นายภูวนัย กาฬวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวนฤมล จิตต์หาญมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวชลาลัย วงศ์อารีย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
3. นายภูวนัย กาฬวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวนฤมล จิตต์หาญมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวชลาลัย วงศ์อารีย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
3. นายภูวนัย กาฬวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวนฤมล จิตต์หาญมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวชลาลัย วงศ์อารีย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
3. นายภูวนัย กาฬวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนฤมล จิตต์หาญมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวชลาลัย วงศ์อารีย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
3. นายภูวนัย กาฬวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวนฤมล จิตต์หาญมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวชลาลัย วงศ์อารีย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
3. นายภูวนัย กาฬวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนฤมล จิตต์หาญมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวชลาลัย วงศ์อารีย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
3. นายภูวนัย กาฬวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวนฤมล จิตต์หาญมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวชลาลัย วงศ์อารีย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
3. นายภูวนัย กาฬวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสาวศิริพร ชัยมงคลโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปรเมศร์ กัมพูโรจนมงคลโรงเรียนสุรพินท์พิทยา กรรมการ
3. นางรัตนา พรหมลิโรงเรียนนาดีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางรัตนา พรหมลิโรงเรียนนาดีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปรเมศร์ กัมพูโรจนมงคลโรงเรียนสุรพินท์พิทยา กรรมการ
3. นางสาวศิริพร ชัยมงคลโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยากรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางปิยรัตน์ ไพรสินธุ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางจันทิรา เกตุโสระโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นางเขมรัศมี สุบันนารถโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
4. นายทวีชัย กลีบบัวโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
5. นางสาวพีรลักษณ์ รักษะประโคนโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
6. Mr.Stuart Galbanโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
7. นางสาวกฤติกา สุทธิธรรมโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
1. นายฐิตินันท์ ธนปฐมพงศ์โรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นางภักษร มหาเทียนธำรงโรงเรียนสังขะรองประธานกรรมการ
3. นางสมร แสงชำนิโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
4. นางวริษฐา นิ้วทองโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมกรรมการ
5. นายประพนธ์ ศรีวัฒนางกูรโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
6. Mr.Gaduski Browneโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวกนกรัตน์ โชคเกิดโรงเรียนไทรแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางอุษา เดชศิริโรงเรียนรัตนบุรีประธานกรรมการ
2. นางแสงเดือน ทองเกลี้ยงโรงเรียนสวายวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางณพรรณมาฎาร์ โชติวิริยะตระกูลโรงเรียนพนาสนวิทยากรรมการ
4. นางดวงตา เคราลีย์โรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
5. Mr.Colin Roseโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
6. นางมะลิวรรณ อะนุติโรงเรียนสังขะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางพจนีย์ มีมากโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. นางพรนภัส สถานพงษ์โรงเรียนบัวเชิดวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวถิรวรรณ ระดมสุขโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
4. นางฐิตินันท์ เจริญเมืองโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
5. นางสาวปาลิดา ไชยโพธิ์โรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการ
6. Mr.Patrick Bellโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
7. นางอำไพ ฉิมงามโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางศริญ เชยคำแหงโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางชริตา ภาวสิทธิ์โรงเรียนสุรวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายวีรชาติ ผิวอ่อนโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
4. นางอัจฉราภรณ์ นาคเจือโรงเรียนบัวเชิดวิทยากรรมการ
5. นางแม้นมาส อัครกตัญญูโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. Mr.Richard Alexander Dowsonโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
7. นางบังอร ชูแก้วโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางนพรัตน์ วิวาสุขุโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายบรรจง สดสีโรงเรียนสุรวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสัณห์ฤทัย โลนุชโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
4. นางสาวนฤทัย เนินทองโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
5. นางปริยาภัทร กะการดีโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
6. MissDarannia Govindrajaluโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
7. นายชนาธิป กรองทองโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางฉัณแข รัตตัญญูโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวภา ทองนำโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายวศิน กระแสเทพโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
4. นางสาวธัญญารัตน์ ยาเงินโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางศิริภัสสร อุดมรัตน์โรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
6. นายอดิศักดิ์ พลศรีโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการ
7. นางจินตนา จิตร์รักโรงเรียนบัวเชิดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6
1. นางสาวนิฤมณ มั่นยืนโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยประธานกรรมการ
2. นางละเอียด เกิดศิลป์โรงเรียนบุแกรงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสลิลเกตน์ จันทรดีโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสรัลพร ถนัดรอบโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางณัฏฐณิชา นามวงศ์โรงเรียนแร่วิทยากรรมการ
6. นางอภิญญา วงค์คำจันทร์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวรัชนีกรนิภา มีมากโรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายนภดล หมายถูกโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมิตรา สดทรงศิลป์โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. MissLi Xinxinโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
4. นางสาวอุบล ธรรมดาโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวอุมาพร สารพัฒน์โรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางจิรัตติกาล รักพรมโรงเรียนโคกยางวิทยารองประธานกรรมการ
3. MissZhang Xiayiโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวอิษยาภรณ์ ไชยวงศ์โรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวพิมพ์พร สุขแล้วโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. MissHisano Ishimaruสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
3. Mrs.Michi Matsuoกรรมการ
4. MissMamiko Uraโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางพิลาวัลย์ ปาเสโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวเพ็ญจันทร์ พันธุ์ฤกษ์โรงเรียนรัตนบุรีประธานกรรมการ
2. MissHisano Ishimaruสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์กรรมการ
3. Mrs.Michi Matsuoกรรมการ
4. MissMamiko Uraโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวน้ำอ้อย เจียมรัมย์โรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นายอภิพัฒน์ เต็มเอี่ยมวานิชผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาเกาหลีประธานกรรมการ
2. นางสาวสิชา สุวรรณกูลผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาเกาหลีกรรมการ
3. Mr.Namsuk Joผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาเกาหลีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางเบ็ญจวรรณ บุญอาจโรงเรียนรัตนบุรีประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ พิณพิมายผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาฝรั่งเศสรองประธานกรรมการ
3. นายธนากร กายสง่าโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
4. Mr.Samir Marhoumโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
5. นางธารแก้ว บุราครผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาฝรั่งเศสกรรมการ
6. นางสาวศศิวิมล พูนชัยโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวกัญญาวีณ์ จูมทองโรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญเชิญ แก้วเหล่ายูงโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. Miss Shi Liyingโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
4. นางสาวปาริณี หาญอาษาโรงเรียนห้วยจริงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวรติกา ไชยพลงามโรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวภูวษา ไตรเรืองกุลโรงเรียนบัวเชิดวิทยากรรมการ
3. Mr.Mitsutora Wakabayashiโรงเรียนบัวเชิดวิทยากรรมการ
4. นางสาวอัชฎาพร ใจใหญ่โรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นายอภิพัฒน์ เต็มเอี่ยมวานิชผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาเกาหลีประธานกรรมการ
2. นางสาวสิชา สุวรรณกูลผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาเกาหลีกรรมการ
3. Mr.์Namsuk Joผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาเกาหลีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวศศิวิมล พูนชัยโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายธรากร กายสง่าโรงเรียนสิรินธรรองประธานกรรมการ
3. นายเตชเสน โทนุบลผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาฝรั่งเศสกรรมการ
4. Mr.Samir Marhoumโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
5. นางธารแก้ว บุราครผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาฝรั่งเศสกรรมการ
6. นางเบ็ญจวรรณ บุญอาจโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวชิราพรรณ หาญพิทักษ์โรงเรียนแตลศิริวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจุรีพร บุญสุขโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. Miss Shi Liyingโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
4. Miss Hu Chunโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
5. Miss Li Xinxinโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวภูวษา ไตรเรืองกุลโรงเรียนบัวเชิดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวภรณ์กนก เติมใจโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
3. Mr.Mitsutora Wakabayashiโรงเรียนบัวเชดกรรมการ
4. นางสาวหทัยชนก ศูนย์ตรงโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางเบ็ญจวรรณ บุญอาจโรงเรียนรัตนบุรีประธานกรรมการ
2. นายธนากร กายสง่าโรงเรียนสิรินธรรองประธานกรรมการ
3. นายปราโมทย์ พิณพิมายผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาฝรั่งเศสกรรมการ
4. Mr.Samir Marhoumโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
5. นางธารแก้ว บุราครผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาฝรั่งเศสกรรมการ
6. นางสาวศศิวิมล พูนชัยโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นายอภิพัฒน์ เต็มเอี่ยมวานิชผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาเกาหลีประธานกรรมการ
2. นางสาวสิชา สุวรรณกูลผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาเกาหลีกรรมการ
3. Mr.Namsuk joผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาเกาหลีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวอวตี บัณฑิตนิธิกุลโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นางสิริรดา เพชรเลิศโรงเรียนรัตนบุรีรองประธานกรรมการ
3. Miss Hu Chunโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
4. MissZhang Xiayiโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ ต้องถือดีโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวภรณ์กนก เติมใจโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. MissMisuzu Morikawaโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
3. นางสาวชณันภัสร์ ศิระปัญญาสิทธิ์โรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นายอภิพัฒน์ เต็มเอี่ยมวานิชผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาเกาหลีประธานกรรมการ
2. นางสาวสิชา สุวรรณกูลผู้เทรงคุณวุฒิด้านภาษาเกาหลีกรรมการ
3. Mr.Namsuk Joผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาเกาหลีกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ สุปิงคลัด โรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. นายภักดี เติมสุขโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินรองประธานกรรมการ
3. นายเอกพล สีบางโรงเรียนหนองอียอวิทยากรรมการ
4. นายวสุเทพ ฉิมถาวรโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีกฤติชญ์ภากรณ์ มนต์ดี โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคมกรรมการ
6. นายเรืองณวิน มีดินดำโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
7. นายสมชาย ปิยไพรโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
8. นายนฤพันธ์ ภักดีโรงเรียนโคกยางวิทยา กรรมการ
9. นางนฤมล ทิมแท้โรงเรียนสุรินทร์ภักดีกรรมการ
10. นายวัชรินทร์ กิ่งมณีโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
11. นายธัชชัย ยั่งยืนโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
12. นายจรูญ ชัยยิ่งโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน กรรมการ
13. นายนฤดล คงนุรัตน์โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน กรรมการ
14. นายไพบูลย์ หัดรัดชัยโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน กรรมการและเลขานุการ
15. นางสร้อยเพชร วุฒิงามโรงเรียนแกศึกษาพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายพิทักษ์ สุปิงคลัดโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. นายภักดี เติมสุขโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินรองประธานกรรมการ
3. นายเอกพล สีบางโรงเรียนหนองอียอวิทยากรรมการ
4. นายวสุเทพ ฉิมถาวรโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีกฤติชญ์ภากรณ์ มนต์ดีโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคมกรรมการ
6. นายเรืองณวิน มีดินดำโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
7. นายสมชาย ปิยไพรโรงเรียนประสาทวิทยาคาร กรรมการ
8. นายนฤพันธ์ ภักดี โรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
9. นางนฤมล ทิมแท้โรงเรียนสุรินทร์ภักดีกรรมการ
10. นายวัชรินทร์ กิ่งมณีโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
11. นายธัชชัย ยั่งยืน โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
12. นายจรูญ ชัยยิ่งโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
13. นายไพบูลย์ หัดรัดชัยโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการและเลขานุการ
14. นางสร้อยเพชร วุฒิงามโรงเรียนแกศึกษาพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายเมธี ชัยมาโยโรงเรียนนาบัววิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทชยพล บุตรศาสตร์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัยรองประธานกรรมการ
3. นายทรงไทย ปิยโชติสกุลชัยโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
4. นางวรรภา กฤติยาวรรณโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
5. นางรัชดาภรณ์ ประคองชื่อโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม กรรมการ
6. นายตรีวัฒน์ ศรีนพวิทย์โรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นายจิตรกร ผมงามโรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ฤดี ประเสริฐสังข์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร รองประธานกรรมการ
3. นางรัตติยา ภิญโญภาพ โรงเรียนโชคเพชรพิทยา กรรมการ
4. นางสาวศินัดดา ศิลาลาย โรงเรียนสวายวิทยาคาร กรรมการ
5. นางสาวรุ่งทิพย์ เสาสูง โรงเรียนสิรินธร กรรมการ
6. นางสาวศิริขวัญ ทองไทย โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางกิมาภรณ์ เติมสุขโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. นายวิรุจ ก่อแก้ว โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางมณีกานต์ ทนทอง โรงเรียนบัวเชดวิทยา กรรมการ
4. นางบุญยืน สุขสำโรงโรงเรียนลานทรายพิทยาคม กรรมการ
5. นางสาววลีวรรณ วัดตรง โรงเรียนรัตนบุรี กรรมการ
6. นางวรรณวณัฐ บุญมา โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายเสมา ขวัญทองโรงเรียนมหิธรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเอมอร สงวนดีโรงเรียนศรีไผทสมันต์ รองประธานกรรมการ
3. นางฉัตรตะวัน เตียงทองโรงเรียนสิรินธร กรรมการ
4. นางสาวอำไพศรี ดีสุคนธ์โรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาววิมลนาฏ วิทูรางกูรโรงเรียนดอนแรดวิทยากรรมการ
6. นางณฐพร เบ็ญเจิดโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวทองใบ ตลับทองโรงเรียนสวายวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายจำปา สุขยาโรงเรียนกระเทียมวิทยา รองประธานกรรมการ
3. นางกัตติกา คำอินทร์ โรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการ
4. นางสาวอำไพศรี ศรีสุคนธ์ โรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวประวัติศรี อุกอาจ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร กรรมการ
6. นางกองแก้ว แพงสุดโท โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวจุไรรัตน์ ไชยหาญโรงเรียนศรีไผทสมันต์ประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี ขันคำโรงเรียนสุรวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา เตยอ่อนโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
4. นางนันทิดา พันธ์ใหญ่โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
5. นายภาณุวัฒน์ เอติยัติโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการ
6. นางสาวอำไพ มุลาลินน์โรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นายสวัสดิ์ โพธิ์ศรีจันทร์โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชาประธานกรรมการ
2. นางสุรางทิพย์ สุขพูลโรงเรียนสิรินธรรองประธานกรรมการ
3. นางรุ้งดาว กลิ่นหอมโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
4. นางภาวิณี วงษ์เดือนโรงเรียนชุมพลพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ แพงภูงาโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
6. นางศิราภรณ์ พิมพ์ศิริโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายฐิติพันธ์ มุตุมาจันทร์โรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวีระยุทธ พิมวงษาโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
3. นายบุญรอด วุฒิยาสารโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายปรีชา ทองมาโรงเรียนดอนแรดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนดล คำเสมอโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
3. นายปิยะพงษ์ พรหมบุตรโรงเรียนเทพอุดมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายภาณุ ครอบเพชรโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางไลลา อุดมทวีพรโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวเทพสุดา พรหมสวัสดิ์โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางจีรา ศรีไทยโรงเรียนนาดีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางดารา ปุยะติโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
3. นางธัชทรัพย์ เสียงจินดารัตน์โรงเรียนสิรินธรกรรมการ
4. นางสุรภา เสนาบูรณ์โรงเรียนขวาวไหญ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายวิฑูรย์ อยู่ยืนโรงเรียนจารย์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายกำชนม์ สุทธิหาญโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
3. นายสุวัฒน์ สมหวังโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายเอกอภิสิทธ์ ดอกศรีจันทร์โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์กรรมการ
5. นายโอภาส เครือมั่นโรงเรียนพระแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
1. นายสมภพ ประดับสุขโรงเรียนกระเทียมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิภาภรณ์ สวยรูปโรงเรียนห้วยจริงวิทยากรรมการ
3. นายวรวุฒิ ทอนไชยโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางธนพร พัตราภักดิ์โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเกวลี ศุภเลิศโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์กรรมการ
3. นางจินดาพร บุญหมั่นโรงเรียนสังขะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีธรรมจักร วีระพันธ์โรงเรียนรัตนบุรีประธานกรรมการ
2. นายขุนธนา ปัญญาเพชรโรงเรียนศรีขรภูมิพิสัยกรรมการ
3. นางสายฝน ทองสะอาดโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางอุดมสิน ชื่นใจโรงเรียนยางวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวัชระ โกติรัมย์โรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
3. นายปฏิพัทธ์ จำปาทองโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายประหยัด สายบุตรโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ตะวันหะโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นางรุ่งนภา กลิ่นกลางโรงเรียนห้วยจริงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฎฐญา ใจหาญโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมศักดิ์ อนันมาโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวฉัตรสุดา ทอนทมโรงเรียนหนองอียอวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6
1. นายนรินทร์ อนงค์ชัยโรงเรียนเทพอุดมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเบญญาภา นิธิโสตถิภาคย์โรงเรียนไทรแก้ววิทยากรรมการ
3. นางสาวยลดา บุญศรีโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายประณต ชุบสุวรรณโรงเรียนสุรพินท์พิทยาประธานกรรมการ
2. นายพัทธณะไชย ห่วงแก้วโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
3. นายสุเทพ เทียมคลีโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายเลข ทิวคู่โรงเรียนสินรินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ปรากฎมากโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางเบญจมาศ สาดาโรงเรียนโนนเทพกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายนิรุธ เสาประโคนโรงเรียนโคกยางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธีระวัฒน์ สุระศรโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
3. นายไพรัตน์ ทองเถาว์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
4. นายบรรพต นนธิจันทร์โรงเรียนบุแกรงวิทยาคมกรรมการ
5. นายมนตรี อกอุ่นโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม04กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
1. นายนิรุธ เสาประโคนโรงเรียนโคกยางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธีระวัฒน์ สุระศรโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
3. นายไพรัตน์ ทองเถาว์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
4. นายบรรพต นนธิจันทร์โรงเรียนบุแกรงวิทยาคมกรรมการ
5. นายมนตรี อกอุ่นโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม04กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นายอนุสรณ์ จันทสุขโรงเรียนสินรินธรประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎากร แก่นดีโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
3. นายไพรัตน์ ทองเถาว์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
4. นายบรรพต นนธิจันทร์โรงเรียนบุแกรงวิทยาคมกรรมการ
5. นายมนตรี อกอุ่นโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม04กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
1. นายอนุสรณ์ จันทสุขโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎากร แก่นดีโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
3. นายไพรัตน์ ทองเถาว์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
4. นายบรรพต นนธิจันทร์โรงเรียนบุแกรงวิทยาคมกรรมการ
5. นายมนตรี อกอุ่นโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม04กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎากร แก่นดีโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ จันทสุขโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นายไพรัตน์ ทองเถาว์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
4. นายบรรพต นนธิจันทร์โรงเรียนบุแกรงวิทยาคมกรรมการ
5. นายมนตรี อกอุ่นโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม04กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
1. นายกฤษฎากร แก่นดีโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ จันทสุขโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นายไพรัตน์ ทองเถาว์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
4. นายบรรพต นนธิจันทร์โรงเรียนบุแกรงวิทยาคมกรรมการ
5. นายมนตรี อกอุ่นโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม04กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3
1. นายไพรัตน์ ทองเถาว์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ จันทสุขโรงเรียนสินรินธรกรรมการ
3. นายกฤษฎากร แก่นดีโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
4. นายบรรพต นนธิจันทร์โรงเรียนบุแกรงวิทยาคมกรรมการ
5. นายมนตรี อกอุ่นโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม04กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายไพรัตน์ ทองเถาว์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ จันทสุขโรงเรียนสินรินธรกรรมการ
3. นายกฤษฎากร แก่นดีโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
4. นายบรรพต นนธิจันทร์โรงเรียนบุแกรงวิทยาคมกรรมการ
5. นายมนตรี อกอุ่นโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม04กรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายศักดา บุตรน้อยโรงเรียนสนมวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวรวุฒิ เลื่อนทองโรงเรียนเทพอุดมวิทยากรรมการ
3. นายภานุรุจ บุญสังข์โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายบุญส่ง งามสะอาดโรงเรียนแตลศิริวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิษณุ คำภูโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
3. นายภานุรุจ บุญสังข์โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ กลั่นกำเนิดโรงเรียนสินรินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจันธิมา ผดุงเจริญโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
3. นายฉันท์ติ จุลกองฮ้อโรงเรียนหน้องแวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายเหลียน ผุยโพนทันโรงเรียนกาบเชิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวินัย คำงามโรงเรียนกุดผไทประชาสรรค์กรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ ปิ่นหอมโรงเรียนห้องจริงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายสายปัญญา อนันตกาลโรงเรียนศรีขรภูมิพิสัยประธานกรรมการ
2. นายรัตน์ชตะ อินทรวิศิษฎ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์กรรมการ
3. นางกนกอร ชายกลางโรงเรียนธาตุศรีนครกรรมการ
4. นางธนาตา พะนงรัมย์โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยากรรมการ
5. นางบุณิกา ยาเงินโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางบุษรินทร์ วรมากุลโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายรัตน์ชตะ อินทรวิศิษฎ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์กรรมการ
3. นางธนาตา พะนงรัมย์โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยากรรมการ
4. นางฐิติญารัตน์ สมหมายโรงเรียนสินรินทร์วิทยากรรมการ
5. นางสาวกิติยาวดี เฉิดรัศมีโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายบุญส่ง งามสะอาดโรงเรียนแตลศิริวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศรีชัย หวังสมโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
3. นางสุทัศนี ใจกล้าโรงเรียนนายรายณ์คำผงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางสำราญ สร้อยจิตรโรงเรียนไทรแก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรนันท์ เรืองไกลโรงเรียนสินรินทร์วิทยากรรมการ
3. นายสิริวัฒก์ แสงกล้าโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายมนตรี ท้าวไชยชนะโรงเรียนสินรินธรประธานกรรมการ
2. นางนิตยา บุญมาโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวมาลิไพร นามมะโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายอภิสิทธื์ ตรงศูนย์โรงเรียนนาดีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกมลทิพย์ ทองหย่อนโรงเรียนทุ่งมนวิทยากรรมการ
3. นายวิทยา รอบรู้โรงเรียนสังขะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางนิตยา ทองสระคูโรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นางปราณี เหล่าสกุลโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
3. นายนิติธร สุขุมพันธ์พิพัฒนาโรงเรียนแกศึกษาพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางระวีวรรณ งามสะอาดโรงเรียนบุแกรงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเบญญา หวังมั่นโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอรพรรณ จันทร์สิงห์โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางรัตนพรรณ สุขสวัสดิ์โรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางชนิดาภา บุญยะรัตน์โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
3. นางรุ่งลาพร เรืองจันทร์โรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสุทัศนี ใจกล้าโรงเรียนนายรายณ์คำผงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววรัญญา นิยมพันธ์โรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
3. นางบุณิกา ยาเงินโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางกัญญา สัญจรดีโรงเรียนตาเบาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญนริศศา เภสัชพินันท์กูลวิทยากรเอกชนกรรมการ
3. นางสาวทรงพร โคตรพันธ์โรงเรียนศรีขรภูมิพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
1. นางละออ กระแสโสมโรงเรียนพญารามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญนริศา เภสัชพินันท์กูลวิทยากรเอกชนกรรมการ
3. นางจุฬาลัย เวชสกลโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางปัทยาวดี ขวัญรัมย์โรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นางมยุรี ศรีจันทร์เวียงวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์กรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ บุญมากโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวมธุรส ยอดสิงห์โรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
5. นางเนตรชนก สำคัญยิ่งโรงเรียนสวายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางมยุรี ศรีจันทร์เวียงวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ประธานกรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ บุญมากโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
3. นางดาเรศ อยู่สบายโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
4. นางพรสวรรค์ พนัสโรงเรียนแกศึกษาพัฒนากรรมการ
5. นางปัทยาวดี ขวัญรัมย์โรงเรียนสังขะกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางเสาวนีย์ พิศเพ็งโรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนีรัตน์ ปานมนต์โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
3. นางนวลจันทร์ รังทองโรงเรียนศรีสุขวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางเสาวนีย์ พิศเพ็งโรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนีรัตน์ ปานมนต์โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
3. นางนวลจันทร์ รังทองโรงเรียนศรีสุขวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางเสาวนีย์ พิศเพ็งโรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนีรัตน์ ปานมนต์โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
3. นางนวลจันทร์ รังทองโรงเรียนศรีสุขวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางเสาวนีย์ พิศเพ็งโรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนีรัตน์ ปานมนต์โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
3. นางนวลจันทร์ รังทองโรงเรียนศรีสุขวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางเสาวนีย์ พิศเพ็งโรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนีรัตน์ ปานมนต์โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
3. นางนวลจันทร์ รังทองโรงเรียนศรีสุขวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางภรณ์ณภัส จำปาทองโรงเรียนลานทรายพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพิราวรรณ โฉลกดีโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
3. นางสาวธัญญาภรณ์ มะโนรัตน์โรงเรียนศรีสุขวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางภรณ์ณภัส จำปาทองโรงเรียนลานทรายพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพิราวรรณ โฉลกดีโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
3. นางสาวธัญญาภรณ์ มะโนรัตน์โรงเรียนศรีสุขวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายธีรพล อุ่นศิลป์โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปรัชญาพร จันพุทชาโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
3. นายจำรัตน์ หวังชอบโรงเรียนนาดีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายธีรพล อุ่นศิลป์โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปรัชญาพร จันพุทชาโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
3. นายจำรัตน์ หวังชอบโรงเรียนนาดีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายธีรพล อุ่นศิลป์โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปรัชญาพร จันพุทชาโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
3. นายจำรัตน์ หวังชอบโรงเรียนนาดีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายธีรพล อุ่นศิลป์โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการ
2. นายจำรัตน์ หวังชอบโรงเรียนนาดีวิทยากรรมการ
3. นางสาวปรัชญาพร จันพุทชาโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายธีรพล อุ่นศิลป์โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปรัชญาพร จันพุทชาโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
3. นายจำรัตน์ หวังชอบโรงเรียนนาดีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายสมคิด ศรีจำปาโรงเรียนศรีสุขวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ ตุ้มทองโรงเรียนตั้งใจวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุริยะ จิตรจำโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสมคิด ศรีจำปาโรงเรียนศรีสุขวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ ตุ้มทองโรงเรียนตั้งใจวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุริยะ จิตรจำโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสมคิด ศรีจำปาโรงเรียนศรีสุขวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ ตุ้มทองโรงเรียนตั้งใจวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุริยะ จิตรจำโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมคิด ศรีจำปาโรงเรียนศรีสุขวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ ตุ้มทองโรงเรียนตั้งใจวิทยาคมกรรมการ
3. นายณัฏฐ์ชานนท์ เหลาเลิศโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายสุริยะ จิตรจำโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสมคิด ศรีจำปาโรงเรียนศรีสุขวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ ตุ้มทองโรงเรียนตั้งใจวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุริยะ จิตรจำโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายสมคิด ศรีจำปาโรงเรียนศรีสุขวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ ตุ้มทองโรงเรียนตั้งใจวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุริยะ จิตรจำโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายสมคิด ศรีจำปาโรงเรียนศรีสุขวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ ตุ้มทองโรงเรียนตั้งใจวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุริยะ จิตรจำโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายสมคิด ศรีจำปาโรงเรียนศรีสุขวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ ตุ้มทองโรงเรียนตั้งใจวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุริยะ จิตรจำโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายสมคิด ศรีจำปาโรงเรียนศรีสุขวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ ตุ้มทองโรงเรียนตั้งใจวิทยาคมกรรมการ
3. นายณัฏฐ์ชานนท์ เหลาเลิศโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายสุริยะ จิตรจำโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายสมคิด ศรีจำปาโรงเรียนศรีสุขวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ ตุ้มทองโรงเรียนตั้งใจวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุริยะ จิตรจำโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบุญรอด วุฒิยาสารโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพุดตาน สมศรีโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายสิทธิชัย ประคองใจโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบุญรอด วุฒิยาสารโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพุดตาน สมศรีโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายสิทธิชัย ประคองใจโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบุญรอด วุฒิยาสารโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพุดตาน สมศรีโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายสิทธิชัย ประคองใจโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายอาทร อุตราโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอดิศร วรรณะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ กรรมการ
3. นายสุวิศิษฏ์ ละอองศรีโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์กรรมการ
4. นายอาทร วรรณปักสินโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
5. นายศราวุธ ถึงสุขโรงเรียนหนองสนิทวิทยา กรรมการ
6. นายจักรกฤษณ์ เวียงวิเศษโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
1. นายอาทร อุตราโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอดิศร วรรณะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ กรรมการ
3. นายสุวิศิษฏ์ ละอองศรีโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์กรรมการ
4. นายอาทร วรรณปักสินโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
5. นายศราวุธ ถึงสุขโรงเรียนหนองสนิทวิทยา กรรมการ
6. นายจักรกฤษณ์ เวียงวิเศษโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายอาทร อุตราโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอดิศร วรรณะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ กรรมการ
3. นายสุวิศิษฏ์ ละอองศรีโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์กรรมการ
4. นายอาทร วรรณปักสินโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
5. นายศราวุธ ถึงสุขโรงเรียนหนองสนิทวิทยา กรรมการ
6. นายจักรกฤษณ์ เวียงวิเศษโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
1. นายอาทร อุตราโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอดิศร วรรณะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ กรรมการ
3. นายสุวิศิษฏ์ ละอองศรีโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์กรรมการ
4. นายอาทร วรรณปักสินโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
5. นายศราวุธ ถึงสุขโรงเรียนหนองสนิทวิทยา กรรมการ
6. นายจักรกฤษณ์ เวียงวิเศษโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายอาทร อุตราโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายอดิศร วรรณะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ กรรมการ
3. นายสุวิศิษฏ์ ละอองศรีโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์กรรมการ
4. นายอาทร วรรณปักสินโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
5. นายศราวุธ ถึงสุขโรงเรียนหนองสนิทวิทยา กรรมการ
6. นายจักรกฤษณ์ เวียงวิเศษโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
1. นายอาทร อุตราโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอดิศร วรรณะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ กรรมการ
3. นายสุวิศิษฏ์ ละอองศรีโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์กรรมการ
4. นายอาทร วรรณปักสินโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
5. นายศราวุธ ถึงสุขโรงเรียนหนองสนิทวิทยา กรรมการ
6. นายจักรกฤษณ์ เวียงวิเศษโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายอาทร อุตราโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอดิศร วรรณะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ กรรมการ
3. นายสุวิศิษฏ์ ละอองศรีโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์กรรมการ
4. นายอาทร วรรณปักสินโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
5. นายศราวุธ ถึงสุขโรงเรียนหนองสนิทวิทยา กรรมการ
6. นายจักรกฤษณ์ เวียงวิเศษโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6
1. นายอาทร อุตราโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอดิศร วรรณะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ กรรมการ
3. นายสุวิศิษฏ์ ละอองศรีโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์กรรมการ
4. นายอาทร วรรณปักสินโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
5. นายศราวุธ ถึงสุขโรงเรียนหนองสนิทวิทยา กรรมการ
6. นายจักรกฤษณ์ เวียงวิเศษโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายอาทร อุตราโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอดิศร วรรณะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ กรรมการ
3. นายสุวิศิษฏ์ ละอองศรีโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์กรรมการ
4. นายอาทร วรรณปักสินโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
5. นายศราวุธ ถึงสุขโรงเรียนหนองสนิทวิทยา กรรมการ
6. นายจักรกฤษณ์ เวียงวิเศษโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]