งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

[ ทั้งหมด   13 ก.ย. 2562   14 ก.ย. 2562   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 13 ก.ย. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523-524 13 ก.ย. 2562 09.30-11.00
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 525-526 13 ก.ย. 2562 09.30-11.00
3 650 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 531-532 13 ก.ย. 2562 09.30-11.00
4 651 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533-534 13 ก.ย. 2562 09.30-11.00
5 654 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 541-542 13 ก.ย. 2562 09.30-11.00
6 655 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 543-544 13 ก.ย. 2562 09.30-11.00
7 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 545-546 13 ก.ย. 2562 09.30-11.00
8 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 634-635 13 ก.ย. 2562 09.30-11.00
9 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 536-537 13 ก.ย. 2562 09.30-16.00
10 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 549-5410 13 ก.ย. 2562 09.30-16.00
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 622-624 13 ก.ย. 2562 09.30-11.00
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 631-633 13 ก.ย. 2562 09.30-11.00
13 686 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 5 ชั้น 3 ห้องโสต 5 13 ก.ย. 2562 09.30-16.00
14 687 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคารสำนักงาน ชั้น 2 ห้องโสต 1 13 ก.ย. 2562 09.30-16.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 6 (นรินทรเทพ) ชั้น 2 ห้อง 622,623,624 13 ก.ย. 2562 09.00-11.00
2 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร โดมพลศึกษา 13 ก.ย. 2562 09.00-16.30
3 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร โดมพลศึกษา 13 ก.ย. 2562 09.00-16.30
4 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคารอุตสาหกรรม ชั้น 2 ห้อง สืบค้น 13 ก.ย. 2562 09.00-16.30
5 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 84 ปี ชั้น 2 ห้อง เรียนรวม 13 ก.ย. 2562 09.00-12.00
6 688 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 1 (เอกอมรินทร์) ชั้น 3 ห้อง 131,132,133 13 ก.ย. 2562 09.00-12.00
7 690 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 1 (เอกอมรินทร์) ชั้น 3 ห้อง 136,137,138 13 ก.ย. 2562 09.00-12.00
8 726 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 1 (เอกอมรินทร์) ชั้น 2 ห้อง 121 13 ก.ย. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร หอประชุมรวมฤทัยธำรง, อาคาร 2 ชั้น 2 และ 3 ห้อง 223, 225 และ 237 13 ก.ย. 2562 09.00 - 17.00
2 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร โดมรวมใจสิรินธร 13 ก.ย. 2562 09.00 - 17.00
3 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร โดมรวมใจสิรินธร 13 ก.ย. 2562 09.00 - 17.00
4 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร โดมหน้าอาคาร 3 13 ก.ย. 2562 09.00 - 17.00
5 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร โดมรวมใจสิรินธร 13 ก.ย. 2562 09.00 - 17.00
6 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โรงยิมเนเซียม 13 ก.ย. 2562 09.00 - 17.00
7 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 สนามแสดงช้างสุรินทร์ 13 ก.ย. 2562
14 ก.ย. 2562
09.00 - 17.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 538 13 ก.ย. 2562 09.00-16.30
2 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร โดมพลศึกษา 13 ก.ย. 2562 09.00-16.30
3 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 531 13 ก.ย. 2562 09.00-16.30
4 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร เวทีโดม อาคาร 2 13 ก.ย. 2562 09.00-16.30
5 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 5 ชั้น ชั้นล่าง ห้อง ใต้ถุน 13 ก.ย. 2562 09.00-16.30
6 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 3,4 ห้อง 241,236 13 ก.ย. 2562 09.00-16.30
7 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 415 13 ก.ย. 2562 09.00-16.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน หอประชุมโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ชั้น 2 13 ก.ย. 2562 08.30-11.00
2 646 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน หอประชุมโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ชั้น 2 13 ก.ย. 2562 11.00-13.00
3 647 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน หอประชุมโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ชั้น 2 13 ก.ย. 2562 13.00-14.30
4 723 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน หอประชุมโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ชั้น 2 13 ก.ย. 2562 14.30-16.00
5 724 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต33 อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมคชาธาร 13 ก.ย. 2562 08.30-12.00
6 725 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต33 อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมคชาธาร 13 ก.ย. 2562 13.00-16.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 301 13 ก.ย. 2562 09.30-16.30
2 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 411 13 ก.ย. 2562 09.30-16.30
3 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 409 13 ก.ย. 2562 09.30-16.30
4 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 408 13 ก.ย. 2562 09.30-16.30
5 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 407 13 ก.ย. 2562 09.30-16.30
6 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 412 13 ก.ย. 2562 09.30-16.30
7 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อาคารหอพักสีเขียว ห้อง 1,2 13 ก.ย. 2562 09.30-16.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล เวทีกลาง 13 ก.ย. 2562 09.00-16.30
2 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล เวทีกลาง 13 ก.ย. 2562 09.00-16.30
3 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล เวทีกลาง 13 ก.ย. 2562 09.00-16.30
4 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 312 13 ก.ย. 2562 09.00-12.00
5 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 312 13 ก.ย. 2562 13.00-16.30
6 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 309 13 ก.ย. 2562 09.00-12.00
7 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 309 13 ก.ย. 2562 13.00-16.30
8 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 207 13 ก.ย. 2562 09.00-12.00
9 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 207 13 ก.ย. 2562 13.00-16.30
10 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 307 13 ก.ย. 2562 09.00-12.00
11 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 307 13 ก.ย. 2562 13.00-16.30
12 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 203-204 13 ก.ย. 2562 09.00-12.00
13 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 203-204 13 ก.ย. 2562 13.00-16.30
14 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อาคารสีส้ม ห้อง 202 13 ก.ย. 2562 13.00-16.30
15 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อาคารสีส้ม ห้อง 202 13 ก.ย. 2562 13.00-16.30
16 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อาคารสีส้ม ห้อง 201 13 ก.ย. 2562 09.30-16.30
17 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อาคารสีส้ม ห้อง 201 13 ก.ย. 2562 09.30-16.30
18 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 402 13 ก.ย. 2562 09.30-16.30
19 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 402 13 ก.ย. 2562 09.30-16.30
20 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 401 13 ก.ย. 2562 09.30-16.30
21 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 401 13 ก.ย. 2562 09.30-16.30
22 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 303 13 ก.ย. 2562 09.30-16.30
23 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 303 13 ก.ย. 2562 09.30-16.30
24 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อาคารสีส้ม ห้อง 202 13 ก.ย. 2562 09.00-12.00
25 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อาคารสีส้ม ห้อง 202 13 ก.ย. 2562 09.00-12.00
26 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อาคารสีส้ม ห้อง 202 13 ก.ย. 2562 09.00-12.00
27 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อาคารสีส้ม ห้อง 202 13 ก.ย. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง เวทีหอประชุมใหญ่ 13 ก.ย. 2562 09.30-12.00
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง เวทีหอประชุมใหญ่ 13 ก.ย. 2562 09.30-12.00
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง เวทีหอประชุมใหญ่ 13 ก.ย. 2562 13.00-16.30
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง เวทีหอประชุมใหญ่ 13 ก.ย. 2562 13.00-16.30
5 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อาคาร 1 ห้อง เวทีโรงอาหาร 13 ก.ย. 2562 13.00-16.30
6 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อาคาร 1 ห้อง เวทีโรงอาหาร 13 ก.ย. 2562 09.30-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 693 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 11 (80 ปี) ชั้น 2 ห้อง 1121 13 ก.ย. 2562 09.00 - 16.00
2 697 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 11 (80 ปี) ชั้น 2 ห้อง 1125 13 ก.ย. 2562 09.00 - 16.00
3 701 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 11 (80 ปี) ชั้น 2 ห้อง 1128 13 ก.ย. 2562 09.00 - 16.00
4 721 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร หอประชุมธารน้ำใจ 13 ก.ย. 2562 09.00 - 16.00
5 703 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 11 (80 ปี) ชั้น 1 ห้อง 1111 13 ก.ย. 2562 09.00 - 16.00
6 705 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 11 (80 ปี) ชั้น 3 ห้อง 1133 13 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
7 706 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 11 (80 ปี) ชั้น 3 ห้อง 1133 13 ก.ย. 2562 13.00 - 16.00
8 709 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 922 13 ก.ย. 2562 09.00 - 10.30
9 708 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 924 13 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
10 717 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 11 (80 ปี) ชั้น 3 ห้อง 1131 13 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
11 718 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 11 (80 ปี) ชั้น 3 ห้อง 1138 13 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
12 720 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 922 13 ก.ย. 2562 10.45 - 12.00
13 719 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 924 13 ก.ย. 2562 13.00 - 16.00
14 710 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 11 (80 ปี) ชั้น 3 ห้อง 1131 13 ก.ย. 2562 13.00 - 16.00
15 711 การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 11 (80 ปี) ชั้น 3 ห้อง 1138 13 ก.ย. 2562 13.00 - 16.00
16 712 การแข่งขันเขียนภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 922 13 ก.ย. 2562 13.00 - 16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สนามฟุตบอลโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 13 ก.ย. 2562 09.00-16.00
2 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน หอประชุม เขต สพม.33 13 ก.ย. 2562 09.00-16.00
3 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313-315 13 ก.ย. 2562 09.00-16.00
4 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 512-518 13 ก.ย. 2562 09.00-16.00
5 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ห้องประชุมสัตตบรรณ 13 ก.ย. 2562 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร โดมพละศึกษา 13 ก.ย. 2562 09.00-เป็นต้นไป
2 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 ห้อง 113,114 13 ก.ย. 2562 09.00-14.00
3 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร หอประชุมรวมน้ำใจ ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์1 13 ก.ย. 2562 09.00-14.00
4 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 13 ก.ย. 2562 09.00-12.00
5 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135 13 ก.ย. 2562 09.00-12.00
6 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง 131 13 ก.ย. 2562 09.00-14.00
7 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 932 13 ก.ย. 2562 09.00-14.00
8 634 การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร หอประชุมรวมน้ำใจ ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์4 13 ก.ย. 2562 09.00-14.00
9 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร หอประชุมรวมน้ำใจ ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์2 13 ก.ย. 2562 09.00-12.00
10 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร หอประชุมรวมน้ำใจ ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์3 13 ก.ย. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 163 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร หอประชุมสุรวิทยาคาร 13 ก.ย. 2562
ลำดับที่ 1 - 100
09.00-16.00
2 166 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร หอประชุมสุรวิทยาคาร 13 ก.ย. 2562 09.00-16.00
3 682 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร หอประชุมสุรวิทยาคาร 13 ก.ย. 2562 09.00-16.00
4 683 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร หอประชุมสุรวิทยาคาร 13 ก.ย. 2562 09.00-16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก หน้าอาคารอุตสาหกรรม(เต็นท์) 13 ก.ย. 2562 9.00-13.00
2 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สนามบาสเกตบอล(เต็นท์) 13 ก.ย. 2562 9.00-12.00
3 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก หอประชุม 13 ก.ย. 2562 9.00-12.00
4 605 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก หน้าอาคาร 3 13 ก.ย. 2562 9.00 เป็นต้นไป
5 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ใต้ถุนอาคาร 4 13 ก.ย. 2562 9.00-12.00
6 607 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก อาคาร 2 ห้อง ห้อง 214 13 ก.ย. 2562 9.00 เป็นต้นไป
7 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก หน้าอาคาร 2(เต็นท์) 13 ก.ย. 2562 9.00-12.00
8 609 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สนามตะกร้อ (เต็นท์) 13 ก.ย. 2562 9.00-12.00
9 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก หอประชุม 13 ก.ย. 2562 9.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 148 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนโชคเพชรพิทยา อาคารทิพย์อาภา ชั้น 1 ห้อง 401-402 13 ก.ย. 2562 09.00-12.00
2 615 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนโชคเพชรพิทยา อาคารทิพย์อาภา ชั้น 1 ห้อง 401-402 13 ก.ย. 2562 09.00-12.00
3 152 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนโชคเพชรพิทยา อาคารทิพย์อาภา ชั้น 1 ห้อง 401-402 13 ก.ย. 2562 09.00-12.00
4 648 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนโชคเพชรพิทยา อาคารทิพย์อาภา ชั้น 1 ห้อง 401-402 13 ก.ย. 2562 09.00-12.00
5 186 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนโชคเพชรพิทยา หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคารบงกชร่วมใจ 13 ก.ย. 2562 09.00-15.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 238 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนโชคเพชรพิทยา สัตตบงกช ชั้น 1 ห้อง 201-202 13 ก.ย. 2562 09.00-12.00
2 021 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนโชคเพชรพิทยา สัตตบงกช ชั้น 1 ห้อง 201-202 13 ก.ย. 2562 09.00-12.00
3 025 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนโชคเพชรพิทยา สัตตบงกช ชั้น 1 ห้อง 201-202 13 ก.ย. 2562 09.00-12.00
4 027 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนโชคเพชรพิทยา สัตตบงกช ชั้น 1 ห้อง 201-202 13 ก.ย. 2562 09.00-12.00
5 029 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนโชคเพชรพิทยา สัตตบงกช ชั้น 1 ห้อง 201-202 13 ก.ย. 2562 09.00-12.00
6 051 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนโชคเพชรพิทยา โรงอาหาร 13 ก.ย. 2562 09.00-15.00
7 059 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนโชคเพชรพิทยา โรงอาหาร 13 ก.ย. 2562 09.00-15.00
8 075 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนโชคเพชรพิทยา โรงอาหาร 13 ก.ย. 2562 09.00-15.00
9 078 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนโชคเพชรพิทยา โรงอาหาร 13 ก.ย. 2562 09.00-15.00
10 081 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนโชคเพชรพิทยา โรงอาหาร 13 ก.ย. 2562 09.00-15.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน อาคาร2 ห้อง ห้องสมุด 13 ก.ย. 2562 09.00-12.00
2 212 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน อาคาร2 ห้อง ห้องสมุด 13 ก.ย. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]