งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร หอประชุมรวมฤทัยธำรง, อาคาร 2 ชั้น 2 และ 3 ห้อง 223, 225 และ 237 13 ก.ย. 2562 09.00 - 17.00 รายงานตัวเวลา 07.30 - 08.30 น. ที่หอประชุมรวมฤทัยธำรงและสอบข้อเขียนเวลา 09.00 น. สอบภาคปฏิบัติที่ อาคาร 2
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร หอประชุมรวมฤทัยธำรง, อาคาร 2 ชั้น 2 และ 3 ห้อง 223, 225 และ 237 14 ก.ย. 2562 09.00 - 17.00 รายงานตัวเวลา 07.30 - 08.30 น. ที่หอประชุมรวมฤทัยธำรงและสอบข้อเขียนเวลา 09.00 น. สอบภาคปฏิบัติที่ อาคาร 2
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร โดมรวมใจสิรินธร 13 ก.ย. 2562 09.00 - 17.00 รายงานตัวที่โดมรวมใจสิรินธร เวลา 07.30 - 08.30 น.
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร โดมรวมใจสิรินธร 14 ก.ย. 2562 09.00 - 17.00 รายงานตัวที่โดมรวมใจสิรินธร เวลา 07.30 - 08.30 น.
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร โดมรวมใจสิรินธร 13 ก.ย. 2562 09.00 - 17.00 รายงานตัวที่โดมรวมใจสิรินธร เวลา 07.30 - 08.30 น.
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร โดมรวมใจสิรินธร 14 ก.ย. 2562 09.00 - 17.00 รายงานตัวที่โดมรวมใจสิรินธร เวลา 07.30 - 08.30 น.
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร โดมหน้าอาคาร 3 13 ก.ย. 2562 09.00 - 17.00 รายงานตัวที่โดมหน้าอคาร 3 เวลา 07.30 - 09.00 น. จับฉลากลำดับการแข่งขัน เวลา 08.30 - 09.00 น. เริ่มแข่งขัน 09.00 น.
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร โดมหน้าอาคาร 3 14 ก.ย. 2562 09.00 - 17.00 รายงานตัวที่โดมหน้าอาคาร 3 เวลา 07.30 - 09.00 น. ถ้าไม่มาถือว่าสละสิทธิ์ เริ่มแข่งขัน 09.00 น. ลำดับการแข่งขันตามหน้าเว็บ
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร โดมรวมใจสิรินธร 13 ก.ย. 2562 09.00 - 17.00 รายงานตัวที่โดมรวมใจสิรินธร เวลา 07.30 - 08.30 น.
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร โดมรวมใจสิรินธร 14 ก.ย. 2562 09.00 - 17.00 รายงานตัวที่โดมรวมใจสิรินธร เวลา 07.30 - 08.30 น.
11 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โรงยิมเนเซียม 13 ก.ย. 2562 09.00 - 17.00 รายงานตัวที่โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เวลา 07.30 - 08.30 น.
12 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โรงยิมเนเซียม 14 ก.ย. 2562 09.00 - 17.00 รายงานตัวที่โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เวลา 07.30 - 08.30 น.
13 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 สนามแสดงช้างสุรินทร์ 13 ก.ย. 2562
14 ก.ย. 2562
09.00 - 17.00 รายงานตัวที่สนามแสดงช้าง วันที่ 13 ก.ย. 2562เวลา 07.30 - 08.30 น. และบินวันที่ 14 ก.ย. 2562


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]