งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 6 (นรินทรเทพ) ชั้น 2 ห้อง 622,623,624 13 ก.ย. 2562 09.00-11.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 6 (นรินทรเทพ) ชั้น 2 ห้อง 622,623,624 14 ก.ย. 2562 09.00-11.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร โดมพลศึกษา 13 ก.ย. 2562 09.00-16.30 *ส่งรูปเล่มโครงงานจำนวน 5 เล่มให้ศูนย์ฯภายในวันที่ 7 กันยายน 2562 **รายงานตัว 08.00-08.30 น.
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร โดมพลศึกษา 14 ก.ย. 2562 09.00-16.30 *ส่งรูปเล่มโครงงานจำนวน 5 เล่มให้ศูนย์ฯภายในวันที่ 7 กันยายน 2562 **รายงานตัว 08.00-08.30 น.
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร โดมพลศึกษา 13 ก.ย. 2562 09.00-16.30 *ส่งรูปเล่มโครงงานจำนวน 5 เล่มให้ศูนย์ฯภายในวันที่ 7 กันยายน 2562 **รายงานตัว 08.00-08.30 น.
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร โดมพลศึกษา 14 ก.ย. 2562 09.00-16.30 *ส่งรูปเล่มโครงงานจำนวน 5 เล่มให้ศูนย์ฯภายในวันที่ 7 กันยายน 2562 **รายงานตัว 08.00-08.30 น.
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคารอุตสาหกรรม ชั้น 2 ห้อง สืบค้น 13 ก.ย. 2562 09.00-16.30 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคารอุตสาหกรรม ชั้น 2 ห้อง สืบค้น 14 ก.ย. 2562 09.00-16.30 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 84 ปี ชั้น 2 ห้อง เรียนรวม 13 ก.ย. 2562 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 84 ปี ชั้น 2 ห้อง เรียนรวม 14 ก.ย. 2562 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
11 688 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 1 (เอกอมรินทร์) ชั้น 3 ห้อง 131,132,133 13 ก.ย. 2562 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
12 689 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 1 (เอกอมรินทร์) ชั้น 3 ห้อง 131,132,133 14 ก.ย. 2562 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
13 690 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 1 (เอกอมรินทร์) ชั้น 3 ห้อง 136,137,138 13 ก.ย. 2562 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
14 691 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 1 (เอกอมรินทร์) ชั้น 3 ห้อง 136,137,138 14 ก.ย. 2562 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
15 726 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 1 (เอกอมรินทร์) ชั้น 2 ห้อง 121 13 ก.ย. 2562 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]