งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก หน้าอาคารอุตสาหกรรม(เต็นท์) 13 ก.ย. 2562 9.00-13.00 ให้ผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการแข่งขันมาเอง เช่่น โต๊ะ เก้าอี้ ปลั๊กไฟ เป็นต้น
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก หน้าอาคารอุตสาหกรรม(เต็นท์) 14 ก.ย. 2562 9.00-13.00 ให้ผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการแข่งขันมาเอง เช่่น โต๊ะ เก้าอี้ ปลั๊กไฟ เป็นต้น
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สนามบาสเกตบอล(เต็นท์) 13 ก.ย. 2562 9.00-12.00 ให้ผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการแข่งขันมาเอง เช่่น โต๊ะ เก้าอี้ ปลั๊กไฟ เป็นต้น
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สนามบาสเกตบอล(เต็นท์) 14 ก.ย. 2562 9.00-12.00 ให้ผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการแข่งขันมาเอง เช่่น โต๊ะ เก้าอี้ ปลั๊กไฟ เป็นต้น
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก หอประชุม 13 ก.ย. 2562 9.00-12.00 ให้ผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการแข่งขันมาเอง เช่่น โต๊ะ เก้าอี้ ปลั๊กไฟ เป็นต้น
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก หอประชุม 14 ก.ย. 2562 9.00-12.00 ให้ผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการแข่งขันมาเอง เช่่น โต๊ะ เก้าอี้ ปลั๊กไฟ เป็นต้น
7 605 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก หน้าอาคาร 3 13 ก.ย. 2562 9.00 เป็นต้นไป ให้ผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการแข่งขันมาเอง เช่่น โต๊ะ เก้าอี้ ปลั๊กไฟ เป็นต้น
8 079 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก หน้าอาคาร 3 14 ก.ย. 2562 9.00 เป็นต้นไป ให้ผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการแข่งขันมาเอง เช่่น โต๊ะ เก้าอี้ ปลั๊กไฟ เป็นต้น
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ใต้ถุนอาคาร 4 13 ก.ย. 2562 9.00-12.00 ให้ผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการแข่งขันมาเอง เช่่น โต๊ะ เก้าอี้ ปลั๊กไฟ เป็นต้น
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ใต้ถุนอาคาร 4 14 ก.ย. 2562 9.00-12.00 ให้ผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการแข่งขันมาเอง เช่่น โต๊ะ เก้าอี้ ปลั๊กไฟ เป็นต้น
11 607 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก อาคาร 2 ห้อง ห้อง 214 13 ก.ย. 2562 9.00 เป็นต้นไป ให้ผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการแข่งขันมาเอง เช่่น โต๊ะ เก้าอี้ ปลั๊กไฟ เป็นต้น
12 100 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก อาคาร 2 14 ก.ย. 2562 9.00 เป็นต้นไป ให้ผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการแข่งขันมาเอง เช่่น โต๊ะ เก้าอี้ ปลั๊กไฟ เป็นต้น
13 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก หน้าอาคาร 2(เต็นท์) 13 ก.ย. 2562 9.00-12.00 ให้ผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการแข่งขันมาเอง เช่่น โต๊ะ เก้าอี้ ปลั๊กไฟ เป็นต้น
14 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก หน้าอาคาร 2 (เต็นท์) 14 ก.ย. 2562 9.00-12.00 ให้ผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการแข่งขันมาเอง เช่่น โต๊ะ เก้าอี้ ปลั๊กไฟ เป็นต้น
15 609 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สนามตะกร้อ (เต็นท์) 13 ก.ย. 2562 9.00-12.00 ให้ผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการแข่งขันมาเอง เช่่น โต๊ะ เก้าอี้ ปลั๊กไฟ เป็นต้น
16 115 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สนามตะกร้อ (เต็นท์) 14 ก.ย. 2562 9.00-12.00 ให้ผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการแข่งขันมาเอง เช่่น โต๊ะ เก้าอี้ ปลั๊กไฟ เป็นต้น
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก หอประชุม 13 ก.ย. 2562 9.00-12.00 ให้ผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการแข่งขันมาเอง เช่่น โต๊ะ เก้าอี้ ปลั๊กไฟ เป็นต้น
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก หอประชุม 14 ก.ย. 2562 9.00-12.00 ให้ผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการแข่งขันมาเอง เช่่น โต๊ะ เก้าอี้ ปลั๊กไฟ เป็นต้น


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]