งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สนามค่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์ 14 ก.ย. 2562 09.00-16.00 **เปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันเป็นสนามฟุตบอลโรงเรียนมหิธรวิทยา -ลงทะเบียนภายในเวลา 08.45 น. -จับฉลากแข่งขัน 08.45-09.00 น. -นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรนักเรียน หรือบัตรที่ราชการออกให้มาแสดง ณ จุดลงทะเบียน
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สนามฟุตบอลโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 13 ก.ย. 2562 09.00-16.00 -ลงทะเบียนภายในเวลา 08.45 น. -จับฉลากแข่งขัน 08.45-09.00 น. -นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรนักเรียน หรือบัตรที่ราชการออกให้มาแสดง ณ จุดลงทะเบียน
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน หอประชุม เขต สพม.33 13 ก.ย. 2562 09.00-16.00 -ลงทะเบียนภายในเวลา 08.45 น. -จับฉลากแข่งขัน 08.45-09.00 น. -นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรนักเรียน หรือบัตรที่ราชการออกให้มาแสดง ณ จุดลงทะเบียน
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313-315 13 ก.ย. 2562 09.00-16.00 -ลงทะเบียนภายในเวลา 08.45 น. -จับฉลากแข่งขัน 08.45-09.00 น. -นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรนักเรียน หรือบัตรที่ราชการออกให้มาแสดง ณ จุดลงทะเบียน
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313-315 14 ก.ย. 2562 09.00-16.00 -ลงทะเบียนภายในเวลา 08.45 น. -จับฉลากแข่งขัน 08.45-09.00 น. -นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรนักเรียน หรือบัตรที่ราชการออกให้มาแสดง ณ จุดลงทะเบียน
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 512-518 13 ก.ย. 2562 09.00-16.00 -ลงทะเบียนภายในเวลา 08.45 น. -จับฉลากแข่งขัน 08.45-09.00 น. -นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรนักเรียน หรือบัตรที่ราชการออกให้มาแสดง ณ จุดลงทะเบียน
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 512-518 14 ก.ย. 2562 09.00-16.00 -ลงทะเบียนภายในเวลา 08.45 น. -จับฉลากแข่งขัน 08.45-09.00 น. -นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรนักเรียน หรือบัตรที่ราชการออกให้มาแสดง ณ จุดลงทะเบียน
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ห้องประชุมสัตตบรรณ 13 ก.ย. 2562 09.00-16.00 -ลงทะเบียนภายในเวลา 08.45 น. -จับฉลากแข่งขัน 08.45-09.00 น. -นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรนักเรียน หรือบัตรที่ราชการออกให้มาแสดง ณ จุดลงทะเบียน
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ห้องประชุมสัตตบรรณ 14 ก.ย. 2562 09.00-16.00 -ลงทะเบียนภายในเวลา 08.45 น. -จับฉลากแข่งขัน 08.45-09.00 น. -นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรนักเรียน หรือบัตรที่ราชการออกให้มาแสดง ณ จุดลงทะเบียน


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]