งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดเปิดลงทะเบียน 26 สิงหาคม - 3 กันยายน 2562
วันที่ 5 กันยายน 2562 เปิดระบบโหลดบัตรประจำตัว
วันที่ 8 กันยายน 2562 ประชุมคณะกรรมการตัดสิน
วันที่ 13-14 กันยายน 2562 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
24 กันยายน 2562  เปิดระบบดาวน์โหลดเกียรติบัตร
 

ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนและมหกรรมวิชาการครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 13-14 กันยายน 2562

1. ให้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562
2. ให้โรงเรียนดำเนินการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม  2562 - 3 กันยายน 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.esan69.sillapa.net/sm-srn เท่านั้น
3. ห้ามมิให้นำรหัสชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของโรงเรียนอื่นไปใช้โดยเด็ดขาด
4. การแก้ไข ชื่อ-นามสกุล และการเปลี่ยนตัว ครูและนักเรียนหลังจากปิดระบบแล้ว  นำเอกสารหลักฐาน(ลงนามผู้อำนวยการโรงเรียน) ไปยื่นต่อกรรมการตัดสิน ในวันแข่งขัน ณ สนามแข่งขันนั้นๆ
5. ไม่อนุญาตให้สมัครแข่งขันเพิ่มเติม หลังจากปิดการรับสมัครแล้ว
6. รูปแบบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ของทุกศูนย์ฯการแข่งขัน    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จะดำเนินการออกแบบเกียรติบัตรให้ โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ผ่านทางเว็บไซต์การจัดการแข่งขันหลังวันที่ 20 กันยายน 2562 เท่านั้น
7. มีข้อสงสัยให้ประสานงานไปยังเลขาศูนย์หรือผู้ดูแลศูนย์แต่ละรายการแข่งขัน

 

การติดต่อประสานงาน

 
ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
ประธานศูนย์ นายอนุชา  หลิมศิริวงษ์
เลขานุการศูนย์ นายธีรภาพ  วลามิตร 091-1377890
ผู้ดูแลระบบ นายชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร 097-3388838
  นายยอดชาย เพียรดี 090-3723061
 
ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนสิรินธร
ประธานศูนย์ นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์
เลขานุการศูนย์ นางอรวรรณ  รัมพณีนิล  
ผู้ดูแลระบบ นางสาวพรระวี บุญสุยา 061-9658789
  นางสาวสิวพร  ไพรกังวาล 081-5476566
  นายสมชาย  วงศา 097-9415285
 
ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
ประธานศูนย์ นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ
เลขานุการศูนย์ นางสาวสุรัตนา จินดาศรี 081-2662054
ผู้ดูแลระบบ นายไพรัตน์  ทองเถาว์  086-2502690
นางสาวภรณ์กนก  เติมใจ 099-0277991
 
ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
ประธานศูนย์ นายบุญศักดิ์ บุญจูง
เลขานุการศูนย์ นางรฐา แหวนวงศ์ 098-2486343
ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์ นางจิรภา  รัตนาวิวัฒน์ 062-9093144
ผู้ดูแลระบบ นางสาวอนงค์  แซ่โง้ว 062-9039935
นายสมัชชา  แก้วกันหา 089-5788169
 
ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษา
โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
ประธานศูนย์ นายพัลลภ พัวพันธุ์
เลขานุการศูนย์ นางลมัย สวัสดี 0933944656
ผู้ดูแลระบบ นายอรรถพล  พดภูงา 089-7192229
นางนัฐธยาน์  นอกุล 087-4912429
 
ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ/ศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง
โรงเรียนรัตนบุรี
ประธานศูนย์ นายยรรยง  วงศ์คำจันทร์
เลขานุการศูนย์ นายภูมินทร์  นันทพันธ์ 084-9629452
ผู้ดูแลระบบ นายไพทูล  หาดคำ 087-1402599
 
ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
ประธานศูนย์ ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์  จันทเขต
เลขานุการศูนย์ นายวัชรากร  ไยแก้ว 065-3342674
ผู้ดูแลระบบ นายชวลิต คุชิตา 085-4140306
นางสาวจันทิมา  จินดาศรี 089-9288973
 
ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ/คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์
โรงเรียนสังขะ
ประธานศูนย์ นายสมชัย  นามสว่าง
เลขานุการศูนย์ นายอายุ คิดดี 097-3414986
ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์ นายประสงค์ ตอนศรี 087-2601215
ผู้ดูแลระบบ นายวัชรินทร์ ผลจันทร์งาม 087-4736734
ผู้ดูแลระบบ(คอม) นายปิยะพงษ์  พรหมบุตร 084-3391575
ผู้ดูแลระบบ(หุ่นยนต์) นายมนตรี  อกอุ่น 088-3778496
ผู้ดูแลระบบ(การงาน) นางเสาวลักษณ์ บัวบาน 084-6620557
 
ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
ประธานศูนย์ นายพิทักษ์  สุปิงคลัด
เลขานุการศูนย์ นายไพบูลย์  หัดรัดชัย 088-5906083
ผู้ดูแลระบบ นายธีระวัฒน์ สุระศร 086-5829946
นายเอนก นรสาร 081-0650615
นางสาวสุชาดา  สามาลย์ 095-6169978
นางประไพวรรณ สมจันทร์ 088-5906083
 
ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาเรียนร่วม
โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา
ประธานศูนย์ นายศักดิ์อนันต์  อนันตสุข
เลขานุการศูนย์ นางวชิราภรณ์  มั่นคง 088-5550973
ผู้ดูแลระบบ นายณัฐพล  แสงทวี 088-5921613
นางสาวเสาวลักษณ์  คุณเถื่อน 089-8851718
วันจันทร์ ที่ 09 กันยายน 2562 เวลา 18:57 น.
จากมติที่ประชุม คณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้ทุกศูนย์ให้ทุกรายการที่ต้องนำส่งเอกสาร เช่น เล่มโครงงาน แผ่นซีดี หรือ อื่นๆ เพื่อให้คณะกรรมตรวจสอบล่วงหน้า ให้จัดส่งไปยังศูนย์การเรียนรู้ที่จัดแข่งขัน ภายในวันที่ 7 ก.ย. 2562 
 • ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
 1. ภาพยนต์สั้น ม.ต้น ม.ปลาย ให้ส่งรูปเล่ม จำนวน 5 เล่ม กับ  แผ่นหนังสั้น จำนวน 5 แผ่นภายในวันที่ 7 ก.ย.2562 ณ  รร.ประสาทวิทยาคาร นายวัชรากร ใยแก้ว เลขาศูนย์สังคมศึกษาฯ  โทร 0653342674

 • ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 1. โครงงานคณิตศาสตร์ ให้ส่งเล่มรายงานฯ จำนวน 5 เล่ม  ภายในวันที่ 7 กันยายน 2562 ณ ห้องศูนย์คณิตศาสตร์ รร.สุรวิทยาคาร

 •  ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 1. โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง และ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ส่งเอกสารจำนวน 7 เล่ม ภายในวันที่ 7 กันยายน 62 ส่งที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนสิรินธร
 2. การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science show) และผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ส่งวันรายงานตัว จำนวน 7 เล่ม

 •  ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี
 1.  การประกวดโครงงานอาชีพ ให้ส่งรายงานโครงงาน จำนวน 5 ชุด พร้อมบันทึกลงแผ่น CD จำนวน 1 แผ่น ภายในวันที่ 7 กันยายน 2562  ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนสังขะ
 2.  การประกวดแปรรูปอาหารให้ส่งเอกสาร จำนวน 5 ชุด พร้อมบันทึกลงแผ่น CD จำนวน 1 แผ่น ภายในวันที่ 7 กันยายน 2562  ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนสังขะ
 3. โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ จำนวน 5 ชุด พร้อมบันทึกลงแผ่น CD จำนวน 1 แผ่น ภายในวันที่ 7 กันยายน 2562  ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนสังขะ
วันอังคาร ที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 12:15 น.
การติดต่อประสานงานการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่

นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ ( 081-6693348 )
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.33
 


การติดต่อประสานงานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาสุรินทร์

นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ ( 088-5909635)
ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
 


การติดต่อประสานงานผู้ดูแลเว็บไซต์แข่งขันระดับเขตพื้นที่

วันอังคาร ที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 12:05 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 103
จำนวนทีม 5,389
จำนวนนักเรียน 11,955
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 8,212
จำนวนกรรมการ 1,226
ครู+นักเรียน 20,167
ครู+นักเรียน+กรรมการ 21,393
ประกาศผลแล้ว 236/236 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 110
เมื่อวาน 96
สัปดาห์นี้ 206
สัปดาห์ที่แล้ว 835
เดือนนี้ 635
เดือนที่แล้ว 5,144
ปีนี้ 26,356
ทั้งหมด 489,471