งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 กลุ่ม 2 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2562
สรุปกิจกรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 305
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงปัณฑิตา    สีเมือง
2. นายปาณรวิช    ไพรีรณ
3. เด็กหญิงวรัญญา    ขันติจิต
4. นายธนูศร    พลสา
5. เด็กชายนราวิชญ์    ลิขิตบุญยรัตน์
6. เด็กชายภาคภูมิ    ขุมเงิน
7. เด็กหญิงชนาพร    สติยศ
8. เด็กชายเกริกชัย    ไตรวงษา
9. เด็กชายมรุตม์ชัย    วงศ์ประทุม
10. เด็กชายธนาวุฒิ    กิณเรศ
11. เด็กชายภานุวัฒน์    วิชะนา
12. นายภานุรักษ์    วิชนา
13. นายนวพล    คุณสมบัติ
14. นางสาวอรกนก    วงศ์กันยา
15. นางสาวอัญญาภรณ์    สุกุล
16. นางสาวมนัสนันท์    กาญบุตร
17. นางสาวนิภาดา    รักษาสิทธิ์
18. นายพัชรพล    ทองอันตัง
19. นายพรเทพ    คำปัง
20. นางสาวณัฐชยามล    ไพรีรณ
1. นายเข็มชาติ    วิศรี
2. นางเสาวนีย์    สีหนาท
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................