งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.22 (นครพนม)กลุ่ม 1-2
สรุปกิจกรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 306
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นายราชันณ์    เกี้ยวลำพัน
2. นางสาวสุภาวรรณ    คำไข
3. นางสาวพิชญา    กุลศิริ
4. นางสาวณัฐริกา    ชมภูราช
5. นายนพพล    คำชาตา
6. นายสัตยา    กองเมือง
7. นายกิตติภูมิ    อ้วนสุด
8. นางสาวฟารีดา    มะสัน
9. นางสาวสุภาพร    พวงมะลัย
10. นายอิสระ    สุทธิผาย
11. นางสาวฉัตรมณี    ศักดิ์หาญพบ
12. นางสาวหรรษา    ร่วมทรัพย์
13. นายศิลปกร    ศรีปัญญา
14. นายภูริรักษ์    จิตอารี
15. นายสวราชย์    สุสิงห์
16. นายกฤติศักดิ์    ภูชุม
17. นางสาวภคพร    แร่วงค์คต
18. นายเกียรติศักดิ์    อุปชิต
19. นางสาวจุฬาลักษณ์    รุ่งเรืองวุฒิกุล
20. เด็กหญิงพัชรวิมล    ประจักษ์รัตนกุล
1. นางสาวจารุณี    หล้าบา
2. นางศรสิน    จอมพรรษา
3. นางสุธานิจ    แสงหมื่น
4. นางอาภรณ์    โกษาแสง
5. นายอิสระพงษ์    จวงแดง
2 โรงเรียนนาแกพิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นายณัฐวุฒิ    รื่นภาคเพ็ชร
2. นางสาวเบญจมาศ    วงค์กระโซ่
3. นางสาววรรณวิษา    ใจดี
4. นายนนทวัฒน์    รื่นภาคเพ็ชร์
5. นายชาติชาย    เดชพันธ์
6. นายทัศพงษ์    บุญโชติ
7. นายชนัญกร    ศรีกระสอน
8. นายกิตติพงค์    พรมชัย
9. นางสาวพิชชาภัทร์    พุทธา
10. นางสาวธารารัตน์    ธนะนู
11. นายกฤษณะ    แสนสุภา
12. นายศุภเกียรติ    ชมภูหลง
13. นายเมธาวุฒิ    ถนอมจิตร
14. เด็กชายรัตภูมิ    ศรีจันดา
15. นางสาวชลธิชา    ฝาระมี
16. นางสาวมณีรัตน์    ปุ่มเป้า
17. นางสาวพรพิมล    วงค์ตาทำ
18. นางสาววราภรณ์    เชื้อคำเพ็ง
19. นางสาววาสนา    ลาดบาศรี
20. นางสาวจีราวรรณ    พ่ออามาตย์
1. นางสาวกันทิยา    เชืื้อคนมั่น
2. นายทิวา    เภาพาน
3. นางสาวนนทนพ    บุญมุสิโก
4. นายพิเชษฐ์    ประสานชีพ
5. นายสัญญา    ตั้งตระกูล
3 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. เด็กชายอภินันท์    หล้าน้อย
2. เด็กหญิงนลิตา    สุพร
3. นายธันวฤกษ์    คล่องดี
4. นายอารุณโรจน์    พลหาญ
5. นางสาววริศรา    ทุลาวัน
6. นายชาติชาย    ราชชมภู
7. นายปฎิภาณ    ไชยราช
8. นายทรงวุฒิ    จันทร์ดากุล
9. นายดุลยเดช    บางศิริ
10. นางสาวจุฑาทิพย์    ศรีมารีรัตน์
11. นายจิรเดช    วิโย
12. นายณัฐดนัย    บุญก้อน
13. นายจักรพรรดิ    ซุยลุย
14. นายพีรภัทร    วรคันทักษ์
15. นายณัฐวัฒน์    วดีศิริศักดิ์
16. นายธนวัฒน์    หาญธงชัย
17. นางสาวอัจจิมาภรณ์    พ่ออามาตย์
18. นางสาวชฎาพร    พึ่งผล
19. นางสาวฐิติวรรณ    ไกรษร
20. นายทักษิณ    ชินจักร
1. นางสาวดวงใจ    ไพโรจน์วราการ
2. นางทิพย์วรรณ    พรหมประโคน
3. นายศราวุธ    สุสิงห์
4. นางสาวเนตรชนก    สารทอง
ครูไม่ครบจำนวน
4 โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. นายภูมิ    ยะภักดี
2. นางสาวดารารัตน์    น้อยถนอม
3. นางสาวปนัดดา    ขันทะชา
4. นางสาวปริมวรา    พิมภาค
5. นางสาวมนธิชา    พลน้ำเที่ยง
6. นางสาวกาญจนา    มีบุญล้ำ
7. นางสาวชลธิชา    เกษมสินธุ์
8. นางสาวประพิศรา    เคี่ยงคำผง
9. นางสาวลลิตา    สิงห์งอย
10. นางสาวศศิประภา    วะชุม
11. นางสาวสิรีธร    คำใหญ่
12. นางสาวสายพิณ    จันเหลือง
13. นางสาวกัลยรัตน์    ณีละกุล
14. นางสาวอชิรญา    เครือหว้า
15. นายศุภกร    ประสงค์ดี
16. นางสาวพรรณนิสา    เปี้ยทา
17. นางสาวชญาณี    ขันทะชา
18. นางสาวประภัสสร    ทีสุกะ
19. นางสาวดนิตา    วงค์คำจันทร์
20. นางสาววิภาวี    ทีสุกะ
1. นางสาวกิตติยากร    จ้งจันศรี
2. นายจารุวัฒน์    บุญทอง
3. นางนิลาวัลย์    แก้วเมืองน้อย
4. นางสาวพนิดา    เดชโฮม
5. นายวิษณุ    เสนจันตะ
5 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. นายอานนท์    จันทะขิน
2. นายธีรวัฒน์    อุชัย
3. นายคุณากร    สุวรรณะ
4. นายกันติชา    สุวรรณมาโจ
5. นายธีรภัทร    อุณาพรหม
6. นายอดิสรณ์    มีหล้า
7. นางสาวฐิรการ    หัดระสา
8. นางสาวพิยดา    ระมงคล
9. นางสาวทักษพร    ไชยมาโย
10. นางสาวธัญนาฎ    สุวรรณโส
11. นางสาววิไลวรรณ    ระมงคล
12. นางสาวนิธิภรณ์    พรมกวยถ้ำ
13. นางสาวปิยะธิดา    โยลัย
14. นายธนวัฒน์    ทองสิงห์
15. นายธนาวัฒน์    ประพัสรางค์
16. นางสาวเนตรดาว    ศรกายสิทธิ์
17. นางสาวมนัสนันท์    ดวงเกตุ
18. นายวงศธร    สารสี
19. นายโภควินท์    ธานีสอน
20. นายปรมินทร์    วงจวง
1. นายณฑีภัษ    มั่นเหมาะ
2. นายพิพัฒน์พงศ์    พรมจันทร์
3. นางพิไลวรรณ    พลหาราช
4. นายมานิต    เที่ยงธรรม
5. นายสมพงษ์    รัตนวงษา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................