งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.22 (นครพนม)กลุ่ม 1-2
สรุปกิจกรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 305
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นายวัชรินทร์    ขันติยะ
2. นายปฏิภาณ    พรมโสภา
3. นายศิริราช    ผายม
4. นายฉัตรพล    ผายม
5. นายจิรานุวัฒน์    มีภาทัศน์
6. นายดนุพล    แถวอุทุม
7. นายองอาจ    แสงสุวรรณ
8. นายธนธร    ตุ้มอ่อน
9. นายอัมรินทร์    แซงดาว
10. นายอภิชาติ    ฝาระมี
11. นางสาวใหม่ฤดี    วงศ์กวานกรม
12. นางสาวยุวดี    ใจน้อย
13. นางสาวปรางแก้ว    บริบูรณ์
14. นายนพรัตน์    เตชะคำภู
15. นายประพันธ์    จาริอุด
16. นางสาวอริชา    จันทชมภู
17. นายณัฐพล    อุ่นชัย
18. นางสาวมยุรา    อุ่นชัย
19. นางสาวเกวลิน    โอวัง
20. นางสาวสุภารัตน์    คำมุงคุณ
1. นายทรงเกียรติ    ชาติชำนิ
2. นางบุญญารัสมิ์    จันทสิทธิ์
3. นางสาวลักขณา    หนูแก้ว
4. นางสาวศุภางค์    ศรีบัว
5. นางสุพัตรา    ราชวัตร
2 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. นายณัฐพงษ์    นะคะจัด
2. นายอชิตะ    ติยะบุตร
3. นายผดุงเกียรติ    พี่พิมายสายชุมดี
4. นายรณกฤต    แก่นจันทน์
5. นายธนวันต์    พุทธตาล
6. นายกิตติชัย    มีมา
7. นางสาววรารัตน์    ไชยโย
8. นางสาวสิรามล    มะตนเด
9. นางสาวมนทกานต์    พิพิธกุล
10. นางสาวพรรณิภา    แสงเพชร
11. นางสาวกัญญานัน    ภูดีสม
12. นายอธิชาติ    กวนฮางฮอง
13. นางสาวอุราวรรณ    แก้วไพศาล
14. นางสาวอารียา    อุผา
15. นางสาวภัทราภรณ์    จันทร์สด
16. นายพรเทพ    เพลียเทพ
17. นายชนาธร    เกตุโกบุตร
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายก้องเกียรติ    เทวสกุล
2. นายทศพล    อุสาพรหม
3. นายพร้อมพงษ์    ขันธวิช้ย
4. นายสมศักดิ์    วดีศิริศักดิ์
5. นายสุชาติ    สระแก้ว
3 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. นายกิตติรัตน์    บัตรประโคน
2. นายศุภณัฐ    พรหมสุขันธ์
3. นายอภิเทพ    บุพศิริ
4. นายวรพงศ์    คำลือ
5. นายสมคิด    กวนศักดิ์
6. นายกิติธิป    เดชทะศร
7. นายณัฐกรณ์    วันดี
8. นายภูตะวัน    ชลสาคร
9. นายบวร    อุดมเดชาเวทย์
10. นายรักษ์อิสรภาพ    ศรีวรสาร
11. นายสุรัตน์    ไชยมหา
12. นางสาวเจนจิรา    ไชยสุนทร
13. นางสาวอัญกร    นวลขาว
14. นางสาวชลธิชา    โฮนทุมมา
15. นางสาวจีระนัน    หลวงแก้ว
16. นางสาวนันธิตา    จันทะพรม
17. นางสาวพันธ์ศรี    โซ้พลงาม
18. นางสาวพิมประกาย    ศรีหะมงคล
19. นางสาววรัญญา    สุนทรชื่น
20. นางสาวพัชราภรณ์    ไชยเชษฐ์
1. นายชญานิน    โทรัตน์
2. นายณฑีภัษ    มั่นเหมาะ
3. นางพิไลวรรณ    พลหาราช
4. นายสมพงษ์    รัตนวงษา
5. นางสาวเพ็ญประภา    สมพงษ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................