งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.22 (นครพนม)กลุ่ม 1-2

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์[เกณฑ์การแก้ไขชื่อ เปลี่ยนแปลงนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน]


[หนังสือขอแก้ไขชื่อ เปลี่ยนตัว]   [หนังสือขอเพิ่มชื่อนักเรียน ครู]
*การดำเนินการหลังปิดการลงทะเบียน สามารถดำเนินการได้ 2 วิธี
1. ติดต่อเลขศูนย์ฯ เพื่อขอเปลี่ยนตัว(แนบเอกสารส่งemail/ติดต่อโดยตรง)
2. ยื่น ณ จุดรายงานตัว (วันแข่งขัน)
ประธานศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระเป็นผู้พิจารณา 
 
ผู้ประสานงานศูนย์ฯจัดการแข่งขัน
ศูนย์การเรียนรู้ ชื่อ-สกุล เบอร์โทร email
ภาษาต่างประเทศ นายสุรชาติ รัศมี 091-0609157
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นางสาวกิตติยาภรณ์ อินทรเทศ 062-4783773 [email protected]
ภาษาไทย นางสุรัสวดี กลางประพันธ์ 087-9463180 [email protected]
คณิตศาสตร์ นางสาวปราณี แสนสามารถ 093-3243752 [email protected]
ศิลปะ นายศักดิ์สิทธิ์ กุณรักษ์ 089-9425964
วิทยาศาสตร์ นายทศพร สวนแก้ว 085-0003827  
การงานอาชีพ นางพิสมัย พรรณวงศ์ 087-9451766 [email protected]
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นางสาวจีราภรณ์​ มูลสิงห์ 089-8619616 [email protected]
คอมพิวเตอร์ นายธยา  เหล่ากกโพธิ์ 080-8969639 [email protected]
หุ่นยนต์ นายสงกรานต์  ยืนยั่ง 091-0646717 [email protected]
สุขศึกษา และพลศึกษา นายอนุชา  วาทะวัฒนะ 088-5614139 [email protected]

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
081-320-2269  ผอ.สินธ์  สิงห์ศรี
063-615-1516  นายชัยกัมพล  มะโนชาติ
098-642-9419  นายประทีป  คร้อโนนแดง
หุ่นยนต์
หุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน
1.ให้ผู้เข้าแข่งเตรียมอุปกรณ์ในการสร้างหุ่นยนต์ และให้นำมาสร้าง ตัด เจาะ ประกอบที่บริเวณที่คณะกรรมการจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น
2.ห้ามนำอุปกรณ์เครื่องมือหนักมาใช้สร้างหุ่นยนต์ภายในพื้นที่สร้างและประกอบหุ่นยนต์
3.ผู้เข้าแข่งขันนำวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาสร้างหุ่นยนต์ให้คณะกรรมการตรวจสอบก่อนเข้าพื้นที่แข่งขันเวลา 9.00 น.
4.สะพานมีขนาด 30 ซม. ยาว 60 ซม. สูง 5 ซม. พื้นสะพานเป็นสติกเกอร์สีขาว-ดำ
5.ลูกระนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 5-10 มม. 5 อัน
หุ่นยนต์ระดับกลางและหุ่นยนต์ระดับสูง
1.มีการสุ่มสนามแข่ง อุปสรรคและจุดปล่อยถุงยังชีพ ก่อนการแข่งขัน
2.พื้นสะพานเป็นสติกเกอร์สีขาว-ดำ
3.วัสดุสำหรับจำลองเป็นถุงยังชีพ มีขนาด 2.0 ลูกบาศก์เซนติเมตร

ROBOT 1

ROBOT 2
 [10/09/62]
สุขศึกษา และพลศึกษา
-กรรมการมารยาทไทย ม.ต้นและม.ปลาย แจ้งคุณครูทุกโรงเรียนได้ทราบ
1. ห้ามใช้ยางรัดผมที่เป็นสีๆ
2. ทรงผมผู้หญิงให้ถักเปีย/รวบผมให้เรียบร้อย
3. โบว์ผูกผมต้องเป็นสีพื้น เช่น สีขาว,สีน้ำเงิน,สีดำ,สีกรมท่า
4. นักเรียนหญิงห้ามแต่งหน้า 
5. ห้ามเล็บมือยาว ตัดเล็บมือให้เรียบร้อย
6. ถุงเท้าสีตามระเบียบของโรงเรียนพับให้เรียบร้อย
7. การถวายความเคารพแบบโบราณราชประเพณีใช้แบบตาม ร.10
8. ห้ามใส่เครื่องประดับทุกชนิด
#กรณีมารายงานช้ากว่าเวลา 09.00 น. ตัดสิทธิ์การเข้าร่วมการแข่งขัน [10/09/62]
ภาษาไทย
-การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 เรื่อง"สิ่งแวดล้อมดี ชีวีมีสุข" และ การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 เรื่อง "นครพนมเมืองน่าอยู่"  [10/09/62]
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
-การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 แข่งขันที่โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  [11/09/62]
-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เพื่อนที่ปรึกษา : YC) รูปเล่มให้มีจำนวนไม่เกิน 80 หน้านะคะ ถ้าเกินจะถูกตัดสิทธิ์ทันที  [10/09/62]
-การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก พิการเรียนร่วม ระดับ ม.ต้น หัวข้อ สิ่งแวดล้อมดี ชีวีมีสุข ส่วน ม.ปลาย หัวข้อ นครพนมเมืองน่าอยู  [10/09/62]
-การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ได้มีการกำหนดกรอบหัวข้อการจัดทำหนังสือเล่มโดยม.ต้น เรื่อง จิตอาสา และม.ปลาย อาชีพในฝันสู่ศตวรรรษที่ 21  [10/09/62]
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
-กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ทุกรายการ นำส่งรูปเล่มจำนวนรายการละ 5 เล่ม  ซึ่งสามารถนำส่งให้กับกรรมการผู้ตัดสินในวันประชุมกรรมการ โดยกำหนดให้ส่งได้ในวันที่  10 กันยายน  2562 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนโกเศศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยเท่านั้น
-กิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 
  - หัวข้อสร้างสรรค์ (ข้อ 5) "จิตอาสา"
  - โปรแกรม GSP v.5.06 [10/09/62]
-กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 
ให้เตรียมโต๊ะนำเสนอโครงงานมาเองและหากมีโครงงานใดที่ต้องใช้ไฟให้เตรียมปลั๊กไฟมาเอง
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
-การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ทีมที่ได้เข้ารอบ จะต้องทำปฏิบัติการดังนี้
1. ระดับ ม.ต้น เรื่อง การทดสอบสารอาหาร
2. ระดับ ม.ปลาย เรื่อง แรงเสียดทาน
โดยรายงานตัวเวลา 08:00 น. และ เริ่มแข่งขัน เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป [10/09/62]
-การแข่งขันเครื่องบินทุกประเภท
1.ให้นักเรียนที่เข้าแข่งขันทำใบงานและเขียนแบบมาจากโรงเรียนให้เรียบร้อยตามเกณฑ์การแข่งขันส่งกรรมการอย่างละ2ชุด ตอนลงทะเบียน
2.เกณฑ์การตัดสินจะปฏิบัติตามเกณฑ์สพฐ.
3. ทุกรายการแข่งขันในวันที่ 12 กันยายน 2562 [10/09/62]
-การแข่งขันวิทยาศาสตร์ทุกรายการที่เกณฑ์กำหนดให้ส่งรูปเล่ม ขอให้ส่งรูปเล่มรายงานตามเกณฑ์ระดับชาติ จำนวน 5 เล่ม ต่อฝ่ายจัดการแข่งขัน ในวันที่ 10 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 
คอมพิวเตอร์
-ประกาศจากศูนย์ฯคอมพิวเตอร์  อ่านประกาศ  [10/09/62]
-การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย ให้ส่งรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์  จำนวน 5 ชุด พร้อมบันทึกลงแผ่นซีดี จำนวน 1 แผ่น ส่งให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันในวันที่ 10 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนปิยะฯ 
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
แจ้งโรงเรียนที่นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
-กิจกรรมประกวดโครงงานคุณธรรมม.ต้นและม.ปลายให้ส่งรูปเล่มโครงงานจำนวน  5 เล่มในวันที่  10 กันยายน  2562 ณ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  -กิจกรรมประกวดภาพยนต์สั้น ทั้งม.ต้นและม.ปลายให้ส่งผลงาน ประกอบด้วย 1.รายชื่อนักเรียนและครูฝึกสอน  จำนวน  5 ชุด  2.DVD บ้นทึกผลงานภาพยนต์สั้น จำนวน  5 แผ่น  3.บทภาพยนต์จำนวน  5 เล่ม ในวันที่  10 กันยายน  2562 ณ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
-กิจกรรมภาพยนต์สั้นปรับเปลี่ยนวันแข่งขันจากวันที่12ก.ย.เปลี่ยนมาทำการแข่งขันวันที่13ก.ย.62และผลงานนำส่งในวันแข่งขันได้เลย
-กิจกรรมเพลงคุณธรรมส่งรูปเล่มทั้ง.ต้นและม.ปลายจำนวน10เล่ม
-กิจกรมมมารยาทไทย ม.ต้นและม.ปลาย แจ้งคุณครูทุกโรงเรียนได้ทราบ
1. ห้ามใช้ยางรัดผมที่เป็นสีๆ
2. ทรงผมผู้หญิงให้ถักเปีย/รวบผมให้เรียบร้อย
3. โบว์ผูกผมต้องเป็นสีพื้น เช่น สีขาว,สีน้ำเงิน,สีดำ,สีกรมท่า
4. นักเรียนหญิงห้ามแต่งหน้า 
5. ห้ามเล็บมือยาว ตัดเล็บมือให้เรียบร้อย
6. ถุงเท้าสีตามระเบียบของโรงเรียนพับให้เรียบร้อย
7. การถวายความเคารพแบบโบราณราชประเพณีใช้แบบตาม ร.10
8. ห้ามใส่เครื่องประดับทุกชนิด
#กรณีมารายงานช้ากว่าเวลา 09.00 น. ตัดสิทธิ์การเข้าร่วมการแข่งขัน (นอกจากมีเหตุสุดวิสัยจริงๆ)[10/09/62]
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
เปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน(เนื่องด้วยสถานที่หลังคารั่ว และฝุ่นควัน) ดังรายการต่อไปนี้
รายการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย ให้ไปรายงานตัวและแข่งขันที่อาคารอุตสาหกรรม  ห้องการงานอาชีพ 7
รายการแข่งขันแปรรูปอาหาร ทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย  ให้ไปรายงานตัวและแข่งขันที่ อาคารอุตสาหกรรม ห้องการงานอาชีพ 8 
[11/09/62]
แจ้งโรงเรียนที่นำนักเรียนเข้าแข่งขันรายการ  
- การประกวดโครงงานอาชีพ ให้ส่งรายงานโครงงานอาชีพ จำนวน 5 ชุด พร้อมบันทึกลงแผ่นซีดี จำนวน 1 แผ่น ส่งให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันในวันที่ 10 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนปิยะฯ
- การประกวดแปรรูปอาหาร ให้จัดทำเอกสาร 5 ชุด พร้อมบันทึกลงแผ่นซีดี 1 ชุด ส่งให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ในวันที่ 10 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนปิยะฯ
แจ้งเพิ่มเติม กิจกรรมรายการอาหาร ทุกกิจกรรม ให้โรงเรียนที่นำนักเรียนเข้าแข่งขันเตรียมเตาแก๊สมา เนื่องด้วยข้อจำกัดด้านสถานที่(ไฟฟ้า)
(ติดต่อสอบถาม เลขาฯ ศูนย์การงานอาชีพ  นางพิสมัย พรรณวงศ์ ครูโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  โทร. 087-9451766)
-แกะสลักผักผลไม้ ให้ผู้เข้าแข่งขัน
- กำหนดหัวข้อผลงานในการแกะสลัก
- ชนิดของผักผลไม้ ไม่น้อยกว่า 5 ชนิด
- ต้องมีผลงานไว้สำหรับกรรมการชิมในการนำเสนอผลงาน [10/09/62]
สาระการเรียนรู้ศิลปะ
-ขออนุญาตแจ้ง แก้ไข รอบสุดท้าย. เมื่อไปพิจารณาสถานที่แล้ว ขออนุญาตปรับเปลี่ยนสถานที่แข่งขันบางรายการครับ ด้วยเหตุจากดินฟ้าอากาศโดย เวทีกลาง แข่งวงดนตรี ย้ายไปทำการแข่งขัน ที่หอประชุมศรีปทุม. การแข่งขันนาฏศิลป์ ทุกรายการ ย้ายมาแข่งขัน เวทีใต้ถุน อาคารกอบัว.  การแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่ง ย้ายไปแข่งที่ โรงอาหาร.  ขอบคุณครับ [11/09/62]
-การแข่งขันนาฏศิลป์ทุกประเภทให้ใช้ผู้เข้าแข่งขันให้ตรงกับระดับชั้น  ไม่อนุญาตให้ใช้ ม.ต้น  มาแข่งปะปนกับม.ปลาย  โดยเด็ดขาดครับ [10/09/62]
วันอังคาร ที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 15:14 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 56
จำนวนทีม 3,318
จำนวนนักเรียน 7,711
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 5,195
จำนวนกรรมการ 2,213
ครู+นักเรียน 12,906
ครู+นักเรียน+กรรมการ 15,119
ประกาศผลแล้ว 212/212 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 140
เมื่อวาน 110
สัปดาห์นี้ 250
สัปดาห์ที่แล้ว 2,300
เดือนนี้ 1,778
เดือนที่แล้ว 2,934
ปีนี้ 11,240
ทั้งหมด 331,479