กิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 1. เด็กชายนัธทวัฒน์  คงเหลือ
 
1. นางณัฎฐา  ชมโลก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 1. นางสาวปิยะฉัตร  ศิริลักษณ์
 
1. นายเด่นชัย  เมิดจันทึก
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงมณฑกานต์  ชาญนอก
 
1. นางสาวกุสุมา  กรกชกร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 1. นางสาวภัทรวรินทร์  จันทวฤทธิ์
 
1. นางธันวดี  ผลอนุรักษ์วงศ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงศศิวรรณ  ตั้งสุณาวรรณ
 
1. นางสาวจรรยา  ศรีบัวหลวง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 1. นางสาววรรณศิริ  คงถือมั่น
 
1. นางสาวนภัสรพี  กลิ่นสุวรรณ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงอุษณิษา  อุทาสา
 
1. นางสาววรรณวิสา  สวัสดิ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 1. นางสาวฟ้าประทาน  เลิศสูงเนิน
 
1. นางนุชรี  อุปสรรค์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงเพชรทราภา  ประโยทิน
 
1. นางณัฎฐา  ชมโลก
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 1. นางสาวพรทิพย์  กองสุวรรณ์
 
1. นางสาวจรรยา  ศรีบัวหลวง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงรมิดา  ใจฉ่ำ
2. เด็กหญิงวรลักษณ์  คำภา
 
1. นายคมกริช  สร้อยปุ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 1. นางสาวณัฐรัญญา  เชี่ยวชาญ
2. นางสาวพัสตราภรณ์  อ่อนน่วม
 
1. นางสาวปิยะลักษณ์  มณีศรี
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงญาณาธิป  สุทธิประภา
2. เด็กชายศุภกร  อินทรวรรณ์
 
1. นายธีรเดช  ว่องงามอนันต์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 1. นางสาวพรพรรณ  อุ่นจันทึก
 
1. นายธีรเดช  ว่องงามอนันต์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงชญานิน  ขึมภูเขียว
 
1. นางสาวอรพิมพ์  สอดโคกสูง
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 1. นางสาวปริศนา  มะลิซ้อน
 
1. นางกัลยาณี  คราวจันทึก
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงกัญญาพร  แซ่อือ
2. เด็กหญิงขวัญชนก  สง่าพงษ์
3. เด็กหญิงปราณปรียา  ศรีโสภา
 
1. นางสาวสมพร  ขวัญสันเทียะ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 1. เด็กชายภูมิรพี  แก้วมณี
 
1. นางเสาวิณีย์  ศรีธรรมศาสตร์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 1. นายชัยวัฒน์  เศษคำ
 
1. นางจุฑาพร  ภูพรรณา
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงกัญยรัตน์  โชติชื่น
2. เด็กหญิงวิลาสีนี  หงษ์จันทึก
 
1. นางโชติกา  ศรีขันธ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 1. นางสาวชลดา  ถวกสูงเนิน
 
1. นางศศิธร  ธุระสุข
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ซ่อมจันทึก
 
1. นางสุพัชรีย์  วงศ์บุญเอื้อ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 1. นางสาวสุกานดา  เพ็งสุข
 
1. นางสุพัชรีย์  วงศ์บุญเอื้อ
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ซ้ายจันทึก
2. เด็กหญิงปิยณัฐ  งานแข็ง
3. เด็กหญิงสาธิตา  แก้ววิเชียร
 
1. นางครองขวัญ  อัศวธรรมกุล
2. นางสาวนงค์รักษ์  วันทนานุวงศ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 1. นายจุลจักร  เพ้ยจันทึก
2. นางสาวภัญดา  พรมลี
3. นางสาวศศิประภา  ไทยพัฒนกิจ
 
1. นางภาวิตา  พรมสีดา
2. นางสาวกันยารัตน์  นอกพุดซา
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 1. เด็กชายชาติศิริ  มุมจันทึก
2. เด็กหญิงญาดา  คลานกลาง
3. เด็กหญิงธาริณี  ม่วงจันทึก
 
1. นางสาวปรีช์ญภัทร  เล่งระบำ
2. นางปริญญา  อินจับ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 1. นางสาวกัญญาลักษณ์   ภักดีวงศ์ษา
2. นางสาวพรปวีย์  เหมิกจันทึก
3. นางสาวภัทรภรณ์  ภูวนา
 
1. นางชนัญชิดา  โครมกระโทก
2. นางอ้อยทิพย์  จิตระงับ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงญาณิศา  ชัยจินดา
2. เด็กชายนันทกาญจ์  จอดนอก
3. เด็กหญิงอภิสรา  ก้านขุนทด
 
1. นายจรูญ  ทาทม
2. นายสราวุธ  คำมณี
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 1. นางสาวนิธดา  เขพันดุง
2. นางสาวสุภาวดี  ดีจันทึก
3. นางสาวเนตรนภา  ภูมิมี
 
1. นางชนัญชิดา  โครมกระโทก
2. นางอ้อยทิพย์  จิตระงับ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงปนัดดา  กาวิชัยเป็ง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีสูงเนิน
3. เด็กหญิงเพชรลดา  ดีจันทึก
 
1. นายธีระชัย  หงษ์ทอง
2. นางปรางทอง  หงษ์ทอง
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 1. นางสาวณัฎฐณิชา  บุญมา
2. นางสาวปาลิดา  ทองนุ่น
3. นางสาวศลัยลา  คำแสนเพชร
 
1. นายปรางค์ทอง  หงษ์ทอง
2. นายธีระชัย  หงษ์ทอง
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงญาณิศา  ดอนสันเทียะ
2. เด็กหญิงพรทิพา  เรืองจันทึก
 
1. นางสาวพิมพ์รัตน์  สุเพียรศิริ
2. นางสาวปวีณา  มีชูสม
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 1. นางสาวบัณฑิตา  ขึมภูเขียว
2. นางสาวปรียาภรณ์  เยี่ยงอย่าง
 
1. นางชนัญชิดา  โครมกระโทก
2. นางสาวอ้อยทิพย์  จิตระงับ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงกมลชนก  คำเชียงแสน
2. เด็กหญิงฐิติยา  สะเทินรัมย์
3. เด็กหญิงปรีชญา  ภู่จันทึก
4. เด็กหญิงปาณิสรา  องอาจไพบูลย์
5. เด็กหญิงอารยา  กล่อมไธสง
 
1. นางสาวสุพรรศา  สีโสดา
2. นางสาวภาระวี  จิตรไธสง
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 1. นางสาวมุทิตา  เกยสูงเนิน
2. นางสาววชิรญาณ์   ไกรสันเทียะ
3. นางสาวศรีวิจิตรา  ซับจันทึก
4. นางสาวสายธาร  กลิ่นหอม
5. นางสาวสโรชา  ฉิมใหม่
 
1. นายสุริยา  ราชพล
2. นายสุพรรศา  สีโสดา
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  กองจันทร์
2. เด็กหญิงจิดาภา  โชติสูงเนิน
3. เด็กหญิงณัฐพร  โกจันทึก
4. เด็กหญิงบวรลักษณ์  อุทกศิริ
5. เด็กชายอดิศักดิ์  ขลุ่ยทอง
 
1. นางอรทัย  สุวะพัฒน์
2. นางสาวภาระวี  จิตรไธสง
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 1. นางสาวกนกพร  ซ้อนจันทึก
2. นางสาวนัชญา  เชิดชู
3. นางสาววรวรรณวรท  จันทร์ภูนอก
4. นางสาวศศินิภา  จันทร์ทอง
5. นางสาวเกวลิน  ซ้อนจันทึก
 
1. นางสรัญญา  นาคาเริงฤทธิ์
2. นายสุริยา  ราชพล
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 1. นายคฑาหัตถ์  ปล้องพุทซา
2. นางสาวธัญชนก  ประจิตร
3. นางสาวพิชญาภัค  บัวเขียว
4. นายวิริยะ  พิรมรักษ์
5. นางสาวอัญชิญา  ม่วงโมด
 
1. นางสรัญญา  นาคาเริงฤทธิ์
2. นายไพรัตน์บ  ยอดพุดซา
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 1. นางสาวกัญญานัฐ  มะพันธ์
2. นายกิตติพงษ์  อิ้วจันทึก
3. นางสาวจิติมา  พจน์สูงเนิน
4. นางสาวชลพินทุ์  ตาถนอม
5. นายทินภัทร  เชื่อมโนนสูง
6. นางสาวธัญญาพร   ชูลำภู
7. นายพงศธร  หินจันดา
8. นางสาวพรทิพย์  พูลทวี
9. นางสาวฟ้ารุ่ง  ทำนานอก
10. นายภูเบศ  แช่มขุนทด
11. นางสาววริสรา  สามารถ
12. นางสาววิภา  ไม้โคกสูง
13. นายวุฒิพงศ์  โกจันทึก
14. นางสาวศิวนาถ  นกลอย
15. นายศุภกฤต  ศรีสูงเนิน
16. นายศุภฤกษ์  ยิ่งยืน
17. นางสาวสิตราภรณ์  เปียขุนทด
18. นางสาวหัทยา  ชาวสำราญ
19. นายเกียรติศักดิ์  เอี่ยมกระโทก
20. นายเทียนชัย  พันจันทึก
 
1. นางสรัญญา  นาคาเริงฤทธิ์
2. นางสาวชนาภัทร  ชนะศุภสิริ
3. นายสุริยา  ราชพล
4. นางสาวภาระวี  จิตรไธสง
5. นางสาวสุพรรศา  สีโสดา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงอาทิติยา  พวงมณีโชติ
 
1. นางธัญญารัตน์  แก้วตะพาน
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 1. นางสาวธิติมา  เชียนเขว้า
 
1. นางธัญญารัตน์  แก้วตะพาน
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงนันทิมา  แฉล้มในเมือง
2. เด็กชายอชิตพล  ศรีโสภา
 
1. นางสาววิจิตรรา  ราชบัวขาว
2. นางสาวภมรินทร์  บาตรโพธิ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 1. นายปิยภัทร  นิพันธ์ุพงษ์
2. นางสาวสุภิชยา  ชีพสูงเนิน
 
1. นางสาววิจิตรรา  ราชบัวขาว
2. นางสาวภมรินทร์  บาตรโพธิ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 1. นางสาวจิณห์นิภา  สุนทรพฤกษ์
2. เด็กหญิงณิชารีย์  แซ่จู
3. เด็กหญิงพรรณอร  บัวมาศ
4. นายพิเชษฐ์  สินปรุ
5. นายสุทธิพร  ชุมตรีนอก
6. เด็กหญิงสุภาพร  สมัญญา
7. เด็กชายสุวิชา  พยัฆพล
8. เด็กชายอดิชาต  ปรีชา
9. นายอาทิตย์  โสดาจันทร์
10. เด็กหญิงเบญญาภา  จรจันทึก
 
1. นางสรัญญา  นาคาเริงฤทธิ์
2. นางสุวิภา  นานอก
3. นางสาวชนาภัทร  ชนะศุภสิริ
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 1. เด็กหญิงชญานิศ  รวมพุดซา
2. เด็กหญิงธัญญพัทธ์  สิทธิ์สูงเนิน
3. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ป้อมสุวรรณ์
4. เด็กหญิงธัญพิชชา  ชำนาญตะคุ
5. เด็กหญิงธีราภรณ์  สังขณี
6. เด็กชายภูมิรัตน์  วงษ์ไทย
7. เด็กหญิงลลิตา  เจริญ
8. เด็กหญิงสุพิชชา  มานะพิทักษ์พงศ์
9. เด็กหญิงอารยา  เพียซ้าย
10. เด็กหญิงแพรตะวัน  หาญณรงค์
 
1. นางสาววาสนา  สุทธิโส
2. นางจินตนา  ผายพิมาย
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 1. เด็กชายกฤษฎา  เมืองเส
2. เด็กชายชัชนันท์  สินสงวน
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชินรัมย์
4. นายพนิต  เลิศจันทึก
5. นายอนุชา  ยศสูงเนิน
6. นายอภิวัฒน์  สัตย์แสง
7. เด็กหญิงอมรรัตน์  ซ่อมจันทึก
8. เด็กชายอิศม์เดช  แย้มจันทึก
 
1. นางสาวจันทรัศม์  มินทร์จันทึก
2. นางสาวศิริมิตร  ศิลาน้ำเงิน
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงปริยากร  ดำคร้าม
2. เด็กหญิงสุรีรัตน์  เจริญพีระสิทธิ์
 
1. นางศิริมิตร  ศิลาน้ำเงิน
2. นางสาวจันทรัศม์  มินทร์จันทึก
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 1. นางสาวกัญญาณัฐ  กันยาสาย
2. นายนวพล  ภูฆัง
 
1. นางจินตนา  ผายพิมาย
2. นางสาวอำพันธ์  วัดกิ่ง
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงกฤษณีญา  วงศ์สุวรรณ์
 
1. นายพัฒนพงศ์  พาระพันธ์
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 1. นายอาณาจักร  หนองพุดซา
 
1. นายพัฒนพงศ์  พาระพันธ์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงลาวา  นาคะดำรงวรรณ
 
1. นายพัฒนพงศ์  พาระพันธ์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 1. นางสาวอริยา  แย้มรู้การ
 
1. นายพัฒนพงศ์  พาระพันธ์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงปาริตา  อุ่นพระบุ
 
1. นายพัฒนพงศ์  พาระพันธ์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 1. นางสาววรนิษฐา  โรหิตจันทร์
 
1. นายพัฒนพงศ์  พาระพันธ์
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงปมลลักษณ์  ทิพย์อาสน์
 
1. นายพัฒนพงศ์  พาระพันธ์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 1. นายชัยมงคล  ครูสอนดี
 
1. นายพัฒนพงศ์  พาระพันธ์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงณัฐนรี  ศรีสมบูรณ์
2. เด็กหญิงสุวิมล   ปิ่นแก้ว
 
1. นายพัฒนพงศ์  พาระพันธ์
2. นางจันทร์ตรี  พาระพันธ์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงนันทิชา  ยี่ประชา
 
1. นายพัฒนพงศ์  พาระพันธ์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 1. นายศิวกร  เพชร์เกษม
2. นายอธิป  สิงห์สถิตย์
3. นายอนุสรณ์  โหมกจันทึก
 
1. นายพัฒนพงศ์  พาระพันธ์
2. นางวิลาสินี  จิตต์น้อม
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 1. นายจิรวัฒน์  ธีรพงษ์พัฒนา
2. นายธนกร  ต้นจอหอ
3. นายสถาพร  คณารักษ์
4. นายอนันยช  เปี่ยมถาวรสวัสดิ์
5. นายอิทธพัทธิ์  ขำศิริ
 
1. นายชโลธร  เทพสันทัด
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 1. เด็กหญิงกชามาศ  ตั้งธีรโรจน์
2. นางสาวกรรณิกา  โผจัตุรัส
3. นางสาวกฤตภัทร  พลเสนาะ
4. นางสาวกาญจนา  สวัสดี
5. เด็กชายจิณณภัทร  จันทวี
6. นางสาวจิรัฎชนก  ไผ่เลื้ยง
7. เด็กชายชยพล  เกิดจันทึก
8. นายถิรพงษ์  เหมจันทึก
9. นายธนดล  สีเหลา
10. นายธนากร  เกลี้ยงกลางดน
11. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เทพสันทัด
12. นายธีรภัทร  เจิมขุนทด
13. นายนพวุฒิ  เจริญเดช
14. เด็กหญิงบุญสิตา  น้อยจันทึก
15. เด็กชายปิยพนธ์  คำจันทึก
16. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พยุงวงษ์
17. เด็กหญิงพิยดา  เดชวรรณ
18. นางสาวมนัสนันท์  สาธุพันธ์
19. นายราเชนร์  ปาทาน
20. นางสาวรุจิรัตน์  อินทรีย์
21. นางสาวรุ่งฟ้า  เจริญรัตน์
22. เด็กหญิงวรรณภา  สุนทะวงศ์
23. เด็กหญิงวัชราวิลัย  วารินทร์
24. นายวีรวัฒน์  ผลภาษี
25. เด็กหญิงศศิวิมล  อ่อนอก
26. เด็กชายสหรัถ  เสนามงคล
27. เด็กหญิงสุธาสินี  จันทรา
28. เด็กหญิงสุภาวดี  นามบุตร
29. เด็กชายอลิบ  ทิวจันทึก
30. เด็กหญิงอัสมีน  ทิวจันทึก
31. เด็กหญิงอุรัสยา  มาดี
32. เด็กหญิงเกตกนก  สุดลา
 
1. นายชโลธร  เทพสันทัด
2. นางสาวสินีนาถ  ทาทม
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 1. นายณัฎฐกิตติ์  ศรีจันทึก
 
1. นางสาวสินีนาถ  ทาทม
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงเกตกนก  สุดลา
 
1. นางสาวสินีนาถ  ทาทม
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 1. นางสาวศิริภัสสร  จรรยาศิริ
 
1. นางสาวสินีนาถ  ทาทม
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 1. นายณัฎฐกิตติ์  ศรีจันทึก
 
1. นางสาวสินีนาถ  ทาทม
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงสุรีย์รัตน์  แสนกล้า
 
1. นางสาวสินีนาถ  ทาทม
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 1. นางสาวจีริสุดา  ศรีโสภา
 
1. นางสาวสินีนาถ  ทาทม
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงเกตกนก  สุดลา
 
1. นางสาวสินีนาถ  ทาทม
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 1. นางสาวจิรัชญา  ศรีโสภา
 
1. นางสาวสินีนาถ  ทาทม
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 1. นายณัฎฐกิตติ์  ศรีจันทึก
 
1. นางสาวสินีนาถ  ทาทม
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงกมลเนตร  พาหา
 
1. นางสาวสินีนาถ  ทาทม
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 1. นางสาวมนัสนันท์  สาธุพันธ์
 
1. นางสาวสินีนาถ  ทาทม
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 1. เด็กชายนนทนพงศ์  พิณภักดี
 
1. นายเกียรติศักดิ์  เกลี้ยงดี
 
74 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  พุ่มช่วย
2. เด็กหญิงธนัชชา  คณารักษ์
3. เด็กหญิงบุษราภรณ์  กลิ่นพิมาย
4. เด็กหญิงวไลพร  มิตขุนทด
5. เด็กหญิงศศิชา  สารจันทึก
6. เด็กหญิงสุฐิตา  ปราณีตพลกรัง
7. เด็กหญิงอลีนา  พรมวงษ์
8. เด็กหญิงเมธาวี  บุญจันทึก
 
1. นางสาวสินีนาถ  ทาทม
 
75 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 1. นางสาวกัญญารัตน์  แฉ่งสูงเนิน
2. นางสาวจุฑารัตน์  สิริกันทวงศ์
3. นางสาวดาราวลี  ยุธะชัย
4. นางสาวปนัดดา  สง่าสูงเนิน
5. นางสาวประภัสสร  คำมณี
6. นางสาวปัณญฑิตา  บุญสัตย์
7. นางสาวพลอยชมพู  เพียซ้าย
8. นางสาวมนทิรา  สายเครือบุญ
9. นางสาวสุรางคณา  เมืองกลาง
10. นางสาวเนริสา  เครือมั่นคงภักดิ์
 
1. นางสาวสินีนาถ  ทาทม
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 1. นางสาวสุภัทร์  สมขุนทด
 
1. นางสาวเด่นดวง  บัวทองหลาง
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงนภัสภรณ์  บุญจันทึก
 
1. นางสาวตะวัน  เลิศจันทึก
 
78 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 1. นางสาวปาณิสรา  งามพาณิชกิจ
 
1. นางศรินทร์รัตน์  อนันท์ธนาศิริ
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงฤทธีรา  คัมภิรานนท์
2. เด็กหญิงวริศรา  ขลุ่ยทอง
 
1. นางปิยะนุช  พรหมรัตนไพศาล
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 1. นายกฤตเมธ  เพลินจันทึก
 
1. นางปิยะนุช  พรหมรัตนไพศาล
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงจิราพร  ทองรบ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เข็มดงพลอง
 
1. นางสาวศิริพร  ศิริปรุ
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 1. นายชนะกิจ  หินน้อย
2. นางสาวนวรัตน์  แก้วทุ่ง
 
1. นางสาวอัมพร  กลอนดอน
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 1. นายจักรภัทร  อยู่เย็น
2. นางสาวจิติมา  พจน์สูงเนิน
3. นางสาวนิภารัตน์  วงชัย
4. นางสาวบุษมารินทร์  โกมลไสย
5. นางสาวฤดีพร  เทียนขุนทด
 
1. นางสาวพรวิมล  กูบโคกกรวด
2. นางสาวจุรีรัตน์  ชูทอง
 
84 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 1. เด็กชายณัฐภูมิ  คุ้มหน่าย
2. เด็กชายธนะรัตน์  ทัศนาลัย
3. เด็กชายธันวา  พ่วงจันทึก
4. เด็กชายนันทวัฒน์  ศรีสูงเนิน
5. เด็กชายนิติธร  จุ้ยจันทึก
6. เด็กชายวรวัช  โลสูงเนิน
7. เด็กชายสฤษฎ์เกียรติ  ภาวจันทึก
8. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  สุขประเสริฐ
 
1. นายกำพล  ซอสูงเนิน
2. นางสาวปวีณา  มีชูสม
3. นายเด่นชัย  เมิดจันทึก
 
85 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 1. นายชิษณุพงศ์  อินทร์แก้วเมฆ
2. นายธนพง  ลัคใหม่
3. นางสาวประพิญธญา  อิศรานุกูล
4. นายพัชรพล  เขมะโร
5. นางสาวพัสตราภรณ์  พลจันทึก
6. นางสาวมะลิ  อัศวรังสฤษฎ์
7. นางสาววารุนาท  เจนหนองแวง
8. นางสาวสุพิชญา  มาพรม
9. นางสาวอรปรียา  บุญจันทึก
10. นางสาวอาธิญา  เดินขุนทด
 
1. นายธีระชัย  หงษ์ทอง
2. นางปรางค์ทอง  หงษ์ทอง
 
86 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  ธรณี
2. เด็กหญิงปิยาพร  บุญเถื่อน
3. เด็กหญิงสุชานันท์  พุฒหอม
 
1. นางตรีชฎา  เร่งพัฒนพิบูล
2. นายสราวุธ  คำมณี
 
87 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 1. นางสาวณัฎฐธิดา  คงจิตรค้า
2. นางสาวพรนิภา  ภูฆัง
3. นางสาวอาภัสรา  สุดอาราม
 
1. นางตรีชฎา  เร่งพัฒนพิบูล
2. นายสราวุธ  คำมณี
 
88 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงณภัทร  ทองมณี
2. เด็กชายธนภูมิ  เคนจันทึก
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  คำใจ
 
1. นางตรีชฎา  เร่งพัฒนพิบูล
2. นายสราวุธ  คำมณี
 
89 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 1. นางสาวกีรติกา  พุตจันทึก
2. นางสาวนภาพัชร  สุพรรณกลาง
3. นางสาวสุวิมล  สุณาวรรณ
 
1. นางตรีชฎา  เร่งพัฒนพิบูล
2. นายสราวุธ  คำมณี
 
90 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 1. นายภูบดิน  รัตนฉัตรชัย
2. นายเจษฎา  เกตจันทึก
 
1. นางตรึงใจ  สีหะมงคล
2. นายสาธิต  ฦาชา
 
91 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 1. เด็กชายนฤเบศ  แก้วสุข
2. เด็กหญิงพิริสาวดี  บุญจันทึก
3. เด็กหญิงอสิตา  แย้มรู้การ
 
1. นางตรึงใจ  สีหะมงคล
2. นางสาวตะวัน  เลิศจันทึก
 
92 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 1. นางสาวชญาดา  โคทนา
2. นายพลกฤต  ช่างสลัก
3. นางสาวสุชาดา  เทศสูงเนิน
 
1. นางตรึงใจ  สีหะมงคล
2. นางศรินทร์รัตน์  อนันท์ธนาศิริ
 
93 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 1. นายคฑาหัตถ์  ปล้องพุทซา
2. นายธนภูมิ  ไชยเสริม
 
1. นางตรึงใจ  สีหะมงคล
2. พันจ่าเอกศิริศักดิ์  วงษ์รักษา
 
94 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงนฤมล  เพ็ชรไทย
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พันชนะ
 
1. นางตรึงใจ  สิหะมงคล
2. พันจ่าเอกศิริศักดิ์  วงษ์รักษา
 
95 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงณัฐชยา   มาจันทร์
2. เด็กหญิงนฤมล  เพ็ชรไทย
 
1. นางตรึงใจ  สีหะมงคล
2. นางสาวตะวัน  เลิศจันทึก
 
96 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 1. เด็กชายศรัณยภัทร  อัตถะโดน
2. เด็กหญิงอธิการิณี  ชิวพิมาย
 
1. นางตรึงใจ  สีหะมงคล
2. นายอนุชา  โกมลภิส
 
97 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 1. นางสาวขนิษฐา  มวกขุนทด
2. นางสาวปัญญานุช  บุญจันทึก
 
1. นางตรึงใจ  สีหะมงคล
2. นายสาธิต  ฦาชา
 
98 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงกมลชนก  คำสูงเนิน
2. เด็กชายพุฒิเมธ  เคนจันทึก
 
1. นางตรึงใจ  สีหะมงคล
2. นางศรินทร์รัตน์  อนันท์ธนาศิริ
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 1. นายรัชพล  มาจันทร์
2. นายวศิน  กิตตวณิชยพันธุ์
 
1. นางตรึงใจ  สีหะมงคล
2. พันจ่าเอกศิริศักดิ์  วงษ์รักษา
 
100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 1. นายคงชลัฐ  พรหมเทพ
2. นายตะวัน  ประณีตพลกรัง
 
1. นายบดินทร์  สิงหะ
2. นางตรึงใจ  สีหะมงคล
 
101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ภู่วิริยะกุล
2. เด็กชายจิรวัฒน์  ซาด้วง
 
1. นางตรึงใจ  สีหะมงคล
2. นายสาธิต  ฦาชา
 
102 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงกนกพร  ญาติจันทึก
2. เด็กหญิงณัชชาดา  ผลนา
 
1. นางตรึงใจ  สีหะมงคล
2. นายสาธิต  ฦาชา
 
103 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6    
104 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  คุ้มจันทึก
2. เด็กหญิงเจนจิรา  ทิมสูงเนิน
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  ต้นสงวน
 
1. นางสายหยุด  มหิศนันท์
2. นางสาวปวีณา  มีชูสม
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 1. นางสาวญาณกร  สัตยากุล
2. นางสาวศิรินันท์  พูลศิลป์
3. นายอภิชิต  เกื้อกูล
 
1. นางหนึ่งฤทัย  โทรัตน์
2. นางปรางค์ทอง  หงษ์ทอง
 
106 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 1. นายพงศ์พิสุทธิ์  เนียมใย
2. นางสาวภควดี  ทุมจันทึก
 
1. นางหนึ่งฤทัย  โทรัตน์
2. นางปรางค์ทอง  หงษ์ทอง
 
107 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 1. นายํธนาพิพัฒน์  รัศมีสำราญสุข
 
1. นายเกียรติศักดิ์  เกลี้ยงดี
 
108 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 1. นายธนากร  ชัยรัตน์
 
1. นายเกียรติศักดิ์  เกลี้ยงดี
 
รวม 304 161