งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 641
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวจันทภา    รอดกลาง
2. นางสาวจันทกานต์    รอดกลาง
3. นางสาวรสิตา    กล้ามสันเทียะ
4. นางสาวแสงนภา    จะชาลี
5. นายเกียรติศักดิ์    ขาวเมืองน้อย
1. นางสายสุดา    เสนาไชย
2. นายสุรศักดิ์    ทองศรีมะดัน
2 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวศิริญาดา    สิญจนาคม
2. นายธราเทพ    รัตนเนนย์
3. นายณัฐวุฒิ    โกติกุล
4. นางสาวเปรมฤดี    ศิริศักดิ์ดา
5. นางสาวสุธิดา    ด่านกระโทก
1. นายกฤช    ศุภบุญพิทักษ์กุล
2. นางจุฑาทิพย์    ชะนะ
3 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายธีรพันธ์    จันทัง
2. นายธนวัฒน์    วันสันเทียะ
3. นายเจษฏาพร    ผลบัว
4. นางสาวอรวรา    ลำภา
5. นางสาวพนิดา    หึกขุนทด
1. นางสาวชุลีพร    หิงไธสง
2. นางสาวไพลิน    แม็กพิมาย
4 โรงเรียนมหิศราธิบดี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายณัฐวรา    ยงทะเล
2. นางสาวณัฐณี    ถิ่นโพธิ์
3. นางสาวธนัชพร    สรวญรัมย์
4. นางสาวจุฑารัตน์    เจียนโพธิ์
5. นางสาวภัทรวดี    ช่องกลาง
1. นางสาวจิตติมา    ภาษาฐิติ
2. นายณัฐพัชรพล    สู้สนาม
5 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายโสภณวิชญ์    ศูนย์สูงเนิน
2. นายณัฐชนน    ศูนย์สูงเนิน
3. นายมาตุภูมิ    พรหมณเรศ
4. นายบูรพา    นาวายนต์
5. นายนันทวัฒน์    กลิ่นอ้ม
1. นางสาวกวีณา    บูรมิตร
2. นางกอบแก้ว    จงสูงเนิน
6 โรงเรียนศรีสุขวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวศศิพร    ลั่นหมื่นไวย์
2. นางสาวอมรรัตน์    คำกลาง
3. นางสาวชาลิสา    อินทร์ใจเอื้อ
4. นางสาวอลีนา    มิ่งขวัญ
5. นายอัษฎายุธ    อ่วยกลาง
1. นายทศพล    ยวงจอหอ
2. นายวีรพงษ์    จันทีนอก
7 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายอธิป    ศิริจานุสรณ์
2. นายอัตตสิทธิ์    เดชา
3. นายภัทรดนัย    วิทยาอุดมพันธ์
4. นางสาวอาคิระ    ทองเสือ
5. นางสาวปาริชาติ    ขอกดสำโรง
1. นายภานุภัณฑ์    แขดอน
2. นายอนันต์    ขวัญดี
8 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวชมพู่    ปั่นกลาง
2. นางสาวอารีรัตน์    นาคสมบูรณ์
3. นายแทนไทย    บุญไทยกลาง
4. นางสาวปณิตา    เผยกลาง
5. นางสาวจิรนันท์    โกนสูงเนิน
1. นางสาวณัฐกานต์    พันธ์สระน้อย
2. นายประจวบ    แจ้โพธิ์
9 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายจิรายุ    อินทร์มะดัน
2. นายประกิติ์    เทากระโทก
3. นายพสุธร    ปิดสายะ
4. นายวีรวัตร์    โต้งกระโทก
5. นายแสงสุริญา    เหงี่ยมโพธิ์
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนริศรา    มนัสศิลา
2. นางสาวพรพรรณ    พิมยะมาตร
10 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายภัทรพล    ศรีโยธา
2. นายสหรัฐ    ทบพักตร์
3. นางสาวโจศรินทร์    ประพาลา
4. นางสาวพีรดา    จิระวัฒนภิญโญ
5. นายณัฐนันท์    เขิบสูงเนิน
1. นางสาวจุฑามาศ    แซ่ตั้ง
2. นายสิปปนนท์    สายสิน
11 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวจารุรินทร์    สีม่วง
2. นางสาวกัญจน์กมล    ทองภักดี
3. นางสาวทรงพร    เที่ยงกระโทก
4. นางสาวลัดดาวัลย์    ศรีสูงเนิน
5. นางสาววัชราพร    น้อยชัชวาล
1. นางสาวนฤมล    งามสมบัติ
2. นายสุรศักดิ์    อินกอง
12 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวกวินธิดา    ทองเสน
2. นางสาวชลมาศ    พุ่มเกาะ
3. นายชัยนันท์    สมัครณรงค์
4. นายณภัฎชญานนท์    มาสุข
5. นายวรรธนา    ชีจะโปะ
1. นายวรพงษ์    นิธิการุณย์เลิศ
2. นายอภิชัย    พุทธรักษา
13 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวมณฑิรา    อุ่นเหมือน
2. นางสาวสุวิมล    เฟื่องคำ
3. นางสาวอารียา    ฤทธิ์ไธสง
4. นางสาวปภัสรา    ไชยรัมย์
5. นางสาวระวีวรรณ    มหาเวช
1. นายขจร    โปร่งจิตร
ครูไม่ครบจำนวน
14 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายฌาณาธาร    โลมปลา
2. นายธนกฤต    เตือนขุนทด
3. นายศุภชีพ    ชัยชนะรุ่งเรือง
4. นางสาวจิราลักษ์    ทาสันเทียะ
5. นางสาวธนัชภรณ์    อัดจันทึก
1. นายสมศักดิ์    เดื่อไธสง
ครูไม่ครบจำนวน
15 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายคฑาหัตถ์    ปล้องพุทซา
2. นางสาวอัญชิญา    ม่วงโมด
3. นางสาวธัญชนก    ประจิตร
4. นางสาวพิชญาภัค    บัวเขียว
5. นายวิริยะ    พิรมรักษ์
1. นางสรัญญา    นาคาเริงฤทธิ์
2. นายไพรัตน์บ    ยอดพุดซา
16 โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายธีรพงศ์    บัวขาว
2. นายนิติพร    จันทร์บุรี
3. นายอาทิตย์    มิ่งมิตร
4. นายชนแดน    ผ่อนสะอาด
5. นายนครชัย    เหมือนทรัพย์
1. นายภาณุพงศ์    แก้วบุญเรือง
2. นายวัชกร    บุตร์ดีวงษ์
17 โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวกมลวรรณ    พูลสวัสดิ์
2. นางสาวมณพร    ท้าวคำหลง
3. นางสาวกัญญารัตน์    มารัตตะ
4. นายธันวา    ปักการะเน
5. นายธีรภัทร    รอดสาย
1. นายชัยชนะ    ไชยบุตร
2. นายเมธิชัย    อ่วมกระโทก
18 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายสิทธิศักดิ์    เจียมสันเทียะ
2. นางสาวพลอยรุ้ง    เสาร์สายออ
3. นางสาวไพลิน    ทองสาย
4. นางสาวขนิษฐา    ศรีนาง
5. นางสาวปรีดาพร    ชาญพลกรัง
1. นางสาวกมลทิพย์    ยันตะคุ
2. นายกฤษดา    ชาญวิจิตร
19 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายนัฐพงศ์    สุขใส
2. นางสาวเสาวลักษณ์    กรุยหมื่นไวย
3. นายสหรัถ    เวกสันเทียะ
4. นางสาวณัฐวรรณ    กีบสันเทียะ
5. นางสาวนันทนา    เสียมกำปัง
1. นางสาวกานดาวดี    มุ่งแฝงกลาง
2. นางสาวอวิกา    ปุสุรินทร์คำ
20 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายวิศว    เลื่อนสูงเนิน
2. นายปริญญา    ทำมาตา
3. นายฉัตรดนัย    แฉล้มไธสง
4. นางสาววิลาวัลณ์    เนียมช่องแค
5. นางสาวสุนิตา    สมบูรณ์
1. นายณัฐพล    เหิกขุนทด
2. นายภัทรพล    บุษยะมา
21 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายนันทวัฒน์    อินทะเรืองศร
2. นายจิรพัทธ์    หะรังษีโรจนคุณ
3. นางสาวมนัสชนก    ช่วงกลาง
4. นางสาวรัตติยา    บุญมา
5. นางสาวปาริชาต    นวลจันทร์
1. นายบรรลือศักดิ์    สิริจามร
2. นายสมเจต    ไตรวัชรนนท์
22 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวคุนัญญา    โพธิ์วัฒน์
2. นางสาวกิตติมา    ชาลิโย
3. นางสาวปิยวรรณ    ถิ่นทอง
4. นางสาวจิราพร    ศรีอ่อน
5. นายภากร    สัตนาโค
1. นายอนุ    บินนอก
2. นางสาวแนน    หวานใจ
23 โรงเรียนเทพาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวหนึ่งฤทัย    หงษ์เจริญ
2. นางสาวสุภาวดี    ฉิมนอก
3. นายกิตติศักดิ์    ราศรี
4. นางสาวอัญชลี    ตันติวิทยาพันธ์
5. นางสาวสิริวรรณ    รามหริ่ง
1. นายยุทธนา    ศิวกุล
2. นายอนุสรณ์    เตียศิริ
24 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายภัทรพล    รัศมี
2. นายจักรพงษ์    เสนาะกลาง
3. นายทินกร    หมื่นหาญชนะ
4. นายกฤษณพล    แสงอรุณ
5. นายพัชรวิทยฺ์    ปาปะเก
1. นายธนัท    บุตรศรีภูมิ
2. นายพิชิต    บุ้งกระโทก
25 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวสุปิยะนันท์    ประกอบผล
2. นางสาวแพรวา    จี่พิมาย
3. นางสาวญาณกร    เลิศนา
4. นายมนตรี    แฝดกลาง
5. นายพีรพัฒน์    สุดจะบก
1. นางนิภาพัต    วรสาร
2. นายบุญฤทธิ์    พุฒิษากุล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................