งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 305
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาววริษา    พันธ์พิมาย
2. นางสาวชนากานต์    ถึงฝั่ง
3. นางสาวเกศินี    โพธิ์สุวรรณ
4. นายภานุพงศ์    ทองภู
5. นายเจษฏา    เดี่ยวผา
6. นายอภิสิทธิ์    ดุมกลาง
7. นายกิตติภพ    เขตงูเหลือม
8. นายธีรภัทร    ผิวทอง
9. นางสาวปัญญวา    ทิพรอด
10. นางสาววรรณวิสา    วงศ์แก้ว
11. เด็กชายเอกลักษณ์    พิศนอก
12. นายกฤตภาส    หินใหม่
13. นางสาวณัฐกานต์    เจนเลื่อย
14. นางสาวชนาภา    มั่นยืน
15. นายนันทวัฒน์    แช่มพุดซา
16. นางสาวอัมราภรณ์    แก้วไพฑูรย์
17. นางสาวปวีณา    ขุนวงศ์
18. นางสาวภนิตา    กลมขุนทด
19. นางสาววรนุช    ธรรมดา
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายชูชีพ    เชื้อจันอัด
2. นางสาวญาณิศา    การรุ่งเรือง
3. นางรัชนี    สินกิ่ง
4. นางสายสุดา    เสนาไชย
5. นายสุรศักดิ์    ทองศรีมะดัน
2 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศศิภา    เข็มพุดซา
2. เด็กชายรัฐภูมิ    วรรณศรี
3. เด็กหญิงกิ่งแก้ว    แก่นแก้ว
4. เด็กชายเมธาสิทธิ์    แววสูงเนิน
5. เด็กหญิงวรรณฑิษา    ดังกลาง
6. เด็กหญิงคีตภัท    แก้วออด
7. เด็กหญิงมนต์นภา    สำเภาแก้ว
8. เด็กหญิงศิรดา    เอมี่ เฮาน์ซัม
9. เด็กชายปกป้อง    พีระรัตนเสถียร
10. นางสาวธิดารัตน์    นวลจันทร์
11. นายยุทธนา    โนใหม่
12. นางสาวสาวิตรี    ปัจยะโก
13. นางสาวสิมาภรณ์    ราชบุตร
14. นางสาวภาสินี    ลีพุด
15. เด็กชายวัฒนา    ไอยรา
16. นายจักรกฤษ    จันรัตน์
17. นางสาวสุปรียานันท์    สีหเทพลีลา
18. นายแสน    ไชยโพธิ์
19. นางสาวณิชา    ลาสระน้อย
20. นายสมพงษ์    สินปรุ
1. นางกนกพรรณ    อินทเอื้อ
2. นางรวิทนร์นิภา    อารีสุจริตรักษ์
3. นางสาวสุวิดา    จีนปรุ
4. นางอรพิน    เพ็ชรหมื่นไวย
5. นางอุไรลักษณ์    เจริญทนัง
3 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายศิริวัฒน์    พรหมพันธ์ุใจ
2. เด็กหญิงมัณฑณาพร    งามดี
3. นายภัทรพล    สถิตสุข
4. นางสาวชนิสรา    โนมขุนทด
5. นางสาวณัฎฐณิชา    อมรพันธ์พร
6. นายธนทัต    คงฤทธิ์
7. นางสาววรรณทณีย์    ว่องวิทยา
8. นางสาวกมลวรรณ    ติราวรัมย์
9. นางสาวณัฐกานต์    สมบัติประเสริฐ
10. นายทัศพล    สุภี
11. นางสาวประสมทรัพย์    อินอ่อน
12. นางสาวณัฐพร    พาขุนทด
13. นายสมพร    ทองอ่อน
14. นางสาวชญาดา    เครือสูงเนิน
15. นางสาวพานทอง    กฤษะกะ
16. นายกฤตนันท์    ศรีจันทึก
17. นายราชสีมา    จัดงูเหลือม
18. เด็กชายอธิชา    ดุริยชาติ
19. นายพงศกร    วงศ์สุทธาวาส
20. นายยอดสกุล    โอกาวา
1. นางสาวกรกนก    ดีมิตร
2. นางสาวณกมล    ราชสารี
3. นายนฤชล    ทุมโคตร
4. นางบังอร    ชูศรียิ่ง
5. นางรัชฎาภรณ์    สิงห์เดช
4 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายกรกฤษณ์    รสจันทร์
2. นางสาวกรพินธ์    อ้นเล่ห์
3. นางสาวนันทิกานต์    แน่นกระโทก
4. นายกฤตชัย    ทำมะเริงศรี
5. นายวรนนท์    ทิศกระโทก
6. นางสาวปิยดา    สังทองหลาง
7. นางสาวนนทิยา    กรีกลาง
8. นางสาวสุธาสินี    พรมมาก
9. นางสาวขวัญชนก    จันทร์ทองหลาง
10. นายวุฒิชัย    จูมทอง
11. นางสาววรัญญา    อะโน
12. นายอนุชา    ลาสุดตา
13. นายจีรศักดิ์    วุฒิพิศาลสาตร์
14. นางสาวศิรภัสสร    ธงสันเทียะ
15. นางสาวสิริพร    พุกทอง
16. นางสาวสิวรส    บุญศรีทุม
17. นางสาวณิชากร    ใช้ช้าง
18. นายปรีดา    กระแสเทพ
19. นางสาวกุลธิดา    แน่นพะเนาว์
20. นางสาวภัสสร    จันทกุล
1. นางสาวกาญจนา    แสนมี
2. นางสาวชลดา    ใช้ช้าง
3. นางสาวรำไพ    พกกลาง
4. นายอนันต์    ทิพย์โอสถ
5. นางโสภา    ลำพูน
5 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายนพณัฐ    โชติช่วง
2. นายเมธี    คำเป็ง
3. นางสาวกนกวรรณ    มีมานะ
4. นางสาวพัชรินทร์    โง่นสูงเนิน
5. นางสาวบุษยาวรรณ    ศรีหาชาลี
6. นางสาวพิชาภรณ์    แสนสุข
7. นางสาววนิดา    หมอสุด
8. นางสาวศลิษา    พิมพิมาย
9. นางสาวสุธาริณี    แซ่เฮง
10. นางสาวจุรีรัตน์    เปลกไธสง
11. นางสาวเนตรนภา    พรมมากุล
12. นางสาวประวันรัตน์    น้อยมณีย์
13. นางสาวมธุรส    ดอกมะเดื่อ
14. นางสาววิชุดา    ทองอาจ
15. นายเทพรัต    เพิ่มคำ
16. นางสาวสุพัตรา    วิชุมา
17. นายนันทพงศ์    เพ็งวิสัย
18. นางสาวรุ้งลาวัลย์    ปัดตานัง
19. นางสาวศิรวดี    มิตรจันทึก
20. นายเมธา    สืบสุนทร
1. นางจุรีพร    นิกรรัมย์
2. นายธีรวัฒน์    ชาวชอบ
3. นางธีระนุช    ชาวชอบ
4. นางสาวบุปผา    ราชโสภา
5. นายศรีสุวรรณ    ศรีหาตา
6 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายธีรพงศ์    เที่ยงกลาง
2. เด็กหญิงฐิติมา    สีสนอง
3. เด็กหญิงภรพิมล    กองกระโทก
4. นางสาวนภัสรพี    พินิจวรานนท์
5. นายสุรยุทธ    ปุสันเทียะ
6. นางสาววันวิสาข์    ไปล่กระโทก
7. นางสาวมนัสวี    เวโรจน์วัฒนัน
8. นางสาวนภัสวรรณ    ชัชวาล
9. นายธีรวัต    เที่ยงกระโทก
10. นายกิตติธัช    วิริยะหัตถกิจ
11. นายศิริพงษ์    หงษาวัน
12. นายศุภกร    หนอกกระโทก
13. นางสาวพรสุดา    อุระทะเล
14. นางสาวนพรัตน์    จัดผักแว่น
15. นางสาวพีรยา    ม่วงกระโทก
16. นางสาวพรวิมล    มุขกระโทก
17. นางสาวนิเยาวดี    ขวางกระโทก
18. นางสาววรกมล    ครึ้มค้างพลู
19. นางสาวจุฬารัตน์    ทันนะวัตร
20. นางสาวอารยา    บรรดาศักดิ์
1. นางสาวกัญญณัช    ใจจังหรีด
2. นางฐิติรักษ์    อินกระโทก
3. นางสาวนุชนาฏ    รุ่งเรือง
4. นางสาววนิดา    แดนดี
5. นายอรรถพล    พวงเกาะ
7 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวเบญจวรรณ    ประสาททอง
2. นางสาวทิชา    แก้วอนุกูล
3. นางสาวดาราพร    พรพงษ์
4. นางสาวอนัญญา    คำวิไล
5. นางสาวสุกัญญา    กกสันเทียะ
6. นางสาวนันทิกานต์    ชุดไธสง
7. นางสาวเกศกนก    ภาวจันทึก
8. นางสาวณิชกานต์    มะลิลา
9. นางสาวปัทมวรรณ    นรสิงห์
10. นางสาวมณีรัตน์    มณีแสง
11. นางสาวอรทัย    พิมพ์กลาง
12. นางสาวลัดดาวรรณ    กาบกลาง
13. นายนิรุต    มาลินนอก
14. นายบัณฑิต    ดีโวล์ฟ
15. นายระพีพัฒน์    ชมพัฒน์
16. นางสาวอารยา    สง่าสูงเนิน
17. นางสาวรชนิกร    หวังรวมกลาง
18. นางสาวชิติมา    ดอนพันพล
19. นางสาวจันทราทิพย์    พานเงิน
20. นางสาวกรรณิกา    กร่ำกลาง
1. นางขวัญเมือง    ปาณฑะผลิน
2. นางลินนภัสร์    เลิศธนาทัพพ์
3. นายโอภาส    บุญเลี้ยง
ครูไม่ครบจำนวน
8 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายพงศธร    หินจันดา
2. นายศุภกฤต    ศรีสูงเนิน
3. นายเทียนชัย    พันจันทึก
4. นายศุภฤกษ์    ยิ่งยืน
5. นางสาวพรทิพย์    พูลทวี
6. นายวุฒิพงศ์    โกจันทึก
7. นางสาวชลพินทุ์    ตาถนอม
8. นายกิตติพงษ์    อิ้วจันทึก
9. นางสาววริสรา    สามารถ
10. นางสาวฟ้ารุ่ง    ทำนานอก
11. นางสาวหัทยา    ชาวสำราญ
12. นางสาวศิวนาถ    นกลอย
13. นางสาววิภา    ไม้โคกสูง
14. นางสาวสิตราภรณ์    เปียขุนทด
15. นางสาวจิติมา    พจน์สูงเนิน
16. นางสาวกัญญานัฐ    มะพันธ์
17. นายภูเบศ    แช่มขุนทด
18. นางสาวธัญญาพร    ชูลำภู
19. นายเกียรติศักดิ์    เอี่ยมกระโทก
20. นายทินภัทร    เชื่อมโนนสูง
1. นางสาวชนาภัทร    ชนะศุภสิริ
2. นางสาวภาระวี    จิตรไธสง
3. นางสรัญญา    นาคาเริงฤทธิ์
4. นางสาวสุพรรศา    สีโสดา
5. นายสุริยา    ราชพล
9 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวแพรวา    อินจันทร์ตระกูล
2. นางสาวศศิกานต์    โถมกำปัง
3. นายฉัตรชนะ    ธัญญานนท์
4. นางสาวจินดารัตน์    รุจิชัยรัตน์
5. นางสาวปณัฐดา    แก้วนอก
6. นางสาวศศิธร    แซกพุทรา
7. นางสาวสุนิสา    โกฏสันเทียะ
8. นางสาวสุภัทรา    ฟุ้งสันเทียะ
9. นางสาวชรินญา    ศิริพล
10. นางสาวณัฐวรรณ    กีบสันเทียะ
11. นางสาวนิภาวรรณ    ตะสันเทียะ
12. นางสาวอนุสรา    กุลสันเทียะ
13. นางสาวเจนจิรา    ดีไร่
14. นางสาวบัณฑิตา    เพียดชัยภูมิ
15. นางสาวณัฐวดี    ดีไพร
16. นางสาวภิรดา    หวังแอบกลาง
17. นายกมล    ชัยชนะ
18. นางสาวกาญจนา    จงกล
19. นางสาววรรณฤดี    แก้วโพธิ์น้อย
20. นางสาวสิริยา    วงษ์สันเทียะ
1. นางทัสนี    นวรตน
2. นางสาวธันย์ชนก    เนียดพลกรัง
3. นางสาวปวัณนา    เนียนกระโทก
4. นางสุชาวดี    สร้อยอุดม
5. นางสุภารัตน์    คำบัว
10 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวกนกลักษณ์    จงคอยกลาง
2. นางสาวณัฏฐนิช    หวังหมู่กลาง
3. นายสุทธิพงศ์    มุ่งกลาง
4. นางสาวสุพิชญา    เสาเปรีย
5. นายจิรายุทธ    ราชการกลาง
6. นางสาวกวินธิดา    หวังประสพกลาง
7. นายธณาธาร    ถ้ำกลาง
8. นางสาวกนกวรรณ    ดาวขุนทด
9. นางสาวปัญญาพร    อาษานอก
10. นางสาวธิตินันท์    วัฒนากลาง
11. นางสาวจิรวรรณ    หวังเขตต์กลาง
12. นายพีระพัฒน์    ปรีชากรสกุล
13. นางสาวจุรีรัตน์    พรมจันทึก
14. นางสาวสุชานันท์    ทองอ่อน
15. นางสาวดลยา    จันทบุตร
16. นางสาวณิชารีย์    ซื่อตระกูลวงศ์
17. นายปริญญากร    ฤทธิ์กลาง
18. นางสาวศุภรดา    มณีเนตร
19. นายอนุรักษ์    สายเทียน
20. นายสิทธิศักดิ์    ปองสันเทียะ
1. นางสาวปรีญาพัชร    พรมารุจวิสิฐ
2. นายพิชิต    จงรักกลาง
3. นางรจิตลักษณ์    จงรักกลาง
4. นายอรุณศักดิ์    วงศรีไข
5. นายเชิดชู    ชัยยโก
11 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวขวัญจิรา    ทวีชาติ
2. นางสาวพุทธน้ำบุตร    จิตนอก
3. นางสาวรวิสรา    ตาหมั่นพลกรัง
4. นายจิรยุทธ์    ร่มเย็น
5. นายอภิลักษณ์    จันทร์เพ็ญ
6. นายภาสกร    นนท์ธีระเศรษฐ์
7. นายชลธี    สังฆมณี
8. นางสาวชลธิชา    รักษาโค
9. นางสาวพรไพลิน    ประเสริฐการ
10. นางสาวพิมพิศา    ธรรมชู
11. นางสาวสุวนันท์    บุญยิ่ง
12. นางสาวอาทิตยา    ตู้สะกาด
13. นางสาวพิมพิศา    เสกศรี
14. นางสาวปารมิตา    แมดพิมาย
15. นางสาวกัณภิรมย์    ร่มเย็น
16. นางสาวณัฐชยา    ภมร
17. นางสาวกัญญารัตน์    แสนปัน
18. นางสาวพัชรลิดา    วารินทร์
19. นายภูวนาถ    แก้วหิน
20. นางสาวสุพัตรา    กลบกระโทก
1. นายธนวัฒน์    ธีรพงศธร
2. นางสาวธนัชชา    สีเหลือง
3. นายบรรเลง    รักษ์มณี
4. นางสาววีณา    วัดกลาง
5. นางศรีประไพ    นอพิมาย
12 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาววรรณภาภรณ์    สิงห์บุตรดี
2. นางสาวกรวรรณ    ขันผักแว่น
3. นางสาววราภรณ์    จันทมาสน์
4. นายชลนิธิ    ห่อไธสง
5. นางสาวฉัตรวิมล    โจมกลาง
6. นางสาวชลธิชา    สารพงษ์
7. นายก้องกิดากร    แก่นพรม
8. นายภควัตร    วงเพ็ญ
9. นางสาวกนกอร    แก้วพูน
10. นางสาวจีระนันท์    เช่นพิมาย
11. นางสาวญาณี    ยอดนครจง
12. นางสาวธิดารัตน์    ล้อมไธสง
13. นางสาวพัชราวรรณ    ปินะถา
14. นางสาววารุณี    จันทะลุน
15. นายพีระพล    ปุริธรรมเม
16. นายธนลาภ    แก้วสีโท
17. นางสาวทักษิณา    หมั่นอุสาห์
18. นางสาวนฤมล    คงเจริญ
19. นางสาวปิยะธิดา    ศรีลำยงค์
20. นางสาวสุริยาพร    รอดสันเทียะ
1. นางสาวชลิดา    ทรัพย์สมหมาย
2. นายณัชธนพงษ์    คำมา
3. นายบุญญสิทธิ์    สุนันตะ
4. นางสาวรัตนาภรณ์    ขาวงาม
5. นางสาวแม้นมาศ    เก่าพิมาย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................