งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 304
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย สพม. เขต 21 หนองคาย 1. เด็กหญิงปุญญิศา    พิมพ์ศิริ
2. เด็กหญิงชุติกาญน์    บุญเรือง
3. เด็กชายไกรวิชญ์    จันทะชาติ
4. เด็กหญิงเวธกา    บุญป้อง
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายฐาปกรณ์    กองแก้ว
2. นางสาวปวีณา    วนะภูติ
2 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา สพม. เขต 21 หนองคาย 1. เด็กหญิงพลอยชมภู    เลิศและ
2. เด็กหญิงจิราพร    สวัสดี
3. เด็กหญิงอภิญญา    กำยานหอม
4. เด็กชายไตรภพ    จันทร์รัตน์
5. เด็กชายสุธาธาน    ฝ้ายขาว
1. นายธนากร    นาคโคตร
2. นายศตวรรษ    ชาวโพธิ์
3 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม สพม. เขต 21 หนองคาย 1. เด็กหญิงสนธิญา    นาวาศิริ
2. เด็กหญิงอมรรัตน์    พิลางาม
3. เด็กหญิงกรองทอง    บุญเลิศ
4. เด็กชายศราวุฒิ    บัวระภูมิ
5. เด็กชายเนติพงษ์    วงษาเทพ
1. นางสาวณิศรานันท์    ขันทอง
2. นางสาวพัชราภรณ์    จันทวงศ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................