งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย-บึงกาฬ เขต 21 กลุ่มที่ 1
ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร
สรุปกิจกรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 661
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนน้ำสวยวิทยา สพม. เขต 21 หนองคาย 1. นางสาวพลอยขวัญ    วิชัย
2. นางสาวเจนจิรา    เคนคำพา
3. นางสาวชุติมา    อ่อนตา
4. นางสาวสุณิสา    หาญสมบัติ
5. เด็กหญิงมนฤดี    ทรังษี
6. เด็กหญิงณัฐพร    วัตทัน
7. เด็กหญิงนิชา    รักขะเสน
8. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    เทียนนอก
9. เด็กหญิงจันทกานต์    นามบุบผา
10. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    แสงจันทร์
1. นางสาวกาญจนา    กาลบุตร
2. นางสาวนิลเนตร    นาสมโภชน์
3. นายสุริยา    พงษ์สุวรรณ
2 โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม. เขต 21 หนองคาย 1. เด็กหญิงสิริรักษ์    ด้วงคำจันทร์
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    ติ่งรุ่งเรือง
3. เด็กหญิงชยาภรณ์    กุลสุวรรณ
4. เด็กหญิงสุกัญญา    ประดับแก้ว
5. เด็กหญิงอนันตยา    แจ่มใสดี
6. เด็กหญิงเพชรลดา    โสภาใต้
7. เด็กหญิงยุวธิดา    บัวคำเกิด
8. นางสาวอาภัสรา    วงศ์อ่อน
9. นางสาวณัฐทิชา    เครือเกาะ
10. นางสาวอัจฉรา    สิงห์กลาง
1. นายกุญชร    นำสงค์
2. นางประภาพร    แคพล่า
3. นางสาวศันสนีย์    แซงบุญเรือง
3 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 หนองคาย 1. เด็กหญิงนันทฉัตร    สวัสดี
2. เด็กหญิงสุพิชา    แมมขุนทด
3. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ    ภูมิฐาน
4. เด็กหญิงสุนิษา    พันโภคา
5. เด็กหญิงเบญญาภา    โคตรภักดี
6. เด็กหญิงพรพรรณ    หิมวัน
7. เด็กหญิงภาวินี    จันดา
8. เด็กหญิงกมลณัฐ    แก้ววงษ์
9. เด็กหญิงสุชานรี    ชาวน้ำโมง
10. เด็กหญิงมาติกา    อารีรมย์
1. นางสาวนิศารัตน์    โคตรรักษา
2. นายพิษณุ    สาระจันทร์
3. นางสาวอมรรัตน์    โคตรชมภู
4 โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ สพม. เขต 21 หนองคาย 1. เด็กชายพุฒธิชา    เสียวสุข
2. เด็กหญิงภัทรธิดา    นาพัว
3. เด็กหญิงจิตรกัญญา    เสียวสุข
4. เด็กชายพิมพ์ชนก    พิมพ์อักษร
5. เด็กหญิงศิริวืภา    ประะเสริฐศรี
6. เด็กหญิงจินดา    ศักดิ์ภู่
7. เด็กหญิงราตรี    นาบง
8. เด็กหญิงรัตน์ธิดา    จันทร์ดี
9. เด็กหญิงพรพิมล    พวงประเสริฐ
10. เด็กหญิงอุไรรัตน์    เสียวสุข
1. นางสาวชนินทร์ทิพย์    พรหมกูล
2. นางสาวปิยะดา    อุประ
3. ว่าที่ร้อยตรีอนุกูล    ขอนอาบ
5 โรงเรียนสังคมวิทยา สพม. เขต 21 หนองคาย 1. นางสาวสุพรรณษา    สิ้นปี
2. นางสาวกาญจณี    จรกระโทก
3. นางสาวณัฐฑิดา    กระสาราศร
4. นางสาวสายน้ำผึ้ง    พิกุล
5. เด็กหญิงพิสมัย    นันดี
6. เด็กหญิงหทัยกาญจน์    ปิ่นสกุล
7. เด็กหญิงณัฐชริดา    มิ่งขวัญ
8. เด็กหญิงภรณ์รัมภา    จามิกรณ์
9. เด็กหญิงอาริสา    สุวรรณแสง
10. เด็กหญิงพัชรินทร์    พลพิทักษ์
1. นายณัฐพงศ์    รีวงษา
2. นางยุพิน    รีวงษา
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................