งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย-บึงกาฬ เขต 21 กลุ่มที่ 1
ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร
สรุปกิจกรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 304
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร สพม. เขต 21 หนองคาย 1. เด็กชายวิศรุต    คำศรี
2. เด็กหญิงจินดามณี    นามมัน
3. เด็กหญิงเมริกา    อุตสาห์ดี
4. เด็กหญิงรสรสา    คำเพ็ชรดี
5. เด็กชายจิรศักดิ์    มณีกันตา
1. นางสาวพัชญ์ชิสา    อภิกุลวราศิษฐ์
2. นายพิทยา    ณ หนองคาย
2 โรงเรียนหนองนางพิทยาคม สพม. เขต 21 หนองคาย 1. เด็กชายคุณานนต์    เครือแสง
2. เด็กชายทรงเดช    คำพลงาม
3. เด็กชายอนันตภูมิ    คำสว่าง
4. เด็กชายสุรศักดิ์    ขุนใหญ่
5. เด็กชายพีรพล    วงหาร
1. นายภคพล    ขันทอง
2. นายวุฒิศักดิ์    ตันตะสุทธิ์
3 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 หนองคาย 1. นางสาวพิชญา    กองอุดม
2. นางสาวธนาพร    มงคล
3. นายคุณากร    สมปิตะ
4. นายจิรวัฒน์    ทิพย์สุทธิ
5. เด็กชายรัฐพล    ชัยทิพย์
1. นายคำนึง    เลื่อนแก้ว
2. นางสาวอรอุมา    เขียวน้่้ำชุ่ม
4 โรงเรียนถ่อนวิทยา สพม. เขต 21 หนองคาย 1. เด็กหญิงวรรณพร    ศรพรหม
2. เด็กหญิงศุภรัตน์    วงษ์ธรรม
3. เด็กชายวันเฉลิม    ศรีเชียงสา
4. เด็กชายพรรษา    โคตรชมภู
5. เด็กหญิงสุธิดา    พรมมา
1. นายณฤทธิ์    สนั่นเอื้อ
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................