รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงเกศรินทร์  สีเหมิก
 
1. นางกิ่งแก้ว  ป้านภูมิ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวนพรัตน์  ดวงมีวัน
 
1. นางสาวพอฤทัย  มั่นคง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงอชิรญาณ์  ราชจันดา
 
1. นางศุภสุตา  เมฆวัน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวสุนิสา  ดอนละคร
 
1. นางอิงดาว  วิจิตรปัญญา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นางสาวสุดารัตน์  พงษ์เหล่างิ้ว
 
1. นางสาวมิ่งขวัญ  มิ่งชัย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นายธนวัฒน์  แสนนาม
 
1. นางสาวประภัสสร  วงวิระขันธ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กชายชนะชล  พลเขต
 
1. นายปราโมทย์  ศรีปัญญา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร 1. นายชนาธิป  แฟมไชสงค์
 
1. นางชมพู่  อินทรเพชร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวราวรรณ  คำบุญตา
 
1. นางสาวอมรรัตน์  พงค์ไพร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายวุฒิชัย  คำนวนดี
 
1. นายภัสกร  ชัยเจริญ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพิยดา   โคณบาล
2. เด็กหญิงภัทรินทร์   พรหมราช
 
1. นายสุริยา  ชินทะวัน
2. นางสาวรุจิกร  เขตสมุทร์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. นางสาวนีรนุช  ไชยพลเพ็ชร
2. นางสาวปวีณ์ธิดา   มูลตรีศรี
 
1. นายสุริยา  ชินทะวัน
2. นางสาวรุจิกร  เขตสมุทร์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 92.06 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. เด็กชายคามิน  ทองใส
2. เด็กชายศุภสิทธิ์  นามวงษา
 
1. นางกิตติกา  อามาตย์มนตรี
2. นางสาวอมรรัตน์  พงค์ไพร
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 90.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นางสาวณัฎฐ์ธิดา  ลอยฤทธิ์
 
1. นางโชติมา  หล้ามาชน
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นายนพพร  ชนะพันธ์
 
1. นายเกรียงไกร  บุญลือ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายจิรภัทร   ทวีศรี
 
1. นายสิริพงษ์  มณีวงศ์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกีรตา  งามใจ
2. เด็กหญิงธันยพร  ไพรเขต
3. เด็กหญิงนรินทรา   เขียวกลม
 
1. นายอาคม  กำลังเร่ง
2. นางสาวจารุวรรณ  พหลทัพ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวจุฬารัตน์  สักขวา
2. นางสาววรนุช  พรมเกษ
3. นางสาวสิโรชา  บุญมี
 
1. นายอาคม  กำลังเร่ง
2. นายมนเทียร  สอนเสนา
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงวรัญญา  อรัญเสน
2. เด็กชายวีระศักดิ์   ผลพัฒนา
3. เด็กชายศุภณัฐ  มงคลเคหา
 
1. นายธนดล  อ่อนอยู่
2. นางมณีรัตน์  เจริญยุทธ
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวกนกกาญจน์  พรมพลเมือง
2. นายกฤษดา  สุราช
3. นางสาวรุ่งนภา  แก้วบุญเรือง
 
1. นายนายวีระวัฒน์  เพ็งคำศรี
2. นางสาวชนันยา  บุตรรอด
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กชายคุณากร   จันทร์ชฎา
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา    กาขาว
 
1. นางสาววัชรี  ภูทองดี
2. นายทองม้วน  แก้วก่า
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายจีระศักดิ์   ศรีระวงค์
2. นายสหมิตร  สิงห์มั่น
 
1. นางรัชนีย์  ชนะพาล
2. นางสาวชัชญาภา  อาจนนท์ลา
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กหญิงปราณี  วิสุงเร
 
1. นางสาวปิยากร  ขันช่วย
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นายนิติกร  เหล่าถาวร
 
1. นางจินตนา  จันละคร
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวขวัญจิรา  บุญสาร
2. นายอนุวิท  ม่วงมนตรี
 
1. นางสาวสุภาพร  เขตปัญญา
2. นายมนเทียร  สอนเสนา
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นายพีรภัทร  ปัดถาวะโร
 
1. นางสาวสุภาพร   เขตปัญญา
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  พั่วตา
 
1. นางสาวกุมาริกา   ยางวิเศษ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวกนกพร  บุตรโคตร
 
1. นายภัทราภรณ์  ผิวกระจ่าง
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงณิชากร  อินตะวิชัย
 
1. นายปรีดา  ชายทวีป
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กชายจิติศักดิ์  มงคลเคหา
2. เด็กชายจีรศักดิ์  มงคลเคหา
3. เด็กหญิงเปมิกา  รุ่งศรี
 
1. นายวิศรุต  ศรีลาวงษ์
2. นางสาวปาริสา  ชอบตรง
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวพรภิตา  นาเชียงเครือ
2. นางสาวพิยดา  โฉสูงเนิน
3. นายรวีวัฒน์  ฉลาดแย้ม
 
1. นางพรทิพพา  อัคชาติ
2. นางนงนุช  ภูขาว
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวกนกนุช  แหวนหล่อ
2. นายนครินทร์  ไพรเขต
3. เด็กหญิงวนัชพร  ขันขวา
 
1. นางสาวสุพัตรา  น้อยโสภา
2. นางสาววราภรณ์   วันทองสุข
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวกมลวรรณ  เยาวขันธ์
2. นางสาวประคำกรอง  วิศรีปัทย์
3. นายวัชรพรรณ  อินทรเพชร
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ปุรา
2. นางสาวพิสิตา  ตันวัฒนเสรี
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กชายบรูซแบลร์  เบร็มเบิร์ก
2. เด็กหญิงปริญญาดา  วัจนสุนทร
3. เด็กหญิงรัตติยากร  ลาเรือง
 
1. นางสาวพรพรรณ  เจริญชัย
2. นางสาวประริชาติ  สิทธิสาร
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นางสาวณัฐนิชา  สิงจานุสงค์
2. นายศรายุทธ  ห้าวหาญ
3. นางสาวอิสรา  พนาพัฒน์
 
1. นางปทิตตา  โต๊ะชาลี
2. นายสวัสดิ์  ชาญอุประการ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กชายชัยมงคล  จันทะรัตน์
2. เด็กชายณภัทร  เหลี่ยมมณี
3. เด็กชายวีรภัทร  แก้วสว่าง
 
1. นางสาวปฏิมาพร  ศรีบุ
2. นายเทพสถิตย์  ตะรุวรรณ
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นายทินกร  พลโฮม
2. นายพงศธร  ทินแท่น
3. นายอภิวัฒน์  ร้อยพรมมา
 
1. นางอรวรรณ  ศึกรักษา
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชนาภัทร   พรหมเมตตา
2. เด็กชายทวีโชค  คัวอักเถิง
 
1. นางนงนุช  อะโนวัน
2. นางสาวสุชาดา  อินทร์เจริญ
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นายเพชรกล้า  สนสังข์
2. นางสาวเพ็ญนภา  เสนบัว
 
1. นางสาวนิชนันท์  ขันแก้ว
2. นางสาวศิริพร  นามแก้ว
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กชายธนโชติ  สายธนู
2. เด็กชายอภิรักษ์  เทพโยธา
 
1. นายภัทราวุฒิ  ฉวีวงค์
2. นายมงคล  เสนามนตรี
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ชัยแสนท้าว
2. นายชุติพงศ์  ยามี
 
1. นายมงคล  เสนามนตรี
2. นายภัทราวุฒิ  ฉวีวงค์
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นายกฤตยชญ์  สิงห์สาย
2. นายณฐนนท์  นัติพันธ์
3. นายพีรพัฒน์  เหล่าโกทา
 
1. นางอาสรา  คัวอักเถิง
2. นายภัทราวุฒิ  ฉวีวงค์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชมพูนุท  โสเพ็ง
2. เด็กหญิงชลดา  พรมแผน
3. เด็กหญิงธิมาพร  รัตน์รองใต้
4. เด็กหญิงพุทธพร  สุทธิแสง
5. เด็กหญิงภัทรธิดา  แก้วโยธา
 
1. นางสุจินดา  นามบำรุง
2. นางศิริวรรณ  โพธิ์ยั่งยืน
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวนฤมล   แสงเวียง
2. นางสาวพิมพ์อัปสร  วงษ์ทอน
3. นางสาวสุพัตรา  เชียงอินทร
4. นางสาวสุภาพร  คำมูล
5. นางสาวสุภารัตน์  วาละพิลา
 
1. นางสาวดอกไม้  ไชยพะยวน
2. นางสาวอรัญดา  แสนละมุล
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงฐิตาภา  จันทะลี
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ทองผล
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  เปดี
4. เด็กหญิงวัชราภรณ์  สุวรรณจรูญ
5. เด็กหญิงแอนลิต้า  เอเดรียนส์
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  ศรีสุวรรณ์
2. นางสาวอาภรณ์  นันทะ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวนรินธร  ผ่านวงศ์
2. นางสาวปิยดา  กุลาอิ่ม
3. นางสาวพิชามญชุ์  ไชยพิเนตร
4. นางสาวสุวนันท์  ศรีมุงคุณ
5. นางสาวอัขริญา  เที่ยงตรงจิตร
 
1. นางนิภาภรณ์  อินทสิทธิ์
2. นางสาวจุฑามาศ  หลักคำ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิตรานุช  พรมตู้
2. เด็กชายชนะชัย  เสนาลา
3. เด็กชายธนบดินทร์  ทรัพย์สมบัติ
4. เด็กชายปกรณ์  พลเขตร์
5. เด็กหญิงวรนุช  แจ้งอรุณ
 
1. นายประเสริฐบุญญา  หลักหาญ
2. นายอดิศักดิ์  โฉมเฉลา
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวกานต์ธิดา  ลาดติง
2. นายกิตมงคล  วงษาชุม
3. นางสาวพิชามล  บุญศรี
4. นางสาวพิระดา  สนธิสุข
5. นายเทพวิมล  ปิ่นคำ
 
1. นางรสิตา  หารโสภา
2. นางรัศมี  ทองผิว
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม 1. นางสาวกัลยา  มั่นคง
2. เด็กชายชูศักดิ์  วรรณพัฒน์
3. นางสาวนิรุชา  โนนทิง
4. นางสาวนิสารัตน์  แอ้นชัยภูมิ
5. นายปวรัฐ  บุตรดี
6. นางสาวพิยดา  เกินกลาง
7. นายพีรพัฒน์  รักษาลำ
8. นายพีระภัทร  พิมพาเรือ
9. นางสาวภรณ์นิภา  แก้วหนู
10. นายภัทรพล  สุขขา
11. นายภูมิภัทร  แก้วหนู
12. นายรณัชย์  บูรณีธนกุล
13. นางสาวรัชดาพร  เขียวเวียง
14. นางสาวรัตนาวดี  แสงสินมา
15. นายวชรพล  นากร
16. นางสาววรรณิศา  โนนทิง
17. นายศรัณย์  วรรณพัฒน์
18. เด็กชายศักดิ์ดา  พิมพาเรือ
19. นางสาวสิรินทิพย์  จุฬาโคตร
20. นายอานนท์  เพียนอก
 
1. นายธนัชศณาธร  เรือนยศ
2. นางสาวพิณกาญจน์  สนสุนัน
3. นางปิยะนุช  จตุเทน
4. นางสาวจิตรลดา  พรแก้ว
5. นางสาวอนงค์  กณารักษ์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวมุทิตา  แสงชัย
 
1. นางสาวหทัยชนก  คำสุโพธิ์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวรชตวรรณ  อินทะวงษ์
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ณ หนองคาย
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กชายปริวัฒน์  นิรานนท์
2. เด็กหญิงวนิชญา  ซาเกิม
 
1. นายคฑาวุธ  ไชยสิทธิ์
2. นางสาวนิลาพร  ป้านภูมิ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวธนพร  ศรีสะอาด
2. นายนันทวัฒน์  จันทะวงษ์
 
1. นางวารุณี  สุริยะสิงห์
2. นางสาวศศิธร  บัวทรัพย์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกชกร  คงสนิทพะเนา
2. เด็กหญิงกนกอร  บุญกว้าง
3. นางสาวชลธิชา  เทพนะ
4. นางสาวณัฐธิพร  บุญกว้าง
5. นางสาวธิดารัตน์  จันทร์ขามเรียน
6. เด็กหญิงนฤมล  แสนโคต
7. เด็กหญิงนวพร  ทัพธานี
8. นางสาววนิดา  ไชยเบ้า
9. เด็กหญิงวิชญาดา  โสภา
10. เด็กหญิงอริสรา  นาเจิมพลอย
 
1. นางพรรณธิภา  พิมพ์สิงห์
2. นางสาวดารานี  อุดชา
3. นายชัยยนต์  ไกรยวงศ์
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายกฤษดากร  คำบอนพิทักษ์
2. นายจารุุพัฒน์  มอญขาม
3. นายจิรวัฒน์  แก้วสม
4. นายชาคริต  วงษา
5. นายญาณวรุฒิ  หัตถีตร
6. นายณัฐวุฒิ  กมุลคร
7. นายธนภัทร  เกษนอก
8. นายธีนพัฒน์  ท้าวพา
9. นายพฤฒินันท์  นรสาร
10. นายพีระพัฒน์  ทองอ้น
 
1. นายลือคำหาญ  ทองเขียน
2. ว่าที่ร้อยตรีวิทวัส  นวลบุญมา
3. นายนฤมล  เชื้อสาระถี
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร 1. นายจักรกฤษ  ตื้อเภา
2. นางสาวชลลดา  บุตรีพันคา
3. นายณัฐวงษ์  มโนจิต
4. นายณัฐวุฒิ  สมคำภีร์
5. นางสาวธนพร  พรมสูงเนิน
6. นางสาวนริศรา  โพธิ์ล้า
7. นายพินิจ  พันง้าว
8. นางสาวพิมลพรรณ  สีหราช
9. นายวุฒิพงษ์  สายม
10. นางสาวอรัญญา  บำรุงสุข
 
1. นายจีระเดช  สุวรรณพรหม
2. นางมยุรี  บุญแจ่ม
3. นางสาวพักตร์นิภา  หวานเสร็จ
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  คงแสนคำ
2. เด็กหญิงธนภรณ์  คำจำปี
3. เด็กชายธีรสิทธิ์  สงรัตน์
4. เด็กหญิงปัทมา  ปัดนาพันธ์
5. เด็กชายพนม  เต็มชัยสงค์
6. เด็กชายภัทรพล  รัตพลที
7. เด็กชายภูริภัทร  สามารถ
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  สร้อยสมุทร
9. เด็กชายสุรพล  เลือดอุดร
10. เด็กหญิงอัญชิสา  อุขุนทด
 
1. นางมนัสนันท์   ศรีภูธร
2. นายธีระพงษ์  ศรีภูธร
3. นางพิมลจิรา  ศรีนามเอ็ม
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 1. นายกิตติกวิน  ทุมวัน
2. นางสาวพัชรี  อันภักดี
3. นายวิทวัส  ทองเจริญ
4. นางสาวศิริรัตน์  คำผิว
5. นางสาวสิรินันท์  บุตรแสงโคตร
6. นางสาวสุชาดา  ช่างชัย
7. นางสาวสุดารัตน์  ประจันทร์นวน
8. นางสาวสุภาวรรณ  มงคล
9. นางสาวสุรีพร  ผิวผ่อง
10. นางสาวอรพรรณ  ผ่านเมือง
 
1. นางสาวเพ็ญนภา   ทับซ้ายขวา
2. นางสาวนิตยา  มาลาวาด
3. นายประชาเวช  ศรีนามเอ็ม
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  แสนชัย
2. เด็กหญิงรัตน์สุดา  บุญเกิด
 
1. นางสาวธิดารัตน์  วงษ์คำจันทร์
2. นายจักราวุธ  บัวรัตน์
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นายวัชรพงศ์  ศรีบุญ
2. นางสาวศิรินันท์  ไชยนา
 
1. นางสุกัลยา  โชติพันธ์
2. นายบรรเทิง  ขวัญต่อ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนากอกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปิยะดา  ภิญโญสุข
 
1. นางปัฐวิกรณ์  นิติกิจดำรง
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวนิภาพร  ทองโคตร
 
1. นายอนุรักษ์  โคตรมงคล
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงมันตรินี  ดอนโบราณ
 
1. นางสาวอัญชลี  อินเอี่ยม
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวบุณยาพร  ศรีภูธร
 
1. นายอนุรักษ์  โคตรมงคล
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิรัชญา  โลมพันธ์
 
1. นางสาวอัญชลี  อินเอี่ยม
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาววนิชชา  ชัยพานิชย์
 
1. นางสาวพรไพลิน  สินไชย
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณริภัทร  แก้วบุรี
 
1. นางสาวอัญชลี  อินเอี่ยม
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวธนพร  ชินฝั้น
 
1. นางสาวแก้วกัญญรัตน์  ทองเหลือง
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุฑาวรรณ  วรรณชัย
2. เด็กหญิงตรีรัตน์  บาบุญ
 
1. นางวิภาไล  ไชยหงษ์
2. นางสุภาพร  แก้วกุก
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สารมะโน
 
1. นางสาวอัญชลี  อินเอี่ยม
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายวัชชรินทร์   เดชยศดี
 
1. นางสาวพรไพลิน  สินไชย
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนากอกวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐวัชร  พันธาโฮม
2. เด็กชายพิทักษ์  สุขจิตร
3. เด็กชายสิทธิชัย  ธรรมมา
 
1. นางปัฐวิกรณ์  นิติกิจดำรง
2. นายเกรียงไกร  พรหมดาว
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. นายจีระศักดิ์  นครประเทศ
2. นายศรันย์  ชูกลิ่น
3. นายอนุวัฒน์  สารศรี
 
1. นางสิริกร  เบี้ยวเก็บ
2. นายนิรัน  ปักษา
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กชายกฤษณะ  พาพิจิตร
2. เด็กชายคุณากร  บุญประคม
3. เด็กชายปิยะพัทธ์  สร้อยมาสี
4. เด็กหญิงสุชานันท์  สาฆะ
5. เด็กชายสุวิจักษณ์  คามเขต
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  ชัยประเสริฐ
 
1. นายเรวัตร  นุชิต
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวจุฑารัตน์  ดีแป้น
2. นายชนเมธ  สุวรรณพงษ์
3. นายธนทรัพย์  ศรีดาหลง
4. นายนนทกานต์  ศรีพันนา
5. นายเจษฎา  มูลมรี
6. นายเศรษฐิพงษ์  นิรงค์บุตร
 
1. นายณัฐวุฒิ  ศรีอนันต์
2. นายพลวัฒน์  พฤกษาสิทธิ์
3. นายธรรมนูญ  บุญเรือง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจริยานุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขันธรรม
 
1. นายทินกร  อินทะสร้อย
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร 1. นายวรัญชิต  อุดชุมนารี
 
1. นายอาทิตย์  สีพาลา
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุภัชฌญา   คงบุญ
 
1. นายอดิศักดิ์  แสนนอก
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวมนันยา  พรหมเลิศ
 
1. นางช่อเพชร   เทียมดวงแข
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กชายชินดนัย  บุดดี
 
1. นางช่อเพชร   เทียมดวงแข
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายณัฐวุฒิ  บุญเขื่อง
 
1. นางช่อเพชร   เทียมดวงแข
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงภัทริภา  สุขราษฎร
 
1. นายบุญทวี  พรหมใบ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวเมสิญา  บุญสิทธิ์
 
1. นางช่อเพชร   เทียมดวงแข
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร 1. เด็กชายบุณวัทน์  โสสุด
 
1. นายอาทิตย์  สีพาลา
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายธนภณ  ยาพันธุ์
 
1. นางช่อเพชร   เทียมดวงแข
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุภัชฌญา   คงบุญ
 
1. นายอดิศักดิ์  แสนนอก
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวยุวนันท์  ธิรา
 
1. นางช่อเพชร   เทียมดวงแข
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กชายมินธดา  ทาเหล็ก
 
1. นายเรวัตร  นุชิต
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายชาญวิทย์  พันธะคาม
 
1. นางช่อเพชร   เทียมดวงแข
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีพันธบุตร
 
1. นายเรวัตร  นุชิต
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวจุฑารัตน์  ดีแป้น
 
1. นางสาวปวลีย์รัตน์  ชื่นอารมภ์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนิราวัลย์  บุญประคม
2. เด็กหญิงปริญญดา  เขตรสมัคร
3. เด็กชายวิชาฤทธิ์  ทุมชะ
4. เด็กชายศุภมงคล  บุตรศรีน้อย
5. เด็กหญิงสุทธิดา  เหยียบประโคน
6. เด็กชายอภิชัย  บุญมาโค
7. เด็กหญิงอรอมล  จำบุญ
8. เด็กหญิงอัฐภิญญา  บุญเฮียง
 
1. นายอาทิตย์  สีพาลา
2. นางสาวพักตร์นิภา  หวานเสร็จ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายชานนท์  ภูพวก
 
1. นางช่อเพชร   เทียมดวงแข
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นางสาวแพรววารี  สีกัน
 
1. นางเนาวรัตน์  สวัสดิ์ผล
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นางสาวกุลฤดี  ลีแก้ว
 
1. นางเนาวรัตน์  สวัสดิ์ผล
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงภาวนา  ยะสาธะโร
 
1. นางสุพรรณวดี  เขียนจูม
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. นายวีระพัฒน์  พลร่ม
 
1. นางพรธิดา  โพธิ์สิงห์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กหญิงชญาดา  บุญประสพ
 
1. นางเนาวรัตน์  สวัสดิ์ผล
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นางสาววรัญญา  แสนเลิศ
 
1. นางเนาวรัตน์  สวัสดิ์ผล
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวชนิดา  นาจวง
2. นายชัยบูรณ์  นามนิชม
3. นายชานนท์  ภูพวก
4. เด็กชายชินดนัย  บุดดี
5. นางสาวฐิติรัตน์  นามเทศ
6. เด็กหญิงวิภาดา  ศรีแก่นชัย
7. เด็กชายศุภชัย  กลางฮวด
8. นางสาวอินธิรา  เหล่ามูล
9. นางสาวเอมมิกา  ผดาศรี
 
1. นางช่อเพชร   เทียมดวงแข
2. นายอลงกรณ์  ชำนิหัส
3. นายชาญวุฒิ  สุรเทวี
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญยารัตน์  บัวสอบ
2. เด็กชายชำนาญ  ชัยประเสริฐ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ประเสริฐสังข์
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชนะภูมิ
5. เด็กชายปฎิภาน  เจริญคูณ
6. เด็กหญิงปิติยาพร  ผาดำ
7. เด็กหญิงพิมพกานต์  เที่ยงตรงจิตร
8. เด็กหญิงพิมพร  สิวทองคำ
9. เด็กชายรัฐภูมิ  พรมดี
10. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ป้องแซง
 
1. นายกฤษฎา  อาจแก้ว
2. นางสาวสุวิมล  กาลไสย์
3. นางสาวชนมพรรษ  เทียมดวงแข
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวกันติชา   ชัยบุตร
2. นายจุฬา  สิงห์ดา
3. นายณัฐนันท์  ปานด้วง
4. นางสาวนรินทร์ทิพย์  กาอุปมุง
5. นายปริญญา   โคกสีอำนวย
6. นางสาวพลอยชมพู   ยาวาปี
7. นางสาววนัสนันท์  แพงวาปี
8. นางสาวสุภาภรณ์  แก้วประดับ
9. นายเจษฎาบดี   กามชา
10. นายเชษฐา  พลศรีษะ
 
1. นางสาวชญาดา  งามชมภู
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายกฤษฎา   จันทร์ยุพา
2. นายชินกร  นาดมทอง
3. นางสาวดวงตะวัน   วงศ์ก่อ
4. นางสาวทับทิม   ทิศเสถียร
5. นายภูวดล  อรรควิทยานุกุล
6. นายสิสิวัฒน์   สงค์รัตน์
7. นางสาวอลิน  ชินศรี
8. นางสาวอาทิตยา  สมแหลม
 
1. นางสาวชญาดา  งามชมภู
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกิตติยา  พรมโสภา
2. เด็กหญิงกิติญานันท์  คำศรีจันทร์
3. เด็กหญิงจีรวรรณ  เข็มแก้วมณี
4. เด็กหญิงนันทวรรณ  วิเศษสมบูรณ์
5. เด็กหญิงพิชญา  สายโสภา
6. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  เมฆคำรณ
7. เด็กหญิงมณีวรรณ   เวียงสมุทร
8. เด็กหญิงรัชนี  ภูพันธะ
9. เด็กหญิงวริศรา  วันสุธะ
10. เด็กหญิงสาริศา  หล้าสีดา
11. นางสาวสุจินตนา  พัดแก้ว
12. เด็กหญิงอริศรา  ละชั่ว
 
1. นายกฤษฎา   อาจแก้ว
2. นางสาวสุวิมล  กาลไสย์
3. นางสาวชนมพรรษ  เทียมดวงแข
4. นายภัสกร  ชัยเจริญ
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวกมลชนก   ศูนย์จันทร์
2. นางสาวจินตนา  รินอินทร์
3. นางสาวณิชาภัทร   โพยนอก
4. นางสาวดวงตะวัน   วงศ์ก่อ
5. นางสาวทับทิม  ทิศเสถียร
6. นางสาวปนัสญา  ฝายกลาง
7. นางสาวพราวนภา  อินทร์ชมชื่น
8. นางสาวรวิพร  อันอาษา
9. นางสาวสิรินยา   เลพล
10. นางสาวสุกัญญา   วงศ์สุวรรณ
11. นางสาวอลิน  ชินศรี
12. นางสาวเกศินี  แก้วลีลา
 
1. นางสาวชญาดา  งามชมภู
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. นายจักรินทร์  นานอก
2. นายจีระศักดิ์   พิชัยคำ
3. นายจุลจักร  ถมมา
4. นายธราเทพ  ลิ้มเจริญ
5. นายธีรภัทร์  อาสนาทิพย์
6. นายธีระพล   สรรพ์สมบัติ
7. นายธีระเดช  เวียงจันทร์
8. นายนพกร  กันหาชัย
9. นายพลกฤษ  วงศรีดา
10. นายภราดร  พลทัศสะ
11. นายภูริภัทร  บัวนาค
12. นายภูวนาท   พลทา
13. นายฤทธิชัย   วงศ์สาย
14. นายอนุวัฒน์  สงคราม
 
1. นายเปรมชัย  เยาวโภชน์
2. นายวรภพ  สุขสุทธิ์
3. นายอภิรักษ์  ชารีตุ้ม
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กชายกลวัชร  ห้วยหงษ์ทอง
2. เด็กชายธนาสิน  วรรณพงษ์
3. นายบริรักษ์   ศิริปี
4. นายวุฒิชัย  สุปัญญา
5. นายอดิศักดิ์   สุวรรณเรือง
 
1. นางสาวธัญญ่า  บุญหลาย
2. นายปิยะณัฐมินทร์  เทียงเดชาอินทร์
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงเพ็ญภัทรา  มูลมะณี
 
1. นางสาวรุจิตรา  ทองสา
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายภาสวัฒน์  แสงป้อง
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ภาเชียงคูณ
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงนฤพร   ประกอบนัน
 
1. นางสาวชลิดา  สมชารี
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. นางสาวปรารถนา  กันทะมา
 
1. นางสาวสุภารัตน์  คำอ่อน
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกฤษติยากร  วิบูลย์กุล
2. เด็กหญิงนิษฐเนตร์  ดอนลาดพันธ์
3. เด็กชายบุญบารมี  บุญเกิด
4. เด็กหญิงมัททวรรณ  ไชยคำภา
5. เด็กหญิงเดลลดา  แสงพิจิตร
 
1. นายจิรภัทร  แสนใจวุฒิ
2. นายฤทธิพร   นามรัตสี
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวจีรนันท์  ประเสริฐสังข์
2. นางสาวทักษพร  เหลาเสน
3. นางสาวพรธิตา  มาตโค้ง
4. นางสาวสุธาสินี  ยศต๊ะ
5. นางสาวอักษรารักษ์  วิบูลย์กุล
 
1. นางสาวภคพร  วงศ์ใหญ่
2. นางบวรจิต  ภูมิพานิชย์
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนันทิภา  ศรีครั่ง
2. นางสาวปุณณดา  วงศ์สุวรรณ
 
1. นางสาวสุพัตตรา  ศรีภูธร
2. นางสาวสุชาวดี  จำมี
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นายณัชพล  แทนอาษา
 
1. นางสาวสุพัตตรา  ศรีภูธร
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนภมลวรรณ  สนามพล
2. เด็กหญิงพิชญาภา  สนามพล
 
1. นางสาวจิตรานุช  วรดี
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นางสาววรัญญา  เพชรกันหา
2. นางสาวไอรดา  ชื่นโพธิ์
 
1. นางสาวจิตรานุช  วรดี
2. MissGUO  YU WEI
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงศราศิณี  คัฒมารศรี
2. เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  ป้านภูมิ
 
1. นางสาวเกียรติสุดา  สุวรรณสน
2. นางสาวอานุช  พรหมศรี
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. นางสาวชลดา  ไชยยะ
2. นางสาวณัฐธิดา  แซ่เอียว
 
1. นางสาวเกียรติสุดา  สุวรรณสน
2. นางสาวอารยวราพร  ภูกองชัย
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวอมรรัตน์  คตภูธร
2. นางสาวไอลดา  ผลเพ็ชร
 
1. นางสาวทรรศิกา  ฤทธิวงค์
2. นายพงษ์สวัสดิ์  ป้องกัน
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. นายชุติพงษ์  นามวงษ์
2. นางสาวอรยา  บัวระพา
 
1. นายสุทธิพงษ์  สูงสันเขต
2. นางสาวสุดารัตน์  เคนดา
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนากอกวิทยาคาร 1. นางสาววนิดา  ทองศรี
2. นางสาวเจนจิรา  สุโพธิ์
 
1. นางสาวพรทิพย์  ภูมิยิ่ง
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวฉัตรมณี  หอมสมบัติ
2. นางสาวณัฐมล  โพสาสิม
3. นางสาวพรญาณี  เย็นฤดี
4. นายศุภชัย  บัวเก่า
5. นายอธิชาติ  นิลดวงดี
 
1. นางสาวรวิสรารัศมิ์  เลิศกุศลธรรม
2. MissWu  Shiqiong
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายชินวัตร  วารินทร์
2. นางสาวญาณทิพย์  สุพรรณ
3. นางสาวธัญญ์ชยา  ทองคำ
4. นางสาวลีฬหวรรณ  สีแสน
5. นางสาวอชิรญา  สิงห์ดา
 
1. นางสาวคงหทัย  ชัยชนะสุวัฒน์
2. นางสาวปิยะฉัตร  อัมพรัตน์
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. นางสาวไพลิน  จันทร์แดง
 
1. นายสุทธิพงษ์  สูงสันเขต
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กชายชิตพล   นาหนองตูม
2. เด็กชายธนา  นาคอก
3. เด็กชายนิรันดร  อุ่นเวียง
4. เด็กชายภานุพงศ์  จิตรแสง
5. เด็กชายวีรภัทร  ท้าวพา
6. เด็กชายวุฒิพงษ์  ภูหนองโอง
7. เด็กชายศิวัฒน์  วงษ์มา
8. เด็กชายอโณทัย  ชินพลอย
 
1. นายนรินทร  คูณเมือง
2. นายณรงค์ศักดิ์  มูลบุตร
3. นายจิรเดช  สวดสม
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร 1. นายชินวัตร  ศรีหนองแม็ก
2. นายทนงศักดิ์  นุชชัยภูมิ
3. นายพงศกร  ปัสสาศักดิ์
4. นายวรวัช  แสงทอง
5. นายอาคม  คำกุนะ
6. นายเทิดศักดิ์  บุราณปู่
 
1. นายฐิติพงษ์   บุญประคม
2. นายกิตติศักดิ์  โพธิ์ชัย
3. นายเฉลิมพร  โทเพชร
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นายกฤษณะ  จันทะศรี
2. นางสาวจิราภรณ์  หาญยะ
3. นายธีรดนย์  อังกาพย์
4. นายพีรพัฒน์   ยางศรี
5. นางสาวภัทราภรณ์  บุญประคม
6. นายวนาสัณฑ์  จันดาแพง
7. นางสาวศุภิสรา  แก้วถาวร
8. นางสาวสิริฉัตร  สีเผือก
9. นายอนุกูล  ณะรักมาก
10. นางสาวเมธาวี  ศรีมะฮงนาม
 
1. นางสาวพรหมลภัส   สมชาญ
2. นายสุขุม  อะโนวัน
3. นางสาวดารานี  อุดชา
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  โนนทิง
2. เด็กหญิงธันยพร  บุตรดี
3. เด็กหญิงพรนภา  สุทธิเสน
4. เด็กหญิงยุพาพร  ลีทองดี
5. เด็กชายอชิตะ  แซมทอง
 
1. นางสาววิไลวรรณ  อ่อนละมุล
2. นางนงลักษณ์  มาตชัยเคน
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวจิรนันท์  ศรีจันทร์
2. นางสาวณัฐญาจิต  บุญช่วย
3. นางสาวณัฐธิลักษณ์  รัตนะ
4. นายพีรพัฒน์  พลสิมมา
5. นายศุภชัย  หาญมาก
 
1. นายธานินทร์  วงษ์สีหา
2. นายวุฒินันท์  วิเศษนันท์
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  คลังคำภา
2. เด็กหญิงอรวรรณ  ฤทธิยา
3. เด็กหญิงอารียา  หม่องคำเหล็ก
 
1. นางสาววัชรินทร์พร  จันมณี
2. นางสาวกรรณิกา  สีหาโคตร
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นางสาวมาริสา  นามวงศ์
2. นางสาวยุพเรศ  ศรีงาม
3. นางสาวเพียงขวัญ  อันแสน
 
1. นางโชติมา   หล้ามาชน
2. นางสาวธัชกร  อาจนนท์ลา
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 1. เด็กหญิงฟ้าใส  จันทร์ประโคน
2. เด็กหญิงสายธาร  สาระลึก
3. เด็กหญิงเพ็ชรรัตน์  นรินวงค์
 
1. นางนงลักษณ์  มาตชัยเคน
2. นางสาวนิตยา  มาลาวาด
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 1. นางสาวธิติกาล  ไพรวัลย์
2. นายวรโชติ  นวลสำลี
3. นางสาวศศิพร  ชัยโยธา
 
1. นางนงลักษณ์  มาตชัยเคน
2. นางพิมลจิรา  ศรีนามเอ็ม
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นายธรณ์ธันย์  ศรีวงษ์
2. นายวิชชากร  ขุญประคม
 
1. นายธีระวัฒน์  หัสโก
2. นางสาวเมทินี  แก้วเตชะ
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นายจุลศักดิ์  ชัยคำภา
2. นายวรฤทธิ์  แดงแปง
 
1. นายเกียรติศักดิ์  จันทร
2. นายธีระวัฒน์  หัสโก
 
137 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กชายจิรยุทธ   ถมมา
2. เด็กชายดนัย  น้อยเมือง
3. เด็กชายปราชญ์คีรี  คีรีวงศ
 
1. นายเกียรติศักดิ์  จันทร
2. นางสาวฉัตรชนก  ภูบุญคง
 
138 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวณัฐพร  เถาเอี่ยม
2. นางสาวศศิธร​  ศรีพันธ์
3. นางสาวอรษา  บุดสีทัด
 
1. นางสาวฉัตรชนก  ภูบุญคง
2. นายเกียรติศักดิ์  จันทร
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายจิรภัทร  ชื่นสกุล
2. นายศิรัส  อุราแก้ว
 
1. นายมานะ  โดดชัย
2. นางกันยพัชญ์  ทองโคตร
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กหญิงปิ่นไพร   สุริโย
2. เด็กหญิงเข็มจิรา  ก้อนหิน
 
1. นางสาวปิยพร  จตุรงค์
2. นางพีรดา  มาริณี
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กหญิงสุพัตรา  มะลิวัลย์
2. เด็กหญิงอริษา  ชัยกาษ
 
1. นางสาวปิยพร  จตุรงค์
2. นายสมรรถชัย  ไชยสิทธิ์
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นางสาวกัญจนพร  ทองอ่อน
2. เด็กหญิงอดิศา  บุญจิตร
 
1. นายภานุพล  ประจวบแท่น
2. นางสาวสุภิญญา  สุวอ
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 1. นายวัชรพล  แสงจันทร์
2. นางสาววันวิสา  บุตรมาร
 
1. นางเสาวลักษณ์  ราช้อน
2. นายอารุญ  คุณมี
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. เด็กชายคณาธิป   สุวรรณบล
2. เด็กชายธีรชาติ  สินทร
 
1. นายประเสริฐบุญญา  หลักหาญ
2. นายเอกนรินทร์  ไชยจรา
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. นายภัทรพล   โพธิ์ทอง
2. นายวิชิต  แห่หล้า
 
1. นายประเสริฐบุญญา  หลักหาญ
2. นายสารวุธ  อินทมนต์
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายธนภัทร  หลวงพล
2. นายพรภูมินทร์  ผ่องแผ้ว
 
1. นายนฤดล  พนมคำ
2. นายพงศธร   กลางหล้า
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กชายนิธิพงษ์  มาทิพย์
2. เด็กชายอรรถพล  แซ่อัง
 
1. นายเกียรติศักดิ์  จันทร
2. นายสัคพล  พาลกูล
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กชายวัชรพล  ศรีกาญจนา
2. เด็กชายเกรียงไกร  สุปัตติ
 
1. นางสมคิด  ชินนะ
2. นายไอยรา  เตือนสกุลพันธ์
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กชายกฤตภัค   ภูหนองโอง
2. เด็กชายพันลาภ  เกิดพิมาย
3. เด็กชายรัฐภูมิ  คงรัมย์
 
1. นางสาวภคธนัน  แสนโฮม
2. นายอัครเดช  โพธิญาณ์
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นายจรัสเกียรติ    พลอาชา
2. นายณัฐกร  ชัยจีน
3. นายณัฐฏพัฒน์   สอนโคกกลาง
 
1. นายอนนท์  กอโพธิ์ศรี
2. นางสาวรัชฎาภรณ์    อินเมือง
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กชายกฤติพงษ์  ประเสริฐสังข์
2. เด็กชายธนาดุล  เสนาลา
3. เด็กชายพ​ิชิตณรงค์​  หารโสภา
 
1. นายพงษ์มนัส  บุญทีฆ์
2. นายชานนท์  รักษ์เมือง
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นายธนกฤต  ทึงด้วง
2. นายนายสุทธิวัตร  ศิลาเกตุ
3. นายพีรวิชญ์  หยาดไธสง
 
1. นายอัครเดช  โพธิญาณ์
2. นายพงษ์มนัส  บุญทีฆ์
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐภูมิ  บุญฤกษ์
2. เด็กชายธวัชชัย  ดาทอง
3. เด็กชายอาทิตย์  สอนเฒ่า
 
1. นายพิทยา  จันทร์สำราญ
2. นายนิรันดร์  บุ้งทอง
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นายนัฐพนธ์  สลัดทุกข์
2. นายศรายุธ  โพธิสาร
3. นายศุภกร   มะโนสุข
 
1. นายพิทยา  จันทร์สำราญ
2. นายนิรันดร์  บุ้งทอง
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 97.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงบุษกร  แท่นทอง
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  แก้วบุญเรือง
3. เด็กหญิงสโรชา  บงแก้ว
 
1. นายสุนัน  สีพัน
2. นายฤทธิ์ณรงค์  สาฆ้อง
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวจิรารัตน์  น้อยสังวาลย์
2. นางสาวพรพรรณ  เอนกนวล
3. นางสาวพลอยชมพู  สวดสม
 
1. นายสุนัน  สีพัน
2. นางสาวพัชรินทร์  พลโยธา
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  ยำกา
2. เด็กหญิงปาลิตา  นันทะกุล
3. เด็กหญิงพิสมัย  ทวยแก้ว
4. เด็กหญิงวิลาวัณย์  คำศรี
5. เด็กหญิงอนงค์รักษ์  ศรีภาเฮียง
6. เด็กชายอนุรักษ์  ฐานะ
 
1. นายปกร  วงศ์มีแก้ว
2. นายวิษณุ  ชาวชุมนุม
3. นางสาวปิยพร  จตุรงค์
 
158 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจริยา  พรมแสง
2. เด็กหญิงปาริชาติ  แก้วทอง
3. เด็กหญิงรมิดา  ภูมิกระจาย
 
1. นางบุญน้อม  อองภา
2. นางดาวเรือง  อุทัยพล
 
159 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวกาญจนา  หันตุลา
2. นางสาวปรียารัตน์  หมื่นภักดี
3. นายศรายุทธ  มีป้อง
 
1. นายสุนัน  สีพัน
2. นายกฤษณะ  วัดบุญเลี้ยง
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนากอกวิทยาคาร 1. เด็กชายพงศธร  คำพรมมี
2. เด็กหญิงวรรณนิสา  พงษ์เซียงซา
3. เด็กหญิงอาริศรา  ด้วงคำจันทร์
 
1. นายวุฒิภัทร  เพชรเวียง
2. นางปัฐวิกรณ์  นิติกิจดำรง
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนากอกวิทยาคาร 1. นางสาวยลดา  พิมพ์วัน
2. นางสาวลดารัตน์  บุญอุ้ม
3. นางสาวศศิธร  ภูบุญคง
 
1. นายวุฒิภัทร  เพชรเวียง
2. นางปัฐวิกรณ์  นิติกิจดำรง
 
162 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กชายคคนานต์  ธรรมวงค์
2. เด็กหญิงจารุกร  คำทองยศ
3. นายวรดร  จูมทอง
 
1. นายสุนัน  สีพัน
2. นางสาวพัชรินทร์  พลโยธา
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กชายจักรพรรดิ  ทัพลา
2. เด็กชายฉัตรชัย   ชุ่มชูจันทร์
3. เด็กหญิงมยุรินทร์  แก้วมาตย์
 
1. นางสาวปุนยาวันร์  คำทองจันทร์
2. นายพิทยา  จันทร์สำราญ
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. นายกานต์  กองสิงห์
2. นายนิติภูมิ  สุขเพิ่ม
3. นายพงศกร  โพธิษาวงษ์
 
1. นายปรัชญา  ธิมา
2. นางสาวฤทัยรัตน์  ชัยสงค์
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. เด็กหญิงญดาพร  เหลือล้น
2. เด็กหญิงนิติยา  แสงจันทร์
3. เด็กหญิงโสภิตา  สอนเต็ม
 
1. นายปรัชญา  ธิมา
2. นางสาวฤทัยรัตน์  ชัยสงค์
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนากอกวิทยาคาร 1. นางสาวมาลัย  เกษร
2. นางสาวสุภัสษร  วรสารศิริ
3. นางสาวไอลดา  ป้องหล้า
 
1. นายวุฒิภัทร  เพชรเวียง
2. นางสาวพรรณทิพย์  อินเสน
 
167 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธัญยพร  จ้อยนุแสง
2. นางสาวปาริชาติ  พลาเลิศ
 
1. นางวรกัญญา  ขิปวัติ
2. นางเนตรนภา  สังเกตุ
 
168 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นายกษิดิน  เรือนใหม่
2. นายภูริภัทร์   นามมณีชม
 
1. นายภานุพล   ประจวบแท่น
2. นางสาวสุภิญญา  สุวอ
 
169 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กชายฐาณรงค์  ตาทอง
 
1. นายวิจิตต์  บุญมี
 
170 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. นางสาวภัทรวดี  เหล็กกล้า
 
1. นายวีระศักดิ์  โพธิ์สิงห์
 
171 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กชายฐาณรงค์  ตาทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิจิตต์  บุญมี
 
172 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นายอภิชาติ  วิลัยปาน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิจิตต์  บุญมี
 
173 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. เด็กชายศุภรัตน์  พันลำภู
 
1. นายวีระศักดิ์  โพธิ์สิงห์
 
174 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นายพีรพล  ไพจิต
 
1. วิจิตต์  บุญมี
 
175 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กชายฐาณรงค์  ตาทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิจิตต์  บุญมี
 
176 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นายกิติพงษ์  แสงจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิจิตต์  บุญมี