สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพิชญบัณฑิต สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิชาพัชร  เขียวม่วง
 
1. นายอภิรักษ์  ชารีตุ้ม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 87 ทอง 7 1. นางสาวณิชมนพรรณ  กิ่งพา
 
1. นางสาวพรระวี  ซุยเสนา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  วิชาชัย
 
1. นายอภิรักษ์  ชารีตุ้ม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นางสาวแพรนภาพรรณ  บุญกว้าง
 
1. นางสาวนลินี  เนียงอาชา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 55.5 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงกฤษณภา  ประเสริฐแท่น
 
1. นายอภิรักษ์  ชารีตุ้ม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 8 1. นายสุดที่รัก  ช่วยศิริ
 
1. นายเมธี  อายุยืน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงศศิธร  ทองผล
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  ภูธรฤทธิ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 75 เงิน 9 1. นายกฤตนัน  ญานภาพ
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  ภูธรฤทธิ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายอานุภาพ  บุดดีคำ
 
1. นางสาวนลินี  เนียงอาชา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88 ทอง 6 1. นางสาวสุดารัตน์  ศรีปัดถา
 
1. นายเมธี  อายุยืน
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงจุฑาวดี  ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงอารัสยา  โชติทอง
 
1. นางสาวนลินี  เนียงอาชา
2. นางสาวพรระวี  ซุยเสนา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 7 1. นางสาวสุพัตสร  งอยภูธร
2. นางสาวอลิษา  โชคลา
 
1. นางสาวนลินี  เนียงอาชา
2. นางสาวพรระวี  ซุยเสนา
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักรินทร์  นิลนามะ
2. เด็กชายตนุภัทร  พระพลศรี
 
1. นายอภิรักษ์  ชารีตุ้ม
2. นางสาวพรระวี  ซุยเสนา
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 81.75 ทอง 5 1. นางสาวอิศริญา  ไทยคำแดง
 
1. นางสาวพรระวี  ซุยเสนา
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายสิทธิชัย  เบาะแฉะ
 
1. นายแทนไทย  ชัยคำภา
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภัทริกา  อภิไชย
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  ศรีวงค์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษฎา   ดาท่าราช
2. นางสาวชลลดา  ไชยคำ
3. นางสาวมนต์นภา  ซุยทอง
 
1. นางสาวลัดดามาศ  ปรีจำรัส
2. นางสาวเจนจิรา  พรสุวรรณ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐภัทร  ยุลิลา
2. เด็กชายวิริทธิ์พล  สีโมรส
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ประกอบนัน
2. นางสาวเจนจิรา  พรสุวรรณ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กชายธนรัชต์  สุพรรณกลาง
 
1. นายแทนไทย  ชัยคำภา
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 9 1. นางสาวอทิตยา  สืบศิริ
 
1. นายแทนไทย  ชัยคำภา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจักรินทร์  ทรงชาติ
2. นายอชิตะ  ชนะมินทร์
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  ศรีวงค์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 77 เงิน 8 1. นายชาคริต  ภูมิมิตร
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  ศรีวงค์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 70 เงิน 9 1. เด็กชายศาสตรา  หอมกราง
 
1. นางสาวลัดดามาศ  ปรีจำรัส
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 91 ทอง 4 1. นางสาวสรัลชนา  สีจันลา
 
1. นายลัดดามาศ  ปรีจำรัส
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายเกียรติศักดิ์  เวียงสิมมา
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ประกอบนัน
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายกฤษณ์วรา  เทพวงศ์ษา
2. เด็กชายธีรวัฒน์  เวหล
3. เด็กชายอัครเดช  นนท์ตา
 
1. นางสาวสุทธิดา  เสียงอ่อน
2. นายจักรพันธ์  เจ็กภูเขียว
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาวธนิดา  จันทร์บุญ
2. นางสาวศศธร  กุลาสา
3. นางสาวอภิญญา  สีทาทุม
 
1. นางสาวสุทธิดา  เสียงอ่อน
2. นายจักรพันธ์  เจ็กภูเขียว
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนันทกานต์  น้อยคง
2. เด็กหญิงปรายฟ้า  ธรรมทรัพย์
3. เด็กหญิงปาลิตา  แก้วกงพาน
 
1. นางสาวบงกช  โมทะจิตร
2. นางสาววิสุดา  นาทันลิ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81 ทอง 6 1. นางสาวทิน่า  ฟอร์ริสท์
2. นายพัชรพล  พรมลา
3. นางสาวอลิษา  ผาแดง
 
1. นางสาวบงกช  โมทะจิตร
2. นางสาววิสุดา  นาทันลิ
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงณิชาพันธ์  ชัยรัตน์
2. เด็กหญิงอาทิตยา  พันธ์รุณ
 
1. นายจักรพันธ์  เจ็กภูเขียว
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83.8 ทอง 5 1. เด็กหญิงฐิตินันท์   สุทธิวิเศษ
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   ผองคำ
3. เด็กหญิงณัฐริญาณ์   ทองมา
4. เด็กหญิงปริฉัตร  ศรีพระบุตร
5. เด็กหญิงอานาอีส  ทัดเทียม
 
1. นายสุทธิรักษ์  จันทร์บุญ
2. นายสาคร  พันธุระศรี
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82.6 ทอง 7 1. นางสาวคณิตา  สกุลฮูฮา
2. นางสาวชนาพร  แสนริสม
3. นางสาวพนิดา  ปฏิสัจจ์
4. นางสาวอังคณา  มงคำภา
5. นางสาวอาทิตยา  วงษ์ตาแสง
 
1. นายสาคร  พันธุรศรี
2. นายสุทธิรักษ์  จันทร์บุญ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงทิชาภรณ์  แข็งกล้า
 
1. นางสาวศิริวรรณ  กำแก้ว
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.8 ทอง 8 1. เด็กชายธนกฤต  อุทรักษ์
2. เด็กหญิงลลิตา  ภิรมภักดิ์
 
1. นางสาวศิริณภัชร์  กลางไชย
 
35 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง 7 1. เด็กชายธนธรณ์  ปัญโญ
2. นางสาววรรณษา  พรหมทา
 
1. นายแทนไทย  ชัยคำภา
2. นางสาวสุภาภรณ์  บุญเทา
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวญาณธิชา  สารีมุข
 
1. นายเด่นชัย  อุดมกุล
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัลยา  ผูกพันธ์
 
1. นายเด่นชัย  อุดมกุล
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงธนภร  พลทา
2. เด็กหญิงนิภาพร  ดวงแสงจันทร์
 
1. นายเด่นชัย  อุดมกุล
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจีรนันรท์   จีรนันรท์ จันทร
 
1. นายเด่นชัย  อุดมกุล
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายยุทธนา  ยศชัย
 
1. นายคฑาวุฒิ  หร่ายกลาง
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นางสาวอโณทัย  แซ่สิม
 
1. นายคฑาวุฒิ  หร่ายกลาง
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธิวากร  พลหาญ
 
1. นายคฑาวุฒิ  หร่ายกลาง
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชวกร  หนันดูน
 
1. นายคฑาวุฒิ  หร่ายกลาง
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักรภพ  เพราะภูมิ
 
1. นายคฑาวุฒิ  หร่ายกลาง
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงอภิชญา  ชาทองยศ
 
1. นายคฑาวุฒิ  หร่ายกลาง
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุรเทวี
2. เด็กชายณัฐวุติ  ทับพันธ์
3. เด็กหญิงทิพากร  สมเสียง
4. เด็กชายธนกร  ศิลา
5. เด็กชายธีระพงษ์  เบ้าแก้ว
6. เด็กหญิงปานิตา  พระวงค์
7. เด็กหญิงปาริตา  เทียมสน
8. เด็กหญิงอภิญญา  ศรีสำราญ
9. นายเกียรติศักดิ์  หยองเอ่น
 
1. นายคฑาวุฒิ  หร่ายกลาง
 
47 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 91.24 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  พันธุ์หนองแห้ว
2. นางสาวธนิษฐา  วิงสันเทียะ
3. นางสาวปนัดดา  นารี
4. นางสาวปาริฉัตร  ในเลอร์
5. นางสาวพรวิภา  เกษรสุริวงษ์
6. นางสาวรัชนีกร  แสงกุดเรือ
7. นางสาววิภาวินี  แทนไธสงค์
8. นางสาวสิริกัลยา  ศรีโยธา
 
1. นายเปรมชัย  เยาวโภชน์
 
48 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจักรินทร์  นานอก
2. นายจีระศักดิ์   พิชัยคำ
3. นายจุลจักร  ถมมา
4. นายธราเทพ  ลิ้มเจริญ
5. นายธีรภัทร์  อาสนาทิพย์
6. นายธีระพล   สรรพ์สมบัติ
7. นายธีระเดช  เวียงจันทร์
8. นายนพกร  กันหาชัย
9. นายพลกฤษ  วงศรีดา
10. นายภราดร  พลทัศสะ
11. นายภูริภัทร  บัวนาค
12. นายภูวนาท   พลทา
13. นายฤทธิชัย   วงศ์สาย
14. นายอนุวัฒน์  สงคราม
 
1. นายเปรมชัย  เยาวโภชน์
2. นายวรภพ  สุขสุทธิ์
3. นายอภิรักษ์  ชารีตุ้ม
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ตรีสาตร์
 
1. นางสาวขนิษฐา   พงษ์ศรี
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤตนัน  ญาณภาพ
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  สมบูรณ์
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83.25 ทอง 4 1. เด็กหญิงวิจิตรา  ปู่กุ้ย
 
1. นางสาวขนิษฐา   พงษ์ศรี
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 66.25 ทองแดง 8 1. นายปาณชัย  ศรีใสดำ
 
1. นายธีระยุทธ  ศรีไพร
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงภริตา   อุประ
2. เด็กชายไมเคิล  ลูซี่
 
1. นางสาวขนิษฐา  พงษ์ศรี
2. นางสาวประภาพร  คำสาย
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 9 1. นายณรงค์ศักดิ์  จันทโยธี
 
1. นายธีระยุทธ  ศรีไพร
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวลฎาภา  สมทรัพย์
2. นางสาวศศิธรณ์  ชินเกต
 
1. นางสาวกิติยา  ชัยรินทร์
2. นายวิษณุ  มุ่งงาม
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธราเทพ  ลิ้มเจริญ
2. เด็กชายวรจิตร  คำแพงตา
 
1. นางสาวกิติยา  ชัยรินทร์
2. นางสาวธิดาชนก  ศรีนวล
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายกฤตภาส  ดอนพลทัน
2. เด็กชายจอห์น เรนเจอ  แม็ค จอห์นสตัน
 
1. นางสาวกิติยา  ชัยรินทร์
2. นางสาวธิดาชนก  ศรีนวล
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. นางสาวณิชารัตน์  ชัยรัตน์
2. นางสาวภัทราวดี  ชัยศาสตร์
 
1. นางสาวกิติยา  ชัยรินทร์
2. นางสาวธิดาชนก  ศรีนวล
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 9 1. นายศุภณัฐ  โพธิ์ศรี
2. นายเอกภพ  อุระภูมิ
 
1. นางสาวกิติยา  ชัยรินทร์
2. นางสาวธิดาชนก  ศรีนวล
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เพ็ญสวัสดิ์
2. นายเจษฎา  แสนเลิศ
 
1. นางสาวกิติยา  ชัยรินทร์
2. นางสาวธิดาชนก  ศรีนวล
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวรเนตร  แสนสิงห์
2. นายอภิศักดิ์  ศรีราช
 
1. นางสาวกิติยา  ชัยรินทร์
2. นางสาวธิดาชนก  ศรีนวล
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวผกาวรรณ  สารุ
2. นางสาวพรญาณี  ประสานญาติ
 
1. นางสาวกิติยา  ชัยรินทร์
2. นางสาวธิดาชนก  ศรีนวล
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณิชาพัชร์  ชัยรัตน์
2. นางสาวพิชญธิดา  อภิไชย
 
1. นางสาวกิติยา  ชัยรินทร์
2. นางสาวธิดาชนก  ศรีนวล
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอภิรักษ์  เจริญสุข
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  พลหาญ
 
1. นางสาวกิติยา  ชัยรินทร์
2. นายวิษณุ  มุ่งงาม