สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพิชญบัณฑิต สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นางสาวแพรนภาพรรณ  บุญกว้าง
 
1. นางสาวนลินี  เนียงอาชา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงศศิธร  ทองผล
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  ภูธรฤทธิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 75 เงิน 9 1. นายกฤตนัน  ญานภาพ
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  ภูธรฤทธิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายอานุภาพ  บุดดีคำ
 
1. นางสาวนลินี  เนียงอาชา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงจุฑาวดี  ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงอารัสยา  โชติทอง
 
1. นางสาวนลินี  เนียงอาชา
2. นางสาวพรระวี  ซุยเสนา
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 77 เงิน 8 1. นายชาคริต  ภูมิมิตร
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  ศรีวงค์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 70 เงิน 9 1. เด็กชายศาสตรา  หอมกราง
 
1. นางสาวลัดดามาศ  ปรีจำรัส
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาวธนิดา  จันทร์บุญ
2. นางสาวศศธร  กุลาสา
3. นางสาวอภิญญา  สีทาทุม
 
1. นางสาวสุทธิดา  เสียงอ่อน
2. นายจักรพันธ์  เจ็กภูเขียว
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักรภพ  เพราะภูมิ
 
1. นายคฑาวุฒิ  หร่ายกลาง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงอภิชญา  ชาทองยศ
 
1. นายคฑาวุฒิ  หร่ายกลาง
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวผกาวรรณ  สารุ
2. นางสาวพรญาณี  ประสานญาติ
 
1. นางสาวกิติยา  ชัยรินทร์
2. นางสาวธิดาชนก  ศรีนวล