สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวนันทัชพร  รินทา
 
1. นางสาวสายสุณี  มีปัดมา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กชายกิตติวัตร  ศรีทอง
 
1. นางศศิธร  แสงพา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กชายภาณุวัตร  แก่นชัย
 
1. นางสาวศิรินาถ  รัตพลที
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 75.2 เงิน 9 1. เด็กชายสถาพร  กุมลา
2. เด็กหญิงสุมาลี  มัทนัง
 
1. นางสาวสายสุณี  มีปัดมา
2. นางสาวศืรินาถ  รัตพลที
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 70.9 เงิน 9 1. นางสาวนภัสสร  กิจอักษร
 
1. นางสาวสายสุณี  มีปัดมา
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นางสาวปิยะฉัตร  อาสาสิงห์
 
1. นางสาวพนิดา  พันชะโก
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นางสาวอริสา  บัวคำ
 
1. นางสาวจิราพร  พนิกรณ์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กชายฐาปกรณ์  กุมลา
2. เด็กชายธวัช  แสงเสน
3. เด็กหญิงนิตยา  สารไพร
 
1. นางพิมลจิรา  ศรีนามเอ็ม
2. นายอุทัย  ชุ่มจิต
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 73 เงิน 4 1. นางสาวรัตนาพร  นาโสก
2. นางสาวสุภาพร  ใหม่พรมมา
3. นางสาวสุภาพร  ยะหัวดง
 
1. นางสาวนันท์นภัส  พรมโสภา
2. นางสาวเพ็ญนภา   ทับซ้ายขวา
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กชายปฎิภาณ  ผาอ่อน
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ช่างชัย
 
1. นางสุชญา  แสงจันทร์
2. นางสาวศิริษา  ศรีจันทร์โท
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 78.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพิมพ์ลัดดา  นครศรี
2. นางสาววรวดี  ราษฏร์บำรุง
3. นางสาวสุกัญญา  คำหงษา
4. นางสาวสุชัญญา  วิศิลา
5. นางสาวอรปรียา  ปานนอก
 
1. นางสาวจีราภัค  ทักโม้
2. นางสมลักษณ์  ประชามาตย์
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นางสาวชนท์ณิกานต์  ศรีมุงคุณ
2. นางสาวปณิตา  สุขสงคราม
3. นางสาวสุภาดา  สุบิน
 
1. นางนงลักษณ์  มาตชัยเคน
2. นางสาวเพ็ญนภา   ทับซ้ายขวา