สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 10 1. เด็กหญิงกัญภร  ศรีฤทธิ์
 
1. นายถวิล  บัวพา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 89 ทอง 5 1. นางสาวกิ่งแก้ว  สินเสน
 
1. นายถวิล  บัวพา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวอาทิตยา  อามาตย์มนตรี
 
1. นางสาวสายสุณี  มีปัดมา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมลธิกานต์  นิลหล้า
2. เด็กหญิงวิภาภรณ์  ชนะแสน
 
1. นางสาวศิรินาถ  รัตพลที
2. นางสาวสายสุณี  มีปัดมา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  ชัยโยกุล
 
1. นางสาวนิตยา  มาลาวาด
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤติยศ  ตรีวิเศษ
2. เด็กหญิงรุจิรา  ทัพภูมี
 
1. นางคณิตา  สาลี
2. นางสาวพนิดา  พันชะโก
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลิตา  ศรีสมโยค
2. นายพงษ์ธเนศ  วิเศษหอม
 
1. นางคณิตา  สาลี
2. นางสาวพนิดา  พันชะโก
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายจิรวัฒน์  อิศาสตร์
2. เด็กชายเกียรติสกุลชัย  ตะจันดา
 
1. นางคณิตา  สาลี
2. นางสาวนิตยา  มาลาวาด
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 92 ทอง 4 1. นางสาวหนึ่งฤทัย  ขุนเทพ
 
1. นางสาวนิตยา  มาลาวาด
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายฐปนวรรธน์  วรชัย
 
1. นางคณิตา  สาลี
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรชนก  โสภากุล
 
1. นางประนอม  เมตตาวาสี
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกฤษณา  ศรีกุล
2. นางสาวกัลยาณี  ดีสงคราม
3. นางสาวสุพัตรา  วงสีแก้ว
 
1. นางสาวนันท์นภัส  พรมโสภา
2. นางประกายแก้ว  ทองจันทร์
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวจิรภาวรรณ  แพนลิ้นฟ้า
2. นางสาวชนาภา  นรากร
3. นายชิษณุพงษ์  ปาระขะมาลย์
 
1. นางพิมลจิรา  ศรีนามเอ็ม
2. นางสาวเพ็ญนภา   ทับซ้ายขวา
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  ศรีหะ
2. เด็กชายชญานนท์  เมิดไธสงค์
 
1. นางสาวนันท์นภัส  พรมโสภา
2. นางพิมลจิรา  ศรีนามเอ็ม
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นายอดิศร  วอหล้า
2. นายอาณัติ  อนุศรี
 
1. นางสาวนันท์นภัส  พรมโสภา
2. นางประกายแก้ว  ทองจันทร์
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สมบูรณ์
2. เด็กหญิงฐารดา  ศรีคัฒนพรม
 
1. นางสาวนันท์นภัส  พรมโสภา
2. นายอุทัย  ชุ่มจิต
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงญดาพร  พุชโก
2. เด็กหญิงธิดาพร  หาญบำราช
3. เด็กหญิงนิศาชล  เสียงดัง
4. เด็กหญิงวรารัตน์  ชัยบุดดี
5. เด็กหญิงศุภานัน  ชาประดิษฐ์
 
1. นางบุศริณทร์  เรืองฤทธิ์
2. นางดวงเดือน  สุขันธ์
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  เสวะนา
2. เด็กชายรัฐภูมิ  คำวีระ
 
1. นางดวงเดือน  สุขันธ์
2. นางบุศริณทร์  เรืองฤทธิ์
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82.72 ทอง 9 1. นายคำสิงห์  ลอยดี
2. นางสาวพรชิตา  วงษ์ศรีแก้ว
 
1. นางดวงเดือน  สุขันธ์
2. นางมลิวรรณ  สุวรรณศรี
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  คงแสนคำ
2. เด็กหญิงธนภรณ์  คำจำปี
3. เด็กชายธีรสิทธิ์  สงรัตน์
4. เด็กหญิงปัทมา  ปัดนาพันธ์
5. เด็กชายพนม  เต็มชัยสงค์
6. เด็กชายภัทรพล  รัตพลที
7. เด็กชายภูริภัทร  สามารถ
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  สร้อยสมุทร
9. เด็กชายสุรพล  เลือดอุดร
10. เด็กหญิงอัญชิสา  อุขุนทด
 
1. นางมนัสนันท์   ศรีภูธร
2. นายธีระพงษ์  ศรีภูธร
3. นางพิมลจิรา  ศรีนามเอ็ม
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติกวิน  ทุมวัน
2. นางสาวพัชรี  อันภักดี
3. นายวิทวัส  ทองเจริญ
4. นางสาวศิริรัตน์  คำผิว
5. นางสาวสิรินันท์  บุตรแสงโคตร
6. นางสาวสุชาดา  ช่างชัย
7. นางสาวสุดารัตน์  ประจันทร์นวน
8. นางสาวสุภาวรรณ  มงคล
9. นางสาวสุรีพร  ผิวผ่อง
10. นางสาวอรพรรณ  ผ่านเมือง
 
1. นางสาวเพ็ญนภา   ทับซ้ายขวา
2. นางสาวนิตยา  มาลาวาด
3. นายประชาเวช  ศรีนามเอ็ม
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงกานติมา  จงกลนี
2. เด็กหญิงทิฆัมพร  สุปัญญา
 
1. นายประชาเวช  ศรีนามเอ็ม
2. นางมนัสนันท์  ศรีภูธร
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นางสาวนันทฉัตร  กระฉอดนอก
2. นางสาวเอมอร  สีพล
 
1. นายประชาเวช  ศรีนามเอ็ม
2. นางมนัสนันท์  ศรีภูธร
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวกรณ์วิภา  เครือภักดี
 
1. นายกิตติศักดิ์  จันทะสิม
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาวนิภา  มัยโสด
 
1. นายกิตติศักดิ์  จันทะสิม
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  แก้วพรม
 
1. นางสมลักษณ์  ประชามาตย์
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 82.75 ทอง 4 1. นางสาวเบญจวรรณ  สุขันธ์
 
1. นางสุชญา  แสงจันทร์
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกฤษณา  ศรีเสน่หา
2. เด็กชายธนภัทร  ใจปิติ
3. เด็กชายนัฐวุฒิ  คำพันธ์
4. เด็กชายสหพัฒน์  น้อยยะ
5. เด็กหญิงอสมาภรณ์  แก้วตา
 
1. นางสาวศิริษา  ศรีจันทร์โท
2. นางสมลักษณ์  ประชามาตย์
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ทุมชะ
2. เด็กหญิงลักษิกา  วงศ์วรรณ
 
1. นางสาวจีราภัค  ทักโม้
2. นางสุชญา  แสงจันทร์
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวทิพวรรณ  สีพรม
2. นายพีรพัฒน์  เทพศิริ
 
1. นางสาวจีราภัค  ทักโม้
2. นางสุชญา  แสงจันทร์
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  โนนทิง
2. เด็กหญิงธันยพร  บุตรดี
3. เด็กหญิงพรนภา  สุทธิเสน
4. เด็กหญิงยุพาพร  ลีทองดี
5. เด็กชายอชิตะ  แซมทอง
 
1. นางสาววิไลวรรณ  อ่อนละมุล
2. นางนงลักษณ์  มาตชัยเคน
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจักรพรรดิ์  พรหมโคตร
2. นายธนกานต์  พวกพลับ
3. นายนวภูมิ  คิดกล้า
4. นางสาววิลาวรรณ  โกเมศมิตร
5. นางสาวสุดารัตน์  โชตะวัน
 
1. นางสาววิไลวรรณ  อ่อนละมุล
2. นางสาวศิรินาถ  รัตพลที
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงดวงเดือน  ลอยดี
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์  พิลามาตร
3. เด็กหญิงอิงอิง  ยาวะสะโก
 
1. นางนงลักษณ์  มาตชัยเคน
2. นางสาวศิรินาถ  รัตพลที
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฟ้าใส  จันทร์ประโคน
2. เด็กหญิงสายธาร  สาระลึก
3. เด็กหญิงเพ็ชรรัตน์  นรินวงค์
 
1. นางนงลักษณ์  มาตชัยเคน
2. นางสาวนิตยา  มาลาวาด
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธิติกาล  ไพรวัลย์
2. นายวรโชติ  นวลสำลี
3. นางสาวศศิพร  ชัยโยธา
 
1. นางนงลักษณ์  มาตชัยเคน
2. นางพิมลจิรา  ศรีนามเอ็ม
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 6 1. นายปัณณัฐธร  เหลาทอง
2. นายสธนากร  บุญพิมพ์
 
1. นางเสาวลักษณ์  ราช้อน
2. นายอุทัย  ชุ่มจิต
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวัชรพล  แสงจันทร์
2. นางสาววันวิสา  บุตรมาร
 
1. นางเสาวลักษณ์  ราช้อน
2. นายอารุญ  คุณมี
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง 5 1. เด็กชายชาญวิชญ์  ทวีคูณ
2. เด็กชายธีรโชติ  โชตะวัน
3. เด็กชายภีรภัทร  พาภักดี
 
1. นางอำพร  ไอ๊ซิม
2. นางอรดี  ชาวดร
 
39 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 83.5 ทอง 4 1. เด็กชายสุรธัช  บัวระภา
 
1. นางรุจิลาภา  ประทุมชาติ
 
40 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุรีพร  ผิวผ่อง
 
1. นางรุจิลาภา  ประทุมชาติ