สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 73 เงิน 6 1. นางสาวกุนลณัฐ  สีลานนท์
 
1. นางลั่นทม  พลงาม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายเกรียงไกร  รัตนปกรณ์
 
1. นางสาวมิ่งขวัญ  มิ่งชัย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ดวงชาญ
 
1. นางสาวธัชกร  อาจนนท์ลา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐฐวรรณ  พรมพิทักษ์
2. นางสาวมนัสญา  รัตนรัตน์
 
1. นายธีรพงษ์  อาษารินทร์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กชายธาดาพงษ์  ศรีโดวัน
2. เด็กชายวรรณวัฒน์  สุขเสมอ
 
1. นายประจง  จันทรรักษ์
2. นางสุรีย์วรรณ  ปัชชาเขียว
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 7 1. นางสาวธิดารัตน์  เศวตวงษ์
2. นางสาวพรรณภัสษา  ม่วงสนิท
3. นางสาวโสภิสรา  ก้อนเกตุ
 
1. นางสาวรัจนา  ภิญโญทรัพย์
2. นางสาวพาฝัน  ดาวสาวะ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นางสาวนัยนา  หมื่นกัลยา
 
1. นางสาวอติรัตน์  พาพินิจ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 78.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวงามจิตร์  สารมหาชัย
2. นางสาวธัญญารัตน์  อุประถา
3. นางสาวศณันท์พร   จันลาวงษ์
4. นางสาวอลิตา  จำปายศ
5. นางสาวอุรารัตน์  บุญธรรม
 
1. นางสาวจิตรานุช  วรดี
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกีรกิตติ  สร้อยหล้า
 
1. นางสาวจิตรานุช  วรดี