สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงพกาวรรณ   พุดเพราะ
 
1. นายณรงค์  ชาวดร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 86 ทอง 8 1. นางสาววิลาภา  ทองเฟื่อง
 
1. นายณรงค์  ชาวดร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววรรนภา  โสภาศรี
 
1. นางลั่นทม  พลงาม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุดารัตน์  พงษ์เหล่างิ้ว
 
1. นางสาวมิ่งขวัญ  มิ่งชัย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นางสาวจิราวดี  สีหราช
 
1. นางสาวธัชกร  อาจนนท์ลา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92 ทอง 4 1. นางสาวยุพิน  ล้านทอง
 
1. นางโชติมา  หล้ามาชน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 82.48 ทอง 5 1. นางสาวจิรนันท์  ชัยรส
2. เด็กหญิงธนพร  บาลวิมล
 
1. นางสาวธัชกร  อาจนนท์ลา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 90.01 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฎฐ์ธิดา  ลอยฤทธิ์
 
1. นางโชติมา  หล้ามาชน
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววรรธิดา  ศรีลัย
 
1. นางสาวลัดดา  อุบลชัย
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอมรรัตน์  คำสี
 
1. นายสถิตย์  ปัชชาเขียว
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชาริญา  ดอนซุยแป
2. เด็กหญิงวรวรรณ  พรหมคุณ
3. เด็กหญิงสวรินทร์  ศรีหะ
 
1. นางสาวพาฝัน  ดาวสาวะ
2. นายกฤษดา  ทินราด
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐนิชา  สิงจานุสงค์
2. นายศรายุทธ  ห้าวหาญ
3. นางสาวอิสรา  พนาพัฒน์
 
1. นางปทิตตา  โต๊ะชาลี
2. นายสวัสดิ์  ชาญอุประการ
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัณฐิกา  มูลพลึก
2. นางสาวชลธิชา  ศรีภูธร
 
1. นางสาวบุญถิ่น  อินทร์วิเศษ
2. นางพรพรรณ  มาตราคำภา
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โรจนโยธิน
2. เด็กชายอภิวัฒน์  รู้รักษา
 
1. นางสาวภัสรา  ทิพย์ลม
2. นางประภัสสร  เป้งไชยโม
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษณกรณ์  ชัวเฮน ซี
2. เด็กชายภัทรพงษ์  ผาบุดลา
 
1. นายอาคม  ป้องเรือ
2. นางสาวภัสรา  ทิพย์ลม
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัลยวรรธน์  อะระยศ
2. นางสาวชลธิชา  อาษากิจ
3. นางสาวธัญชนก  ศิริวงศ์
4. นางสาวสายน้ำผึ้ง  แก้วมิ่ง
5. นางสาวอรุณรุ่ง  หมั่นคำ
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  โสมชัย
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจันธิรา  ศิริเวช
2. นางสาวจิราพัชร  วิชาโคตร
3. นางสาวฐาปนี  ภิรมย์ราช
4. นางสาวประภาภัทร  พิมพาเรือ
5. นางสาวสตรีรัตน์  วงค์จูม
 
1. นางสาวมยุรี  นาคดี
2. นายปิยะณัฐมินทร์  เทียงเดชาอินทร์
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงชลิตา  สิริวัฒนวรวงศ์
2. เด็กชายเจษฎา  รัตนปกรณ์
 
1. นางสาวมยุรี  นาคดี
2. นายปิยะณัฐมินทร์  เทียงเดชาอินทร์
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.55 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนราทร  สีหราช
2. นางสาวสุภาพร  อาสนานิ
 
1. นางสาวมยุรี  นาคดี
2. นายปิยะณัฐมินทร์  เทียงเดชาอินทร์
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. นางสาวภัทรสุดา  พลทา
2. นางสาวสุพรรณงาม  กิ่งนอก
 
1. นางสุกัลยา  โชติพันธ์
2. นางจันสุดา  จันทร์ชมพู
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวัชรพงศ์  ศรีบุญ
2. นางสาวศิรินันท์  ไชยนา
 
1. นางสุกัลยา  โชติพันธ์
2. นายบรรเทิง  ขวัญต่อ
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  บุญไพโรจน์
 
1. นางสาวอัญชลี  อินเอี่ยม
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรไพลิน  พันทะกัน
 
1. นางสาวอัญชลี  อินเอี่ยม
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมันตรินี  ดอนโบราณ
 
1. นางสาวอัญชลี  อินเอี่ยม
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุปรียา  คงดี
 
1. นางสาวอัญชลี  อินเอี่ยม
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  โลมพันธ์
 
1. นางสาวอัญชลี  อินเอี่ยม
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเกษชฎาพร  รอดวินิจ
 
1. นางสาวอัญชลี  อินเอี่ยม
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณริภัทร  แก้วบุรี
 
1. นางสาวอัญชลี  อินเอี่ยม
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศรัณยา  สมบูรณ์
 
1. นางสาวอัญชลี  อินเอี่ยม
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพฤติพงษ์  อู่สุวรรณ
2. เด็กหญิงหฤทัย  ใจเพียร
 
1. นางสาวอัญชลี  อินเอี่ยม
2. นายอดิศักดิ์  แสนนอก
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สารมะโน
 
1. นางสาวอัญชลี  อินเอี่ยม
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนัฐวุฒิ  จำปา
 
1. นางสาวอัญชลี  อินเอี่ยม
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กชายวีรภัทร   มะโนสุข
2. เด็กหญิงศิรินภา  แก้วเกิด
3. เด็กหญิงศิริประภา  ปินะทาโน
 
1. นางสาวอัญชลี  อินเอี่ยม
2. นายอดิศักดิ์  แสนนอก
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฐานิต  พงษ์พัง
2. เด็กชายศุภวัฒน์   พัฒนสาร
3. เด็กชายสิปปกร   ประวาหะนาวิน
4. เด็กหญิงสุภัชฌญา   คงบุญ
5. เด็กชายอดิเทพ   ปานวิมน
6. เด็กหญิงอภิชญา   ทิศจันทร์
 
1. นายอดิศักดิ์  แสนนอก
2. นางสาวอัญชลี  อินเอี่ยม
3. นายณรงค์  ชาวดร
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณพัชศกรณ์    สุบินเกษมสิริ
2. นายธนกฤต​   แสงสุข​
3. นางสาวพัทธ์ธีรา  วรจักร
4. นายภาณุพงศ์  มีบุตรสา
5. นางสาวอริสา   ภูกองชนะ
6. นายอัษฎาวุธ   จันทรโนนแซง
 
1. นายอดิศักดิ์  แสนนอก
2. นางสาวอัญชลี  อินเอี่ยม
3. นายนิรันดร์   บุ้งทอง
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุภัชฌญา   คงบุญ
 
1. นายอดิศักดิ์  แสนนอก
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 5 1. นางสาวพัชราภา  ไชยแสนท้าว
 
1. นายอดิศั​ก​ดิ์​  แสน​นอก​
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเปรมสินี   ศรีวอุไร
 
1. นายอดิศักดิ์  แสนนอก
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพัทธ์ธีรา  วรจักร
 
1. นายอดิศักดิ์  แสนนอก
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุภัชฌญา   คงบุญ
 
1. นายอดิศักดิ์  แสนนอก
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพัทธ์ธีรา  วรจักร
 
1. นายอดิศักดิ์  แสนนอก
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฐานิต  พงษ์พัง
 
1. นายอดิศักดิ์  แสนนอก
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุภัชฌญา   คงบุญ
 
1. นายอดิศักดิ์  แสนนอก
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพัทธ์ธีรา  วรจักร
 
1. นายอดิศักดิ์  แสนนอก
 
45 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกลวัชร  ห้วยหงษ์ทอง
2. เด็กชายธนาสิน  วรรณพงษ์
3. นายบริรักษ์   ศิริปี
4. นายวุฒิชัย  สุปัญญา
5. นายอดิศักดิ์   สุวรรณเรือง
 
1. นางสาวธัญญ่า  บุญหลาย
2. นายปิยะณัฐมินทร์  เทียงเดชาอินทร์
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกฤติมา  ยอดค้ำ
 
1. นางสาวทิฆัมพร  อุ่นจันที
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันทิภา  ศรีครั่ง
2. นางสาวปุณณดา  วงศ์สุวรรณ
 
1. นางสาวสุพัตตรา  ศรีภูธร
2. นางสาวสุชาวดี  จำมี
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัชพล  แทนอาษา
 
1. นางสาวสุพัตตรา  ศรีภูธร
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภมลวรรณ  สนามพล
2. เด็กหญิงพิชญาภา  สนามพล
 
1. นางสาวจิตรานุช  วรดี
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววรัญญา  เพชรกันหา
2. นางสาวไอรดา  ชื่นโพธิ์
 
1. นางสาวจิตรานุช  วรดี
2. MissGUO  YU WEI
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ชัยนา
2. นางสาววรินทร  ศรีภูธร
3. นางสาวเกสรา  บุรวัฒน์
 
1. นางสาวเนตรนภา  แก้วก่า
2. นางสาวธัชกร  อาจนนท์ลา
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมาริสา  นามวงศ์
2. นางสาวยุพเรศ  ศรีงาม
3. นางสาวเพียงขวัญ  อันแสน
 
1. นางโชติมา   หล้ามาชน
2. นางสาวธัชกร  อาจนนท์ลา
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพลอยชมพู   ชาอุ่น
2. นายศิรวิทย์   หลาบคำ
 
1. นายภานุพล   ประจวบแท่น
2. นายสุภิญญา  สุวอ
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญจนพร  ทองอ่อน
2. เด็กหญิงอดิศา  บุญจิตร
 
1. นายภานุพล  ประจวบแท่น
2. นางสาวสุภิญญา  สุวอ
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง 8 1. นายณพัชศกรณ์   สุบินเกษมสิริ
2. นายนนทภูมิ   ศรีครั่ง
 
1. นายภานุพล   ประจวบแท่น
2. นางสาวสุภิญญา  สุวอ
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95.13 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐภูมิ  บุญฤกษ์
2. เด็กชายธวัชชัย  ดาทอง
3. เด็กชายอาทิตย์  สอนเฒ่า
 
1. นายพิทยา  จันทร์สำราญ
2. นายนิรันดร์  บุ้งทอง
 
57 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนัฐพนธ์  สลัดทุกข์
2. นายศรายุธ  โพธิสาร
3. นายศุภกร   มะโนสุข
 
1. นายพิทยา  จันทร์สำราญ
2. นายนิรันดร์  บุ้งทอง
 
58 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรพรรดิ  ทัพลา
2. เด็กชายฉัตรชัย   ชุ่มชูจันทร์
3. เด็กหญิงมยุรินทร์  แก้วมาตย์
 
1. นางสาวปุนยาวันร์  คำทองจันทร์
2. นายพิทยา  จันทร์สำราญ
 
59 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกษิดิน  เรือนใหม่
2. นายภูริภัทร์   นามมณีชม
 
1. นายภานุพล   ประจวบแท่น
2. นางสาวสุภิญญา  สุวอ
 
60 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภัทรธร  ศรีภูธร
 
1. นายอดิศักดิ์  แสนนอก