สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงนาริศา  ลากุล
 
1. นางกิตติกา  อามาตย์มนตรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงวาสนา  คำสิงห์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  พงค์ไพร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอรญา  แก้วโยธา
 
1. นางสาวอมรรัตน์  พงค์ไพร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิชญาดา  ธรรมอัน
 
1. นางสาวอมรรัตน์  พงค์ไพร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวราวรรณ  คำบุญตา
 
1. นางสาวอมรรัตน์  พงค์ไพร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงนิชธาวัลย์  จันทน์ถอด
2. เด็กหญิงอรทัย  จันทร์ดวง
 
1. นางกิตติกา  อามาตย์มนตรี
2. นางสาวอมรรัตน์  พงค์ไพร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 92.06 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคามิน  ทองใส
2. เด็กชายศุภสิทธิ์  นามวงษา
 
1. นางกิตติกา  อามาตย์มนตรี
2. นางสาวอมรรัตน์  พงค์ไพร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 86.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัลยาณี  ประดับเพชร
 
1. นางกิตติกา  อามาตย์มนตรี
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุภัสสร  ชนะพจน์
2. เด็กหญิงอทิตยา  บุญยัง
3. เด็กชายอภิชาติ  พิเคาะแนะ
 
1. นายฤทธิ์ณรงค์  บุญกว้าง
2. นางสาวนารีรัตน์  คณาจันทร์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 10 1. นางสาวกัญญารัตน์  สอนเฒ่า
2. นางสาวสุภาลักษณ์  บุญกว้าง
3. นางสาวอารีรัตน์  ธรรมวาฬ
 
1. นางสาวนารีรัตน์  คณาจันทร์
2. นางสาวอัญณิกา  สายแก้ว
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83.75 ทอง 4 1. นางสาวจุฑาทิพย์  พิเคราะห์แนะ
2. นายชานนท์  สมดี
3. นายภานุวัฒน์  นามขำ
 
1. นายจิระวัฒน์  โต๊ะชาลี
2. นางสาวสาวิตรี  โพธิ์แข็ง
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวยลดา  บุญคา
2. นางสาวแพรวา  ชะนะการี
 
1. นางวรกัญญา  ขิปวัติ
2. นายฤทธิ์ณรงค์  บุญกว้าง
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงนิศารัตน์   ศรีหาบัตร
2. เด็กหญิงวิภานี  บุญประคม
 
1. นางวรกัญญา  ขิปวัติ
2. นายฤทธิ์ณรงค์  บุญกว้าง
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง 5 1. นายธีระวัฒน์  ราชโยธา
2. นายศิรศักดิ์  เพชรหล้า
 
1. นางวรกัญญา  ขิปวัติ
2. นายฤทธิ์ณรงค์  บุญกว้าง
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงวาสนา  ถิ่นวงษ์มอม
2. เด็กหญิงสุกันยา  พื้นแสน
 
1. นางวรกัญญา  ขิปวัติ
2. นายฤทธิ์ณรงค์  บุญกว้าง
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  ศรีหะ
2. เด็กหญิงวิสุดา  เศษรักษา
 
1. นางวรกัญญา  ขิปวัติ
2. นายฤทธิ์ณรงค์  บุญกว้าง
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลลดา  สว่างพิทักษ์
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  จงดี
3. เด็กหญิงอุมากร  โทแสง
 
1. นางสาววรินทร์  รัตนวงศ์
 
18 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญยพร  จ้อยนุแสง
2. นางสาวปาริชาติ  พลาเลิศ
 
1. นางวรกัญญา  ขิปวัติ
2. นางเนตรนภา  สังเกตุ