สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงนิชธาวัลย์  จันทน์ถอด
2. เด็กหญิงอรทัย  จันทร์ดวง
 
1. นางกิตติกา  อามาตย์มนตรี
2. นางสาวอมรรัตน์  พงค์ไพร
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุภัสสร  ชนะพจน์
2. เด็กหญิงอทิตยา  บุญยัง
3. เด็กชายอภิชาติ  พิเคาะแนะ
 
1. นายฤทธิ์ณรงค์  บุญกว้าง
2. นางสาวนารีรัตน์  คณาจันทร์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 10 1. นางสาวกัญญารัตน์  สอนเฒ่า
2. นางสาวสุภาลักษณ์  บุญกว้าง
3. นางสาวอารีรัตน์  ธรรมวาฬ
 
1. นางสาวนารีรัตน์  คณาจันทร์
2. นางสาวอัญณิกา  สายแก้ว