สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงนาริศา  ลากุล
 
1. นางกิตติกา  อามาตย์มนตรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงวาสนา  คำสิงห์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  พงค์ไพร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิชญาดา  ธรรมอัน
 
1. นางสาวอมรรัตน์  พงค์ไพร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวราวรรณ  คำบุญตา
 
1. นางสาวอมรรัตน์  พงค์ไพร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 92.06 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคามิน  ทองใส
2. เด็กชายศุภสิทธิ์  นามวงษา
 
1. นางกิตติกา  อามาตย์มนตรี
2. นางสาวอมรรัตน์  พงค์ไพร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 86.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัลยาณี  ประดับเพชร
 
1. นางกิตติกา  อามาตย์มนตรี
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83.75 ทอง 4 1. นางสาวจุฑาทิพย์  พิเคราะห์แนะ
2. นายชานนท์  สมดี
3. นายภานุวัฒน์  นามขำ
 
1. นายจิระวัฒน์  โต๊ะชาลี
2. นางสาวสาวิตรี  โพธิ์แข็ง
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวยลดา  บุญคา
2. นางสาวแพรวา  ชะนะการี
 
1. นางวรกัญญา  ขิปวัติ
2. นายฤทธิ์ณรงค์  บุญกว้าง
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงนิศารัตน์   ศรีหาบัตร
2. เด็กหญิงวิภานี  บุญประคม
 
1. นางวรกัญญา  ขิปวัติ
2. นายฤทธิ์ณรงค์  บุญกว้าง
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง 5 1. นายธีระวัฒน์  ราชโยธา
2. นายศิรศักดิ์  เพชรหล้า
 
1. นางวรกัญญา  ขิปวัติ
2. นายฤทธิ์ณรงค์  บุญกว้าง
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงวาสนา  ถิ่นวงษ์มอม
2. เด็กหญิงสุกันยา  พื้นแสน
 
1. นางวรกัญญา  ขิปวัติ
2. นายฤทธิ์ณรงค์  บุญกว้าง
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  ศรีหะ
2. เด็กหญิงวิสุดา  เศษรักษา
 
1. นางวรกัญญา  ขิปวัติ
2. นายฤทธิ์ณรงค์  บุญกว้าง
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลลดา  สว่างพิทักษ์
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  จงดี
3. เด็กหญิงอุมากร  โทแสง
 
1. นางสาววรินทร์  รัตนวงศ์
 
14 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญยพร  จ้อยนุแสง
2. นางสาวปาริชาติ  พลาเลิศ
 
1. นางวรกัญญา  ขิปวัติ
2. นางเนตรนภา  สังเกตุ