สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนากอกวิทยาคาร สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   ช่วยศรี
 
1. นางสาวเวรุกา  คำจันดา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 85 ทอง 9 1. นางสาวธันย์ชนก  สุระแสง
 
1. นางสาวเวรุกา  คำจันดา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงวรัทยา  บรรเทา
 
1. นางสาวประภาพรรณ  รัตนพลแสน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นางสาวอริยา  โสภามาตร
 
1. นางสาวประภาพรรณ  รัตนพลแสน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงฟ้าปธาน  จันทะคง
 
1. นางสาวประภาพรรณ  รัตนพลแสน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 7 1. นางสาวอริตา  พรมนิล
 
1. นางสาวประภาพรรณ  รัตนพลแสน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงกมลากร  หนองเส
 
1. นางสาวเวรุกา  คำจันดา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  คำมะวัน
 
1. นางสาวเวรุกา  คำจันดา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงทยิดา  กอดแก้ว
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  พลเขต
 
1. นางสาวประภาพรรณ  รัตนพลแสน
2. นางสาวเวรุกา  คำจันดา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 76.78 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฐกาน  มูลประภา
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์   ดวงทัพจันทร์
 
1. นางสาวประภาพรรณ  รัตนพลแสน
2. นางสาวเวรุกา  คำจันดา
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาววิยะดา  ชินพลชาย
 
1. นายณัฐกุล  นินนานนท์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายสิริมงคล  บัวคำ
 
1. นายณัฐกุล  นินนานนท์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นางสาวนริศรา  สาครสูงเนิน
 
1. นายณัฐกุล  นินนานนท์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กชายธาราดล  จันทร์ยี
2. เด็กชายเอกวิทย์  พาน้อย
 
1. นายณัฐกุล  นินนานนท์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชยพัทธ์  ผะสมเพชร
 
1. นายณัฐกุล  นินนานนท์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงกิตติมา  สุระแสง
 
1. นายณัฐกุล  นินนานนท์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 79 เงิน 6 1. นางสาวคคนางค์  พิมลา
 
1. นายณัฐกุล  นินนานนท์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายธนันกรณ์  เขียนวคำ
 
1. นายณัฐกุล  นินนานนท์
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนนทฤทธิ์  พาน้อย
 
1. นางสาวนิตยา  ผาเนตร
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.75 ทอง 4 1. นางสาวสุดารัตน์  ชัยผล
 
1. นางสาวนิตยา  ผาเนตร
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.2 ทอง 10 1. เด็กชายสิทธิโชค  สีรักษา
2. เด็กหญิงอภิรดี  พรมดวงดี
 
1. นางสาวนิตยา  ผาเนตร
2. นายอลงกรณ์  สารีโท
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.5 ทอง 4 1. นายณัฐวุฒิ  ศรีสมบัติ
2. นางสาววันวิสา  พรมนิล
 
1. นางสาวนิตยา  ผาเนตร
2. นายอลงกรณ์  สารีโท
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงนิรชา  เกื้อหนองขุ่น
2. เด็กหญิงบุญนิดา  ระติวงศ์
 
1. นายพิเชษฐ์  นพวัฒน์
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นายชัยพิทักษ์  สมสี
2. นายธีรภัทร  โภคานิตย์
 
1. นายพิเชษฐ์  นพวัฒน์
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยะดา  ภิญโญสุข
 
1. นางปัฐวิกรณ์  นิติกิจดำรง
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววนิดา  เหมือนศรีชัย
 
1. นางปัฐวิกรณ์  นิติกิจดำรง
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุธีรา  ยามดี
 
1. นางปัฐวิกรณ์  นิติกิจดำรง
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นายกฤษฎา  แก้วมูลมุข
 
1. นางปัฐวิกรณ์  นิติกิจดำรง
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคฑาวุธ  ชินบุตร
 
1. นางปัฐวิกรณ์  นิติกิจดำรง
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุตรศรีภูมิ
 
1. นางปัฐวิกรณ์  นิติกิจดำรง
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐมน  โชตินอก
2. เด็กหญิงละอองทิพย์  เหมือนวงศ์
 
1. นางปัฐวิกรณ์  นิติกิจดำรง
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93 ทอง 4 1. เด็กชายศุภณัฐ  ธิจักร
 
1. นางปัฐวิกรณ์  นิติกิจดำรง
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นางสาวช่อลดา  สร้อยพูล
 
1. นางปัฐวิกรณ์  นิติกิจดำรง
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวัชร  พันธาโฮม
2. เด็กชายพิทักษ์  สุขจิตร
3. เด็กชายสิทธิชัย  ธรรมมา
 
1. นางปัฐวิกรณ์  นิติกิจดำรง
2. นายเกรียงไกร  พรหมดาว
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 57.2 เข้าร่วม 9 1. นางสาวจิราวรรณ  ขาวงาม
 
1. นางอังศินา  สิทธิพูนอนุภาพ
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นายปฏิพล  ภูบุญคง
 
1. นางสาวนฤมล  พูลเกษม
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววนิดา  ทองศรี
2. นางสาวเจนจิรา  สุโพธิ์
 
1. นางสาวพรทิพย์  ภูมิยิ่ง
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุภัสสร  เต้นเพ็ชร
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  จันมา
3. เด็กหญิงเอื้อมฝัน  ชะโรมกลาง
 
1. นางสาวพรรณทิพย์  อินเสน
2. นางสาวนฤมล  พูลเกษม
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  สังฆเวช
2. นางสาวสุวรรณา  หอมบุญมา
3. นายอภิสิทธิ์  สูญกลาง
 
1. นางสาวพรรณทิพย์  อินเสน
2. นางสาวนฤมล  พูลเกษม
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฑามณี  สุภาศรี
2. นายลิขิต  นามโยธา
 
1. นางไพรรัตน์  โพธินาม
2. นางอิสยาภรณ์  ภูนาเหนือฐิติ
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  พลเขต
2. เด็กหญิงอภิญญา  พรมนิล
 
1. นางไพรรัตน์  โพธินาม
2. นางอิสยาภรณ์  ภูนาเหนือฐิติ
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายยุทธนันท์  บุญบรรจง
2. เด็กหญิงสุธิดา  รัตนวรรณ
 
1. นางไพรรัตน์  โพธินาม
2. นางอิสยาภรณ์  ภูนาเหนือฐิติ
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92.76 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนาดล  โพธิ์พิทักษ์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ไชยศรี
3. เด็กหญิงสิดาพร  แลบุตร
 
1. นายณัฐพล  นามแสง
2. นางสาวจินตนา  ภาษีภักดี
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 92.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปรวัตร  วรรณสุข
2. นายวีระศักดิ์  บุญท้าว
3. นายเอรวัตร  วรรณสุข
 
1. นายณัฐพล  นามแสง
2. นางสาวจินตนา  ภาษีภักดี
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงศธร  คำพรมมี
2. เด็กหญิงวรรณนิสา  พงษ์เซียงซา
3. เด็กหญิงอาริศรา  ด้วงคำจันทร์
 
1. นายวุฒิภัทร  เพชรเวียง
2. นางปัฐวิกรณ์  นิติกิจดำรง
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวยลดา  พิมพ์วัน
2. นางสาวลดารัตน์  บุญอุ้ม
3. นางสาวศศิธร  ภูบุญคง
 
1. นายวุฒิภัทร  เพชรเวียง
2. นางปัฐวิกรณ์  นิติกิจดำรง
 
47 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรไพลิน  ทองนาค
2. เด็กหญิงพิยะดา  นันทะเกตุ
3. เด็กหญิงไพลิน  อ่อนสีดา
 
1. นายวุฒิภัทร  เพชรเวียง
2. นางสาวพรรณทิพย์  อินเสน
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมาลัย  เกษร
2. นางสาวสุภัสษร  วรสารศิริ
3. นางสาวไอลดา  ป้องหล้า
 
1. นายวุฒิภัทร  เพชรเวียง
2. นางสาวพรรณทิพย์  อินเสน
 
49 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพงค์  อินทร์นอก
 
1. นายเกรียงไกร  พรหมดาว